Ανάδειξη υποψηφίων χωρίς διενέργεια ψηφοφορίας

31. Σε περίπτωση που κατά την ημέρα υποβολής υποψηφιοτήτων, αφού παρέλθει ο χρόνος που καθορίστηκε για τον σκοπό αυτόν και μετά την εξέταση των ενστάσεων που υποβλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 ή λόγω αποχώρησης υποψήφιου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28, σε οποιονδήποτε χρόνο μεταξύ της υποβολής των υποψηφιοτήτων και της ημέρας της ψηφοφορίας-

(α) για τη θέση του δημάρχου ή τη θέση του αντιδημάρχου, υπάρχει μόνο μία υποψηφιότητα για κάθε εκλέξιμη θέση, αντίστοιχα,

(β) ο αριθμός των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων που παραμένουν για το δημοτικό διαμέρισμα είναι ίσος προς τον αριθμό των θέσεων του συμβουλίου που θα πληρωθούν,

(γ) ο αριθμός των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων που παραμένουν για το δημοτικό διαμέρισμα είναι μικρότερος του αριθμού των συμβούλων που απαιτείται να εκλεγούν,

ο Έφορος Εκλογής ανακηρύσσει αμέσως τους υποψηφίους ως εκλεγέντες και μεριμνά όπως τα ονόματά τους δημοσιευθούν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι, σε τέτοια περίπτωση ο Έφορος Εκλογής ειδοποιεί σχετικά τον Υπουργό, ο οποίος ορίζει άλλη κατάλληλη μέρα για την πλήρωση οποιασδήποτε κενής ή κενών θέσεων με αναπληρωματική εκλογή και, για τον σκοπό αυτό, η εκλογική διαδικασία αρχίζει εκ νέου:

Νοείται περαιτέρω ότι, εάν και μετά τη διεξαγωγή της, δυνάμει της πιο πάνω επιφύλαξης, αναπληρωματικής εκλογής παραμένει ακόμη κενή θέση συμβούλου, τότε τηρείται η διαδικασία που καθορίζεται στις διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 30.