Εξουσία Γενικού Ελεγκτή

111. Για τους σκoπoύς οποιουδήποτε ελέγχου που διενεργείται από τον Γενικό Ελεγκτή, εφαρμόζονται οι διατάξεις του περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στο Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας και στη Βουλή των Αντιπροσώπων Νόμου.