Κυρώσεις

112. Σε περίπτωση που-

(α) δήμος παραβιάσει οποιαδήποτε διάταξη του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου,

(β) οι πραγματικές δαπάνες του δήμου υπερβαίνουν σημαντικά την πρόβλεψη των δαπανών που υπέβαλε ο δήμος μέσω του προϋπολογισμού του,

(γ) οι δαπάνες του δήμου, που αποσκοπούν στη συντήρηση των σχολικών κτιρίων και υποδομών, δαπανώνται, ή πρόκειται να δαπανηθούν σε άλλους τομείς, παρά τα καθοριζόμενα στον προϋπολογισμό του δήμου,

(δ) δήμος δεν υποβάλει εντός του χρονικού πλαισίου, που θέτει ο Υπουργός ή/και ο Υπουργός Οικονομικών, τα στοιχεία που απαιτούνται για σκοπούς ελέγχου,

o Υπουργός δύναται, σε συνεννόηση με τον Υπουργό Οικονομικών, να-

(i) ζητήσει από τον δήμο να επαναφέρει την πραγματική δαπάνη στο επίπεδο των αρχικών προβλέψεων για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο ή, σε περίπτωση που αυτό δεν καθίσταται άμεσα δυνατό, να υποβάλει για έγκριση στον Υπουργό και στον Υπουργό Οικονομικών, σχέδιο δράσης για άρση της υπέρβασης,

(ii) διορίσει οικονομικό διαχειριστή στον δήμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου, για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, ο οποίος έχει την εξουσία να λαμβάνει αποφάσεις για τα κύρια οικονομικά θέματα, όπως αυτά καθορίζονται από τον Υπουργό Οικονομικών και ο εν λόγω οικονομικός διαχειριστής ενεργεί ως εκπρόσωπος του Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών και τελεί υπό την εποπτεία και τις οδηγίες του Υπουργού,

(iii) απαγορεύσει ή περιορίσει την πρόσληψη λειτουργών ή άλλου προσωπικού στον δήμο για συγκεκριμένη χρονική περίοδο,

(iv) αναστείλει εξ ολοκλήρου ή εν μέρει την εξουσία του δήμου να δαπανά περισσότερα από την εγκεκριμένη πρόνοια του εγκεκριμένου κονδυλίου του προϋπολογισμού με εξοικονομήσεις από άλλο εγκεκριμένο κονδύλι,

(v) απαιτήσει την ετοιμασία επιπλέον εκθέσεων για παροχή οικονομικών και άλλων πληροφοριών και ζητήσει γενικά οποιεσδήποτε οικονομικής φύσεως ή άλλες πληροφορίες, επιπροσθέτως των προϋποθέσεων που απαιτείται να πληρούνται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου σχετικού Νόμου, στη βάση προκαθορισμένου χρονοδιαγράμματος:

Νοείται ότι, σε περίπτωση μη έγκαιρης συμμόρφωσης δήμου σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, ο Υπουργός Οικονομικών δύναται να προβεί σε μείωση ή αναστολή της κρατικής χορηγίας προς τον εν λόγω δήμο.