Συνδυασμοί

27.-(1) Οι υποψήφιοι για τη θέση συμβούλου εκτίθενται σε εκλογή είτε σε συνδυασμό είτε από μόνοι τους.

(2) Οι συνδυασμοί δύναται να είναι είτε συνδυασμοί ενός μόνο κόμματος είτε συνδυασμοί συνασπισμού πολλών συνεργαζόμενων κομμάτων είτε συνδυασμοί ανεξαρτήτων.

(3) Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερους του ενός συνδυασμούς.

(4) Ο συνδυασμός καταρτίζεται με δήλωση που υποβάλλεται στον Έφορο Εκλογής την ημέρα υποβολής υποψηφιοτήτων, και προκειμένου για συνδυασμό ενός μόνο κόμματος, από τον αρχηγό του κόμματος ή από τη διοικούσα αρχή του ή από τον αντιπρόσωπο που διορίστηκε από αυτούς, προκειμένου δε περί συνδυασμού συνασπισμού κομμάτων, από τους αρχηγούς των κομμάτων ή από τις διοικούσες αρχές τους ή από τον αντιπρόσωπο που διορίστηκε από αυτούς, και, προκειμένου περί συνδυασμού ανεξαρτήτων, από τους ανεξάρτητους υποψηφίους που τον αποτελούν.

(5) Η δήλωση, εάν πρόκειται για συνδυασμό ενός μόνο κόμματος, περιέχει το όνομα του κόμματος και τα ονόματα των υποψηφίων που αποτελούν τον συνδυασμό, με βάση την αλφαβητική σειρά του επωνύμου τους, εάν πρόκειται για συνδυασμό συνασπισμού κομμάτων, περιέχει την προσωνυμία του συνασπισμού, τα ονόματα των κομμάτων που αποτελούν τον συνασπισμό και τα ονόματα των συνεργαζόμενων υποψηφίων με βάση την αλφαβητική σειρά του επωνύμου τους και, εάν πρόκειται για συνδυασμό ανεξάρτητων υποψηφίων, περιέχει την προσωνυμία του συνδυασμού και τα ονόματα των ανεξάρτητων υποψηφίων που τον αποτελούν, με βάση την αλφαβητική σειρά του επωνύμου τους.

(5A) Η αναφερόμενη στο εδάφιο (5) δήλωση, εάν πρόκειται περί συνδυασμού ενός μόνο κόμματος, δύναται να περιλαμβάνει, πέραν του ονόματος του κόμματος, αναφορά σε πρόσθετο κείμενο, νοουμένου ότι αυτό δεν παραπέμπει σε ομάδα ή ένωση προσώπων η οποία συνιστά “πολιτικό κόμμα” κατά την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στον περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμο.

(6) Κάθε κόμμα ή συνασπισμός κομμάτων, στη δήλωση που αναφέρεται στο εδάφιο (4), δύναται να αναφέρει το έμβλημα του κόμματος ή του συνασπισμού κομμάτων.

(7) Δήλωση εμβλήματος δικαιούνται να υποβάλουν και οι συνδυασμοί ανεξαρτήτων, υπογεγραμμένη από όλα τα μέλη του συνδυασμού, όπως και οι μεμονωμένοι υποψήφιοι, υπογεγραμμένη από τον καθένα από αυτούς.

(8) Το έμβλημα που αναφέρεται στο εδάφιο (6) και (7) δεν επιτρέπεται να αναφέρεται ή να είναι πανομοιότυπο ή παρεμφερές προς οποιοδήποτε σύμβολο οποιασδήποτε θρησκευτικής λατρείας ή προς τη σημαία ή άλλο έμβλημα της Δημοκρατίας ή οποιασδήποτε ξένης χώρας ή προς την προσωπογραφία οποιουδήποτε εκλιπόντος ανώτερου αξιωματούχου της Κυπριακής Δημοκρατίας ή του απελευθερωτικού αγώνα 1955-1959 του Ελληνικού Κυπριακού λαού ή που κατά την κρίση του Εφόρου Εκλογής, αφού λάβει υπόψη τις θέσεις των κοινοβουλευτικών κομμάτων, να μειώνει ή να προσβάλλει ή να υπονομεύει είτε το κύρος της εκλογικής διαδικασίας είτε τους άλλους υποψηφίους ή να προσβάλει τη δημόσια τάξη ή/και τα χρηστά ήθη.

(9) Ο Έφορος Εκλογής αρνείται vα δεχθεί οποιοδήποτε προτεινόμενο έμβλημα που παραβιάζει τις διατάξεις του εδαφίου (8), ενώ το έμβλημα που γίνεται αποδεκτό δύναται να χρησιμοποιείται και να τυγχάνει αποκλειστικής χρήσης από τον συνδυασμό ή τον μεμονωμένο υποψήφιο που υπέβαλε τη δήλωση.

(10) Σε κάθε συνδυασμό περιλαμβάνονται υποψήφιοι μέχρι τoυ αριθμού τωv θέσεων που αναλογούν στο κάθε δημοτικό διαμέρισμα.

(11) Ο Έφορος Εκλογής ανακηρύσσει κατά τηv ημέρα υποβολής υποψηφιοτήτων τους δηλωθέντες συνδυασμούς και τους μεμονωμένους υποψηφίους με γνωστοποίηση που τοιχοκολλάται σε περίοπτο μέρος τoυ τόπου υποβολής των υποψηφιοτήτων ή αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα αυτού.