Απόσυρση υποψηφιότητας

28.-(1) Κάθε υποψήφιος δύναται, σε οποιονδήποτε χρόνο πριν από την ψηφοφορία ή, σε περίπτωση μη διεξαγωγής ψηφοφορίας, πριν από την ανακήρυξή του ως εκλεγέντος, να αποσύρει την υποψηφιότητά του με έγγραφη γνωστοποίησή του, που δίδεται στον Έφορο Εκλογής.

(2) Ο Έφορος Εκλογής, μόλις λάβει τη γνωστοποίηση που αναφέρεται στο εδάφιο (1), μεριμνά, ώστε να γνωστοποιηθεί η απόσυρση της υποψηφιότητας του υποψηφίου με σχετική τοιχοκόλλησή της σε περίοπτο μέρος στον τόπο ψηφοφορίας ή ανάρτησή της στην επίσημη ιστοσελίδα αυτού.

(3) Καμία διάταξη του παρόντος άρθρου δεν καθιστά άκυρο το ψηφοδέλτιο που περιλαμβάνει το όνομα υποψηφίου που αποσύρθηκε και το ψηφοδέλτιο παραμένει έγκυρο για τους υπόλοιπους υποψηφίους που αναφέρονται σε αυτό.