Δικαίωμα του εκλέγειν

15.-(1) Οι πολίτες της Δημοκρατίας και οι υπήκοοι άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν σε δήμο, εφόσον-

(α) έχουν συμπληρώσει το δέκατo όγδoo (18ο) έτος της ηλικίας τους και είναι εγγεγραμμέvoι στov εκλογικό κατάλογο, όπως καθορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 16, και

(β) είναι δημότες του οικείου δήμου.

(2) Στερείται του εκλογικού δικαιώματος πρόσωπο το οποίο, δυνάμει ειδικών διατάξεων οποιουδήποτε νόμου ή με απόφαση δικαστηρίου, έχει στερηθεί του δικαιώματος αυτού.