Θητεία

14.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), η θητεία κάθε συμβουλίου είναι πενταετής και αρχίζει την πρώτη ημέρα του μηνός που έπεται της εκλογής του.

(2) Σε περίπτωση που οποιαδήποτε γενική εκλογή συμβουλίου κηρυχθεί άκυρη δυνάμει των διατάξεων τoυ παρόντος Νόμου ή των διατάξεων του περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμου, η θητεία τoυ υφιστάμενου συμβουλίου παρατείνεται μέχρι μία (1) εβδομάδα μετά τη διενέργεια νέας εκλογής η οποία διεξάγεται εντός σαράντα πέντε ημερών (45) το αργότερο από την ημερομηνία κατά την οποία η εκλογή κηρύχθηκε άκυρη.

(3) Σε περίπτωση κατά την οποία μετά τις γενικές εκλογές διενεργείται αναπληρωματική εκλογή δυνάμει των διατάξεων τoυ άρθρου 20, η θητεία του συμβουλίου που εκλέγεται λήγει την ημερομηνία κατά την οποία η θητεία του πρoηγoύμεvoυ συμβουλίου θα εξέπνεε και η θητεία συμβούλου που εκλέγεται λήγει την ημερομηνία κατά την οποία θα εξέπνεε η θητεία του προηγούμενου συμβούλου.