Προοίμιο

ΕΠΕΙΔΗ, η πολιτεία έχει θέσει ως ύψιστη προτεραιότητά της τη διαμόρφωση ενιαίας στρατηγικής για τον πολιτισμό και για συνολική διαχείριση των σχετικών με τον πολιτισμό μνημείων, έργων και δραστηριοτήτων,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, η πολιτεία οφείλει να προστατεύει και να προβάλλει την πολιτιστική και ιστορική κληρονομιά της χώρας και τον πλούτο της προϊστορικής-προνεολιθικής περιόδου, του αρχαίου κυπριακού ελληνορωμαϊκού και παλαιοχριστιανικού πολιτισμού, της μεσαιωνικής, της ευρωπαϊκής και άλλης κληρονομιάς, ιδιαίτερα τους χώρους και τα μνημεία του Καταλόγου της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, όπως και τα έργα πολιτισμού, υλικά και άυλα, τα οποία δημιουργήθηκαν ανά τους αιώνες της κυπριακής ιστορίας, περιλαμβανομένου του βυζαντινού πολιτισμού, της λαϊκής πολιτιστικής παράδοσης, καθώς και της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας σε όλες τις μορφές,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, η πολιτεία οφείλει επί συστηματικής βάσεως να προστατεύει και να προβάλλει το θέατρο, τη λαϊκή τέχνη, τη λαϊκή-διαλεκτική ποίηση, την οπτικοακουστική δημιουργία, τη λαϊκή κληρονομιά, το χορό, τις εικαστικές τέχνες, τις εφαρμοσμένες τέχνες, τη μουσική, τη συγγραφή και το θέατρο,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, βάσει του Συντάγματος, οι κοινότητες και οι θρησκευτικές ομάδες συνιστούν φορείς πολιτισμού και, ως εκ τούτου, αποτελεί υποχρέωση της πολιτείας να μεριμνά για την ανάπτυξη των σχέσεων με τους φορείς αυτούς,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, στη διαχείριση, ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως και στην προώθηση και ανάπτυξη της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας προσδίδεται μεγάλη εθνική σημασία και, ως εκ τούτου, η πολιτεία επί συστηματικής βάσεως και σε συνεργασία και συντονισμό με τα αρμόδια υπουργεία και υφυπουργεία, οφείλει να μεριμνά για την ανάπτυξη των πολιτιστικών της σχέσεων με άλλα κράτη, όπως και για την πολιτιστική διπλωματία και τον πολιτιστικό τουρισμό,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, η διαφύλαξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς, η διαχείριση του αρχαιολογικού πλούτου και η ανάγκη συστηματικών και σωστικών ανασκαφών, καθώς και αρχαιολογικών επισκοπήσεων, όπως και η οργάνωση, λειτουργία και ίδρυση αρχαιολογικών μουσείων, η συντήρηση, αναστήλωση, προστασία και προβολή των αρχαίων μνημείων, των αρχαιολογικών χώρων και των μνημείων αρχιτεκτονικής κληρονομιάς συνιστούν ύψιστης σημασίας έργο για την πολιτεία,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, η συστηματική χρήση και αξιοποίηση των μνημείων, των μουσείων, καθώς και των έργων τέχνης είναι θεμελιώδους σημασίας για εκπαιδευτικούς και επιμορφωτικούς σκοπούς,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, πέραν της εν γένει εποπτείας και προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς στη Δημοκρατία, προτεραιότητα της πολιτείας αποτελεί και η διάσωση και συστηματική καταγραφή και αποδελτίωση, τόσο με συμβατικά όσο και με ψηφιακά μέσα, της πολιτιστικής κληρονομιάς στις κατεχόμενες περιοχές της Δημοκρατίας και η προβολή και διάσωση της πολιτιστικής ταυτότητας των ευρισκομένων υπό τουρκική κατοχή περιοχών,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, η πολιτιστική κληρονομιά στο σύνολό της, περιλαμβανομένης της αρχιτεκτονικής, ταυτόχρονα δε αυτή καθαυτή η αρχιτεκτονική δημιουργία, επιβάλλεται να τύχουν ενιαίας διαχείρισης από έναν κρατικό φορέα,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, το έργο της συστηματικής στήριξης, ανάπτυξης και ανάδειξης της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας στις τέχνες και τα γράμματα κρίνεται ότι χρήζει ενίσχυσης,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, η θεατρική ανάπτυξη και στήριξη της ευρύτερης θεατρικής δημιουργίας αποτελούν έναν από τους πρωταρχικούς στόχους της πολιτικής για τον πολιτισμό και για το λόγο αυτό επιβάλλεται ο διαχωρισμός τους από τη λειτουργία του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου, ο οποίος εφεξής να λειτουργεί αποκλειστικά ως κρατικό θέατρο και η υπαγωγή τους σε καθεστώς ενιαίας διαχείρισης,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, η λαϊκή τέχνη και η άυλη πολιτιστική κληρονομιά αποτελούν παρακαταθήκη μεταφερόμενη από γενιά σε γενιά, στο πλαίσιο δε αυτό εντάσσεται και το έργο της διάσωσής τους,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, εντός του ως άνω πλαισίου εντάσσονται και άλλες μορφές τέχνης, όπως η κεντητική, η ξυλογλυπτική, η αγγειοπλαστική, η κεραμική, η καλλιτεχνική μεταλλοτεχνία, η ψαθοπλαστική, η γενική χειροτεχνία, η δερματοτεχνία, η ενδυματολογία και άλλες τεχνικές, που επίσης αποτελούν σημαντικά στοιχεία του κυπριακού πολιτισμού και ως τέτοια πρέπει να τυγχάνουν συστηματικής και ενιαίας διαχείρισης,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, ειδικότερα είναι αναγκαία η ανάπτυξη ενιαίας εθνικής στρατηγικής σχετικής με την πολιτιστική διπλωματία, σε συνεννόηση και συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών, κατά τρόπον που να τίθενται οι βάσεις για ουσιαστική προβολή της πολιτιστικής ταυτότητας και προώθηση του κυπριακού πολιτισμού ως μέρους του ευρωπαϊκού δικτύου συνεργασιών, με σημαντικά οφέλη για τις διεθνείς σχέσεις της Κύπρου,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, περαιτέρω είναι αναγκαία η προώθηση του πολιτιστικού τουρισμού, σε συνεννόηση και συνεργασία με το Υφυπουργείο Τουρισμού, κατά τρόπο που το κυπριακό τουριστικό προϊόν να διαφοροποιηθεί και εμπλουτισθεί, με σημαντικά οφέλη για την οικονομία, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην προσέλκυση τουριστών,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, η ενθάρρυνση και ενίσχυση κατά τρόπο συστηματικό, συγκροτημένο και οργανωμένο της καλλιτεχνικής και εν γένει πολιτιστικής και καλλιτεχνικής δημιουργίας εμπίπτει στους στόχους της πολιτείας,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, μέχρι τούδε όλες οι σχετικές με τον πολιτισμό υπηρεσίες και αρμοδιότητες ήταν διάσπαρτες, αντί να υπάγονταν σε μία ξεχωριστή και αυτόνομη δομή, η οποία να είχε την αποκλειστική και συστηματική ενασχόληση με τον πολιτισμό, τις τέχνες και τα γράμματα και την αρμοδιότητα χάραξης πολιτικής και εθνικής στρατηγικής για την ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας της χώρας και την πρόσβαση του συνόλου των πολιτών στα αγαθά της πολιτιστικής δημιουργίας, με τη συγκέντρωση και συστηματοποίηση της λειτουργίας και των αρμοδιοτήτων υφιστάμενων κρατικών υπηρεσιών και τμημάτων, ήτοι των Πολιτιστικών Υπηρεσιών, του Τμήματος Αρχαιοτήτων, της Υπηρεσίας Κυπριακής Χειροτεχνίας, όπως και μέρους των αρμοδιοτήτων του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου υπό μία τέτοια αυτόνομη δομή,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, ο έλεγχος της αποστολής των οργανισμών ιδιωτικού δικαίου που δραστηριοποιούνται στον τομέα του πολιτισμού, περιλαμβανομένου του ιδρύματος «Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου» εντάσσεται επίσης στους στόχους ενός υπό ίδρυση ενιαίου κρατικού συντονιστικού και διαχειριστικού φορέα πολιτισμού,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, οι διά του παρόντος Νόμου προτεινόμενες θεσμικές ρυθμίσεις αναμένεται να οδηγήσουν σε αποτελεσματικότερη διαχείριση και ενίσχυση της πολιτιστικής υποδομής και κληρονομιάς, όπως και κάθε συναφούς δραστηριότητας, με πολλαπλά οφέλη για την αγορά εργασίας, την οικονομία και την κυπριακή κοινωνία γενικότερα,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, για όλους τους ως άνω διαγραφέντες στόχους και σκοπούς είναι πρόδηλο ότι επιβάλλεται η θεσμοθέτηση υφυπουργείου καλουμένου «Υφυπουργείο Πολιτισμού» και συνακόλουθα ο διορισμός υφυπουργού καλουμένου «Υφυπουργός Πολιτισμού παρά τω Προέδρω» ως επικεφαλής του υπό αναφορά υφυπουργείου, με συντονιστικές και οριζόντιες εξουσίες και αρμοδιότητες, στο πλαίσιο της ευρύτερης κυβερνητικής πολιτικής σε θέματα πολιτισμού,

Για όλους τους πιο πάνω λόγους, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: