Προοίμιο

ΕΠΕΙΔΗ, η πολιτεία έχει θέσει ως ύψιστη προτεραιότητά της τη διαμόρφωση ενιαίας στρατηγικής για τον πολιτισμό και για συνολική διαχείριση των σχετικών με τον πολιτισμό μνημείων, έργων και δραστηριοτήτων,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, η πολιτεία οφείλει να προστατεύει και να προβάλλει την πολιτιστική και ιστορική κληρονομιά της χώρας και τον πλούτο της προϊστορικής-προνεολιθικής περιόδου, του αρχαίου κυπριακού ελληνορωμαϊκού και παλαιοχριστιανικού πολιτισμού, της μεσαιωνικής, της ευρωπαϊκής και άλλης κληρονομιάς, ιδιαίτερα τους χώρους και τα μνημεία του Καταλόγου της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, όπως και τα έργα πολιτισμού, υλικά και άυλα, τα οποία δημιουργήθηκαν ανά τους αιώνες της κυπριακής ιστορίας, περιλαμβανομένου του βυζαντινού πολιτισμού, της λαϊκής πολιτιστικής παράδοσης, καθώς και της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας σε όλες τις μορφές,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, η πολιτεία οφείλει επί συστηματικής βάσεως να προστατεύει και να προβάλλει το θέατρο, τη λαϊκή τέχνη, τη λαϊκή-διαλεκτική ποίηση, την οπτικοακουστική δημιουργία, τη λαϊκή κληρονομιά, το χορό, τις εικαστικές τέχνες, τις εφαρμοσμένες τέχνες, τη μουσική, τη συγγραφή και το θέατρο,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, βάσει του Συντάγματος, οι κοινότητες και οι θρησκευτικές ομάδες συνιστούν φορείς πολιτισμού και, ως εκ τούτου, αποτελεί υποχρέωση της πολιτείας να μεριμνά για την ανάπτυξη των σχέσεων με τους φορείς αυτούς,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, στη διαχείριση, ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως και στην προώθηση και ανάπτυξη της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας προσδίδεται μεγάλη εθνική σημασία και, ως εκ τούτου, η πολιτεία επί συστηματικής βάσεως και σε συνεργασία και συντονισμό με τα αρμόδια υπουργεία και υφυπουργεία, οφείλει να μεριμνά για την ανάπτυξη των πολιτιστικών της σχέσεων με άλλα κράτη, όπως και για την πολιτιστική διπλωματία και τον πολιτιστικό τουρισμό,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, η διαφύλαξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς, η διαχείριση του αρχαιολογικού πλούτου και η ανάγκη συστηματικών και σωστικών ανασκαφών, καθώς και αρχαιολογικών επισκοπήσεων, όπως και η οργάνωση, λειτουργία και ίδρυση αρχαιολογικών μουσείων, η συντήρηση, αναστήλωση, προστασία και προβολή των αρχαίων μνημείων, των αρχαιολογικών χώρων και των μνημείων αρχιτεκτονικής κληρονομιάς συνιστούν ύψιστης σημασίας έργο για την πολιτεία,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, η συστηματική χρήση και αξιοποίηση των μνημείων, των μουσείων, καθώς και των έργων τέχνης είναι θεμελιώδους σημασίας για εκπαιδευτικούς και επιμορφωτικούς σκοπούς,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, πέραν της εν γένει εποπτείας και προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς στη Δημοκρατία, προτεραιότητα της πολιτείας αποτελεί και η διάσωση και συστηματική καταγραφή και αποδελτίωση, τόσο με συμβατικά όσο και με ψηφιακά μέσα, της πολιτιστικής κληρονομιάς στις κατεχόμενες περιοχές της Δημοκρατίας και η προβολή και διάσωση της πολιτιστικής ταυτότητας των ευρισκομένων υπό τουρκική κατοχή περιοχών,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, η πολιτιστική κληρονομιά στο σύνολό της, περιλαμβανομένης της αρχιτεκτονικής, ταυτόχρονα δε αυτή καθαυτή η αρχιτεκτονική δημιουργία, επιβάλλεται να τύχουν ενιαίας διαχείρισης από έναν κρατικό φορέα,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, το έργο της συστηματικής στήριξης, ανάπτυξης και ανάδειξης της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας στις τέχνες και τα γράμματα κρίνεται ότι χρήζει ενίσχυσης,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, η θεατρική ανάπτυξη και στήριξη της ευρύτερης θεατρικής δημιουργίας αποτελούν έναν από τους πρωταρχικούς στόχους της πολιτικής για τον πολιτισμό και για το λόγο αυτό επιβάλλεται ο διαχωρισμός τους από τη λειτουργία του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου, ο οποίος εφεξής να λειτουργεί αποκλειστικά ως κρατικό θέατρο και η υπαγωγή τους σε καθεστώς ενιαίας διαχείρισης,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, η λαϊκή τέχνη και η άυλη πολιτιστική κληρονομιά αποτελούν παρακαταθήκη μεταφερόμενη από γενιά σε γενιά, στο πλαίσιο δε αυτό εντάσσεται και το έργο της διάσωσής τους,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, εντός του ως άνω πλαισίου εντάσσονται και άλλες μορφές τέχνης, όπως η κεντητική, η ξυλογλυπτική, η αγγειοπλαστική, η κεραμική, η καλλιτεχνική μεταλλοτεχνία, η ψαθοπλαστική, η γενική χειροτεχνία, η δερματοτεχνία, η ενδυματολογία και άλλες τεχνικές, που επίσης αποτελούν σημαντικά στοιχεία του κυπριακού πολιτισμού και ως τέτοια πρέπει να τυγχάνουν συστηματικής και ενιαίας διαχείρισης,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, ειδικότερα είναι αναγκαία η ανάπτυξη ενιαίας εθνικής στρατηγικής σχετικής με την πολιτιστική διπλωματία, σε συνεννόηση και συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών, κατά τρόπον που να τίθενται οι βάσεις για ουσιαστική προβολή της πολιτιστικής ταυτότητας και προώθηση του κυπριακού πολιτισμού ως μέρους του ευρωπαϊκού δικτύου συνεργασιών, με σημαντικά οφέλη για τις διεθνείς σχέσεις της Κύπρου,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, περαιτέρω είναι αναγκαία η προώθηση του πολιτιστικού τουρισμού, σε συνεννόηση και συνεργασία με το Υφυπουργείο Τουρισμού, κατά τρόπο που το κυπριακό τουριστικό προϊόν να διαφοροποιηθεί και εμπλουτισθεί, με σημαντικά οφέλη για την οικονομία, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην προσέλκυση τουριστών,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, η ενθάρρυνση και ενίσχυση κατά τρόπο συστηματικό, συγκροτημένο και οργανωμένο της καλλιτεχνικής και εν γένει πολιτιστικής και καλλιτεχνικής δημιουργίας εμπίπτει στους στόχους της πολιτείας,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, μέχρι τούδε όλες οι σχετικές με τον πολιτισμό υπηρεσίες και αρμοδιότητες ήταν διάσπαρτες, αντί να υπάγονταν σε μία ξεχωριστή και αυτόνομη δομή, η οποία να είχε την αποκλειστική και συστηματική ενασχόληση με τον πολιτισμό, τις τέχνες και τα γράμματα και την αρμοδιότητα χάραξης πολιτικής και εθνικής στρατηγικής για την ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας της χώρας και την πρόσβαση του συνόλου των πολιτών στα αγαθά της πολιτιστικής δημιουργίας, με τη συγκέντρωση και συστηματοποίηση της λειτουργίας και των αρμοδιοτήτων υφιστάμενων κρατικών υπηρεσιών και τμημάτων, ήτοι των Πολιτιστικών Υπηρεσιών, του Τμήματος Αρχαιοτήτων, της Υπηρεσίας Κυπριακής Χειροτεχνίας, όπως και μέρους των αρμοδιοτήτων του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου υπό μία τέτοια αυτόνομη δομή,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, ο έλεγχος της αποστολής των οργανισμών ιδιωτικού δικαίου που δραστηριοποιούνται στον τομέα του πολιτισμού, περιλαμβανομένου του ιδρύματος «Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου» εντάσσεται επίσης στους στόχους ενός υπό ίδρυση ενιαίου κρατικού συντονιστικού και διαχειριστικού φορέα πολιτισμού,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, οι διά του παρόντος Νόμου προτεινόμενες θεσμικές ρυθμίσεις αναμένεται να οδηγήσουν σε αποτελεσματικότερη διαχείριση και ενίσχυση της πολιτιστικής υποδομής και κληρονομιάς, όπως και κάθε συναφούς δραστηριότητας, με πολλαπλά οφέλη για την αγορά εργασίας, την οικονομία και την κυπριακή κοινωνία γενικότερα,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, για όλους τους ως άνω διαγραφέντες στόχους και σκοπούς είναι πρόδηλο ότι επιβάλλεται η θεσμοθέτηση υφυπουργείου καλουμένου «Υφυπουργείο Πολιτισμού» και συνακόλουθα ο διορισμός υφυπουργού καλουμένου «Υφυπουργός Πολιτισμού παρά τω Προέδρω» ως επικεφαλής του υπό αναφορά υφυπουργείου, με συντονιστικές και οριζόντιες εξουσίες και αρμοδιότητες, στο πλαίσιο της ευρύτερης κυβερνητικής πολιτικής σε θέματα πολιτισμού,

Για όλους τους πιο πάνω λόγους, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Πολιτισμού και Διορισμού Υφυπουργού Πολιτισμού παρά τω Προέδρω και Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2022.

ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«αρμόδια αρχή» σημαίνει τον Υφυπουργό Πολιτισμού παρά τω Προέδρω·

«Γενικός Διευθυντής» σημαίνει τον Γενικό Διευθυντή του Υφυπουργείου Πολιτισμού·

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·

«δημόσιος υπάλληλος» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τις διατάξεις του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου·

«εργοδοτούμενος αορίστου χρόνου» σημαίνει πρόσωπο το οποίο έχει συνάψει σύμβαση εργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμουˑ

«εργοδοτούμενος ορισμένου χρόνου» σημαίνει πρόσωπο το οποίο έχει συνάψει σύμβαση εργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμουˑ

«θεατρική σκηνή» σημαίνει τον διαχωρισμό των θεατρικών παραστάσεων σε ενότητες, βάσει κοινών χαρακτηριστικών και κριτηρίων, συνυφασμένων με τον κοινό ή τον ιδιαίτερο χαρακτήρα αυτών, που συνδέεται με την ετοιμασία ρεπερτορίουˑ

«Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου» σημαίνει το Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου, ο οποίος καθιδρύθηκε δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 3 του περί Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου Νόμου·

«καλλιτεχνική δημιουργία» σημαίνει την κάθε μορφής έκφραση, εκδήλωση, δράση, ανάπτυξη και παραγωγή έργου τέχνης από πρόσωπο καλούμενο «δημιουργός», μέσω συστηματικής ενασχόλησηςˑ

«κρατικό θέατρο» σημαίνει το θέατρο του οποίου η λειτουργία και διαχείριση συνιστά αποκλειστική αρμοδιότητα του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου Νόμου, περιλαμβανομένων των θεατρικών σκηνών·

«νομοθεσία» σημαίνει όλους τους εν ισχύι Νόμους, όπως και όλους τους Κανονισμούς και τα διατάγματα που εκδόθηκαν δυνάμει αυτών και αφορούν στις δραστηριότητες των Πολιτιστικών Υπηρεσιών, του Τμήματος Αρχαιοτήτων, της Κυπριακής Βιβλιοθήκης και της Υπηρεσίας Κυπριακής Χειροτεχνίας·

«Πολιτιστικές Υπηρεσίες» σημαίνει τις υπηρεσίες με τον ίδιο τίτλο, οι οποίες πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου υπάγονταν στο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας·

«πολιτιστική βιομηχανία» σημαίνει τις πολιτιστικές δράσεις και διοργανώσεις για τις οποίες δύναται να υπολογιστεί και να απαιτείται αντίτιμο και που δύναται να αποτελέσουν παράγοντα ικανό να συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη·

«πολιτιστική δημιουργία» σημαίνει την έκφραση, εκδήλωση, δράση ή ανάπτυξη που οδηγεί στη δημιουργία πολιτιστικών επιτευγμάτων, πνευματικών και υλικών.

«Τμήμα Αρχαιοτήτων» σημαίνει το τμήμα με τον ίδιο τίτλο, το οποίο μέχρι τη μεταφορά και ένταξή του στο Υφυπουργείο Πολιτισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 (2) (γ) και 24, αποτελεί και/ή αποτέλεσε τμήμα του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων·

«υπάλληλος του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου» σημαίνει υπάλληλο του εν λόγω οργανισμού, ο οποίος κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου κατείχε θέση σε αυτόν, είτε ως μόνιμος είτε ως αορίστου χρόνου∙

«Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας» σημαίνει την υπηρεσία με τον ίδιο τίτλο, η οποία πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου υπαγόταν στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίαςˑ

«Υφυπουργείο Πολιτισμού» σημαίνει το υφυπουργείο, το οποίο καθιδρύεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 3·

«Υφυπουργός Πολιτισμού παρά τω Προέδρω» σημαίνει το πρόσωπο το οποίο διορίζεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ως υφυπουργός πολιτισμού δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 14, το οποίο προΐσταται του Υφυπουργείου Πολιτισμού.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Ίδρυση υφυπουργείου πολιτισμού και αρμοδιότητες

3. Καθιδρύεται διά του παρόντος Νόμου υφυπουργείο καλούμενο «Υφυπουργείο Πολιτισμού», στο οποίο ανατίθενται οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

(α) Η χάραξη και εφαρμογή εθνικής στρατηγικής για τη διαχείριση και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και την προώθηση της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίαςˑ

(β) η ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής ταυτότητας της Δημοκρατίας και η ορθή αξιοποίηση των έργων της πολιτιστικής κληρονομιάς και της σύγχρονης δημιουργίας∙

(γ) η διαχείριση, προστασία και προβολή των αρχαιοτήτων, των αρχαιολογικών χώρων και των μουσείων και η εκτέλεση αρχαιολογικών ερευνών και ανασκαφών στη Δημοκρατίαˑ

(δ) η καταγραφή και αποδελτίωση, με συμβατικά ή/και ψηφιακά μέσα, της πολιτιστικής κληρονομιάς περιλαμβανομένης της πολιτιστικής κληρονομιάς στις κατεχόμενες από τον τουρκικό στρατό περιοχές της Δημοκρατίας για σκοπούς προστασίας και διάσωσής τους από καταστροφές ή λεηλασία, αποτροπής επεμβάσεων ή/και πλαστογράφησης και η προβολή της πραγματικής πολιτιστικής ταυτότητας των κατεχόμενων περιοχώνˑ

(ε) η διαχείριση και εποπτεία των δημόσιων μουσείων, πινακοθηκών, βιβλιοθηκών και άλλων συναφών πολιτιστικών οργανισμών και ιδρυμάτωνˑ

(στ) η ανάπτυξη πολιτικής για την ενθάρρυνση της εκδοτικής δραστηριότητας και την καλλιέργεια της λογοτεχνίας, των επιστημών και των γραμμάτων εν γένειˑ

(ζ) η προώθηση της εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και ενημέρωσης επί θεμάτων πολιτισμούˑ

(η) η προώθηση και στήριξη, περιλαμβανομένης της παροχής κινήτρων και/ή της εκπόνησης ειδικών προγραμμάτων, επενδύσεων σε υποδομές και έργα πολιτισμού εν γένειˑ

(θ) η υλοποίηση πολιτικών σχετικών με την προώθηση της καλλιτεχνικής δημιουργίας, καθώς και η παροχή στους πολίτες πρόσβασης και συμμετοχής στην πολιτιστική ζωή της χώραςˑ

(ι) η προαγωγή της θεατρικής τέχνης, μέσω της διαμόρφωσης πολιτικής ανάπτυξης προγραμμάτων και κινήτρων για τη στήριξη της θεατρικής δημιουργίας, όπως και ανάπτυξης και προώθησης της συνεργασίας μεταξύ του κυπριακού θεάτρου και του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρουˑ

(ια) η καλλιέργεια θεατρικής παιδείας και η ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ του κυπριακού θεάτρου και των θεάτρων της αλλοδαπήςˑ

(ιβ) η παροχή χορηγιών και υποστηρικτικών δομών σε επαγγελματικές ομάδες και θιάσους για την ανάπτυξη της θεατρικής δραστηριότητας, βάσει συγκεκριμένων σχεδίων και κινήτρων, τα οποία διέπονται από Κανονισμούς εκδιδομένους δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 15·

(ιγ) η ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών στην πολιτιστική ζωή και η δημιουργία και ανάπτυξη πολιτικής αποκέντρωσης και πολιτιστικής ανάπτυξης της περιφέρειαςˑ

(ιδ) η επεξεργασία και εφαρμογή προγραμμάτων χρηματοδότησης, στήριξης και ενίσχυσης της διαχειριστικής επάρκειας φορέων και οργανισμών που αναπτύσσουν πολιτιστική δραστηριότητα, καθώς και ερασιτεχνών δημιουργών·

(ιε) η διενέργεια ερευνών και μελετών και η δημιουργία αρχείων σχετικών με την πολιτιστική κληρονομιά και την καλλιτεχνική δημιουργίαˑ

(ιστ) η διοργάνωση διαγωνισμών και η απονομή βραβείων για σκοπούς ενθάρρυνσης της πολιτιστικής δημιουργίαςˑ

(ιζ) η χάραξη πολιτικής για την προβολή, προώθηση και ανάδειξη της αρχαίας πολιτιστικής κληρονομιάς και της σύγχρονης πολιτιστικής ταυτότητας της Δημοκρατίας στην αλλοδαπή.

(ιη) η αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και ταμείων σχετικών με τον πολιτισμόˑ

(ιθ) η ανάπτυξη πολιτιστικών συνεργασιών με άλλα κράτη και η προώθηση της ανταλλαγής πολιτιστικών αγαθών και υπηρεσιών σε ευρωπαϊκό και διεθνές δίκτυοˑ

(κ) η υιοθέτηση πολιτικής για την ανάπτυξη πολιτιστικών σχέσεων και πολιτιστικής διπλωματίας, με απώτερο στόχο τη θεμελίωση των βάσεων για δυναμική προώθηση του πολιτιστικού προϊόντος της Δημοκρατίας∙

(κα) η εποπτεία πολιτιστικών θεμάτων και η συνεργασία με άλλα τμήματα και υπηρεσίες του δημόσιου τομέα και/ή οργανισμούς που έχουν πολιτιστική δράση και ασκούν πολιτιστική διακυβέρνησηˑ

(κβ) η προβολή και ανάπτυξη της λαϊκής τέχνης και της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και η αξιοποίησή τους, στο πλαίσιο της σύγχρονης κυπριακής χειροτεχνίας.

(κγ) η ανάδειξη, διαφύλαξη, προώθηση και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς και της πολιτιστικής δημιουργίας των κοινοτήτων, όπως και των θρησκευτικών ομάδων των Αρμενίων, των Λατίνων και των Μαρωνιτών·

(κδ) η ανάδειξη, διάσωση και προβολή της λαϊκής διαλεκτικής ποίησης·

(κε) ο έλεγχος της αποστολής οργανισμών ιδιωτικού δικαίου που δραστηριοποιούνται στον τομέα του πολιτισμού, περιλαμβανομένου του ιδρύματος «Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου»·

(κστ) η συνεχής αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός της δομής και των υπηρεσιών του καθιδρυομένου δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου υφυπουργείου·

(κζ) η προώθηση της καινοτομίας στον χώρο του πολιτισμού:

Νοείται ότι, με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δυνατόν να ανατεθούν στο Υφυπουργείο Πολιτισμού και οποιεσδήποτε άλλες συναφείς με τον πολιτισμό δραστηριότητες.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Στελέχωση του Υφυπουργείου Πολιτισμού και μεταφορά υπηρεσιών και τμημάτων σε αυτό

4.-(1) Το Υφυπουργείο Πολιτισμού λειτουργεί, διοικείται και στελεχώνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, τις διατάξεις του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου και των δυνάμει αυτών εκδιδόμενων Κανονισμών, όπως και οποιουδήποτε άλλου εν ισχύι Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδομένων Κανονισμών που ρυθμίζουν θέματα στελέχωσης της δημόσιας υπηρεσίας.

(2) Για σκοπούς στελέχωσης και διοικητικής διάρθρωσης του Υφυπουργείου Πολιτισμού, μεταφέρονται υπό την υφιστάμενη δομή και αρμοδιότητές τους και εντάσσονται σε αυτό, τμήματα και υπηρεσίες, τα οποία εφεξής συνιστούν τμήματα αυτού, ήτοι-

(α) οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες.

(β) η Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας. και

(γ) επιφυλασσομένων των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 24, το Τμήμα Αρχαιοτήτων με τις απορρέουσες από τις διατάξεις του περί Αρχαιοτήτων Νόμου και τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς αρμοδιότητες.

(3) Επιπροσθέτως των προβλεπομένων από τις διατάξεις του εδαφίου (2), μεταφέρεται και εντάσσεται στις αρμοδιότητες του Υφυπουργείου Πολιτισμού και η υπό του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου ασκουμένη αρμοδιότητα της θεατρικής ανάπτυξης.

Μεταφορά υπαλλήλων στο Υφυπουργείο Πολιτισμού

5.-(1) Έκαστος μόνιμος υπάλληλος, έκαστος εργοδοτούμενος αορίστου χρόνου και έκαστος εργοδοτούμενος ορισμένου χρόνου, ο οποίος υπηρετεί στις Πολιτιστικές Υπηρεσίες και στην Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας, μεταφέρεται κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου υπό την υφιστάμενη δομή θέσεων του οικείου τμήματος ή υπηρεσίας, αντίστοιχα, στο Υφυπουργείο Πολιτισμού και εφεξής συνιστά υπάλληλο αυτού.

(2) Έκαστος μόνιμος υπάλληλος, έκαστος εργοδοτούμενος αορίστου χρόνου και έκαστος εργοδοτούμενος ορισμένου χρόνου, ο οποίος υπηρετεί στο Τμήμα Αρχαιοτήτων, ένα (1) έτος μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 18, μεταφέρεται υπό την υφιστάμενη δομή θέσεων του τμήματος του στο Υφυπουργείο Πολιτισμού και εφεξής συνιστά υπάλληλο αυτού.

Μεταφορά υπαλλήλων του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου στο Υφυπουργείο Πολιτισμού

6.-(1) Επιφυλασσομένων των διατάξεων του εδαφίου (2), με την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου μεταφέρονται στο Υφυπουργείο Πολιτισμού από τον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου δύο (2) θέσεις διοικητικού λειτουργού ή αριθμός υπαλλήλων αυτού για την εκτέλεση καθηκόντων συναφών με τη θεατρική ανάπτυξη και εφεξής εντάσσονται στη δομή και το οργανόγραμμα αυτού, με τις ίδιες αρμοδιότητες και καθήκοντα τα οποία έκαστος είχε κατά την υπηρεσία του στον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου:

Νοείται ότι, έκαστος υπάλληλος του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου ο οποίος μεταφέρεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, στο Υφυπουργείο Πολιτισμού, εφεξής αποτελεί μέρος του προσωπικού του Υφυπουργείου Πολιτισμού και εντάσσεται στη δομή και το οργανόγραμμα αυτού, με τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα τα οποία είχε πριν από τη μεταφορά του σε αυτό:

Νοείται περαιτέρω ότι, εκάστη θέση του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου η οποία μεταφέρεται στο Υφυπουργείο Πολιτισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, εντάσσεται σε υπό δημιουργία νέο εδάφιο του κρατικού προϋπολογισμού και εφεξής υπάγεται στο καθιδρυόμενο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου τμήμα του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο καλείται «Τμήμα Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υφυπουργείου Πολιτισμού».

(2) Πριν από τη μεταφορά υπαλλήλου του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου στο Υφυπουργείο Πολιτισμού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (1), εντός ενός (1) μηνός από την κοινοποίηση στον οικείο υπάλληλο των όρων υπηρεσίας αυτού, όπως αυτοί καθορίζονται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, ούτος έχει το δικαίωμα να δηλώσει, εγγράφως και ανεκκλήτως, στον Γενικό Διευθυντή του Υφυπουργείου Πολιτισμού ότι δεν επιθυμεί τη μεταφορά στο Υφυπουργείο Πολιτισμού.

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των υπαλλήλων του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου που μεταφέρονται στο Υφυπουργείο Πολιτισμού

7.-(1) Έκαστος μόνιμος υπάλληλος του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου, ο οποίος μεταφέρεται στο Υφυπουργείο Πολιτισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του σε αυτό, τηρουμένων των διατάξεων του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου και των προνοιών των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, απολαύει όλων των δικαιωμάτων και ωφελημάτων και έχει όλες τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα του δημόσιου υπαλλήλου.

(2) Έκαστος υπάλληλος αορίστου χρόνου του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου ο οποίος μεταφέρεται στο Υφυπουργείο Πολιτισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του σε αυτό, απολαύει όλων των δικαιωμάτων και ωφελημάτων και έχει όλες τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα εργοδοτουμένου αορίστου χρόνου στη δημόσια υπηρεσία, όπως αυτά καθορίζονται στους βασικούς όρους απασχόλησής του.

Όροι υπηρεσίας των μόνιμων υπαλλήλων του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου που μεταφέρονται στο Υφυπουργείο Πολιτισμού

8. Οι όροι υπηρεσίας εκάστου μόνιμου υπαλλήλου του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου, ο οποίος μεταφέρεται στο Υφυπουργείο Πολιτισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, είναι οι όροι που διέπουν την υπηρεσία των δημόσιων υπαλλήλων, δυνάμει των διατάξεων του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, καθώς και των διατάξεων του περί Συντάξεων Νόμου και του περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμου ή δυνάμει οποιουδήποτε άλλου εν ισχύι Νόμου ή Κανονισμών καθορίζουν τους κανόνες καταβολής των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων σε υπάλληλο της δημόσιας υπηρεσίας.

Συνταξιοδοτικά ωφελήματα των υπαλλήλων του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου που μεταφέρονται στο Υφυπουργείο Πολιτισμού

9. Τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα μόνιμου υπαλλήλου του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου, ο οποίος μεταφέρεται στο Υφυπουργείο Πολιτισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, καθορίζονται βάσει των διατάξεων του περί Συντάξεων Νόμου και του περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμου, όπως και των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου εν ισχύι Νόμου ή Κανονισμών καθορίζουν τους κανόνες καταβολής των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων υπαλλήλου της δημόσιας υπηρεσίας.

Όροι απασχόλησης υπαλλήλων αορίστου χρόνου του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου που μεταφέρονται στο Υφυπουργείο Πολιτισμού

10. Οι όροι απασχόλησης υπαλλήλου αορίστου χρόνου του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου ο οποίος μεταφέρεται στο Υφυπουργείο Πολιτισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, είναι οι όροι απασχόλησης που διέπουν τους όρους απασχόλησης εργοδοτουμένου αορίστου χρόνου στη δημόσια υπηρεσία.

Άλλα συναφή δικαιώματα και ρυθμίσεις για τους υπαλλήλους του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου που μεταφέρονται στο Υφυπουργείο Πολιτισμού

11. Υπάλληλος του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου, ο οποίος μεταφέρεται στο Υφυπουργείο Πολιτισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, διατηρεί τη μισθοδοτική κλίμακα, στην οποία είναι τοποθετημένος κατά τον χρόνο μεταφοράς του, περιλαμβανομένων και οποιωνδήποτε ισχυουσών προσωπικών ρυθμίσεων:

Νοείται ότι, η υπηρεσία στο Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου υπαλλήλου ο οποίος μεταφέρεται στο Υφυπουργείο Πολιτισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, θεωρείται ως άνευ διακοπής συνέχιση της υπηρεσίας αυτού στο Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου και οι απολαβές και λοιποί όροι υπηρεσίας του κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του στο Υφυπουργείο Πολιτισμού δεν δύναται να μεταβληθούν δυσμενώς, παρά μόνο στην περίπτωση κατά την οποία οι όροι αυτοί μεταβάλλονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο για τους δημόσιους υπαλλήλους:

Νοείται περαιτέρω ότι, τυχόν συσσωρευμένη άδεια ανάπαυσης εις πίστιν υπαλλήλου του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου, κατά την ημερομηνία μεταφοράς αυτού στο Υφυπουργείο Πολιτισμού δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, μεταφέρεται και υπολογίζεται από την ημερομηνία αυτή βάσει των διατάξεων των περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) Κανονισμών, λαμβανομένης υπόψη της υπηρεσίας αυτού στο Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου.

Αρμόδια αρχή

12. Ο Υφυπουργός Πολιτισμού παρά τω Προέδρω αποτελεί τον πολιτικό προϊστάμενο και την αρμόδια αρχή για τους υπαλλήλους του Υφυπουργείου Πολιτισμού και ενεργεί μέσω του Γενικού Διευθυντή του Υφυπουργείου Πολιτισμού, κατ’ αναλογίαν, των ισχυόντων για υπουργό σε σχέση με το προσωπικό του υπουργείου του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου:

Νοείται ότι, ο Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου Πολιτισμού έχει την αρμοδιότητα διοίκησης του Υφυπουργείου Πολιτισμού.

Ετήσια Έκθεση Δραστηριοτήτων

13.-(1) Ο Υφυπουργός Πολιτισμού παρά τω Προέδρω συντάσσει κατ’ έτος έκθεση, καλουμένη «Ετήσια Έκθεση Δραστηριοτήτων», την οποία υποβάλλει στο Υπουργικό Συμβούλιο και καταθέτει, ταυτόχρονα, στη Βουλή των Αντιπροσώπων προς ενημέρωση.

(2) Η δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) συντασσόμενη έκθεση δημοσιεύεται στον τύπο και κατά τον τρόπο που ο Υφυπουργός Πολιτισμού παρά τω Προέδρω ήθελε κρίνει δόκιμο και, σε κάθε περίπτωση, αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του Υφυπουργείου Πολιτισμού:

Νοείται ότι, η πρώτη τοιαύτη έκθεση αντιστοιχεί στην περίοδο του έτους, η οποία καλύπτει την περίοδο που αρχίζει από την ημερομηνία διορισμού του πρώτου Υφυπουργού Πολιτισμού παρά τω Προέδρω μέχρι τη λήξη του οικείου έτους.

ΜΕΡΟΣ ΙV ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΟΕΔΡΩ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ, ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Διορισμός Υφυπουργού Πολιτισμού παρά τω Προέδρω, εξουσίες και όροι υπηρεσίας

14.-(1) Ο διορισμός του Υφυπουργού Πολιτισμού παρά τω Προέδρω συντελείται με πράξη του Προέδρου της Δημοκρατίας.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), πρόσωπο διοριζόμενο ως Υφυπουργός Πολιτισμού παρά τω Προέδρω ασκεί τις εξουσίες και αρμοδιότητες που του ανατίθενται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, όπως και οποιεσδήποτε άλλες αρμοδιότητες ανατίθενται σε αυτό από το Υπουργικό Συμβούλιο.

(3) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (2), στις εξουσίες και αρμοδιότητες του Υφυπουργού Πολιτισμού παρά τω Προέδρω συγκαταλέγονται τα ακόλουθα:

(α) Η πολιτική εποπτεία του Υφυπουργείου Πολιτισμού·

(β) η εποπτεία του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου και της εν γένει λειτουργίας του σε σχέση με το κρατικό θέατρο και τις προβλεπόμενες από τον περί Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου Νόμο για τον Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας εξουσίες και αρμοδιότητες·

(γ) ο έλεγχος της αποστολής οργανισμών ιδιωτικού δικαίου που δραστηριοποιούνται στον τομέα του πολιτισμού, περιλαμβανομένου του ιδρύματος το οποίο επονομάζεται «Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου»·

(δ) η πολιτική εκπροσώπηση της Δημοκρατίας σε όργανα και θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε οποιονδήποτε διεθνή οργανισμό, η ανάπτυξη διακρατικών σχέσεων και η διενέργεια οποιωνδήποτε πράξεων εμπίπτουν στις ανατιθέμενες σε αυτόν δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου εξουσίες ή αρμοδιότητες ή/και στις εξουσίες και αρμοδιότητες που ανατίθενται σε αυτόν απευθείας από το Υπουργικό Συμβούλιο·

(ε) η διαχείριση όλων των ζητημάτων και υποθέσεων που εμπίπτουν στις εξουσίες και αρμοδιότητές του·

(στ) η έκδοση εγκυκλίων, εσωτερικών οδηγιών και γενικών οδηγιών προς εκτέλεση οποιωνδήποτε εξουσιών ή αρμοδιοτήτων και την εφαρμογή οποιωνδήποτε Κανονισμών εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου εν ισχύι Νόμου σχετικού με τις εξουσίες και αρμοδιότητές του·

(ζ) κάθε προπαρασκευαστική εργασία προς υποβολή σε υπουργό, αναλόγως του θέματος, προσχεδίου νομοσχεδίου, προσχεδίου διατάγματος ή προσχεδίου Κανονισμών που αφορούν στις εξουσίες και αρμοδιότητες που του ανατίθενται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Διάρκεια θητείας του Υφυπουργού Πολιτισμού παρά τω Προέδρω

15. Η διάρκεια της θητείας του Υφυπουργού Πολιτισμού παρά τω Προέδρω δεν υπερβαίνει τη διάρκεια της θητείας του εκάστοτε Προέδρου της Δημοκρατίας κατά την οποία ούτος διορίστηκε και τερματίζεται, οποτεδήποτε κατά την απόλυτη κρίση του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Ασυμβίβαστο

16. Η ιδιότητα του Υφυπουργού Πολιτισμού παρά τω Προέδρω είναι ασυμβίβαστη με το αξίωμα του βουλευτή, του δημάρχου, του δημοτικού συμβούλου, την ιδιότητα του ανήκοντος στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στις Δυνάμεις Ασφαλείας της Δημοκρατίας, του δημόσιου υπαλλήλου ή του κατέχοντος θέση στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.

Αποζημίωση και συνταξιοδοτικά ωφελήματα του Υφυπουργού Πολιτισμού παρά τω Προέδρω

17.-(1) Η καταβλητέα στον Υφυπουργό Πολιτισμού παρά τω Προέδρω αποζημίωση καθορίζεται στο ύψος της προβλεπόμενης για τον υπουργό αποζημίωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Υπουργών και του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Αποζημίωσις) Νόμου.

(2) Ο Υφυπουργός Πολιτισμού παρά τω Προέδρω απολαύει των ίδιων συνταξιοδοτικών ωφελημάτων, τα οποία προβλέπονται για τους υπουργούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Συντάξεων (Ορισμένοι Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας) Νόμου:

Νοείται ότι, ο Υφυπουργός Πολιτισμού παρά τω Προέδρω λαμβάνει, κατ’ αναλογίαν των ισχυόντων για τους υπουργούς, οποιαδήποτε άλλα καταβλητέα ωφελήματα και υπόκειται στους ίδιους όρους με αυτούς.

Προϋπολογισμός του Υφυπουργείου Πολιτισμού

18.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου, ο Υφυπουργός Πολιτισμού παρά τω Προέδρω συντάσσει για κάθε οικονομικό έτος πρόταση προϋπολογισμού, με την οποία υποβάλλει στον Υπουργό Οικονομικών τον ετήσιο προϋπολογισμό του Υφυπουργείου Πολιτισμού.

(2) Ο προϋπολογισμός του Υφυπουργείου Πολιτισμού ως προς έκαστο οικονομικό έτος, αφού εγκριθεί από τον Υπουργό Οικονομικών, εντάσσεται, στον προϋπολογισμό της Δημοκρατίας για το οικονομικό έτος στο οποίο ούτος αφορά.

Παρουσία του Υφυπουργού Πολιτισμού παρά τω Προέδρω στις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου και υποβολή προτάσεων

19. Ο Υφυπουργός Πολιτισμού παρά τω Προέδρω δύναται να υποβάλλει προτάσεις προς το Υπουργικό Συμβούλιο και να παρίσταται στις συνεδρίες αυτού για θέματα για τα οποία του ανατίθεται εξουσία ή αρμοδιότητα, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή από το Υπουργικό Συμβούλιο, χωρίς να συμμετέχει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

ΜΕΡΟΣ V ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Έκδοση Κανονισμών

20. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, οι οποίοι κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων προς έγκριση.

Εκκρεμούσες δικαστικές διαδικασίες ή βάσεις αγωγής

21.-(1) Οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία ή βάση αγωγής εκκρεμούσα ή δημιουργηθείσα μεταξύ των Πολιτιστικών Υπηρεσιών, του Τμήματος Αρχαιοτήτων ή της Υπηρεσίας Κυπριακής Χειροτεχνίας και υπαλλήλου ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου, αφορώσα σε ζήτημα το οποίο ηγέρθη πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, εφεξής συνεχίζεται ή ασκείται κατά του Υφυπουργείου Πολιτισμού.

(2) Επιφυλασσομένων των διατάξεων του εδαφίου (1), οποιαδήποτε υποχρέωση προκύπτει σε σχέση με εκκρεμούσα δικαστική ή άλλη συναφή διαδικασία, από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου λογίζεται ως υποχρέωση του Υφυπουργείου Πολιτισμού και οποιαδήποτε προβλεπόμενη θεραπεία εκτελείται εναντίον αυτού.

Συναφθείσες συμβάσεις και διοικητικές ή άλλες πράξεις

22. Οποιαδήποτε συναφθείσα σύμβαση, χορηγηθείσα άδεια ή έγκριση ή γενόμενη πράξη οποιασδήποτε φύσεως δυνάμει των διατάξεων της νομοθεσίας, κατά την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τις διατάξεις του άρθρου 2, από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου λογίζεται ότι συνήφθηκε, χορηγήθηκε ή έγινε δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Μεταβατικές διατάξεις

23.-(1) Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, οποιαδήποτε αναφορά σε ισχύοντα Νόμο, Κανονισμούς, διατάγματα, οδηγίες, εγκυκλίους ή άλλα έγγραφα -

(α) στο «Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας», λογίζεται ως αναφορά στο Υφυπουργείο Πολιτισμού·

(β) στο «Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων», λογίζεται ως αναφορά στο Υφυπουργείο Πολιτισμού·

(γ) στον «Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας», λογίζεται ως αναφορά στον Υφυπουργό Πολιτισμού παρά τω Προέδρω·

(δ) στον «Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων», λογίζεται ως αναφορά στον Υφυπουργό Πολιτισμού παρά τω Προέδρω·

(ε) στο Γενικό Διευθυντή του «Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας», λογίζεται ως αναφορά στον Γενικό Διευθυντή του Υφυπουργείου Πολιτισμού·

(στ) στο Γενικό Διευθυντή του «Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων», λογίζεται ως αναφορά στο Γενικό Διευθυντή του Υφυπουργείου Πολιτισμού·

(ζ) στις «Πολιτιστικές Υπηρεσίες», λογίζεται ως αναφορά στο Υφυπουργείο Πολιτισμού·

(η) στο «Τμήμα Αρχαιοτήτων», λογίζεται ως αναφορά στο Υφυπουργείο Πολιτισμού·

(θ) στην «Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας», λογίζεται ως αναφορά στο Υφυπουργείο Πολιτισμού·

(2) Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, οποιαδήποτε αναφορά στον περί Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου Νόμο στον όρο «Υπουργός Παιδείας», λογίζεται ως αναφορά στον Υφυπουργό Πολιτισμού:

Νοείται ότι, οποιαδήποτε υπηρεσιακή οδηγία ή εγκύκλιος δοθείσα πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου προς υπάλληλο των Πολιτιστικών Υπηρεσιών, της Υπηρεσίας Κυπριακής Χειροτεχνίας και του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου, ο οποίος από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου μεταφέρεται στο Υφυπουργείο Πολιτισμού, λογίζεται ότι αφορά υπάλληλο του Υφυπουργείου Πολιτισμού, μέχρις ότου αυτή καταργηθεί ή αντικατασταθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο:

Νοείται περαιτέρω ότι, η ως άνω διάταξη ισχύει, τηρουμένων των αναλογιών, για κάθε υπάλληλο του Τμήματος Αρχαιοτήτων ο οποίος μεταφέρεται στο Υφυπουργείο Πολιτισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 (2) (γ) και 24 (2).

(3) Σε υπάλληλο του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου, ο οποίος μεταφέρεται στο Υφυπουργείο Πολιτισμού δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου δεν θα καταβληθούν ωφελήματα δυνάμει των περί Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων σε Υπαλλήλους του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου και σε Εξαρτωμένους τους Όμοιο με το Σχέδιο Συντάξεων της Κυβέρνησης) Κανονισμών:

Νοείται ότι, ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου, εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία μεταφοράς υπαλλήλων του στο Υφυπουργείο Πολιτισμού, θα προβεί σε υπολογισμό του συνόλου των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων αυτών και θα καταβάλει το αντίστοιχο ποσό προς όφελος του Κυβερνητικού Ταμείου Συντάξεων.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

24.-(1) Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου σε ημερομηνία προγενέστερη της 1ης Ιουλίου 2022:

Νοείται ότι, η ως άνω Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Επιφυλασσομένων των διατάξεων του εδαφίου (1), οι διατάξεις των άρθρων 2, 3, 4 και 23, στην έκταση που αφορούν στο Τμήμα Αρχαιοτήτων και την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου μεταφορά αυτού στο Υφυπουργείο Πολιτισμού, λογίζεται ότι δεν ισχύουν για το Τμήμα Αρχαιοτήτων, μέχρι τη μεταφορά αυτού στο Υφυπουργείο Πολιτισμού, η οποία θα γίνει ένα έτος ύστερα από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου.