Όροι υπηρεσίας των μόνιμων υπαλλήλων του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου που μεταφέρονται στο Υφυπουργείο Πολιτισμού

8. Οι όροι υπηρεσίας εκάστου μόνιμου υπαλλήλου του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου, ο οποίος μεταφέρεται στο Υφυπουργείο Πολιτισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, είναι οι όροι που διέπουν την υπηρεσία των δημόσιων υπαλλήλων, δυνάμει των διατάξεων του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, καθώς και των διατάξεων του περί Συντάξεων Νόμου και του περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμου ή δυνάμει οποιουδήποτε άλλου εν ισχύι Νόμου ή Κανονισμών καθορίζουν τους κανόνες καταβολής των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων σε υπάλληλο της δημόσιας υπηρεσίας.