Πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου

3. Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών μουσικοθεραπείας και την άσκηση του επαγγέλματος του μουσικοθεραπευτή.