Συμβούλιο Εγγραφής Μουσικοθεραπευτών

4.-(1)(α) Καθιδρύεται Συμβούλιο καλούμενο «Συμβούλιο Εγγραφής Μουσικοθεραπευτών», το οποίο είναι αρμόδιο για-

(i) την εγγραφή μουσικοθεραπευτών στο Μητρώο∙ και

(ii) τη χορήγηση άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος του μουσικοθεραπευτή.

(β) Το Συμβούλιο έχει οποιεσδήποτε άλλες εξουσίες και αρμοδιότητες που του χορηγούνται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδοθέντων Κανονισμών.

(2) Η θητεία των μελών του Συμβουλίου είναι τριετής.

(3) Το Συμβούλιο, εξαιρουμένης της πρώτης συγκρότησής του, αποτελείται από τα ακόλουθα πρόσωπα:

(α) Τρεις (3) εγγεγραμμένους μουσικοθεραπευτές οι οποίοι κατέχουν θέση στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία, υπηρετούν στο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και ασκούν το επάγγελμα για τουλάχιστον τρία (3) έτη∙

(β) τρεις (3) εγγεγραμμένους μουσικοθεραπευτές οι οποίοι ασκούν ιδιωτικώς το επάγγελμα, έχουν ασκήσει το επάγγελμα για τουλάχιστον τρία (3) έτη και εκλέγονται από τη γενική συνέλευση του Συλλόγου∙ και

(γ) έναν (1) λειτουργό του Υπουργείου Υγείας.

(4) Τα αναφερόμενα στην παράγραφο (α) του εδαφίου (3) μέλη του Συμβουλίου διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, για χρονική περίοδο τριών (3) ετών η οποία δύναται να ανανεώνεται και ο διορισμός τους δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται οποτεδήποτε να τερματίσει το διορισμό οιουδήποτε μέλους, εάν υπάρχει σοβαρός λόγος.

(5) Τα αναφερόμενα στην παράγραφο (β) του εδαφίου (3) μέλη του Συμβουλίου διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο για χρονική περίοδο τριών (3) ετών η οποία δύναται να ανανεώνεται και ο διορισμός τους δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται οποτεδήποτε να τερματίσει το διορισμό οιουδήποτε μέλους, εάν υπάρχει σοβαρός λόγος.

(6) Το αναφερόμενο στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (3) μέλος του Συμβουλίου ορίζεται από τον Υπουργό.

(7) Τα μέλη του Συμβουλίου, τα οποία δεν ανήκουν στη δημόσια υπηρεσία ή τη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία της Δημοκρατίας, δύναται να παραιτηθούν από τη θέση τους με την υποβολή γραπτής παραίτησης προς το Υπουργικό Συμβούλιο.

(8) Τα μέλη του Συμβουλίου εκλέγουν τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του Συμβουλίου.

(9) Ο πρόεδρος-

(α) συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου όποτε το κρίνει σκόπιμο ή υποχρεωτικά, ύστερα από την υποβολή αίτησης τριών (3) μελών του∙

(β) καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, στην οποία περιλαμβάνει κάθε σχετικό θέμα του οποίου την εγγραφή ζητά οποιοδήποτε μέλος του Συμβουλίου∙

(γ) μεριμνά για την τήρηση των πρακτικών κατά τις συνεδρίες του Συμβουλίου∙ και

(δ) προεδρεύει των συνεδριάσεων.

(10) Ο πρόεδρος και τρία (3) μέλη ή, εάν ο πρόεδρος απουσιάζει, οιαδήποτε πέντε (5) μέλη του Συμβουλίου, αποτελούν απαρτία.

(11) Σε περίπτωση απουσίας του προέδρου από συνεδρίαση του Συμβουλίου, προεδρεύει ο αντιπρόεδρος και σε περίπτωση απουσίας και του αντιπροέδρου τα παριστάμενα μέλη εκλέγουν ένα από αυτά, για να προεδρεύσει της συνεδριάσεως.

(12) Οι αποφάσεις του Συμβουλίου περιορίζονται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

(13) Το Συμβούλιο αποφασίζει κατά πλειοψηφία των παρόντων και ψηφιζόντων μελών του, σε περίπτωση δε ισοψηφίας ο Πρόεδρος του Συμβουλίου ή ο προεδρεύων της συνεδριάσεως έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.

(14) Σε περίπτωση προσωρινής απουσίας ή κωλύματος μέλους του Συμβουλίου, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, τηρουμένης της προβλεπόμενης υπό του εδαφίου (3) σύνθεσης του Συμβουλίου, να διορίσει άλλο πρόσωπο ως μέλος του Συμβουλίου για όσο χρόνο διαρκεί η απουσία ή το κώλυμα του μέλους.

(15) Το Συμβούλιο δύναται να ενεργεί ανεξάρτητα από την ύπαρξη χηρείας οποιασδήποτε θέσης και η εγκυρότητα οποιασδήποτε πράξης του δεν επηρεάζεται από τη χηρεία θέσης μέλους του ή μελών του, εφόσον ο αριθμός των εναπομείναντων μελών δεν είναι μικρότερος των πέντε (5).

(16) Το Συμβούλιο ρυθμίζει το ίδιο τα της εσωτερικής λειτουργίας του και τη διαδικασία η οποία ακολουθείται κατά τις συνεδριάσεις του.