Μεταβατικές διατάξεις

32. Ανεξαρτήτως των διατάξεων της παραγράφου (στ) του εδαφίου (1) του άρθρου 9, πρόσωπο το οποίο αποδεδειγμένα κατέχει επαγγελματική εμπειρία στη μουσικοθεραπεία για περίοδο επτά (7) τουλάχιστον ετών πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, δύναται να υποβάλει αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, με την καταβολή του καθορισμένου τέλους, εάν κατά το χρόνο έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου ικανοποιήσει το Συμβούλιο ότι-

(α) είναι κάτοχος πτυχίου, διπλώματος ή πιστοποιητικού στη μουσικοθεραπεία το οποίο αναγνωρίζεται από τη χώρα που χορηγήθηκε∙ και

(β) κατέχει επαρκείς γνώσεις για την άσκηση του επαγγέλματος:

Νοείται, ότι το Συμβούλιο δύναται για σκοπούς διαπίστωσης της επάρκειας των γνώσεων να καλέσει τον αιτητή σε γραπτή ή/και προφορική εξέταση ή σε άλλης μορφής εξέταση και αξιολόγηση ή σε οποιονδήποτε συνδυασμό αυτών με προπληρωτέο το κόστος της κάθε εξέτασης ή αξιολόγησης, το οποίο επιβαρύνει εξ ολοκλήρου τον αιτητή.