Κανονισμοί

31.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο, για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για τη ρύθμιση κάθε θέματος το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού, οι οποίοι δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου δύνανται να-

(α) ρυθμίζουν τη δεοντολογία του επαγγέλματος του μουσικοθεραπευτή∙ και

(β) προνοούν για τη διατήρηση και βελτίωση του επιπέδου του επαγγέλματος του μουσικοθεραπευτή στη Δημοκρατία.