ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Συνοπτικός τίτλος

1. Οι περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμοι του 1969 έως 2000 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμοι του 1969 έως 2000.

Ερμηνεία

2. Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν εκ του κειμένου προκύπτη διάφορος έννοια-

“Γενικός Διευθυντής” σημαίνει τον Γενικόν Διευθυντήν του Οργανισμού

“Διοικητικόν Συμβούλιον” σημαίνει το Διοικητικόν Συμβούλιον του Οργανισμού

“Επιτροπή” σημαίνει την υπό του άρθρου 6 συνιστωμένην επιτροπήν

“Κανονισμοί” σημαίνει κανονισμούς εκδιδομένους επί τη βάσει του παρόντος Νόμου

“ΜΤΑ” σημαίνει τις Μικτές Τουριστικές Αναπτύξεις, όπου στο ίδιο γήπεδο, αλλά σε χωριστή από το ξενοδοχείο ανάπτυξη και εκτός του κτιρίου της ξενοδοχειακής μονάδας, συνυπάρχουν με την ξενοδοχειακή μονάδα και ιδιόκτητες ιδιωτικές αυτοτελείς οικιστικές μονάδες, όπως επαύλεις/κατοικίες, bungalows ή διαμερίσματα ή και άλλες επιτρεπόμενες χρήσεις, σε ανάπτυξη συλλογικής ιδιοκτησίας, με κοινόχρηστους χώρους και οι οποίες μπορούν να δημιουργηθούν ή να λειτουργούν, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε σχετική Πολιτική που εξαγγέλλεται από το Διοικητικό Συμβούλιο

“Ξενοδοχείον”, “ξενοδοχειακή μονάς” ή “ξενοδοχειακόν κατάστημα” σημαίνει κατάστημα εν τω οποίω παρέχεται κατ’ επάγγελμα και έναντι αμοιβής εις τους εις αυτό προσερχομένους στέγη προσκαίρου διαμονής μετά ή άνευ τροφής, ενδεχομένως δε και ψυχαγωγίας

“Οργανισμός” σημαίνει τον Κυπριακόν Οργανισμόν Τουρισμού (Κ.Ο.Τ.) τον ιδρυθέντα διά του περί Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού Νόμου και μέχρι της συστάσεως τούτου το Υπουργείον Εμπορίου και Βιομηχανίας

“Τουριστικόν κατάλυμα” σημαίνει κατάστημα ή ωργανωμένον χώρον, άλλο ή ξενοδοχείον, εν τω οποίω παρέχεται κατ’ επάγγελμα στέγη διαμονής ή ευκολίαι προς κατασκήνωσιν υπό όρους επαρκών ανέσεων

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργόν Εμπορίου και Βιομηχανίας.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΠΕΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ
Διακρίσεις ξενοδοχείων

3.-(1) Τα ξενοδοχεία ή ξενοδοχειακαί μονάδες διακρίνονται εις-

(α) κυρίως ξενοδοχεία,

(β) παρόδια ξενοδοχεία,

(γ) συγκροτήματα οικίσκων,

(δ) παραδοσιακές οικοδομές, και

(ε) οιαδήποτε άλλα ξενοδοχειακά καταστήματα ήθελον καθορισθή.

(2) Ως κυρίως ξενοδοχείον χαρακτηρίζεται ξενοδοχειακόν κατάστημα, του οποίου η κτιριακή συγκρότησις αποτελείται από εν αυτοτελές κύριον κτίριον ή εκ περισσοτέρων κτιρίων συγκροτούντων ενιαίον σύνολον εντός ενιαίου χώρου, ειδικώς επί τούτω ανεγερθέν ή διαρρυθμισθέν, έχον ενιαίαν λειτουργικήν οργάνωσιν, περιλαμβάνον τους διά την τάξιν εις ην κατατάσσεται οριζομένους υπό των εφεξής διατάξεων του παρόντος Νόμου και των επί τη βάσει τούτου εκδιδομένων Κανονισμών, χώρους, επίπλωσιν, εξοπλισμόν και εγκαταστάσεις.

(3) Ως παρόδιον ξενοδοχείον χαρακτηρίζεται ξενοδοχειακόν κατάστημα κείμενον εκτός κατωκημένης περιοχής ή εις τας παρυφάς τοιαύτης, αποτελούμενον εξ ενός ή, συνήθως, περισσοτέρων κυρίων κτιρίων συγκροτούντων ενιαίον σύνολον εντός ενιαίου χώρου, έχον δε, κατά τα λοιπά, τα εν τω εδαφίω (2) οριζόμενα χαρακτηριστικά και αποβλέπον, κατά κύριον λόγον, εις την εξυπηρέτησιν των δι’ αυτοκινήτων ταξειδευόντων.

(4) Ως συγκρότημα οικίσκων χαρακτηρίζεται ξενοδοχειακόν κατάστημα αποτελούμενον κατά το σύνολον ή μέρος εξ αθροίσματος μεμονωμένων οικίσκων εκτισμένων εις αραιάν διάταξιν εντός ενιαίου χώρου, εξυπηρετουμένων δι’ ενός ή πλειόνων κεντρικών κτιρίων διαθετόντων τους απαραιτήτους κοινοχρήστους και βοηθητικούς χώρους, έχον κατά τα λοιπά τα εν τω εδαφίω (2) χαρακτηριστικά.

(5) Ως παραδοσιακή οικοδομή χαρακτηρίζεται ξενοδοχειακό κατάστημα που στεγάζεται σε αυτοτελές κτίριο ή τμήμα κτιρίου που κηρύσσεται διατηρητέο δυνάμει του άρθρου 38 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων ή του περί Αρχαιοτήτων Νόμου ή χαρακτηρίζεται ως παραδοσιακή οικοδομή από το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από αίτηση του ιδιοκτήτη και διαρρυθμίζεται κατάλληλα ώστε να παρέχει κατ’ επάγγελμα και έναντι αμοιβής πρόσκαιρη διαμονή και ενδεχόμενα και διατροφή στους πελάτες που προσέρχονται σ’ αυτό. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη λειτουργία των καταστημάτων αυτών μπορεί να καθορίζονται με κανονισμούς ή εγκύκλιες οδηγίες του Οργανισμού.

Τάξεις ξενοδοχείων

4.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) τα ξενοδοχεία κατατάσσονται εις τάξεις ως ακολούθως:

Τα κυρίως ξενοδοχεία, τα παρόδια ξενοδοχεία και τα συγκροτήματα οικίσκων εις:

(i) 5 αστέρων (*****)

(ii) 4 αστέρων (****)

(iii) 3 αστέρων (***)

(iv) 2 αστέρων (**)

(v) 1 αστέρος (*).

(2) Ξενοδοχείον κατατάσσεται εις τινα των εν εδαφίω (1) αναφερομένων τάξεων εφ’ όσον πληροί τους διά την τάξιν ταύτην καθοριζομένους όρους θέσεως, εμφανίσεως, αριθμού κλινών, κτιριολογικής συγκροτήσεως, αξίας και ποιότητος κατασκευής, τεχνικών τελειοποιήσεων, επιπλώσεως, εξοπλισμού, επανδρώσεως, τελειότητος λειτουργικής οργανώσεως και εν γένει παρεχομένων υπηρεσιών και ανέσεων.

(3) [Διαγράφηκε]

Εποπτεία κατασκευής ξενοδοχείων

5.-(1) Αι μελέται και τα σχέδια των νεοανεγειρομένων ή διαρρυθμιζομένων οικοδομών των προοριζομένων προς στέγασιν ξενοδοχείων, καθώς και πάσης μεταγενεστέρας τροποποιήσεως, συμπληρώσεως ή επεκτάσεως τούτων δέον να καταρτίζωνται συμφώνως προς τας διατάξεις των Κανονισμών και να προσαρμόζωνται προς τους διά την επιδιωκομένην τάξιν καθοριζομένους όρους.

(2)(i) Προ της υποβολής μελετών και σχεδίων νέων ξενοδοχείων ή επέκτασης υφισταμένων που συνεπάγεται διαφοροποίηση του εμβαδού και των διαστάσεων του αρχικού γηπέδου ο αιτητής δέον να υποβάλη αίτησιν εις τον Οργανισμόν δι’ εξασφάλισιν πιστοποιητικού καταλληλότητος του προς αξιοποίησιν γηπέδου, το οποίον πρέπει να ικανοποιή τους όρους και προϋποθέσεις τους αναφερομένους εις τους Κανονισμούς.

(ii) Κατά την έκδοσιν του πιστοποιητικού καταλληλότητος ο Οργανισμός δύναται να επιβάλη οιουσδήποτε όρους προς τον σκοπόν εξασφαλίσεως ισορρόπου αναπτύξεως εντός των πλαισίων των Κανονισμών και της εκάστοτε καθοριζομένης Κυβερνητικής τουριστικής πολιτικής.

(iii) Ανεξαρτήτως των διατάξεων οιουδήποτε ετέρου Νόμου, αι μελέται και τα σχέδια των ξενοδοχείων, προ της υποβολής των εις την αρμοδίαν αρχήν διά την λήψιν της οικοδομικής αδείας υποβάλλονται ομού μετά του καθοριζομένου δικαιώματος προς θεώρησιν εις τον Οργανισμόν όστις εξετάζει αν ταύτα είναι κατηρτισμένα συμφώνως προς τας απαιτήσεις των Κανονισμών.

(iv) Ο Οργανισμός προ της θεωρήσεως των σχεδίων δύναται να επιβάλη τας κατά την κρίσιν του ενδεικνυομένας τροποποιήσεις της μελέτης και των σχεδίων λόγω των ειδικών συνθηκών, της θέσεως και των ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών του γηπέδου εν συνδυασμώ προς την τάξιν δι’ ην προορίζεται έκαστον ξενοδοχείον:

Νοείται ότι ο Οργανισμός δύναται να απορρίψη σχέδια τα οποία κατά την κρίσιν του δεν εντάσσονται εις το τοπίον και δεν εναρμονίζονται προς το περιβάλλον και τον χαρακτήρα της περιοχής.

(3) Η υπό του Οργανισμού θεώρησις της μελέτης και των σχεδίων του ξενοδοχείου αποτελεί απαραίτητον προϋπόθεσιν χορηγήσεως της οικοδομικής αδείας χωρίς να δεσμεύη την επί τούτου αρχήν, προς άσκησιν του ελέγχου της αρμοδιότητος της. Τηρουμένων των διατάξεων των Κανονισμών των ρυθμιζόντων πολεοδομικά και χωροταξικά θέματα η εκάστοτε εν ισχύϊ και εις πολεοδομίαν και χωροταξίαν αφορώσα νομοθεσία, έχει πλήρη ισχύν επί των οικοδομών των ξενοδοχείων.

(4) Η υπό του Οργανισμού έγκρισις της μελέτης και των σχεδίων ξενοδοχείου ισχύει δι’ εν έτος από της εις το ενδιαφερόμενον πρόσωπον κοινοποιήσεως της σχετικής αποφάσεως της Επιτροπής ή, εις περίπτωσιν ιεραρχικής προσφυγής, της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός εάν η τοιαύτη έγκρισις ήθελεν ανανεωθή υπό του Οργανισμού. Μετά την λήξιν της προθεσμίας ταύτης απαγορεύεται η χορήγησις οικοδομικής αδείας, εκτός εάν το ενδιαφερόμενον πρόσωπον ήθελεν υποβάλει την αίτησιν του διά τοιαύτην άδειαν προ της λήξεως της τοιαύτης προθεσμίας:

Νοείται ότι οιαδήποτε έγκρισις της μελέτης και των σχεδίων ξενοδοχείου χορηγηθείσα προ της ενάρξεως ισχύος του παρόντος εδαφίου θα θεωρήται ως τερματισθείσα εν έτος από της ενάρξεως ισχύος τούτου.

Εξουσία Υπουργικού Συμβουλίου προς καθορισμόν περιοχών ξενοδοχειακής αναπτύξεως

5Α. Το Υπουργικόν Συμβούλιον κέκτηται εξουσίαν να καθορίζη περιοχάς εντός των οποίων ρυθμίζεται το είδος, η κατηγορία, η τάξις και η συνολική δυναμικότης της ξενοδοχειακής αναπτύξεως λαμβανομένων υπ’ όψιν απασών των εντός της περιοχής επικρατουσών συνθηκών, ως και των τυχόν πολεοδομικών αρχών αι οποίαι διέπουν την ρύθμισιν και τον έλεγχον της αναπτύξεως εις την περιοχήν, της προαγωγής της ξενοδοχειακής αναπτύξεως και της εξυπηρετήσεως των τουριστικών αναγκών της περιοχής προς το γενικόν συμφέρον της Δημοκρατίας.

Επιτροπή

6.-(1) Προς τον σκοπόν της εν τω προηγουμένω άρθρω αναφερομένης θεωρήσεως των μελετών και σχεδίων υπό του Οργανισμού, ο Υπουργός συνιστά επιτροπήν αποτελουμένην εκ του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντού, ενός υπαλλήλου του Οργανισμού, ενός εκπροσώπου του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, ενός εκπροσώπου του Υπουργείου Υγείας, ενός αρχιτέκτονος εκπροσώπου του Συνδέσμου Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών, δύο εκπροσώπων του Συνδέσμου Ξενοδόχων και μέχρι πέντε προσώπων, εχόντων ειδικήν γνώσιν ή κατάλληλον πείραν της ξενοδοχειακής βιομηχανίας ή εχόντων, ως προς άλλο τι, ειδικήν γνώσιν ή πείραν η οποία θα ήτο χρήσιμος εις την Επιτροπήν εν τη ενασκήσει των αρμοδιοτήτων της, εκλεγομένων υπό του Υπουργού.

(2) Άπαντα τα μέλη της Επιτροπής, πλην των ex officio μελών ταύτης, διορίζονται υπό του Υπουργού υπό τοιούτους όρους και διά τοιαύτην περίοδον ως ήθελεν ορισθή εν τω εγγράφω του διορισμού.

(3) Ο Οργανισμός καταβάλλει εις τον Πρόεδρον και τα μέλη της Επιτροπής την υπό του Υπουργού εκάστοτε εγκρινομένην αμοιβήν ή επίδομα.

(4) Την Επιτροπήν συγκαλεί εκάστοτε ο Πρόεδρος αυτής, όστις και προεδρεύει των συνεδριάσεων. Εν απουσία ή κωλύματι του Προέδρου, την Επιτροπήν συγκαλεί ο Γενικός Διευθυντής ή έτερον μέλος ταύτης οριζόμενον παρά του Υπουργού, προεδρεύει δε της συνεδριάσεως εν των παρόντων μελών, υποδεικνυόμενον παρ’ αυτών διά ψηφοφορίας. Τα ενώπιον της Επιτροπής θέματα εισηγείται ο Γενικός Διευθυντής, βάσει Ημερησίας Διατάξεως συντασσομένης παρά του συγκαλούντος την Επιτροπήν, αι δε παρ’ αυτής λαμβανόμεναι αποφάσεις είναι δεσμευτικαί διά τον Οργανισμόν.

(5) Η Επιτροπή ευρίσκεται εν απαρτία εφ’ όσον παρίστανται επτά μέλη ταύτης, αι αποφάσεις δε αυτής λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν, εν ισοψηφία, του προεδρεύοντος της συνεδριάσεως έχοντος δευτέραν ή νικώσαν ψήφον.

(6) Εν περιπτώσει χηρείας της θέσεως οιουδήποτε μέλους της Επιτροπής, αύτη πληρούται ως εν τοις εδαφίοις (1) και (2) προνοείται. Ουδεμία απόφασις ή πράξις της Επιτροπής προσβάλλεται ως εκ του γεγονότος ότι χηρεύει θέσις μέλους ταύτης.

(7) Τηρουμένων των προηγουμένων διατάξεων του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή κανονίζει τα της συγκλήσεως των συνεδριάσεων, την κατά συνεδρίασιν τηρουμένην διαδικασίαν, την τήρησιν πρακτικών τούτων και, εν γένει, τα της λειτουργίας ταύτης.

(8) Κατά αποφάσεως της Επιτροπής, χωρεί ιεραρχική προσφυγή προς το Διοικητικόν Συμβούλιον υπό του αιτήσαντος την θεώρησιν, εφ’ όσον παραβλάπτονται τα συμφέροντα αυτού εκ της αποφάσεως ταύτης. Το δικαίωμα τούτο δύναται να ασκηθή εντός προθεσμίας δέκα πέντε ημερών, από της εις αυτόν κοινοποιήσεως της σχετικής αποφάσεως. Το αυτό δικαίωμα προσφυγής και εντός προθεσμίας δέκα πέντε ημερών από της εκδόσεως της αποφάσεως της Επιτροπής, έχει ο Γενικός Διευθυντής.

Η προσφυγή αύτη εξετάζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εις ειδικήν αυτού συνεδρίασιν, προεδρευομένην υπό του Υπουργού, και η επί ταύτης απόφασις τούτου είναι τελική.

Κατάταξις ξενοδοχείων

7.-(1) Η κατάταξις των ξενοδοχείων ενεργείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τον καθωρισμένον τρόπον και κατά την καθωρισμένην διαδικασίαν.

(2) Η κατάταξις ανανεούται ανά διετίαν κατά την καθωρισμένην διαδικασίαν, και κατόπιν ελέγχου της συνδρομής των υπό των Κανονισμών προνοουμένων όρων.

(3) Διαπιστουμένης, κατά τον καθωρισμένον τρόπον, ανεπαρκούς συντηρήσεως του ξενοδοχείου ή της επιπλώσεως και του εξοπλισμού αυτού ή της επανδρώσεως τούτου ή παραμελήσεως της λειτουργίας αυτού ή απουσίας των στοιχείων α ελήφθησαν υπ’ όψει κατά την κατάταξιν, γίνεται ανακατάταξις εις την αρμόζουσαν κατωτέραν τάξιν ή, επί σοβαρών περιπτώσεων, δεν χορηγείται αύτη:

Νοείται ότι το Διοικητικόν Συμβούλιον οφείλει, πριν ή προβεί εις οιανδήποτε ανακατάταξιν ή απόφασιν, όπως τάξη εύλογον προθεσμίαν προς αναπλήρωσιν των διαπιστωθεισών ελλείψεων ή παραβάσεων.

(4) Διαπιστουμένων κατά τον καθωρισμένον τρόπον σοβαρών βελτιώσεων εις την οικοδομικήν και μηχανολογικήν συγκρότησιν του ξενοδοχείου, μετά παραλλήλου βελτιώσεως της επιπλώσεως, του εξοπλισμού, της επανδρώσεως και της λειτουργίας αυτού, και τηρουμένων των όρων των Κανονισμών τούτο δύναται να ανακαταταχθή εις ανωτέραν τάξιν.

(5) Τηρουμένων των προηγουμένων διατάξεων του παρόντος άρθρου, τη ητιολογημένη εγγράφω εισηγήσει του Γενικού Διευθυντού, δύναται να γίνη ανακατάταξις ξενοδοχείου και προ της παρελεύσεως διετίας.

(6) Εν περιπτώσει ανακατατάξεως οιουδήποτε ξενοδοχείου τούτο θα εφαρμόζη τας διά την νέαν τάξιν ισχυούσας τιμάς.

(7) Η κατάταξις ξενοδοχείου αποτελεί προϋπόθεσιν της εκδόσεως αδείας λειτουργίας αυτού, συμφώνως προς το άρθρον 8.

Άδειαι λετουργίας ξενοδοχείου

8.-(1) Η άδεια λειτουργίας ξενοδοχείου εκδίδεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου συμφώνως προς τους καθωρισμένους τύπους, όρους και διαδικασίαν, επί καταβολή του καθωρισμένου δικαιώματος καθορισθησομένου διά Κανονισμών αναλόγως της κατατάξεως του ξενοδοχείου και της περιόδου εργασίας αυτού.

(2) Το έγγραφο της αδείας λειτουργίας ξενοδοχείου αναρτάται εν πλαισίω εις περίοπτον θέσιν εν τω Γραφείω της Διευθύνσεως ή εν τω χώρω υποδοχής του ξενοδοχείου.

(3) Η άδεια λειτουργίας ξενοδοχείου ανακαλείται εν περιπτώσει-

(α) οριστικής παύσεως των εργασιών της επιχειρήσεως

(β) μη ανανεώσεως της κατατάξεως συμφώνως προς το εδάφιον (2) του άρθρου 70

(γ) σοβαρών κατ’ εξακολούθησιν παραβάσεων των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών:

Νοείται ότι το Διοικητικόν Συμβούλιον, προ της ανακλήσεως αδείας λειτουργίας ξενοδοχείου επί τη βάσει των παραγράφων (β) και (γ) του παρόντος εδαφίου, τάσσει εύλογον προθεσμίαν προς αναπλήρωσιν των διαπιστουμένων παραλείψεων, ελλείψεων ή παραβάσεων.

(4) Ο Οργανισμός τηρεί Μητρώον εν ω καταχωρίζονται αι άδειαι λειτουργίας ξενοδοχείων και αι μεταβιβάσεις τούτων. Πάσα μεταβίβασις αδείας, δέον να δηλούται εντός μηνός εις τον Οργανισμόν διά την σχετικήν καταχώρησιν.

Όνομα ξενοδοχείου

9.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων οιουδήποτε ετέρου εν ισχύϊ Νόμου, έκαστον ξενοδοχείον δέον να έχη ίδιον όνομα, όπερ είναι το υπό της αδείας λειτουργίας αυτού αναγνωριζόμενον τοιούτο:

Νοείται ότι το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να μη δεχθή οιονδήποτε όνομα το οποίον, κατά την κρίσιν αυτού, θα ήτο αναπροσάρμοστον προς το είδος, το μέγεθος, την τάξιν και γενικώς τα χαρακτηριστικά του ξενοδοχείου ή το οποίον θα συνέχεε τούτο προς οιονδήποτε άλλο λειτουργούν ξενοδοχείον:

Νοείται περαιτέρω ότι ουδέν όνομα θα περιέχη τας λέξεις “Μέγα” ή “Τουριστικόν Ξενοδοχείον” ή “Ανάκτορον” ή ταυτοσήμους προς ταύτας λέξεις εάν δεν εμφανίζη εξαιρετικάς προϋποθέσεις από απόψεως μεγέθους, βαθμού πολυτελείας και άλλων προσόντων, δικαιολογούσας την διά τοιούτων λέξεων διάκρισιν.

(2) Το επί του ονόματος δικαίωμα κυριότητος και χρήσεως εν τη Δημοκρατία ανήκει εις τον κύριον της ξενοδοχειακής επιχειρήσεως και μεταβιβαζομένης ταύτης μεταβιβάζεται και το επί του ονόματος δικαίωμα. Διακοπτομένης της λειτουργίας της ξενοδοχειακής επιχειρήσεως ο κύριος του ονόματος διατηρεί τα επί τούτου δικαιώματα αυτού επί μίαν διετίαν εντός της οποίας δύναται να χρησιμοποιήση το όνομα τούτο εκ νέου διά το αυτό, ή, εν περιπτώσει οριστικής παύσεως χρησιμοποιήσεως του ως ξενοδοχείου, δι’ έτερον αναλόγων προσόντων ξενοδοχείον εν τη αυτή πόλει, χώρω ή περιοχή, μετ’ έγκρισιν του Οργανισμού:

Νοείται ότι τα επί του ονόματος ξενοδοχείου άνευ αστέρος ή ξενώνος δικαιώματα απόλλυνται άμα τη διακοπή της λειτουργίας του τοιούτου ξενοδοχείου ή ξενώνος.

(3)Το όνομα του ξενοδοχείου δέον να προβάλληται εις περίοπτον μέρος επί του ξενοδοχείου, εις την γλώσσαν εις ην τούτο ανεγνωρίσθη εν τη αδεία και εν ετέρα εκ των τουριστικώς επικρατεστέρων γλωσσών.

(4) Πας όστις χρησιμοποιεί όνομα ξενοδοχείου κατά παράβασιν των διατάξεων του παρόντος άρθρου είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις πρόστιμον μη υπερβαίνον τας ,25 δι’ εκάστην ημέραν καθ’ ην διαρκεί το αδίκημα.

Τιμαί ξενοδοχείων

10.-(1)Αι τιμαί των υπό των ξενοδοχείων και/ή των διαμερισμάτων  και/ή τουριστικών επαύλεων, που εμπίπτουν στις περιπτώσεις επιχειρήσεων ΜΤΑ παρεχομένων υπηρεσιών ύπνου και καταναλώσεως κυρίων και βοηθητικών γευμάτων ορίζονται διά ετησίαν περίοδον αρχομένην από της 1ης Ιανουαρίου εκάστου έτους, εκτός εάν ο Οργανισμός ήθελε καθορίσει ετέραν περίοδον, και παραμένουσι σταθεραί διαρκούσης της περιόδου ταύτης:

Νοείται ότι το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να επιτρέψη, εν περιπτώσει απροβλέπτων γεγονότων, ουσιωδώς επηρεαζόντων την ξενοδοχειακήν βιομηχανίαν, μεταβολήν των ορισθεισών τιμών διαρκούσης της ετησίας περιόδου είτε δι’ άπαντα τα ξενοδοχεία είτε δι’ ωρισμένης κατηγορίας ή τάξεως τοιαύτα.

(2) Αι τιμαί ορίζονται παρ’ εκάστης επιχειρήσεως επί τη βάσει των καθορισμένων κριτηρίων, κατά δωμάτιον ή διαμέρισμα ή ομάδος αυτών, δύνανται να παραλλάσσωσιν αναλόγως των χαρακτηριστικών εκάστου τούτων και εκτίθενται επί πινακίδος εις περίοπτον μέρος εκάστου δωματίου. Πλήρης πίναξ των τιμών αναρτάται, εις περίοπτον μέρος, εις τον χώρον της υποδοχής.

Νοείται ότι η υποχρέωσις της λήψεως του προγεύματος ή των κυρίων γευμάτων ενεργείται μόνον κατόπιν εγκρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αι τιμαί δύνανται να παραλλάσσωσι εποχιακώς.

(3) Άμα τω ορισμώ των τιμών υπό εκάστης ξενοδοχειακής επιχειρήσεως, γνωστοποιούνται αύται προ εξ τουλάχιστον μηνών, προ της ενάρξεως της περιόδου δι’ ην αύται ωρίσθησαν, εις τον Οργανισμόν.

(4) Δι’ αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρινομένης υπό του Υπουργού δύνανται να περιορίζωνται αι σταθεραί τιμαί εντός ακραίων ορίων, ανωτάτων ή κατωτάτων ή και αμφοτέρων δι’ έκαστον είδος των εν άρθρω 3, εδάφιον (1), του παρόντος Νόμου αναφερομένων ξενοδοχειακών καταστημάτων ή τάξεων ξενοδοχείων, τούτο δε γνωστοποιείται εις αυτά δύο τουλάχιστον μήνας προ της ενάρξεως της περιόδου εν σχέσει προς την οποίαν θα ορισθώσιν αι τιμαί. Εντός των ακραίων τούτων ορίων ορίζονται αι σταθεραί τιμαί των ξενοδοχείων.

(5) Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται, δι’ αποφάσεως αυτού, να καθιεροί ενιαίον τύπον λογαριασμού δι’ άπαντα τα ξενοδοχεία καθ’ έκαστον είδος και τάξιν.

(6) Δι’ αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, εγκρινομένης υπό του Υπουργού επιτρέπεται η επιβολή υποχρεωτικών εκπτώσεων.

(7) [Διαγράφηκε]

Καταβολή ποσοστού

10Α. [Διαγράφηκε]
Εγκύκλιες οδηγίες

10Β.-(1) Ο αριθμός από έκαστο ξενοδοχείο των  προσφερόμενων προς εκλογή εδεσμάτων των κύριων γευμάτων, καθώς και το είδος αυτών, δύναται να καθορίζεται από τον Οργανισμό με εγκύκλιες οδηγίες, ανάλογα με την τάξη έκαστου ξενοδοχείου, κατόπιν συνεννοήσεως με τους επαγγελματικούς συνδέσμους.

(2) Ο Οργανισμός δύναται, με εγκύκλιες οδηγίες του, να καθορίζει τα ελάχιστα αναμενόμενα κατά κατηγορία και τάξη ξενοδοχείου επίπεδα προσφερομένων υπηρεσιών και ανέσεων, ύστερα από συνεννόηση με τους επαγγελματικούς συνδέσμους.

(3) Ο Οργανισμός δύναται, με εγκύκλιες οδηγίες του, να καθορίζει και να τροποποιεί τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν τη δημιουργία, τη λειτουργία και τον τρόπο εφαρμογής των ΜΤΑ, κατόπιν διαβούλευσης με τους επαγγελματικούς συνδέσμους.

Διεύθυνση

11.-(1)Σε κάθε ξενοδοχείο προϊσταται Διευθυντής που έχει τα προσόντα που αναφέρονται στις επόμενες διατάξεις. Τη διεύθυνση μπορεί να ασκεί αυτοπροσώπως και ο κύριος της επιχείρησης, φυσικό πρόσωπο, εφόσον έχει αυτά τα προσόντα.

(2) Ο Διευθυντής είναι υπεύθυνος απέναντι σε κάθε αρχή για τη λειτουργία του ξενοδοχείου σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο και τους Κανονισμούς και για την εκπλήρωση από την επιχείρηση των υποχρεώσεων που ορίζονται απ’ αυτούς. Επίσης ο Διευθυντής είναι υπεύθυνος για την παροχή στους πελάτες υπηρεσιών και ανέσεων ανάλογων προς την τάξη στην οποία κατατάσσεται το ξενοδοχείο, για την καλή συντήρηση αυτού και την επίπλωση του, για την καλή λειτουργία του μηχανικού εξοπλισμού του και την εξασφάλιση τάξης, ησυχίας και ευπρέπειας σ’ αυτό:

Νοείται ότι, στις περιπτώσεις λειτουργίας ΜΤΑ, οι καθορισμένες στο παρόν άρθρο ευθύνες του Διευθυντή του ξενοδοχείου επεκτείνονται και στις μονάδες της ΜΤΑ, για όσο  χρόνο αυτές βρίσκονται υπό τη διαχείριση του ξενοδοχείου.

(3) Ο Διευθυντής του ξενοδοχείου πρέπει να συγκεντρώνει τα ακόλουθα προσόντα:

(α) Όταν πρόκειται για ξενοδοχειακές μονάδες της τάξης των πέντε και τεσσάρων αστέρων, που αναγράφονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 3 με στοιχεία (α), (β) και (γ), πρέπει να έχει δίπλωμα ή πτυχίο διετούς τουλάχιστο μεταλυκειακού κύκλου σπουδών γενικής ξενοδοχειακής μόρφωσης, σε αναγνωρισμένη ανώτερη ξενοδοχειακή σχολή ή κολλέγιο, ή άλλο ισοδύναμο προσόν και πενταετή τουλάχιστο προϋπηρεσία σε διευθυντική θέση ξενοδοχείου επιπέδου τριών τουλάχιστον αστέρων.

(β)(i) Όταν πρόκειται για τα ίδια πιο πάνω ξενοδοχεία της τάξης των τριών αστέρων και δύο αστέρων δυναμικότητας πέραν από 100 κλίνες, πρέπει να έχει δίπλωμα ή πτυχίο διετούς τουλάχιστο μεταλυκειακού κύκλου σπουδών γενικής ξενοδοχειακής μόρφωσης, ξενοδοχειακής ή τουριστικής σχολής ή άλλο ισοδύναμο προσόν και τριετή τουλάχιστο προϋπηρεσία σε υπεύθυνη θέση ξενοδοχείου

(ii) όταν πρόκειται για τα ίδια πιο πάνω ξενοδοχεία της τάξης των δύο αστέρων και μέχρι 100 κλίνες, πρέπει να έχει τουλάχιστον απολυτήριο ξενοδοχειακής ή τουριστικής σχολής και τριετή τουλάχιστον υπηρεσία σε υπεύθυνη θέση ξενοδοχείου:

Νοείται ότι οι παράγραφοι (α) και (β) δεν εφαρμόζονται σε διευθυντές ξενοδοχείων οι οποίοι κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, συγκεντρώνουν τα προσόντα που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β) οι οποίες καταργούνται με το παρόν άρθρο.

(γ) Όταν πρόκειται  για τα ίδια πιο πάνω ξενοδοχεία της τάξης του ενός αστέρα, πρέπει να έχει τουλάχιστο πτυχίο σπουδών σχολής μέσης ή αντίστοιχης με αυτή εκπαίδευσης, και διετή τουλάχιστο προϋπηρεσία ως επιχειρηματίας ξενοδόχος ή ξενοδοχοϋπάλληλος

(δ) για όλες τις ξενοδοχειακές μονάδες πρέπει-

(i) Να γνωρίζει καλά εκτός από την επίσημη και μια τουλάχιστο ξένη γλώσσα από τις επικρατέστερες τουριστικά, όταν πρόκειται για ξενοδοχεία της τάξης των πέντε, τεσσάρων και τριών αστέρων, και στοιχεία μιας τουλάχιστο ξένης γλώσσας για τις άλλες περιπτώσεις

(ii) να έχει ηλικία άνω των 25 ετών

(iii) να μην έχει καταδικασθεί για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβιασμό, αδίκημα κατά των ηθών, για παράβαση των νόμων για την προστασία του συναλλάγματος, για λαθρεμπόριο ή για χρήση ή διευκόλυνση στη χρήση ναρκωτικών ή να μην έχει καταδικαστεί σε πρόστιμο που να υπερβαίνει τις πενήντα λίρες ή σε φυλάκιση για παράβαση της ξενοδοχειακής νομοθεσίας που ισχύει από καιρό σε καιρό

(iv) να έχει το ήθος που αρμόζει για το λειτούργημα της διεύθυνσης ξενοδοχειακής μονάδας.

(4) Η πρόσληψη διευθυντή ενεργείται έπειτα από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο εξετάζει τα προσόντα του προσώπου που προτείνεται και εκτιμά τις ικανότητες και την πείρα του.

(5) Απαγορεύεται η άσκηση καθηκόντων διευθυντή σε περισσότερα από ένα ξενοδοχείο από το ίδιο πρόσωπο, εκτός αν πρόκειται για ξενοδοχεία τα οποία ανήκουν στον ίδιο κύριο, βρίσκονται στην ίδια τουριστική περιοχή και έχουν συνολική δυναμικότητα μέχρι 150 κλίνες.

(6) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει εξουσία να μην απαιτεί την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου σε ότι αφορά τα ακαδημαϊκά προσόντα, αν ικανοποιηθεί με τα λοιπά ακαδημαϊκά προσόντα, την πείρα και την ικανότητα του αιτητή και ότι ένεκα των ειδικών συνθηκών της περίπτωσης, θα ήταν εύλογο να μην απαιτεί την εφαρμογή των διατάξεων αυτών:

Νοείται ότι η πρόνοια του παρόντος εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις ξενοδοχείων τεσσάρων και πέντε αστέρων και ξενοδοχείων τριών αστέρων με δυναμικότητα πέραν των 150 κλινών.

Προσωπικόν

12.-(1) Έκαστον ξενοδοχείον υποχρεούται όπως απασχολή το διά την εις ικανοποιητικόν βαθμόν παροχήν υπηρεσιών εις τους πελάτας αυτού και διά την εν γένει κανονικήν λειτουργίαν αυτού, απαιτούμενον προσωπικόν των διαφόρων ειδικοτήτων.

(2) Διά Κανονισμών καθορίζονται τα της διακρίσεως του προσωπικού εις ειδικότητας, τα προσόντα τούτου, ο τρόπος προσλήψεως, τα των ωρών εργασίας, αδειών, οι κανόνες συμπεριφοράς, εμφανίσεως και εργασίας, αι ευθύναι, η πειθαρχία και η απόλυσις και εν γένει παν θέμα αφορών την εργασιακήν σχέσιν του προσωπικού τούτου. Ομοίως καθορίζεται η υπό του ξενοδόχου προσθήκη ωρισμένου ποσοστού εις τους λογαριασμούς πελατών ως δικαιώματος υπηρεσίας, αντί φιλοδωρήματος ή άλλης χρεώσεως δι’ υπηρεσίαν, και ρυθμίζεται ο τρόπος κατανομής του ούτως επιβαλλομένου δικαιώματος υπηρεσίας μεταξύ των εργοδοτουμένων:

(3) Εις εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος άρθρου υποχρεούνται και-

(α) οι εν τω πλαισίω της δράσεως της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ξενώνων Νεότητος (INTERNATIONAL YOUTH HOSTEL FEDERATION) λειτουργούντες εν τη χώρα Ξενώνες Νεότητος

(β) οι παρά Ιεραίς Μοναίς, Ιδρύμασιν, Οργανισμοίς, Σωματείοις και Επιχειρήσεσι λειτουργούντες Ξενώνες, μη επιχειρηματικού ή μη καθαρώς τοιούτου χαρακτήρος.

Σχέσεις μετά των πελατών

13. Τηρουμένων των διατάξεων οιουδήποτε ετέρου εν ισχύϊ Νόμου, αι μεταξύ των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και των πελατών αυτών σχέσεις ως και αι έναντι αλλήλων αναλαμβανόμεναι υποχρεώσεις διέπονται υπό των διατάξεων των Κανονισμών μη επιτρεπομένης παρεκκλίσεως από τούτων δι’ ιδιαιτέρας συμφωνίας των ενδιαφερομένων μερών.

Ευθύνη ξενοδοχείων και προστασία αυτών

14.-(1)(α) Ο κύριος της επιχειρήσεως ευθύνεται δι’ οιανδήποτε ζημίαν, καταστροφήν ή απώλειαν περιουσίας εισκομισθείσης εις το ξενοδοχείον υφ’ οιουδήποτε πελάτου όστις διαμένει εις το ξενοδοχείον και εις τον οποίον διετέθη υπνοδωμάτιον:

Νοείται ότι, στις περιπτώσεις λειτουργίας ΜΤΑ, οι καθορισμένες στο παρόν άρθρο ευθύνες του Διευθυντή του ξενοδοχείου επεκτείνονται και στις μονάδες της ΜΤΑ, για όσο χρόνο αυτές βρίσκονται υπό τη διαχείριση του ξενοδοχείου.

Διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου “περιουσία” σημαίνει την ευρισκομένην εις το ξενοδοχείον περιουσίαν του πελάτου κατά την περίοδον διαμονής του εις αυτό.

(β) Η ευθύνη περιορίζεται εις το ισάξιον των 3000 χρυσών φράγκων:

Νοείται ότι το χρυσόν φράγκον ανάγεται εις μονάδα αποτελουμένην εξ εξήκοντα πέντε και ήμισυ χιλιοστογράμμων χρυσού καθαρότητος εννεακοσίων χιλιοστών.

(2)(α) Η ευθύνη του κυρίου της επιχειρήσεως είναι απεριόριστος εις περίπτωσιν καθ’ ην ούτος:

(i) ανέλαβε την φύλαξιν της περιουσίας

(ii) ηρνήθη να παραλάβη περιουσίαν την οποίαν είναι υπόχρεως να παραλάβη δι’ ασφαλή φύλαξιν:

Νοείται ότι ο κύριος της επιχειρήσεως ή ο Διευθυντής είναι υπόχρεως να παραλάβη χρεώγραφα, χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα0 δύναται όμως να αρνηθή να παραλάβη οιανδήποτε περιουσίαν η οποία είναι επικίνδυνος ή, λαμβανομένου υπ’ όψιν του μεγέθους ή του επιπέδου του ξενοδοχείου, είναι υπερβολικής αξίας ή οχληρά.

(3) Ο κύριος της επιχειρήσεως δεν φέρει ευθύνην εφ’ όσον η ζημία, καταστροφή ή απώλεια οφείλεται:

(α) εις αυτόν τούτον τον πελάτην ή εις επισκέπτην, συνοδόν ή υπάλληλον αυτού

(β) εις ανωτέραν βίαν ή εις εχθροπραξίας

(γ) εις την φύσιν του αντικειμένου.

(4) Ανεξαρτήτως των διατάξεων της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) η ευθύνη του κυρίου της επιχειρήσεως είναι απεριόριστος οσάκις η ζημία, καταστροφή ή απώλεια προήλθεν από εσκεμμένην πράξιν ή παράλειψιν ή αμέλειαν του ιδίου ή οιουδήποτε προσώπου διά τας πράξεις του οποίου είναι υπεύθυνος.

(5) Εξαιρέσει των περιπτώσεων εις τας οποίας εφαρμόζονται αι διατάξεις του εδαφίου (4), η αξίωσις του πελάτου προς αποζημίωσιν αποσβέννυται, εάν ούτος λαβών γνώσιν της ζημίας, καταστροφής ή απωλείας βραδύνη αδικαιολογήτως να αναγγείλη ταύτην εις τον κύριον της επιχειρήσεως ή τον Διευθυντήν.

(6) Πάσα μονομερής γνωστοποίησις αποκλείουσα ή περιορίζουσα την ευθύνην του κυρίου της επιχειρήσεως και η οποία δίδεται ή γίνεται προ της ζημίας, καταστροφής ή απωλείας είναι άκυρος.

(7) Αι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται εις οχήματα, οιανδήποτε περιουσίαν ευρισκομένην εντός αυτών ή ζωντανά ζώα.

(8) Ο κύριος της επιχειρήσεως ή ο Διευθυντής έχει δικαίωμα παρακρατήσεως της εισκομισθείσης υπό του πελάτου περιουσίας, πλην επί των ειδών άτινα φέρει επ’ αυτού ούτος και τα συνοδεύοντα αυτόν πρόσωπα, διά τας νομίμους απαιτήσεις αυτού εκ της διαμονής του πελάτου και των συνοδευόντων αυτόν προσώπων εν τω ξενοδοχείω και εκ των συναφών παροχών. Δικαιούται δε να παρακρατήση ταύτα ειδοποιών περί τούτου εντός είκοσι και τεσσάρων ωρών την οικείαν αστυνομικήν αρχήν. Εν τη ειδοποιήσει περιγράφονται συνοπτικώς τα παρακρατηθέντα.

(9) Αδικαιολόγητος παρακράτησις των εισκομισθέντων συνιστά ευθύνην του Διευθυντού.

(10) Ο Διευθυντής υποχρεούται όπως αναρτά εις περίοπτον μέρος εν τω χώρω της υποδοχής του ξενοδοχείου και εις έκαστον δωμάτιον, περίληψιν των ευθυνών του ξενοδοχείου δυνάμει του παρόντος άρθρου.

Έλεγχος ξενοδοχείων

15.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων οιουδήποτε ετέρου εν ισχύϊ Νόμου ο έλεγχος της τηρήσεως υπό των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών ενεργείται παρά του Οργανισμού δι’ οργάνων αυτού.

(2)Πας ξενοδόχος υποχρεούται όπως δέχηται και διευκολύνη, κατά πάντα τρόπον, τα παρά του Οργανισμού εντεταλμένα όργανα διά την άσκησιν των κατά Νόμον αρμοδιοτήτων εποπτείας και ελέγχου αυτών.

(3) Ο Διευθυντής ξενοδοχείου και πας όστις καθ’ οιονδήποτε τρόπον παρεμποδίζει τον Οργανισμόν ή οιονδήποτε παρ’ αυτού εντεταλμένον πρόσωπον εις την εκτέλεσιν των υπό του παρόντος Νόμου ανατιθεμένων εις αυτό καθηκόντων είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας ,500.

Διαφημιστικά έντυπα

15Α.-(1) Ο κύριος ξενοδοχειακής επιχειρήσεως υποχρεούται όπως, εφ’ όσον τούτο ζητείται υπό του Οργανισμού, υποβάλλη εις τον Οργανισμόν προς έγκρισιν τα σχέδια παντός μέλλοντος να κυκλοφορήση παρ’ αυτού αναφορικώς προς την επιχείρησιν του διαφημιστικού εντύπου:

Νοείται ότι, η εν λόγω υποχρέωση ισχύει και για τα διαμερίσματα και/ή τουριστικές επαύλεις, τα οποία συνυπάρχουν με την ξενοδοχειακή μονάδα στο ίδιο γήπεδο και αποτελούν μέρος της ΜΤΑ.

(2) Η καθ’ οιονδήποτε τρόπον ηθελημένη δημοσίευσις υπό του κυρίου ξενοδοχειακής επιχειρήσεως οιωνδήποτε παραπλανητικών ή ψευδών πληροφοριών ή στοιχείων αναφορικώς προς την επιχείρησιν του απαγορεύεται.

Δανειοδότησις

16. Η χορήγησις δανείων υπό του Κράτους ή ελεγχομένων παρ’ αυτού Ειδικών Οργανισμών, διά την ανέγερσιν νέων ξενοδοχείων ή τουριστικών καταλυμάτων, ή την επέκτασιν και βελτίωσιν υφισταμένων τοιούτων, χωρεί πάντοτε κατόπιν προηγουμένης εγκρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Η έγκρισις αύτη χορηγείται τη εγγράφω αιτήσει των ενδιαφερομένων και αφορά την σκοπιμότητα χορηγήσεως του δανείου.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ
Τουριστικά καταλύματα

17. Tα Τουριστικά Καταλύματα είναι-

(α) τα κέντρα διακοπών (HOLIDAY CAMPS)

(β) αι τουριστικαί κατασκηνώσεις (CAMPING GROUNDS και CAR CAMPINGS)

(γ) τα ωργανωμένα διαμερίσματα (hotel apartments και service flats)

(δ) τα συγκροτήματα τουριστικών επαύλεων

(ε) τα τουριστικά χωρία

(στ) τα τουριστικά διαμερίσματα

(ζ) οι παραδοσιακές οικοδομές.

Περιγραφή τουριστικών καταλυμάτων

18.-(1) Ως κέντρον διακοπών χαρακτηρίζεται εγκατάστασις κειμένη εκτός κατωκημένης περιοχής αποτελουμένη δε εξ αθροίσματος μεμονωμένων οικίσκων ημιμονίμου ή προσωρινής κατασκευής, εξυπηρετουμένων δι’ ενός ή πλειόνων κεντρικών κτιρίων μονίμου κατασκευής διαθετόντων τους απαραιτήτους κοινοχρήστους και βοηθητικούς χώρους.

(2) Ως τουριστική κατασκήνωσις χαρακτηρίζεται περίφρακτος εδαφική έκτασις κειμένη εκτός κατωκημένης περιοχής πλησίον οδικής αρτηρίας ή εις τόπον θερινής διαμονής, διαθέτουσα μεθοδικώς διηυθετημένους χώρους προς στάθμευσιν αυτοκινήτων, τροχοφόρων οικίσκων ή τοποθέτησιν σκηνών, έτι δε μονίμους χώρους υγιεινής, φωτισμόν, ύδρευσιν, ωργανωμένην αποκομιδήν απορριμάτων και σύστημα αποχετεύσεως.

(3) Ως ωργανωμένα διαμερίσματα λογίζεται κατάστημα διαθέτον εις ενιαίον κτίριον ή κτίρια συγκροτούντα ενιαίον σύνολον εντός ενιαίου χώρου, επιπλωμένα διαμερίσματα εκ δύο τουλάχιστον δωματίων και περιορισμένους κοινοχρήστους και βοηθητικούς χώρους, παρέχον δε εις την πελατείαν αυτού κατ’ επάγγελμα και έναντι ενοικίου προς προσωρινήν διαμονήν υπηρεσίας περιωρισμένης εκτάσεως (θυρωρείον, υποδοχήν, καθαριότητα).

Νοείται ότι εις εξαιρετικάς περιπτώσεις ωργανωμένον διαμέρισμα δύναται να διαθέτη εν μόνον δωμάτιον μικτής χρήσεως ύπνου και διαμονής. Η αναλογία των τοιούτων διαμερισμάτων εν σχέσει προς τα λοιπά διαμερίσματα του καταστήματος θέλει καθορισθή.

(4) Ως τουριστικαί επαύλεις λογίζεται ομάδα εκ δύο τουλάχιστον αυτοτελών κατοικιών αποτελουσών ενιαίον σύνολον εντός ενιαίου χώρου. Αύται ανεγείρονται εκτός πυκνοκατωκημένης περιοχής ή εις τας παρυφάς τοιαύτης, εις παραθαλασσίους περιοχάς ή άλλους τόπους θερινής διαμονής, διατίθενται κατ’ επάγγελμα και έναντι καθοριζομένου ενοικίου προς προσωρινήν διαμονήν, παρέχουν δε εις την πελατείαν αυτών υπηρεσίας περιωρισμένης εκτάσεως.

Νοείται ότι και μεμονωμένη κατοικία εξασφαλίζει άδεια λειτουργίας από τον Κ.Ο.Τ. ως τουριστική έπαυλη, νοουμένου ότι αυτή-

(α) Διαθέτει πισίνα

(β) έχει εξασφαλίσει άδεια οικοδομής από την αρμόδια αρχή και

(γ) πληρεί όλες τις υπόλοιπες διατάξεις των Κανονισμών που εκδίδονται με βάση τις διατάξεις του βασικού νόμου, εξαιρουμένων των διατάξεων τους που αναφέρονται στο εμβαδόν του γηπέδου και στους αναγκαίους κοινόχρηστους και βοηθητικούς χώρους.

(4Α) Για τους σκοπούς του εδαφίου (4), το ελάχιστο εμβαδόν του γηπέδου για μεμονωμένη κατοικία ή ομάδα αυτοτελών κατοικιών καθορίζεται ως ακολούθως:

Αριθμός αυτοτελών/ομάδας κατοικιών Ελάχιστο εμβαδόν ενιαίου γηπέδου για μεμονωμένες κατοικίες ή ομάδα αυτοτελών κατοικιών που εξασφαλίζουν πολεοδομική άδεια μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 1999 Ελάχιστο εμβαδόν ενιαίου γηπέδου για μεμονωμένες κατοικίες ή ομάδα αυτοτελών κατοικιών που θα εξασφαλίσουν άδεια οικοδομής μετά την 31η Δεκεμβρίου του 1999
1 800 τ.μ. 1000 τ.μ.
2 1600 τ.μ. 2000 τ.μ.
3 2400 τ.μ. 3000 τ.μ.
4 3200 τ.μ. 4000 τ.μ.

 

(5) Ως τουριστικόν χωρίον χαρακτηρίζεται εγκατάστασις αποτελουμένη εξ αθροίσματος ισογείων ή διωρόφων οικίσκων, μονίμου κατασκευής, αποτελούντων ενιαίον σύνολον εντός ενιαίου χώρου, διαθετόντων τους απαραιτήτους κοινοχρήστους και βοηθητικούς χώρους, καταστήματα εφοδιασμού των πελατών διά τροφίμων και άλλων ειδών καθημερινής χρήσεως και αναλώσεως, ελευθέρους χώρους και αυλάς ως και χώρους αθλοπαιδιών διατίθενται δε κατ’ επάγγελμα και έναντι καθοριζομένου ενοικίου προς προσωρινήν διαμονήν και παρέχει εις την πελατείαν αυτού υπηρεσίας περιορισμένης εκτάσεως.

(6) Ως τουριστικά διαμερίσματα λογίζονται συγκρότημα αποτελούμενον εκ πέντε τουλάχιστον διαμερισμάτων εις κτίριον πολλαπλής ιδιοκτησίας, ανεξαρτήτως της δυναμικότητος του εν λόγω κτιρίου, τα οποία διατίθενται κατ’ επάγγελμα και έναντι ενοικίου προς προσωρινήν διαμονήν και τα οποία πληρούν τοιούτους όρους και προϋποθέσεις ως ήθελε καθορισθή διά Κανονισμών:

(7) Ως παραδοσιακή οικοδομή χαρακτηρίζεται κατάλυμα που στεγάζεται σε αυτοτελές κτίριο ή τμήμα κτιρίου που κηρύσσεται διατηρητέο δυνάμει του άρθρου 38 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων ή του περί Αρχαιοτήτων Νόμου ή χαρακτηρίζεται ως τέτοιο από το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από αίτηση του ιδιοκτήτη και διαρρυθμίζεται κατάλληλα ώστε να παρέχει κατ’ επάγγελμα και έναντι αμοιβής πρόσκαιρη διαμονή, ενδεχόμενα και διατροφή στους πελάτες που προσέρχονται σ’ αυτό. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη λειτουργία των καταλυμάτων αυτών μπορεί να καθορίζονται με κανονισμούς ή εγκύκλιες οδηγίες του Οργανισμού.

  • 40/1969
  • 17/1973
  • 34/1974
  • 28/1985
  • 42(I)/1993
  • 16(I)/1999
  • 68(I)/1999
Τάξεις τουριστικών καταλυμάτων

19.-(1) Τα τουριστικά καταλύματα εξαιρουμένων των τουριστικών διαμερισμάτων, αναλόγως προς την αξίαν και την ποιότητα κατασκευής των, των προσφερομένων ανέσεων και των παρεχομένων υπηρεσιών ως και την τελειότητα της λειτουργικής των οργανώσεως, διακρίνονται εις τάξεις ως ακολούθως:

(α) τα κέντρα διακοπών και αι τουριστικαί κατασκηνώσεις εις τοιαύτας πρώτης και δευτέρας τάξεως

(β) τα ωργανωμένα διαμερίσματα και τα συγκροτήματα τουριστικών επαύλεων, εις τοιαύτα πολυτελείας, πρώτης, δευτέρας και τρίτης τάξεως:

Νοείται ότι εις την τρίτην τάξιν δύνανται να καταταγώσι μόνον μη αδειούχα καταλύματα εγγραφέντα δυνάμει του περί Εγγραφής Μη Αδειούχων Καταλυμάτων Νόμου και αδειούχα ωργανωμένα διαμερίσματα διά σκοπούς ανακατατάξεως

(γ) τα τουριστικά χωρία εις τοιαύτα πολυτελείας, πρώτης και δευτέρας τάξεως.

(2) Οι όροι τους οποίους δέον να πληρώσι τα Τουριστικά Καταλύματα, ίνα καταταγώσιν εις εκάστην των εν τω εδαφίω (1) προνοουμένων τάξεων, θέλουσι καθορισθή.

Διεύθυνση τουριστικών καταλυμάτων

20.-(1) Εκείνος που διευθύνει τουριστικό κατάλυμα πρέπει να συγκεντρώνει τα ακόλουθα προσόντα:

(α)(i) Όταν πρόκειται για καταλύματα πολυτελείας και πρώτης τάξης, δυναμικότητας που υπερβαίνει τα 20 διαμερίσματα, πρέπει να έχει πτυχίο ξενοδοχειακής ή τουριστικής σχολής διετούς γενικού μεταλυκειακού κύκλου σπουδών ή άλλο ισοδύναμο προσόν και τριετή τουλάχιστο προϋπηρεσία σε διευθυντική θέση ξενοδοχείου ή τουριστικού καταλύματος και να γνωρίζει καλά μια τουλάχιστο ξένη γλώσσα

(ii) όταν πρόκειται για καταλύματα πρώτης τάξης δυναμικότητας μέχρι και 20 διαμερίσματα και δεύτερης τάξης που υπερβαίνουν τα τριάντα διαμερίσματα, πρέπει να έχει τουλάχιστον απολυτήριο ξενοδοχειακής ή τουριστικής σχολής και τριετή τουλάχιστο προϋπηρεσία σε υπεύθυνη θέση ξενοδοχείου0

(iii) όταν πρόκειται για καταλύματα δεύτερης τάξης δυναμικότητας μέχρι 30 διαμερίσματα και καταλύματα των λοιπών τάξεων, πρέπει να έχει απολυτήριο σχολής μέσης ή αντίστοιχης με αυτή εκπαίδευσης, να γνωρίζει καλά μια τουλάχιστο ξένη γλώσσα και να έχει διετή τουλάχιστον προϋπηρεσία στα ξενοδοχειακά επαγγέλματα:

Νοείται ότι οι υποπαράγραφοι (i), (ii) και (iii) δεν εφαρμόζονται σε διευθυντές τουριστικών καταλυμάτων οι οποίοι, κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, συγκεντρώνουν τα προσόντα που αναφέρονται στην παράγραφο που καταργείται με το άρθρο αυτό

(β) να έχει ηλικία άνω των είκοσι πέντε ετών

(γ) να μην έχει καταδικασθεί για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβιασμό, αδίκημα κατά των ηθών, για παράβαση των νόμων για προστασία του συναλλάγματος, για λαθρεμπόριο ή για χρήση ή διευκόλυνση στη χρήση ναρκωτικών ή να μην έχει καταδικασθεί σε πρόστιμο που να υπερβαίνει τις πενήντα λίρες ή σε φυλάκιση για παράβαση της ξενοδοχειακής νομοθεσίας

(δ) να έχει το ήθος που αρμόζει για το λειτούργημα της διεύθυνσης ξενοδοχειακής μονάδας.

(2) Οι διατάξεις των εδαφίων (1), (2), (4), (5) και (6) του άρθρου 11 εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, και για τα τουριστικά καταλύματα.

Εφαρμογή ωρισμένων άρθρων εις τουριστικά καταλύματα

21. Αι διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 4 και των άρθρων 5 έως 10Β και 12 έως 16 εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, και επί των τουριστικών καταλυμάτων.

ΜΕΡΟΣ IV ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ειδικές διατάξεις για την εγγραφή και την κατάταξη των μη αδειούχων τουριστικών καταλυμάτων

21Α.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος ή οποιουδήποτε άλλου νόμου, τα μη εγγεγραμμένα καταλύματα, τα οποία υπέβαλαν εμπρόθεσμα αίτηση στον Οργανισμό, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 21Α του Νόμου 42(Ι) του 1993, που καταργείται με τον παρόντα Νόμο, κατατάσσονται, νοουμένου ότι-

(α) Για το κατάλυμα αυτό υποβλήθηκε στις αρμόδιες αρχές αίτηση για άδεια οικοδομής πριν την 1η Δεκεμβρίου 1990 και εξασφαλίστηκε η σχετική άδεια προ της 11ης Αυγούστου 1993 ή θα εξασφαλιστεί η σχετική άδεια μέχρι τη 15η Σεπτεμβρίου 1995 και οι υφιστάμενες οικοδομές συνάδουν όσον αφορά το συντελεστή δόμησης, το ποσοστό κάλυψης και το ύψος, με την άδεια οικοδομής

(β) το κατάλυμα είναι δυναμικότητας πέντε τουλάχιστον υπνοδωματίων ή διαμερισμάτων, σε ενιαίο, αυτοτελές και ανεξάρτητο κτίριο ή συγκρότημα, το οποίο τελεί υπό ενιαία ιδιοκτησία ή διαχείριση, ανεξάρτητα από την κυριότητα του γηπέδου

(γ) κατά την 11η Αυγούστου 1993 οι κτιριακές και άλλες εγκαταστάσεις των καταλυμάτων ήταν συμπληρωμένες-

(i) στην κατηγορία “ξενοδοχείου” ή “οργανωμένου διαμερίσματος”, εφόσον συντρέχουν σε γενικές γραμμές οι πρόνοιες των περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Γενικών) Κανονισμών του 1985 ή των περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Οργανωμένα Διαμερίσματα και Συγκροτήματα Τουριστικών Επαύλεων) Κανονισμών του 1974 και του 1985, για κατάταξη ως έχουν, σε μια από τις προβλεπόμενες από τα άρθρα 4, 18 και 19 του Νόμου τάξη

(ii) ανεξάρτητα από τις διατάξεις της επιφύλαξης του εδαφίου (6) του άρθρου 18 και της επιφύλαξης της παραγράφου (β), του εδαφίου (1) του άρθρου 19, στην κατηγορία των “τουριστικών διαμερισμάτων”, εφόσον μέσα σε έξι μήνες από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης κατάταξης τους από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού συμπληρώσουν τυχόν ελλείψεις ή να προβούν σε τροποποιήσεις για ικανοποίηση των διατάξεων των περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Τουριστικά Διαμερίσματα) Κανονισμών του 1985.

(2) Οι πιο πάνω διατάξεις τυγχάνουν εφαρμογής και στις περιοχές που καλύπτει η Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 34.544, ημερομηνίας 29.11.1990, για τα Μέτρα Ρύθμισης της Τουριστικής Ανάπτυξης και της Προσφοράς Νέων Τουριστικών Κλινών ή οποιαδήποτε άλλη απόφαση που την αντικαθιστά.

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου και μόνο το Μέρος ΙΙΙ των περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Γενικών) Κανονισμών του 1985 και οι περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Οργανωμένα Διαμερίσματα και Συγκροτήματα Τουριστικών Επαύλεων) Κανονισμοί του 1974 και του 1985 επανεγκρίνονται και επαναθεσπίζονται.

ΜΕΡΟΣ V ΠΟΙΚΙΛΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Κανονισμοί

22.-(1) Το Υπουργικόν Συμβούλιον εκδίδει Κανονισμούς διά την καλυτέραν εφαρμογήν του παρόντος Νόμου και διά την ρύθμισιν και τον καθορισμόν οιουδήποτε θέματος όπερ επί τη βάσει του παρόντος Νόμου χρήζει ή είναι επιδεκτικόν καθορισμού.

(2) Οι Κανονισμοί ούτοι δύνανται να προβλέψωσι ποινήν φυλακίσεως μέχρι εξ μηνών ή πρόστιμον μέχρι ,450 ή και αμφοτέρας τας ποινάς ταύτας δι’ οιανδήποτε παράβασιν τούτων αποτελούσαν αδίκημα:

Νοείται ότι Κανονισμοί γινόμενοι επί τη βάσει του παρόντος άρθρου κατατίθενται εις την Βουλήν των Αντιπροσώπων. Εάν μετά πάροδον είκοσι και μιας ημερών από της τοιαύτης καταθέσεως η Βουλή των Αντιπροσώπων δι’ αποφάσεως αυτής δεν τροποποιήση ή ακυρώση τους ούτω κατατεθέντας Κανονισμούς εν όλω ή εν μέρει, τότε ούτοι αμέσως μετά την πάροδον της ως άνω προθεσμίας δημοσιεύονται εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας και τίθενται εν ισχύϊ από της τοιαύτης δημοσιεύσεως. Εν περιπτώσει τροποποιήσεως τούτων εν όλω ή εν μέρει υπό της Βουλής των Αντιπροσώπων ούτοι δημοσιεύονται εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας ως ήθελον ούτω τροποποιηθή υπ’ αυτής και τίθενται εν ισχύϊ από της τοιαύτης δημοσιεύσεως.

Επιφυλάξεις

23. Πας Κανονισμός ή Διάταγμα εκδοθέν επί τη βάσει των υπό του παρόντος Νόμου καταργουμένων νόμων, εν ισχύϊ κατά την ημέραν ενάρξεως του παρόντος Νόμου, και μη αντιβαίνον προς τας διατάξεις τούτου, θα εξακολουθήση ισχύον μέχρι καταργήσεως τούτου ή αντικαταστάσεως αυτού υπό Κανονισμών ή Διατάγματος, ως θα ήτο η περίπτωσις, εκδιδομένων επί τη βάσει του παρόντος Νόμου.

Αδικήματα και ποιναί

23Α.-(1) Πας όστις-

(α) χρησιμοποιεί τους όρους “ξενοδοχείον”, “κυρίως ξενοδοχείον”, “παρόδιον ξενοδοχείον”, “συγκρότημα οικίσκων”, “οικοτροφείον”, “κέντρον διακοπών” (holiday camp), “τουριστική κατασκήνωσις” (camping ground και car camping), “ωργανωμένα διαμερίσματα” (hotel apartments και service flats), “συγκρότημα τουριστικών επαύλεων”, “ξενοδοχείον άνευ αστέρος”, “ξενών” ή έτερον όρον έχοντα έννοιαν ξενοδοχείου ή τουριστικού καταλύματος διά τον χαρακτηρισμόν επιχειρηματικής μονάδος, εις τον οποίον δεν έχει εκδοθή άδεια λειτουργίας δυνάμει του άρθρου 80 ή

(β) διατηρεί ή λειτουργεί ξενοδοχείον, ξενοδοχειακήν μονάδα ή τουριστικόν κατάλυμα το οποίον δεν έτυχε κατατάξεως ή ανανεώσεως κατατάξεως δυνάμει του άρθρου 70 ή

(γ) διατηρεί ή λειτουργεί ξενοδοχείον, ξενοδοχειακήν μονάδα ή τουριστικόν κατάλυμα άνευ αδείας λειτουργίας εκδοθείσης, ή η άδεια του οποίου έχει ανακληθή δυνάμει του άρθρου 8,

(δ) ανεγείρει νέο ξενοδοχείο, ξενοδοχειακή μονάδα ή τουριστικό κατάλυμα ή προβαίνει σε επεκτάσεις ή τροποποιήσεις υφιστάμενων αδειούχων, χωρίς την προηγούμενη θεώρηση των αρχιτεκτονικών σχεδίων από τον οργανισμό δυνάμει του άρθρου (5) του παρόντος Νόμου, είναι ένοχος αδικήματος και, εν περιπτώσει καταδίκης, υπόκεται εις πρόστιμον μη υπερβαίνον τας ,450 ή εις φυλάκισιν μη υπερβαίνουσαν τους εξ μήνας ή εις αμφοτέρας τας ποινάς ταύτας, εάν δε η παράβασις συνεχισθή μετά την καταδίκην του, ούτος είναι ένοχος περαιτέρω αδικήματος και υπόκειται εις πρόστιμον μη υπερβαίνον τας ,100 δι’ εκάστην ημέραν καθ’ ην συνεχίζεται η παράβασις.

(2) Επιπροσθέτως προς οιανδήποτε άλλην ποινήν προβλεπομένην υπό του παρόντος άρθρου, το Δικαστήριον, επί τη καταδίκη οιουδήποτε προσώπου δι’ αδίκημα δυνάμει του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, δύναται να διατάξη-

(α) την διακοπήν της λειτουργίας ξενοδοχείου, ξενοδοχειακής μονάδος ή τουριστικού καταλύματος εν σχέσει με το οποίον διεπράχθη το αδίκημα, εντός τοιαύτης προθεσμίας ως προβλέπεται εν τω διατάγματι του Δικαστηρίου, αλλ’ εν ουδεμιά περιπτώσει υπερβαινούσης τους δύο μήνας, εκτός εάν προ της παρελεύσεως της υπό του Δικαστηρίου ορισθείσης προθεσμίας διά την διακοπήν λειτουργίας το Διοικητικόν Συμβούλιον εκδώση άδειαν ή χορηγήση κατάταξιν ή ανανέωσιν κατατάξεως

(β) την καταβολήν υπό του καταδικασθέντος προσώπου των εξόδων της δίκης.

(3) Εάν οιονδήποτε πρόσωπον, καθ’ ου εξεδόθη διάταγμα συμφώνως προς τας διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου, παραλείψη να συμμορφωθή προς το εκδοθέν διάταγμα εντός της υπό του διατάγματος καθοριζομένης προθεσμίας, ο Αστυνομικός Διευθυντής της Επαρχίας εκτελεί το διάταγμα και αξιώνει την πληρωμήν των εξόδων άτινα προέκυψαν κατά την εκτέλεσιν του διατάγματος παρά του προσώπου καθ’ ου εξεδόθη τούτο. Τα έξοδα ταύτα θα θεωρώνται ως ποινή εντός της εννοίας του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου και η πληρωμή αυτών θα επιβάλληται συμφώνως προς τας διατάξεις του εν λόγω Νόμου.

(4) Παν πρόσωπον μη συμμορφούμενον προς διάταγμα εκδοθέν δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου, είναι ένοχον αδικήματος και υπόκειται εις φυλάκισιν μη υπερβαίνουσαν το εν έτος ή εις πρόστιμον μη υπερβαίνον τας ,1000 ή εις αμφοτέρας τας ποινάς ταύτας.

(5) Επιπροσθέτως προς οιανδήποτε άλλην ποινήν προβλεπομένην υπό του Νόμου και των Κανονισμών, το Δικαστήριον κέκτηται εξουσίαν να διατάξη παν πρόσωπον το οποίον ευρέθη ένοχον αδικήματος να συμμορφωθή προς τας σχετικάς διατάξεις του Νόμου ή των Κανονισμών εν σχέσει προς τας οποίας διεπράχθη το αδίκημα.

(6) Το Δικαστήριον ενώπιον του οποίου εκδικάζεται κατηγορία προσαφθείσα εναντίον προσώπου τινός δι’ αδίκημα διαπραχθέν κατά παράβασιν του εδαφίου (1) δύναται κατόπιν EX PARTE αιτήσεως να διατάξη αναστολήν πάσης εργασίας αναφορικώς προς την ανέγερσιν, κατασκευήν, διατήρησιν ή λειτουργίαν ξενοδοχείου ή τουριστικού καταλύματος μέχρι της τελικής εκδικάσεως της υποθέσεως αναφορικώς προς ην προσήφθη η κατηγορία:

Νοείται ότι η έκδοσις τοιούτου διατάγματος υπόκειται εις τας διατάξεις του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου, των περί Δικαστηρίων Νόμων του 1960 έως 1985 και των περί Πολιτικής Δικονομίας Διαδικαστικών Κανονισμών.

(7) Πας όστις παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθή προς οιανδήποτε διάταξιν του παρόντος Νόμου εν τη οποία δεν γίνεται ειδική περί τούτου πρόνοια, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις πρόστιμον μη υπερβαίνον τας ,450 ή εις φυλάκισιν μη υπερβαίνουσαν τους εξ μήνας ή εις αμφοτέρας τας ποινάς ταύτας.

Στέγασις τουριστών εις καταλύματα ή διαμερίσματα απαγορεύεται

23Β. Πας όστις διαθέτει κατάλυμα ή διαμέρισμα διά σκοπούς στεγάσεως τουριστών ή προσφέρει εις αυτούς πρόσκαιρον διαμονήν, είναι ένοχος αδικήματος και, εν περιπτώσει καταδίκης, εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, αι διατάξεις του άρθρου 23Α:

Νοείται ότι, διά σκοπούς εφαρμογής του παρόντος άρθρου, τουρίστας θεωρείται οιοσδήποτε αλλοδαπός ο οποίος διαμένει εις Κύπρον διά περίοδον μέχρις ενός μηνός.

Μεταβίβαση εξουσιών.

23Γ. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, με απόφαση του που εγκρίνεται από πέντε τουλάχιστο μέλη του, να μεταβιβάζει οποιεσδήποτε δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου αρμοδιότητές του στο Γενικό Διευθυντή ή σε άλλους λειτουργούς του Οργανισμού.

ΜΕΡΟΣ VI ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Λειτουργούντα ξενοδοχεία

24.-(1) Τα κατά την ισχύν του παρόντος Νόμου λειτουργούντα ή υπό ανέγερσιν εν τη χώρα ξενοδοχεία υποχρεούνται όπως τα μεν πρώτα εντός εξ μηνών τα δε δεύτερα εντός μηνός από της δημοσιεύσεως των Κανονισμών, υποβάλωσιν αίτησιν εις τον Οργανισμόν περί κατατάξεως και χορηγήσεως αδείας λειτουργίας.

(2) Η αίτησις αύτη δέον όπως συνοδεύηται υπό τεχνικών σχεδίων και τεχνικής εκθέσεως εμφαινούσης προκειμένου μεν περί λειτουργούντων ξενοδοχείων την υφισταμένην κατάστασιν των κτιρίων και των εγκαταστάσεων τούτων, προκειμένου δε περί ξενοδοχείων υπό ανέγερσιν, πέραν των ανωτέρω και πλήρους μελέτης και σχεδίων τούτων.

(3) Διά την κατάταξιν των ξενοδοχείων τούτων και την έκδοσιν αδείας λειτουργίας, εφαρμόζονται αι διατάξεις των άρθρων 7 και 8, της όλης διαδικασίας συντελουμένης εντός ενός έτους από της δημοσιεύσεως των Κανονισμών.

(4) Εις περιπτώσεις κατά τας οποίας κρίνεται υπό του Οργανισμού ως τεχνικώς εφικτή η συμπλήρωσις των ελλειπουσών κτιριολογικών προϋποθέσεων διά την κατάταξιν ξενοδοχείου εις την υπό του ξενοδόχου αιτουμένην τάξιν, δύναται να παρέχηται προθεσμία προς συμμόρφωσιν. Η προθεσμία αύτη δεν δύναται να είναι μείζων των δύο ή και τεσσάρων ετών προκειμένου περί ξενοδοχείων ορεινών θερέτρων.

Λειτουργούντα τουριστικά καταλύματα

24Α.-(1) Τουριστικά καταλύματα λειτουργούντα ή ευρισκόμενα υπό ανέγερσιν κατά την έναρξιν ισχύος των περί αυτών εκδοθησομένων Κανονισμών, υποχρεούνται όπως εντός τριών μηνών από της δημοσιεύσεως των εν λόγω Κανονισμών, υποβάλωσιν αίτησιν εις τον Οργανισμόν περί κατατάξεως και χορηγήσεως αδείας λειτουργίας.

(2) Επί των τουριστικών καταλυμάτων εφαρμόζονται, κατ’ αναλογίαν, αι διατάξεις των εδαφίων (2), (3) και (4) του άρθρου 24.

Ξενώνες ύπνου

25. Εις τους ήδη υφισταμένους ξενώνας ύπνου, τους λειτουργούντας βάσει αδείας χορηγουμένης δυνάμει του περί Ρυθμίσεως Ξενοδοχείων, Ξενώνων Ύπνου και Δημοσίων Κτιρίων Νόμου, επιτρέπεται η επί διετίαν από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου, λειτουργία, μετά την εκπνοήν της οποίας διακόπτουν ούτοι υποχρεωτικώς τας εργασίας των εκτός εάν ήθελον τύχει αδείας ξενοδοχείου, συμφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών.

Άδειαι λειτουργίας ξενοδοχείων άνευ αστέρος και ξενώνων
CONTENT_HERE
Περιορισμός σταθερών τιμών

26.-(1) Κατά την πρώτην διετίαν από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται υποχρεωτικώς αι διατάξεις του εδαφίου (4) του άρθρου 10 δι’ ό,τι αφορά τον περιορισμόν των σταθερών τιμών εντός ανωτάτων και κατωτάτων ορίων. Της διατάξεως ταύτης εξαιρούνται τα ξενοδοχεία της τάξεως των πέντε αστέρων.

(2) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (1) ο Οργανισμός, καθ’ οιονδήποτε χρόνον προ της επιβολής περιορισμού σταθερών τιμών δυνάμει του εδαφίου (4) του άρθρου 10, δύναται, κατόπιν εγκρίσεως του Υπουργού, να καθορίση ανώτατον όριον τιμών κατά ξενοδοχείον, εν περιπτώσει δε τοιούτου καθορισμού ούτος είναι υποχρεωτικός διά το ξενοδοχείον εις ο αναφέρεται.

Κατάργησις

27. Ο περί Ξενοδοχείων Νόμος και ο περί Ρυθμίσεως Ξενοδοχείων, Ξενώνων Ύπνου και Δημοσίων Κτιρίων Νόμος (καθ’ όσον αφορά εις ξενοδοχεία και ξενώνας ύπνου) καταργείται.

Σημείωση
4 του Ν.152(I)/2005Έναρξη ισχύος του Ν.152(I)/2005

Η ισχύς του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.152(I)/2005] αρχίζει από την Ιη Ιανουαρίου 2006.

Σημείωση
25 του Ν. 34(Ι)/2019Κατάργηση Νόμων και Κανονισμών

25.-(1) Οι περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμοι του 1969 έως 2014 καταργούνται.

(2) Όλες οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τους περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμους του 1969 έως και 2014, παραμένουν σε ισχύ ως εάν οι εν λόγω Νόμοι δεν είχαν καταργηθεί, οποιαδήποτε δε έρευνα σε σχέση με τη διάπραξη αδικήματος που διαπράχθηκε κατά παράβαση των διατάξεων των εν λόγω Νόμων, δύναται να συνεχισθεί και οποιαδήποτε διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου, ποινική ή πολιτική, δεν θα επηρεασθεί καθ’ οποιονδήποτε τρόπον, ως εάν οι εν λόγω Νόμοι δεν είχαν καταργηθεί.

(3) (α) Οι περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Γενικοί) Κανονισμοί του 1985 έως 2014, καταργούνται.

(β) Οι περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Οργανωμένα Διαμερίσματα και Τουριστικά Χωρία) Κανονισμοί του 1993 έως 2014, καταργούνται.

(γ)  Οι περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Τουριστικές Κατασκηνώσεις) Κανονισμοί του 1977 και 2005, καταργούνται.

(δ) Οι περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Παραδοσιακές Οικοδομές) Κανονισμοί του 1993 έως 2005, καταργούνται.

(ε)  Οι περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Συγκροτήματα Τουριστικών Επαύλεων) Κανονισμοί του 1993, καταργούνται.

(στ) Οι περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Τουριστικά Διαμερίσματα) Κανονισμοί του 1985 έως 2005, καταργούνται.

Σημείωση
26 του Ν. 34(Ι)/2019Μεταβατική διάταξη

26.-(1)  Οποιοιδήποτε Κανονισμοί ή Διατάγματα  έχουν εκδοθεί  δυνάμει των Νόμων που καταργούνται δυνάμει του άρθρου 25, οι οποίοι βρίσκονται σε ισχύ κατά την ημέρα έναρξης του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 34(Ι)/2019] θα εξακολουθήσουν να ισχύουν μέχρι κατάργησης ή αντικατάστασης αυτών από Κανονισμούς ή Διατάγματα, ανάλογα με την περίπτωση, τα οποία εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 34(Ι)/2019].

(2) Οποιαδήποτε άδεια λειτουργίας ξενοδοχείου ή τουριστικού καταλύματος που έγινε ή εκδόθηκε δυνάμει του  Νόμου ή των Κανονισμών που καταργούνται σύμφωνα με το άρθρο 25, και που ήταν έγκυρη και ισχυρή κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 34(Ι)/2019] ή κατά τον ίδιο χρόνο εκκρεμούσε αίτηση για ανανέωση αυτής, θεωρείται ότι έγινε ή εκδόθηκε δυνάμει των αντίστοιχων διατάξεων του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 34(Ι)/2019] και θα συνεχίσει να είναι έγκυρη και ισχυρή έως ότου συμπληρωθούν τρία (3) έτη από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 34(Ι)/2019], εκτός αν ή άδεια λειτουργίας ακυρωθεί ή ανασταλεί νωρίτερα δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 34(Ι)/2019]·

(3)  Όλες οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τους νόμους που καταργούνται σύμφωνα με το άρθρο 25, παραμένουν σε ισχύ ως εάν οι εν λόγω Νόμοι δεν είχαν καταργηθεί, οποιαδήποτε δε έρευνα σε σχέση με τη διάπραξη αδικήματος που διαπράχθηκε κατά παράβαση των διατάξεων των εν λόγω Νόμων, δύναται να συνεχισθεί και οποιαδήποτε διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου, ποινική ή πολιτική, δεν θα επηρεασθεί καθ’ οποιονδήποτε τρόπον, ως εάν οι εν λόγω Νόμοι δεν είχαν καταργηθεί.

(4) Κάθε ξενοδοχείο ή τουριστικό κατάλυμα του οποίου η άδεια λειτουργίας εκδόθηκε δυνάμει των Νόμων και Κανονισμών που καταργούνται σύμφωνα με το άρθρο 25 και είναι σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 34(Ι)/2019] δύναται να διατηρήσει την υφιστάμενη κατάταξη του για περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τα τρία (3)  έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 34(Ι)/2019]:

Νοείται ότι, ξενοδοχείο ή τουριστικό κατάλυμα το οποίο αναφέρεται στο παρόν εδάφιο δύναται να επιλέξει όπως καταταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 34(Ι)/2019], εντός της περιόδου που αναφέρεται στο παρόν εδάφιο.

(5) Αιτήσεις για άδεια λειτουργίας και κατάταξη ξενοδοχείου ή τουριστικού καταλύματος, των οποίων η εξέταση εκκρεμεί κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 34(Ι)/2019], θα τυγχάνουν χειρισμού και αποφασίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 34(Ι)/2019].