Προοίμιο

ΕΠΕΙΔΗ σύμφωνα με το Άρθρο 3 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας οι επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας είναι η ελληνική και η τουρκική.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ η μεταβατική περίοδος των πέντε χρόνων με βάση το Άρθρο 189(β) του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει από εικοσαετίας και πλέον λήξει και δεν είναι επιθυμητό να συνεχιστεί η κατάσταση που δημιούργησε ο περί Νόμων και Δικαστηρίων (Κείμενον και Διαδικασία) Νόμος του 1965.

Συνοπτικός τίτλος

1. Οι περί των Επισήμων Γλωσσών της Δημοκρατίας Νόμοι του 1988 έως 1997 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί των Επισήμων Γλωσσών της Δημοκρατίας Νόμοι του 1988 έως 1997.

Επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας

2. Οι επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας είναι η ελληνική και η τουρκική.

Κατάργηση του Νόμου 51 του 1965

3.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου, ο περί Νόμων και Δικαστηρίων (Κείμενο και Διαδικασία) Νόμος του 1965 καταργείται από τις 16 Αυγούστου 1996.

(2) Οι διατάξεις του άρθρου 4 του περί Νόμων και Δικαστηρίων (Κείμενο και Διαδικασία) Νόμος του 1965 καταργούνται από τη 16η Αυγούστου 1989.

 • 67/1988
 • 146/1989
 • 154/1990
 • 153/1991
 • 63(I)/1992
 • 34(I)/1993
 • 59(I)/1994
 • 75(I)/1995
Κατάθεση στη Βουλή των Αντιπροσώπων μετάφρασης ή ενοποίησης κειμένου ισχύοντων νόμων

4.-(1) Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας φροντίζει ώστε το κείμενο νόμων-

(α) οι οποίοι ίσχυαν κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας και διατηρήθηκαν σε ισχύ δυνάμει του Άρθρου 188 του Συντάγματος και των οποίων έγινε μετάφραση στις επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας ή σε οποιαδήποτε από αυτές·

(β) οι οποίοι μεταφράστηκαν όπως αναφέρεται στην παράγραφο (α) και ενοποιήθηκαν με τους τροποποιητικούς τους νόμους οι οποίοι ψηφίστηκαν μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του Συντάγματος· και

(γ) οι οποίοι ψηφίστηκαν μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του Συντάγματος και ενοποιήθηκαν με τους τροποποιητικούς τους νόμους,

να κατατίθεται στη Βουλή με συνοδευτικό του μνημόνιο.

(2) Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας υποβάλλει ανά τετράμηνο, Έκθεση στη Βουλή των Αντιπροσώπων αναφορικά με την πρόοδο της μετάφρασης στις επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας ή σ’ οποιαδήποτε απ’ αυτές του κειμένου των νόμων που παρέμειναν στην αγγλική γλώσσα.

(3) Αν μέσα σε σαράντα πέντε ημέρες η Βουλή των Αντιπροσώπων με απόφαση της δεν τροποποιήσει εν όλω ή εν μέρει το κείμενο το οποίο κατατέθηκε ενώπιον της σύμφωνα με το εδάφιο (1), τότε αμέσως μετά την πάροδο της πιο πάνω προθεσμίας τούτο δημοσιεύεται στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας και από την ημερομηνία της δημοσίευσης του αποτελεί το αυθεντικό κείμενο του σχετικού νόμου. Σε περίπτωση τροποποίησης αυτού εν όλω ή εν μέρει από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, το κείμενο του νόμου δημοσιεύεται στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας, όπως έχει τροποποιηθεί, και από την ημερομηνία της δημοσίευσης του αποτελεί το αυθεντικό κείμενο του σχετικού νόμου.

Νοείται ότι η εκτύπωση του κειμένου που αναφέρεται πιο πάνω από το Διευθυντή του Τυπογραφείου της Κυπριακής Δημοκρατίας και η διάθεση αντιτύπων προς πώληση σε τιμή που ο ίδιος θα ορίζει, μαζί με σχετική περί τούτου ανακοίνωση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, θα αποτελεί δημοσίευση εντός της έννοιας του εδαφίου αυτού.

(4) Η εφαρμογή του παρόντος Νόμου δεν επηρεάζει καθόλου την ισχύ των διατάξεων οποιουδήποτε νόμου ο οποίος δεν έχει μεταφραστεί και ενοποιηθεί δυνάμει του εδαφίου (1) και ο οποίος θα εξακολουθήσει να ισχύει όπως έχει, μέχρις ότου καταστεί εφικτή η μετάφραση και ενοποίηση του με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(5) Παρά τις διατάξεις του εδαφίου (3), σε περίπτωση κατά την οποία το νόημα κειμένου που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας δυνάμει του εδαφίου (3) διαφέρει από το νόημα του αρχικού κειμένου τότε θα υπερισχύει το αρχικό κείμενο.

Άνευ επηρεασμού των διατάξεων του παρόντος εδαφίου, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας δύναται, οποτεδήποτε κρίνεται τούτο αναγκαίο, να διορθώνει εμφανή λάθη στα κείμενα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας δυνάμει του εδαφίου (3) τα οποία έκδηλα αλλοιώνουν το νόημα του αρχικού κειμένου και να καταθέτει το διορθωμένο κείμενο ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του εδαφίου (3).

 • 67/1988
 • 154/1990
 • 18(I)/1994
 • 75(I)/1996
 • 79(I)/1997
Προσαγωγή εγγράφων

5.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του Νόμου αυτού ή οποιουδήποτε άλλου νόμου, σε οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία γίνεται αποδεκτό ως αποδεικτικό μέσο και έγγραφο συνταγμένο σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα.

(2) Το δικαστήριο μπορεί, όταν το συμφέρον της δικαιοσύνης το επιβάλλει, να διατάξει τη μετάφραση εγγράφου ή μέρους αυτού στις επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας ή σ’ οποιαδήποτε απ’ αυτές.

(3) Δεν απαιτείται η μετάφραση εγγράφου, το οποίο συντάχθηκε στην αγγλική γλώσσα μέχρι τη 15η Αυγούστου 1989.

(4) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, έγγραφο περιλαμβάνει και ένορκη δήλωση.