ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Συνοπτικός τίτλος

1. Οι περί Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (Σύσταση, Σκοποί, Λειτουργία, Δομή, Αρμοδιότητες και Άλλα Συναφή Θέματα) Νόμοι του 1994 έως 1999 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (Σύσταση, Σκοποί, Λειτουργία, Δομή, Αρμοδιότητες και Άλλα Συναφή Θέματα) Νόμοι του 1994 έως (Αρ. 2) του 1999.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια:

“έκρυθμη κατάσταση” σημαίνει την κατάσταση η οποία επιβλήθηκε με τη βία από την τουρκική εισβολή και κατοχή και η οποία εξακολουθεί να υφίσταται·

“καθορισμένη θέση” σημαίνει θέση που καθορίζεται ως τέτοια από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 18Α του παρόντος Νόμου·

“Παγκύπρια Ένωση Προσφύγων” ή συνοπτικά “Ένωση” σημαίνει την οργάνωση που θα συσταθεί σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου·

“πρόσφυγας” σημαίνει κάθε πρόσωπο το οποίο, κατά τον αμέσως πριν από την τουρκική εισβολή χρόνο, είχε τη μόνιμη διαμονή του σε περιοχή η οποία κατέστη απροσπέλαστη λόγω της συνεχιζόμενης κατοχής·

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργό Εσωτερικών.