ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΣΥΣΤΑΣΗ, ΣΚΟΠΟΙ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Σύσταση της Ένωσης

3.-(1) Καθιδρύεται νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου, καλούμενο “Παγκύπρια Ένωση Προσφύγων”.

(2) Η Ένωση διαλύεται με τη λήξη της έκρυθμης κατάστασης.

(3) Έδρα της Ένωσης είναι η Λευκωσία, αλλά αυτή μπορεί να διατηρεί γραφεία σε επαρχιακό ή τοπικό επίπεδο, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες.

Σκοποί και αρμοδιότητες της Ένωσης

4. Πρωταρχικοί σκοποί της Ένωσης, η οποία έχει και τις συναφείς εξουσίες και υποχρεώσεις, είναι οι ακόλουθοι:

(α) Η απελευθέρωση των κατεχόμενων κυπριακών εδαφών και η διασφάλιση του δικαιώματος επιστροφής όλων των προσφύγων στις πατρογονικές τους εστίες υπό συνθήκες ασφαλείας και με την πλήρη και έμπρακτη εφαρμογή των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των βασικών ελευθεριών.

(β) Η προάσπιση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων όλων των προσφύγων και των εγκλωβισμένων.

(γ) Η ανάληψη πρωτοβουλιών και η διενέργεια πράξεων για την επίτευξη των πιο πάνω σκοπών.

(δ) Η υποβολή εισηγήσεων για τη λήψη νομοθετικών ή άλλων μέτρων για την επίτευξη των πιο πάνω σκοπών.

(ε) Ο αγώνας για διατήρηση υψηλού αγωνιστικού φρονήματος των εκτοπισμένων μέχρι την επίτευξη λύσης του κυπριακού προβλήματος.

(στ) Η διαφώτιση και η προσπάθεια για τερματισμό της τουρκικής κατοχής και των συνεπειών της.

(ζ) Η συνεργασία με τις δημόσιες αρχές, καθώς και με τις προσφυγικές και άλλες οργανώσεις και φορείς, για την επίτευξη των σκοπών της.

(η) Η προώθηση γενικά όλων των εκάστοτε ενδεδειγμένων ενεργειών για την προάσπιση των συμφερόντων των προσφύγων.

Μέλη της Ένωσης

5. Μέλη της Ένωσης δύνανται να είναι όλα τα πρόσωπα τα οποία είναι κάτοχοι προσφυγικής ταυτότητας και έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους.