Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εντάξεως Εκτάκτων Υπαλλήλων στην Υπηρεσία του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας Νόμος του 2000.

Ερμηνεία

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από το κείμενο-

«έκτακτος υπάλληλος» σημαίνει κάθε αδιόριστο υπάλληλο που υπηρετούσε στην υπηρεσία του Συμβουλίου σε έκτακτη και /ή προσωρινή βάση στις 29 Δεκεμβρίου 1995,

«μόνιμες ανάγκες» σημαίνει ανάγκες μη προβλέψιμης διάρκειας.

(2) Όροι που δεν ορίζονται διαφορετικά στο Νόμο αυτό, έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στον περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμο, στους περί Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας Κανονισμούς και στους περί Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας (Διάρθρωση και Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) Κανονισμούς.

Καταρτισμός Πίνακα

3. Ο Γενικός Διευθυντής του Συμβουλίου καταρτίζει Πίνακα, που αποτελείται από δύο στήλες, η πρώτη από τις οποίες καθορίζει και κατονομάζει τους έκτακτους υπαλλήλους, οι οποίοι υπηρετούν σε πλήρη βάση για την κάλυψη μόνιμων αναγκών του Συμβουλίου, ενώ η δεύτερη αναφέρει, έναντι του ονόματος του έκτακτου υπαλλήλου, τα αντίστοιχα καθήκοντα για τα οποία προσλήφθηκε, όπως αυτά καθορίστηκαν κατά την πρόσληψή του, καθώς και την κατάλληλη θέση, σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας (Διάρθρωση και Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) Κανονισμών, στην οποία αντιστοιχούν τα εν λόγω καθήκοντα.

Δημοσίευση Πίνακα

4. Ο Πίνακας, που καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 3, διαβιβάζεται στο Συμβούλιο και αντίγραφο του αναρτάται στο Γραφείο του Συμβουλίου.

Ένσταση

5.-(1) Πρόσωπο που θεωρεί ότι υπηρετεί ως έκτακτος υπάλληλος, μπορεί μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από τη δημοσίευση του Πίνακα, με βάση το άρθρο 4, να υποβάλει ένσταση στο Συμβούλιο σχετικά με το ότι-

(α) Δεν έχει συμπεριληφθεί στον Πίνακα που έχει καταρτιστεί δυνάμει του άρθρου 3.

(β) Η θέση ή τα καθήκοντα που περιγράφονται έναντι του ονόματος του στη δεύτερη στήλη του εν λόγω Πίνακα δεν είναι η κατάλληλη θέση ή δεν είναι τα καθήκοντα εκείνα για την εκτέλεση των οποίων προσλήφθηκε:

Νοείται ότι στην περίπτωση αυτή η ένσταση καθορίζει την κατάλληλη θέση, την οποία διεκδικεί ο υπάλληλος ή τα καθήκοντα, για την εκτέλεση των οποίων ισχυρίζεται ότι προσλήφθηκε.

(2) Το Συμβούλιο κρίνει τις ενστάσεις και εκδίδει σχετική απόφαση επ' αυτών. Το Συμβούλιο μπορεί να ζητήσει από τον ενιστάμενο να υποβάλει περαιτέρω γραπτές παραστάσεις για την υποστήριξη της ενστάσεώς του.

Τελικός Πίνακα

6. Το Συμβούλιο, αφού περατώσει την εξέταση των ενστάσεων και εκδώσει τις σχετικές αποφάσεις, τις παραπέμπει στο Γενικό Διευθυντή, ο οποίος, με βάση τις εν λόγω αποφάσεις, τροποποιεί και καταρτίζει τον Πίνακα στην τελική του μορφή, πάντοτε σε δύο στήλες και με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3 και τον αναρτά στο Γραφείο του Συμβουλίου.

Δημιουργία νέων θέσεων

7.-(1) Από την ανάρτηση του Πίνακα που καταρτίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 6 ή, σε περίπτωση μη υποβολής οποιασδήποτε ενστάσεως σύμφωνα με το άρθρο 5, δημιουργούνται στην υπηρεσία του Συμβουλίου τόσες νέες θέσεις όσες είναι οι θέσεις που κατονομάζονται στη δεύτερη στήλη του Πίνακα. Οι νέες θέσεις είναι θέσεις πρώτου διορισμού.

(2) Οι νέες θέσεις που δημιουργούνται με βάση το εδάφιο (1) περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό και εγκρίνονται από το Υπουργικό Συμβούλιο σύμφωνα με τον περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμο. Γνωστοποίηση που περιέχει τις προϋποθέσεις για διορισμό στις θέσεις αυτές, όπως εκτίθενται στις παραγράφους (α) μέχρι (ε) του εδαφίου (1) του άρθρου 8, και που καθορίζει την προθεσμία υποβολής αιτήσεων, αναρτάται στο Γραφείο του Συμβουλίου.

Διορισμοί

8.-( 1) Κανένα πρόσωπο δε διορίζεται σε οποιαδήποτε από τις νέες θέσεις, εκτός αν-

(α) Κατέχει τα προσόντα του αντίστοιχου σχεδίου υπηρεσίας της θέσης:

Νοείται ότι, σε περίπτωση έκτακτου υπαλλήλου που προσλήφθηκε για την εκτέλεση καθηκόντων τα οποία δεν περιλαμβάνονται σε οποιοδήποτε υφιστάμενο σχέδιο υπηρεσίας, δημιουργείται θέση της ίδιας μισθοδοτικής κλίμακας με νέο τίτλο και καταρτίζεται το ανάλογο σχέδιο υπηρεσίας, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου.

(β) Κατέχει τα άλλα προσόντα που απαιτούνται για το διορισμό στην υπηρεσία του Συμβουλίου από τους περί Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας (Διάρθρωση και Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) Κανονισμούς.

(γ) Το όνομά του περιλαμβάνεται στην πρώτη στήλη του Πίνακα έναντι της αντίστοιχης θέσεως.

(δ) Εξακολουθεί χωρίς διακοπή να βρίσκεται στην υπηρεσία του Συμβουλίου και να υπηρετεί σ' αυτό κατά την ημερομηνία της δημοσίευσης του παρόντος Νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και κατά την ημερομηνία της λήψης από το Συμβούλιο, απόφασης για διορισμό δυνάμει του παρόντος άρθρου με βάση σχετικό αιτιολογικό σημείωμα.

(ε) Κρίνεται κατάλληλος για διορισμό από το Συμβούλιο.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου, μέσα σε τριάντα ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας που προβλέπεται στο άρθρο 7(2) για την υποβολή αιτήσεων, το Συμβούλιο αρχίζει την εξέταση των αιτήσεων για να αποφασίσει ποιοι από τους έκτακτους υπαλλήλους που περιλαμβάνονται στην πρώτη στήλη του Πίνακα δύνανται να διοριστούν, με βάση τον παρόντα Νόμο, και δύναται, αν το κρίνει αναγκαίο, να προβαίνει σε προφορικές συνεντεύξεις.

(3) Αν το Συμβούλιο κρίνει ότι έκτακτος υπάλληλος πληροί όλες τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (1), προσφέρει προς τον εν λόγω υπάλληλο διορισμό στην αντίστοιχη, έναντι του ονόματος του στη δεύτερη στήλη του Πίνακα, θέση από την 1η Ιανουαρίου 1997.

(4) Οι δυνάμει του παρόντος Νόμου, διοριζόμενοι στο Συμβούλιο υπάγονται στο θεσμό της εναλλαξιμότητας.

(5) Όσοι από τους δυνάμει του παρόντος Νόμου διοριζόμενους έκτακτους υπαλλήλους προσλήφθηκαν και απασχολούνται με βάση ειδικά ωράρια για κάλυψη υφιστάμενων αναγκών της υπηρεσίας του Συμβουλίου, συνεχίζουν να απασχολούνται στην ίδια βάση και μετά το διορισμό τους σε θέση στο Συμβούλιο.

(6) Η υπηρεσία των δυνάμει του παρόντος Νόμου διοριζομένων διέπεται από τους περί Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας (Διάρθρωση και Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) Κανονισμούς, ως αν είχαν πρωτοδιοριστεί στην αντίστοιχη θέση από την 1η Ιανουαρίου 1997, με βάση τους πιο πάνω Κανονισμούς, περιλαμβανομένων και των σχετικών διατάξεων για το διορισμό επί δοκιμασία και για το χρόνο διάρκειας της εν λόγω δοκιμασίας.