ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Ο Περί Εντάξεως Εκτάκτων Υπαλλήλων στην Υπηρεσία του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας Νόμος του 2000 (147(I)/2000)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ