Προοίμιο

Επειδή το εδάφιο (4) του άρθρου 69 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου προβλέπει ότι γενική εκτίμηση ακίνητης ιδιοκτησίας που έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου δεν εφαρμόζεται είτε για τους σκοπούς του πιο πάνω Νόμου, είτε για τους σκοπούς οποιουδήποτε άλλου ισχύοντος νόμου, εκτός αν νόμος προβλέπει την εφαρμογή αυτή.

Γι' αυτό η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εφαρμογής της Γενικής Εκτίμησης για τους Σκοπούς του περί Κοινοτήτων Νόμου, Νόμος του 2001.

Εφαρμογή της γενικής εκτίμησης

2. Η γενική εκτίμηση ακίνητης ιδιοκτησίας που έγινε με βάση τις διατάξεις του άρθρου 69 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου θα εφαρμόζεται για τους σκοπούς του περί Κοινοτήτων Νόμου.