ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Ο Περί Εφαρμογής της Γενικής Εκτίμησης για τους Σκοπούς του περί Κοινοτήτων Νόμου, Νόμος του 2001 (6(I)/2001)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ