Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιτρόπου Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Διορισμός, Αρμοδιότητες, Ίδρυση και Λειτουργία Γραφείου) Νόμος του 2001.

ΜΕΡΟΣ I Ορισμοί
Ερμηνεία

2.—(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«άδεια» σημαίνει εξουσιοδότηση, υπό μορφή γενικής εξουσιοδότησης ή ειδικής άδειας, που καθορίζει δικαιώματα και υποχρεώσεις, και διά της οποίας επιτρέπεται σε πρόσωπα να παρέχουν τηλεπικοινωνιακές ή ταχυδρομικές υπηρεσίες ή, ανάλογα με την περίπτωση, να δημιουργούν τηλεπικοινωνιακά δίκτυα για παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών·

«Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου» σημαίνει τον Οργανισμό, που ιδρύθηκε από τον περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών Νόμο και είναι νομικό πρόσωπο εξουσιοδοτημένο να παρέχει δημόσια τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και δημόσιες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, ως και τον οποιοδήποτε οργανισμό, αρχή ή νομικό πρόσωπο το οποίο διαδέχεται τον εν λόγω Οργανισμό δυνάμει νόμου, ή άλλως πως ·

«Βοηθός Επίτροπος» σημαίνει τον Βοηθό Επίτροπο Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, που διορίζεται δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 3·

«γενική εξουσιοδότηση» σημαίνει εξουσιοδότηση υποκείμενη σε εγγραφή, που παρέχεται δια νόμου ή, δυνάμει νόμου και αφορά πρόσωπα, ή τάξη ή ομάδα προσώπων, τα οποία δύνανται να ασκούν τα δικαιώματα που εκπηγάζουν από αυτή, άνευ εξασφάλισης συγκεκριμένης προς τούτο απόφασης του Επιτρόπου·

«γεωγραφική φορητότητα αριθμών» σημαίνει διευκόλυνση, που παρέχεται σε συνδρομητή, ώστε ο τελευταίος να δύναται να διατηρήσει τον αριθμό του σε δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, σε περίπτωση, που αλλάζει τοποθεσία εντός περιοχής, της οποίας η γεωγραφική σημασία ορίζεται στην ψηφιακή δομή του αριθμού του συνδρομητή·

«Γραφείο» σημαίνει το Γραφείο του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, που ιδρύεται δυνάμει του άρθρου 8(1)·

«δημόσιος Παροχέας ταχυδρομικών υπηρεσιών» σημαίνει πρόσωπο, περιλαμβανομένου του Κυπριακού Ταχυδρομείου, εξουσιοδοτημένο να παρέχει ταχυδρομικές υπηρεσίες στο κοινό γενικά·

«δημόσιος Παροχέας τηλεπικοινωνιακού δικτύου» σημαίνει πρόσωπο, εξουσιοδοτημένο να παρέχει δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο·

«δημόσιος Παροχέας τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών» σημαίνει πρόσωπο εξουσιοδοτημένο να παρέχει δημόσιες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες·

«δημόσιες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες» σημαίνει τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, που παρέχονται προς το κοινό γενικά·

«δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο» σημαίνει τηλεπικοινωνιακό δίκτυο χρησιμοποιούμενο, εν όλω ή εν μέρει, για την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών προσιτών στο κοινό·

«ειδική άδεια» σημαίνει εξουσιοδότηση που χορηγείται δυνάμει νόμου από τον Επίτροπο, η οποία δυνατό να συμπληρώνει γενική εξουσιοδότηση, και διά της οποίας παρέχονται συγκεκριμένα δικαιώματα στο πρόσωπο στο οποίο χορηγείται, ή τίθενται συγκεκριμένες υποχρεώσεις σε σχέση με τις δραστηριότητες της επιχείρησης αυτού, και αφορά δικαιώματα τα οποία δε δύνανται να ασκηθούν από τον ενδιαφερόμενο προτού ληφθεί σχετική προς τούτο απόφαση του Επιτρόπου·

«εξουσιοδοτώ» σημαίνει επιτρέπω διά νόμου ή διά γενικής εξουσιοδότησης ή ειδικής άδειας, η οποία χορηγείται διά νόμου ή δυνάμει νόμου, ανάλογα με την περίπτωση·

«Επίτροπος» σημαίνει τον Επίτροπο Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, που διορίζεται δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 3·

«καθολική υπηρεσία» σημαίνει την εκάστοτε ισχύουσα δυνάμει του παρόντος Νόμου ελάχιστη δέσμη τηλεπικοινωνιακών και ταχυδρομικών υπηρεσιών καθορισμένης ποιότητας, η οποία δέον να είναι διαθέσιμη σε όλους τους χρήστες σε προσιτές τιμές, ανεξαρτήτως της γεωγραφικής τους τοποθεσίας και υπό το φως των συγκεκριμένων συνθηκών στη Δημοκρατία·

«καθολική τηλεπικοινωνιακή υπηρεσία» σημαίνει την ελάχιστη δέσμη τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που ορίζεται πιο κάτω, ως αυτή διαμορφώνεται εκάστοτε κατόπιν οποιασδήποτε σε ισχύ διεύρυνσης ή άλλης διαφοροποίησής της, την οποία δύναται να επιφέρει ο Επίτροπος από καιρού εις καιρό, υπό το φώς τεχνολογικών εξελίξεων ή νέων συνθηκών ή και του εκάστοτε σε ισχύ δεσμευτικού κεκτημένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με διάταγμά του που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου (κα) του εδαφίου (1) του άρθρου 19 του παρόντος Νόμου-

(α) σύνδεση με ένα σταθερό δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση και πρόσβαση σε καθορισμένες σταθερές υπηρεσίες. Η παρεχόμενη σύνδεση δέον όπως στηρίζει τη μετάδοση, μεταξύ τερματικών σημείων του δικτύου σε σταθερές θέσεις, λόγου και ακουστικών πληροφοριών εύρους ζώνης 3,1 kHz, προκειμένου να στηρίζει, μεταξύ άλλων-

(i) φωνητική τηλεφωνία,

(ii) επικοινωνίες τηλεομοιοτυπίας ομάδας III, σύμφωνα με τις συστάσεις της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών-Τ στη «σειρά Τ»,

(iii) μετάδοση δεδομένων φωνητικής ζώνης μέσω διαποδιαμορφωτών, με ταχύτητα τουλάχιστο 2 400 bit/s, σύμφωνα με τις συστάσεις της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών-Τ στη «σειρά V»,

Η πρόσβαση στο τερματικό σημείο δικτύου του τελικού χρήστη δέον όπως γίνεται μέσω ενός αριθμού ή αριθμών του εθνικού σχεδίου αριθμοδότησης. Η εν λόγω σύνδεση δέον όπως παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να πραγματοποιούν και να δέχονται εθνικές και διεθνείς κλήσεις,

(β) δικαίωμα των συνδρομητών, να καταχωρούνται σε δημόσια διατιθέμενους καταλόγους, καθώς και να ελέγχουν και, εάν είναι απαραίτητο, να διορθώνουν ή να ζητούν τη διαγραφή της σχετικής καταχώρησης,

(γ) διάθεση στους χρήστες, Καταλόγων, όλων των συνδρομητών, που δεν έχουν διατυπώσει αντίρρηση για την καταχώρησή τους, συμπεριλαμβανομένων των σταθερών, των κινητών και των προσωπικών αριθμών, οι οποίοι Κατάλογοι, είναι υπό μορφή εγκεκριμένη από τον Επίτροπο είτε έντυπη είτε ηλεκτρονική είτε αμφοτέρως, και τακτική ενημέρωση των εν λόγω Καταλόγων,

(δ) διάθεση σε όλους τους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των χρηστών κοινόχρηστων τηλεφώνων, μίας τουλάχιστον υπηρεσίας πληροφοριών τηλεφωνικού καταλόγου, η οποία να καλύπτει όλους τους καταχωρημένους συνδρομητικούς αριθμούς,

(ε) διάθεση κοινόχρηστων τηλεφώνων, τα οποία να ανταποκρίνονται στις εύλογες ανάγκες των χρηστών, τόσο από άποψη αριθμού όσο και από άποψη γεωγραφικής κάλυψης, και τα οποία να εξασφαλίζουν τη δυνατότητα πραγματοποίησης, ατελώς και χωρίς τη χρήση κερμάτων ή καρτών, κλήσεων έκτακτης ανάγκης,

(στ) διάθεση στους χρήστες που διαθέτουν σύνδεση με το σταθερό δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο, πρόσβασης σε υπηρεσίες τηλεφωνητή και υπηρεσίες πληροφοριών καταλόγου,

(ζ) διάθεση στους χρήστες που διαθέτουν σύνδεση με το σταθερό δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο, ατελούς πρόσβασης σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης·

«καθολική ταχυδρομική υπηρεσία» σημαίνει την ελάχιστη δέσμη ταχυδρομικών υπηρεσιών που ορίζεται πιο κάτω, ως αυτή διαμορφώνεται εκάστοτε κατόπιν οποιασδήποτε σε ισχύ διεύρυνσης ή άλλης διαφοροποίησής, της την οποία δύναται να επιφέρει ο Επίτροπος από καιρού εις καιρό, υπό το φως τεχνολογικών εξελίξεων ή νέων συνθηκών ή και του εκάστοτε σε ισχύ δεσμευτικού κεκτημένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με διάταγμά του που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου (κα) του εδαφίου (1) του άρθρου 19 του παρόντος Νόμου:

(α) μία τουλάχιστο παράδοση κάθε εργάσιμη ημέρα, και όχι για λιγότερες των πέντε ημερών εβδομαδιαίως, ταχυδρομικών αντικειμένων, περιλαμβανομένων δεμάτων, βάρους μέχρι δύο και είκοσι χιλιογράμμων αντίστοιχα, στην οικία ή στα υποστατικά κάθε προσώπου, ή σε τέτοια ευπροσδιόριστα σημεία, ή άλλως πως, ως ο Επίτροπος εγκρίνει από καιρού εις καιρό,

(β) μια τουλάχιστο περισυλλογή ημερησίως από κάθε σημείο πρόσβασης, ταχυδρομικών αντικειμένων και δεμάτων που περιγράφονται στην παράγραφο (α),

(γ) παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών, αποτελούμενων από την περισυλλογή, διαλογή, μεταφορά και διανομή ταχυδρομικών αντικειμένων και δεμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο (α), σε τιμές προσιτές και ομοιόμορφες παντού στη Δημοκρατία,

(δ) παροχή ταχυδρομικής υπηρεσίας συστημένων και ασφαλισμένων ταχυδρομικών αντικειμένων, σε ομοιόμορφες τιμές παντού στη Δημοκρατία·

«Κυπριακό Ταχυδρομείο» σημαίνει το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, το οποίο παρέχει ταχυδρομικές υπηρεσίες στο σύνολο του κοινού και ορίζεται διά του εδαφίου (1) του άρθρου 45 του παρόντος Νόμου ως ο παροχέας καθολικής υπηρεσίας ταχυδρομικών υπηρεσιών στη Δημοκρατία, ως και τον οποιοδήποτε οργανισμό, αρχή ή νομικό πρόσωπο το οποίο διαδέχεται το εν λόγω Τμήμα δυνάμει νόμου ή άλλως πως·

«μετάδοση» σημαίνει ενσύρματη ή μη, απ' ευθείας ή μέσω δορυφόρου, με κώδικα ή μη, και εν γένει καθ' οιονδήποτε τρόπο μετάδοση ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σήματος, που προορίζεται για λήψη από το κοινό·

«παροχέας καθολικής τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας» σημαίνει το δημόσιο ή δημόσιους παροχείς τηλεπικοινωνιακών δικτύων, που ορίζονται διά νόμου ή δυνάμει νόμου ως παροχείς καθολικής τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας ή μέρους αυτής στη Δημοκρατία·

«παροχέας καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας» σημαίνει το Κυπριακό Ταχυδρομείο·

«παροχέας ταχυδρομικής υπηρεσίας» σημαίνει πρόσωπο εξουσιοδοτημένο να παρέχει ταχυδρομικές υπηρεσίες·

«παροχέας τηλεπικοινωνιακού δικτύου» σημαίνει πρόσωπο εξουσιοδοτημένο να παρέχει τηλεπικοινωνιακό δίκτυο·

«παροχέας τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών» σημαίνει πρόσωπο εξουσιοδοτημένο να παρέχει τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες·

«Πρόεδρος» σημαίνει τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας·

«πρόσωπο» σημαίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο και περιλαμβάνει εταιρεία, συνεταιρισμό, σωματείο, ίδρυμα ή οποιαδήποτε άλλη ένωση ή σύμπραξη προσώπων, με νομική προσωπικότητα ή όχι·

«συνδρομητής» σημαίνει πρόσωπο, που είναι συμβαλλόμενο μέρος σε σύμβαση με δημόσιο παροχέα τηλεπικοινωνιακών ή ταχυδρομικών υπηρεσιών για προμήθεια τέτοιων υπηρεσιών αντιστοίχως·

«ταχυδρομικό αντικείμενο» σημαίνει αντικείμενο με συγκεκριμένο παραλήπτη αποστελλόμενο στην τελική του μορφή στην οποία το αναλαμβάνει ο παροχέας καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας περιλαμβανομένων για παράδειγμα στον όρο αυτό, πέραν των αντικειμένων αλληλογραφίας, και βιβλίων, καταλόγων, εφημερίδων, περιοδικών και ταχυδρομικών δεμάτων, τα οποία περιέχουν εμπορεύματα, με ή χωρίς εμπορική αξία, ως και οποιαδήποτε επιστολή, δέμα ή πακέτο, ή οποιοδήποτε άλλο ανεξαιρέτως αντικείμενο, το οποίο δύναται να σταλεί ταχυδρομικώς·

«ταχυδρομικές υπηρεσίες» σημαίνει την υπηρεσία μεταφοράς ταχυδρομικών αντικειμένων από ένα μέρος σε άλλο, περιλαμβανομένης της παραλαβής, περισυλλογής, διαλογής και διανομής τέτοιων αντικειμένων

«τερματικός εξοπλισμός» σημαίνει εξοπλισμό που προορίζεται να συνδεθεί με το δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, δηλαδή-

(α) να συνδεθεί άμεσα με το τερματικό σημείο ενός δημόσιου τηλεπικοινωνιακού δικτύου· ή

(β)να διασυνδεθεί με δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο μέσω άμεσης ή έμμεσης σύνδεσης με το τερματικό σημείο ενός δημόσιου τηλεπικοινωνιακού δικτύου, με σκοπό την αποστολή, την επεξεργασία ή τη λήψη πληροφοριών. Το σύστημα διασύνδεσης μπορεί να είναι ενσύρματο, ασύρματο, οπτικό ή κάθε άλλο ηλεκτρομαγνητικό·

«τερματικό σημείο δικτύου» σημαίνει το σημείο φυσικής ή/και ασύρματης διεπαφής, από όπου παρέχεται πρόσβαση σε δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο·

«τηλεπικοινωνίες» σημαίνει εκπομπή, μεταφορά ή λήψη σημείων, σημάτων, κειμένου, εικόνων, ήχου, δεδομένων, επικοινωνιών ή πληροφοριών είτε με ενσύρματο ή ασύρματο ή οπτικό ή ηλεκτρομαγνητικό ή οποιοδήποτε άλλο παρόμοιο μέσο·

«τηλεπικοινωνιακό δίκτυο» σημαίνει συστήματα εκπομπής, περιλαμβανομένου στον όρο, όπου εφαρμόζεται αυτό, μεταγωγικού εξοπλισμού, και άλλων εγκαταστάσεων ή πόρων, που επιτρέπουν τη μεταφορά σημάτων μεταξύ καθορισμένων τερματικών σημείων, με ενσύρματα, ασύρματα ή οπτικά μέσα, ή με άλλα ηλεκτρομαγνητικά μέσα·

«τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες» σημαίνει υπηρεσίες, των οποίων η παροχή συνίσταται, είτε ολικώς είτε μερικώς, στην εκπομπή και δρομολόγηση σημάτων επί τηλεπικοινωνιακών δικτύων, εξαιρουμένων των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων.

(2) Στον παρόντα Νόμο εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

(α) Οι όροι «δεσπόζουσα θέση», «καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης» και «σύμπραξη» έχουν την έννοια που αποδίδεται σ' αυτούς στους περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμους,

(β) οι όροι «δημόσια θέση», «δημόσιος υπάλληλος» και «δημόσια υπηρεσία», έχουν την έννοια που αποδίδεται σ' αυτούς, στους περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμους,

(γ) ο όρος «αξίωμα του οποίου η αμοιβή τελεί υπό τον έλεγχο της Δημοκρατίας», περιλαμβάνει το αξίωμα του υπουργού, του βουλευτού, του μέλους οποιουδήποτε δημοτικού συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένου και του Δημάρχου, ως και οποιοδήποτε άλλο δημοτικό ή δημόσιο αξίωμα του οποίου η αμοιβή τελεί υπό τον έλεγχο της Δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, ή άλλου μέλους διοικητικού συμβουλίου, της Αρχής Τηλεπικοινωνιωνιών Κύπρου, του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου, ως και οποιουδήποτε άλλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, ή άλλου οργανισμού δημοσίου δικαίου χωρίς νομική προσωπικότητα, που ιδρύονται με νόμο προς το δημόσιο συμφέρον και των οποίων τα κεφάλαια είτε παρέχονται είτε είναι εγγυημένα από τη Δημοκρατία, και σε περίπτωση δε που η επιχείρηση ασκείται αποκλειστικά από τέτοιο νομικό πρόσωπο ή οργανισμό, εφόσον η διοίκηση αυτού τελεί υπό τον έλεγχο της Δημοκρατίας.

ΜΕΡΟΣ II Διορισμός Επιτρόπου και Βοηθού Επιτρόπου Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
Διορισμός Επιτρόπου Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και Βοηθού Επιτρόπου

3.— (1) Το Υπουργικό Συμβούλιο αφού διαβουλευθεί με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, διορίζει ως Επίτροπο Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, για χρονική περίοδο, που δεν υπερβαίνει τα έξι έτη, πρόσωπο ανώτατου ηθικού και επαγγελματικού επιπέδου, διαθέτον πείρα και έχον επιδείξει ικανότητες, εφ' όλων, μερικών ή οποιουδήποτε θέματος που σχετίζεται με τη βιομηχανία, την πολιτική, τη δημόσια οικονομία και εν γένει την οικονομική επιστήμη, τις χρηματοδοτήσεις, τη μηχανική, τη λογιστική, το εμπόριο ή τη νομική επιστήμη.

(2) Για να συμβουλεύει και βοηθεί τον Επίτροπο στην άσκηση των αρμοδιοτήτων, εξουσιών και καθηκόντων του, κατά τρόπο, ως ήθελε εκάστοτε αποφασίζει ο Επίτροπος, και να εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα, τα οποία ανατίθενται σ' αυτόν δυνάμει του παρόντος Νόμου, το Υπουργικό Συμβούλιο αφού διαβουλευθεί με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, διορίζει ως Βοηθό Επίτροπο Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, για χρονική περίοδο, που δεν υπερβαίνει τα έξι έτη, πρόσωπο ανώτατου ηθικού και επαγγελματικού επιπέδου, διαθέτον την πείρα και έχον επιδείξει τις ικανότητες, εφ' όλων, μερικών ή οποιουδήποτε θέματος αναφέρεται στο εδάφιο (1).

(3) Το Υπουργικό Συμβούλιο δε διορίζει ως Επίτροπο ή Βοηθό Επίτροπο-

(α)Καθ' όσο αφορά προτιθέμενο διορισμό Επιτρόπου, πρόσωπο το οποίο έχει ήδη προηγουμένως διορισθεί δύο φορές Επίτροπος ή Βοηθός Επίτροπος, ή μία φορά ως Επίτροπος και άλλη φορά ως Βοηθός Επίτροπος, ή

(β)καθ' όσο αφορά προτιθέμενο διορισμό Βοηθού Επιτρόπου, πρόσωπο το οποίο, έχει ήδη προηγουμένως διορισθεί δύο φορές Επίτροπος ή Βοηθός Επίτροπος ή μία φορά ως Επίτροπος και άλλη φορά ως Βοηθός Επίτροπος, ή

(γ)πρόσωπο το οποίο, καθ' οιονδήποτε διάστημα εντός της αμέσως προηγουμένης του προτιθέμενου διορισμού εξάμηνης περιόδου, και άνευ βλάβης στα κωλύματα διορισμού, που τίθενται διά της παραγράφου (δ)(i) του παρόντος εδαφίου, καθ' όσον αφορά εργασία ως αξιωματούχος, ή υπάλληλος, ή υπό οποιοσδήποτε άλλη ιδιότητα στην Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου ή σε οποιοδήποτε άλλο παροχέα που αναφέρεται στην εν λόγω παράγραφο, κατείχε, ή κατέχει οποιοδήποτε αξίωμα, του οποίου η αμοιβή τελεί υπό τον έλεγχο της Δημοκρατίας, άλλο από εκείνο του Επιτρόπου ή Βοηθού Επιτρόπου ή που ασκεί προσωρινά καθήκοντα Βοηθού Επιτρόπου κατά τα διαλαμβανόμενα στο εδάφιο (3) του άρθρου 5, ή

(δ)πρόσωπο το οποίο, καθ' οιονδήποτε διάστημα, κατά τη διάρκεια των αμέσως πέντε προ του προτιθέμενου διορισμού ετών-

(i)Έχει εργασθεί, ή εργάζεται για την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, είτε ως πρόεδρος ή μέλος του διοικητικού συμβουλίου αυτής είτε ως υπάλληλος, ή υπό οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα, ή για οποιοδήποτε άλλο δημόσιο ή μη, παροχέα τηλεπικοινωνιακού δικτύου ή τηλεπικοινωνιακών ή ταχυδρομικών υπηρεσιών, περιλαμβανομένου του Κυπριακού Ταχυδρομείου, και είτε ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου αυτού είτε ως υπάλληλος, ή υπό οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα, ή

(ii)έχει εργασθεί, ή εργάζεται για οποιαδήποτε εταιρεία, οργανισμό ή αρχή, που είχε ή έχει συμφέρον, ή εμπλέκετο ή εμπλέκεται, στον τομέα ή σε επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών ή ταχυδρομείων, ή

(iii)είχε, ή έχει οποιοδήποτε άμεσο ή έμμεσο συμφέρον στην Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου ή σε οποιοδήποτε παροχέα, εταιρεία, οργανισμό ή αρχή που αναφέρεται στις υποπαραγράφους (i) και (ii) αμέσως πιο πάνω, ή που ελάμβανε ή λαμβάνει σύνταξη ή αμοιβή ή άλλες πληρωμές από την εν λόγω Αρχή, ή από οποιοδήποτε τέτοιο παροχέα, εταιρεία, οργανισμό ή αρχή, ή κατείχε, ή κατέχει, ή είχε ή έχει, συμφέρον σε οποιεσδήποτε μετοχές, ομόλογα, ομόλογα επιβάρυνσης ή άλλου είδους αξιόγραφα της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου ή οποιουδήποτε τέτοιου παροχέα, εταιρείας, αρχής ή οργανισμού, ή

(iv) κατείχε, ή κατέχει κομματικό αξίωμα, ή είναι γνωστός, ή επικρατεί εντύπωση γι' αυτόν στο ευρύ κοινό, ότι είχε ή έχει κομματικές διασυνδέσεις, ή εμπλοκή στα κομματικά δρώμενα.

(4) Τη απουσία γεγονότος, το οποίο κατά τα διαλαμβανόμενα σε οποιαδήποτε των υποπαραγράφων (i), (ii) (iii) και (iv) της παραγράφου (δ), του εδαφίου (3) του παρόντος άρθρου, αποτελεί κώλυμα για το διορισμό προσώπου ως Επιτρόπου ή Βοηθού Επιτρόπου, το γεγονός και μόνο, ότι πρόσωπο κατέχει ή κατείχε καθ' οιονδήποτε χρονικό διάστημα, εντός της αμέσως προηγούμενης του προτιθέμενου διορισμού εξάμηνης περιόδου, οποιαδήποτε θέση ως δημόσιος υπάλληλος στη δημόσια υπηρεσία, ή ως υπάλληλος σε νομικό πρόσωπο ή οργανισμό δημοσίου δικαίου μέσα στην έννοια της παραγράφου (γ) του εδαφίου (2) του άρθρου 2 του παρόντος Νόμου, ή υπηρετεί ή υπηρέτησε ως μέλος της Δικαστικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, ή ως ανεξάρτητος αξιωματούχος αυτής από τους αναφερόμενους στο Μέρος VI του Συντάγματος της Δημοκρατίας δε συνιστά από μόνο του κώλυμα διορισμού, κατ' επίκληση της παραγράφου (γ) του εδαφίου (3) του παρόντος άρθρου.

(5) Πριν την ανάληψη των αντίστοιχων καθηκόντων τους, ο Επίτροπος και Βοηθός Επίτροπος δίδουν διαβεβαίωση ενώπιον του Προέδρου, ότι θα εκτελούν πιστά τα καθήκοντα αυτών.

Παύση του Επιτρόπου και Βοηθού Επιτρόπου

4.—(1) Ο Επίτροπος και Βοηθός Επίτροπος, δε δύνανται να παυθούν προ της λήξης της αντίστοιχης χρονικής περιόδου για την οποία έχουν διοριστεί, παρά μόνο από το Υπουργικό Συμβούλιο, και μόνο για οποιοδήποτε των πιο κάτω ειδικών λόγων:

(α) Λόγω πνευματικής, ή σωματικής ανικανότητας ή αναπηρίας, ή άλλης οποιασδήποτε ανεξαιρέτως ασθένειας, καθιστώσης τον Επίτροπο ή Βοηθό Επίτροπο, ανάλογα με την περίπτωση, ανίκανο να εκπληρώσει επαρκώς τα καθήκοντα αυτού για το υπόλοιπο της θητείας του, ή

(β) λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς ή συστηματικής απουσίας ή αμέλειας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, ή

(γ) λόγω συμπεριφοράς ασυμβίβαστης με τη διατήρηση του αξιώματος του Επιτρόπου ή Βοηθού Επιτρόπου, κατά τα διαλαμβανόμενα στις παραγράφους (α)—(δ) του εδαφίου (3), ή

(δ) λόγω αποκαλύψεως γεγονότος, που θα παρεμπόδιζε το διορισμό του κατά τα διαλαμβανόμενα σε οποιαδήποτε των παραγράφων (α)—(δ) του εδαφίου (3) του άρθρου 3 ή λόγω επελεύσεως γεγονότος, που θα αποτελούσε καθ' οιαδήποτε των ιδίων παραγράφων, εάν προϋπήρχε του διορισμού, κώλυμα διορισμού.

(2) Ο Επίτροπος και Βοηθός Επίτροπος, ανάλογα με την περίπτωση, παύουν να κατέχουν το αξίωμα αυτών, αν υποβάλουν γραπτώς προς το Υπουργικό Συμβούλιο την παραίτησή τους.

Η παραίτηση δεν υπόκειται σε ανάκληση, επενεργεί δε αμέσως, χωρίς να προαπαιτείται αποδοχή της από το Υπουργικό Συμβούλιο.

(3) Εν πάση περιπτώσει ως συμπεριφορά ασυμβίβαστη με τη διατήρηση του αξιώματος του Επιτρόπου ή Βοηθού Επιτρόπου, θεωρούνται-

(α) Η αποδοχή αξιώματος του οποίου η αμοιβή τελεί υπό τον έλεγχο της Δημοκρατίας, ή η αποδοχή ή διατήρηση οποιασδήποτε θέσης ή ιδιότητας στη δημόσια υπηρεσία, ή σε δήμο, ή σε οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο ή οργανισμό δημοσίου δικαίου, που αναφέρεται ή εμπίπτει στις διατάξεις της παραγράφου (γ) του εδαφίου (2), του άρθρου 2 του παρόντος Νόμου, ή

(β) η εργοδότηση, ή αποδοχή εργοδότησης στην Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου ή σε οποιοδήποτε παροχέα, εταιρεία, αρχή ή οργανισμό που αναφέρεται στις υποπαραγράφους (i) και (ii) της παραγράφου (δ) του εδαφίου (3) του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου, ή η είσπραξη σύνταξης ή αμοιβής ή άλλης πληρωμής από την Αρχή ή από οποιοδήποτε τέτοιο παροχέα, εταιρεία, αρχή ή οργανισμό, ή η απόκτηση οποιουδήποτε άμεσου ή έμμεσου συμφέροντος ή οποιωνδήποτε μετοχών, ομολόγων, ομολόγων επιβάρυνσης ή άλλου είδους αξιόγραφων σε οποιοδήποτε εξ αυτών, ή

(γ) η αποδοχή οποιουδήποτε κομματικού αξιώματος ή η διασύνδεση ή εμπλοκή κατά την κρατούσα στο ευρύ κοινό εντύπωση, με κόμματα ή στα κομματικά δρώμενα, ή

(δ) η αποδοχή ή διατήρηση απασχόλησης σε οποιαδήποτε εργασία, αξίωμα ή θέση, οπουδήποτε στον ιδιωτικό τομέα, έναντι αμοιβής οποιασδήποτε μορφής, ή υπό περιστάσεις, υπό το φως των οποίων εύλογα αναμένεται η καταβολή αμοιβής, ανεξάρτητα αν όντως καταβάλλεται ή όχι.

Άσκηση καθηκόντων σε περίπτωση μόνιμης ή προσωρινής ανικανότητας του Επιτρόπου ή Βοηθού Επιτρόπου

5.—(1) Σε περίπτωση παύσης ή παραίτησης του Επιτρόπου, κατά τα διαλαμβανόμενα στα εδάφια (1), (2) και (3) του άρθρου 4, θανάτου, μόνιμης απουσίας ή άλλου μόνιμου κωλύματος στην άσκηση των δυνάμει του παρόντος Νόμου αρμοδιοτήτων, εξουσιών και καθηκόντων του, οι αρμοδιότητες, εξουσίες και καθήκοντα του Επιτρόπου, ασκούνται προσωρινά από το Βοηθό Επίτροπο μέχρις ότου το Υπουργικό Συμβούλιο προβεί για το υπόλοιπο της θητείας του σε διορισμό άλλου Επιτρόπου, κατά τα διαλαμβανόμενα στις διατάξεις των εδαφίων (1) και (3) του άρθρου 3.

(2) Σε περίπτωση προσωρινής απουσίας, ασθενείας, πνευματικής ή σωματικής ανικανότητας ή αναπηρίας ή άλλου προσωρινού κωλύματος, που καθιστά τον Επίτροπο ανίκανο να εκπληρώνει, για σύντομο χρονικό διάστημα, τις δυνάμει του παρόντος Νόμου αρμοδιότητες, εξουσίες και καθήκοντά του, οι εν λόγω αρμοδιότητες, εξουσίες και καθήκοντα ασκούνται προσωρινά από το Βοηθό Επίτροπο.

(3) Σε περίπτωση παύσης ή παραίτησης του Βοηθού Επιτρόπου, κατά τα διαλαμβανόμενα στα εδάφια (1), (2) και (3) του άρθρου 4, θανάτου, μόνιμης απουσίας ή άλλου μόνιμου κωλύματος στην άσκηση των δυνάμει του παρόντος Νόμου, αρμοδιοτήτων, εξουσιών και καθηκόντων του, το Υπουργικό Συμβούλιο διορίζει κατά τα διαλαμβανόμενα στα εδάφια (2) και (3) του άρθρου 3 και για το υπόλοιπο της θητείας του άλλο Βοηθό Επίτροπο.

(4) Διορισμός Επιτρόπου ή Βοηθού Επιτρόπου βάσει του παρόντος άρθρου, εάν μεν γίνει προ της συμπληρώσεως του ημίσεως της θητείας του αντικαθιστωμένου λογίζεται για σκοπούς των παραγράφων (α) ή (β) του εδαφίου (3) του άρθρου 3 ως διορισμός Επιτρόπου ή Βοηθού Επιτρόπου, ενώ εάν γίνει μετά τη συμπλήρωση του ημίσεως της θητείας του αντικαθιστωμένου, δε λαμβάνεται για τους σκοπούς των εν λόγω διατάξεων υπόψη.

Απολαβές κ.λ.π. Επιτρόπου και Βοηθού Επιτρόπου και Φιλοδώρημα επί τη αποχωρήσει

6.—(1) Οι απολαβές του Επιτρόπου είναι οι ίδιες με αυτές του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας.

(2) Όταν παύσει να κατέχει το αξίωμα, ο Επίτροπος δικαιούται σε σύνταξη και φιλοδώρημα, τα οποία θα υπολογίζονται, όπως υπολογίζεται η σύνταξη και το φιλοδώρημα του Προέδρου της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας. Λήξη θητείας δε θεωρείται παύση, εάν ο κάτοχος του αξιώματος διορισθεί εκ νέου για την αμέσως επόμενη περίοδο ως Επίτροπος ή Βοηθός Επίτροπος.

(3) Οι απολαβές του Βοηθού Επιτρόπου είναι οι ίδιες με αυτών του Βοηθού Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας.

(4) Όταν παύσει να κατέχει το αξίωμα, ο Βοηθός Επίτροπος δικαιούται σε σύνταξη και φιλοδώρημα, τα οποία θα υπολογίζονται, όπως υπολογίζεται η σύνταξη και το φιλοδώρημα του Προέδρου της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας. Λήξη θητείας δε θεωρείται παύση, εάν ο κάτοχος του αξιώματος διορισθεί εκ νέου για την αμέσως επομένη περίοδο ως Επίτροπος ή Βοηθός Επίτροπος.

(5) Η υπηρεσία του Επιτρόπου και Βοηθού Επιτρόπου δεν υπάγεται στη δημόσια υπηρεσία.

Υποχρεώσεις Επιτρόπου και Βοηθού Επιτρόπου όταν παύσουν να κατέχουν το αξίωμα τους

7.—(1) Κατά τη διάρκεια της θητείας τους και για περίοδο τριών ετών μετά την για οποιοδήποτε λόγο απώλεια του αξιώματος τους ή μετά τη λήξη της θητείας τους, ο Επίτροπος και Βοηθός Επίτροπος δεν επιτρέπεται να εργοδοτηθούν, να αποκτούν ή κατέχουν οποιαδήποτε μετοχή, ομόλογο, ομόλογο επιβαρύνσεως, ή οποιοδήποτε συμφέρον εν γένει, σε οποιοδήποτε, δημόσιο ή μη, παροχέα τηλεπικοινωνιακού δικτύου, τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, ή ταχυδρομικών υπηρεσιών, ή εν πάση περιπτώσει να αποδέχονται κατά τη διάρκεια της θητείας τους, ή να δίδουν εντολή ή οδηγίες στο Γραφείο για αποδοχή οποιασδήποτε χορηγίας από οποιοδήποτε των πιο πάνω παροχέων ή χορηγίας για αποδοχή που δεν παρέχεται από την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας ή την Ευρωπαϊκή Ένωση, η διεθνή οργανισμό, κατά τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο (β) του άρθρου 9, του παρόντος Νόμου.

(2) Πρόσωπο, που παραβιάζει τις διατάξεις ή οποιαδήποτε των διατάξεων του εδαφίου (1) είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του τιμωρείται με ποινή φυλακίσεως, που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη, ή σε πρόστιμο, που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες λίρες, ή και στις δύο αυτές ποινές.

ΜΕΡΟΣ III Ίδρυση και Λειτουργία Γραφείου του Επιτρόπου
Ίδρυση Γραφείου του Επιτρόπου

8.—(1) Ιδρύεται Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, το οποίο θα έχει δική του χωριστή νομική προσωπικότητα.

(2) Ο Επίτροπος προΐσταται του εν λόγω Γραφείου.

(3) Το Γραφείο στελεχώνεται, λειτουργεί και διοικείται σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο και Κανονισμούς, που θέλουν τυχόν εκδοθεί δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(4) Εν πάση περιπτώσει το Γραφείο παρέχει στον Επίτροπο και Βοηθό Επίτροπο κάθε δυνατή διευκόλυνση, ως εκάστοτε ο Επίτροπος κρίνει αναγκαία προς άσκηση των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του και εκπλήρωση των καθηκόντων του, και εισπράττει και, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 9 και 10, διαχειρίζεται όλα τα ποσά, που καταβάλλονται δυνάμει του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών.

(5) Το προσωπικό του Γραφείου ενεργεί σύμφωνα με εντολές ή οδηγίες του Επιτρόπου.

(6) Εν πάση περιπτώσει και άνευ επηρεασμού των άλλων εδαφίων του παρόντος άρθρου ο Επίτροπος ασκεί εποπτεία και έλεγχο επί του Γραφείου και του προσωπικού του.

Εξουσίες του Γραφείου του Επιτρόπου σε σχέση με απόκτηση, διάθεση και επένδυση περιουσίας

9. Προς εκπλήρωση εντολής του Επιτρόπου και σύμφωνα με τυχόν όρους και προϋποθέσεις, που ο Επίτροπος κρίνει σκόπιμο να διατυπώσει, το Γραφείο δύναται-

(α) Να αποκτά με αγορά, ανταλλαγή, δωρεά ή οποιοδήποτε άλλο τρόπο, ακίνητη ή κινητή περιουσία-

(αα) για τις ανάγκες στέγασης και λειτουργίας του Επιτρόπου,

(ββ) για τις ανάγκες στέγασης και λειτουργίας του Γραφείου,

(β) να αποδέχεται την παροχή χορηγιών στο Γραφείο και στον Επίτροπο, από την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από διεθνή οργανισμό, νοουμένου ότι ο τελευταίος δεν είναι, δημόσιος, ή άλλος παροχέας τηλεπικοινωνιακού δικτύου ή τηλεπικοινωνιακών ή ταχυδρομικών υπηρεσιών, και δεν έχει εν πάση περιπτώσει εμπλοκή ή οποιοδήποτε άμεσο ή έμμεσο συμφέρον σε οποιοδήποτε τέτοιο παροχέα, ή σε επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών ή ταχυδρομείων,

(γ) να πωλεί, ανταλλάσσει, εκμισθώνει, εκχωρεί ή διαθέτει με οποιοδήποτε άλλο τρόπο οποιαδήποτε κινητή ή ακίνητη περιουσία του Γραφείου και να υποθηκεύει ή επιβαρύνει την εν λόγω περιουσία για τις ανάγκες του Γραφείου ή του Επιτρόπου,

(δ) να μισθώνει ή εξασφαλίζει άδεια χρήσης οποιασδήποτε ακίνητης ή κινητής περιουσίας για τις ανάγκες στέγασης και λειτουργίας του Γραφείου και του Επιτρόπου,

(ε) με την έγκριση του Επιτρόπου, να συνάπτει δάνεια αναγκαία προς υλοποίηση οτιδήποτε περιλαμβάνεται στις παραγράφους (α), (γ) και (δ) πιο πάνω,

(στ) να συνάπτει συμβάσεις, και να πράττει παν άλλο απαιτούμενο προς εκπλήρωση των διαλαμβανομένων στις παραγράφους (α)—(ε) πιο πάνω ή που συντελεί στην εκπλήρωσή των.

Ταμείο του Γραφείου του Επιτρόπου

10. Το Γραφείο έχει χωριστό Ταμείο, στο οποίο υποχρεωτικά κατατίθενται-

(α) Όλα τα δυνάμει του παρόντος Νόμου και /ή δυνάμει κανονισμών ή διαταγμάτων, που εκδίδονται δυνάμει αυτού, πληρωτέα και εισπραττόμενα από το Γραφείο ποσά,

(β) κάθε χορηγία που παρέχεται στον Επίτροπο ή στο Γραφείο δυνάμει της παραγράφου (β) του άρθρου 9 του παρόντος Νόμου, και κάθε άλλο έσοδο που εισπράττεται δυνάμει του παρόντος Νόμου,

(γ) όλα τα έσοδα, που προέρχονται από περιουσιακά στοιχεία του Γραφείου κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 9,

(δ) όλα τα ποσά μισθών, απολαβών, ωφελημάτων, συντάξεων και αμοιβής, τα οποία καταβάλλονται από την Κυβέρνηση στο Γραφείο, κατά τα διαλαμβανόμενα στο εδάφιο (1) του άρθρου 13, για πληρωμή από το τελευταίο στα μέλη του προσωπικού του Γραφείου ή σε πρόσωπα με τα οποία ο Επίτροπος έχει συνάψει συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, δυνάμει του άρθρου 16 του παρόντος Νόμου, ανάλογα με την περίπτωση.

Προσωπικό του Γραφείου του Επιτρόπου

11.—(1) Ο Επίτροπος διορίζει τα μέλη του προσωπικού του Γραφείου και ασκεί πειθαρχικό έλεγχο και εξουσίες επ' αυτών.

(2) Τα μέλη του προσωπικού του Γραφείου διορίζονται από τον Επίτροπο είτε μόνιμα είτε με σύμβαση για ορισμένο χρονικό διάστημα, κατά τα διαλαμβανόμενα και σύμφωνα με διαδικασίες που καθορίζονται σε κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(3) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, δύνανται να καθορίζουν, ρυθμίζουν και προβλέπουν, για διαδικασίες και άλλα ζητήματα που αφορούν τη μονιμοποίηση, προαγωγή, όρους υπηρεσίας, κατηγορίες θέσεων, αφυπηρέτηση και ωφελήματα αφυπηρέτησης των μελών του προσωπικού του Γραφείου, ως και για τον πειθαρχικό κώδικα και την άσκηση πειθαρχικής εξουσίας.

(4) Τα καθήκοντα, ευθύνες και προσόντα των μελών του προσωπικού του Γραφείου καθορίζονται σε σχέδια υπηρεσίας, που καταρτίζονται από τον Επίτροπο με κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται από αυτόν με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου και της Βουλής των Αντιπροσώπων, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 34 του παρόντος Νόμου.

(5) Η οργανική διάρθρωση του Γραφείου καθορίζεται στον εκάστοτε ετήσιο προϋπολογισμό του Επιτρόπου.

Ανεξαρτησία του Γραφείου

12. Το Γραφείο δεν υπάγεται σε οποιοδήποτε Υπουργείο ή Τμήμα της Κυβέρνησης.

Καταβολή από την Κυβέρνηση στο Γραφείο των μισθών κ.λ.π. του προσωπικού του Γραφείου

13.—(1) Μέχρις ότου το Γραφείο εισπράξει επαρκή ποσά τελών και εσόδων δυνάμει του παρόντος Νόμου για πληρωμή των μισθών, απολαβών, ωφελημάτων και συντάξεων των μελών του προσωπικού του Γραφείου, ή οποιασδήποτε αμοιβής πληρωτέας δυνάμει συμβάσεων παροχής υπηρεσιών που συνάπτονται από τον Επίτροπο δυνάμει του άρθρου 16 του παρόντος Νόμου, ή αμοιβής πληρωτέας στα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής δυνάμει της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 32 του παρόντος Νόμου, η Κυβέρνηση καταβάλλει στο Γραφείο για πληρωμή από το τελευταίο στα μέλη του προσωπικού του Γραφείου, στους παροχείς υπηρεσιών και στα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής, τα ποσά μισθών, απολαβών, ωφελημάτων, συντάξεων και αμοιβής που είναι πληρωτέα από το Γραφείο σ' αυτούς.

(2) Όλα τα ποσά, που η Κυβέρνηση καταβάλλει στο Γραφείο σύμφωνα με το εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου, είναι επιστρεπτέα σ' αυτή και καταβάλλονται αμελλητί από το Γραφείο:

Νοείται ότι η Κυβέρνηση δεν προβαίνει σε οποιαδήποτε είσπραξη από το Γραφείο, οποιουδήποτε των ως άνω από μέρους της καταβληθέντων ποσών, προτού το Γραφείο εισπράξει επαρκή προς τούτο ποσά τελών και εσόδων δυνάμει του παρόντος Νόμου.

Εκπροσώπηση του Γραφείου

14.—(1) Το Γραφείο δύναται να ενάγει και να ενάγεται και να είναι διάδικος σε οποιαδήποτε αστική διαδικασία.

(2) Σε οποιαδήποτε διαδικασία ενώπιον των δικαστηρίων ή ενώπιον οποιασδήποτε διοικητικής ή άλλης αρχής το Γραφείο και ο Επίτροπος, ανάλογα με την περίπτωση, εκπροσωπούνται από ασκούντα το επάγγελμα δικηγόρο ή/και από μέλος του προσωπικού του Γραφείου. Αρμοδιότητα επιλογής δικηγόρου ή μέλους προσωπικού έχει ο Επίτροπος.

(3) Το Γραφείο έχει τη δική του σφραγίδα.

(4) Κάθε σύμβαση, που συνάπεται από το Γραφείο δυνάμει του παρόντος Νόμου, υπογράφεται από διοριζόμενο από τον Επίτροπο προς τούτο μέλος του προσωπικού του Γραφείου και φέρει τη σφραγίδα του Γραφείου, που πιστοποιείται διά της υπογραφής του Επιτρόπου ή Βοηθού Επιτρόπου.

Πληρωμές από το Ταμείο του Γραφείου του Επιτρόπου

15. Από το Ταμείο του Γραφείου, το Γραφείο καταβάλλει-

(α) Στην Κυβέρνηση, όλα τα επιστρεπτέα σ' αυτή, δυνάμει του εδαφίου (2) άρθρου 13, ποσά,

(β) όλα τα τρέχοντα έξοδα λειτουργίας του Γραφείου,

(γ) όλα τα ποσά μισθών, απολαβών, ωφελημάτων και συντάξεων που είναι πληρωτέα στα μέλη του προσωπικού του Γραφείου, ως και όλα τα ποσά αμοιβής, που είναι πληρωτέα δυνάμει συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, που έχουν συναφθεί από τον Επίτροπο δυνάμει του άρθρου 16 του παρόντος Νόμου,

(δ) όλα τα έξοδα, που συνεπάγεται κάθε διορισμός Συμβουλευτικού Σώματος δυνάμει του άρθρου 32 από τον Επίτροπο, καθώς και όλα τα έξοδα που συνεπάγεται η καθίδρυση της Συμβουλευτικής Επιτροπής δυνάμει του άρθρου 32,

(ε) το τοκοχρεωλύσιο οποιουδήποτε δανείου, το οποίο έχει συνάψει το Γραφείο, δυνάμει της παραγράφου (ε) του άρθρου 9 ,

(στ) οποιοδήποτε νομίμως οφειλόμενο ή πληρωτέο ποσό, δυνάμει οποιασδήποτε σύμβασης, που έχει συναφθεί από τον Επίτροπο ή το Γραφείο δυνάμει του παρόντος Νόμου ή δυνάμει κανονισμών ή διαταγμάτων, που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, ή

(ζ) οποιαδήποτε νομίμως οφειλόμενα ή πληρωτέα ποσά δικηγορικών εξόδων ή αμοιβής σε σχέση με την εκπροσώπηση του Γραφείου και του Επιτρόπου ενώπιον των δικαστηρίων ή οποιασδήποτε διοικητικής ή άλλης αρχής, ή σε σχέση με την παροχή νομικών συμβουλών στο Γραφείο και στον Επίτροπο, ή

(η) οποιοδήποτε ποσό καθίσταται νομίμως πληρωτέο συνεπεία ασκήσεως οποιασδήποτε αρμοδιότητας, εξουσίας ή καθήκοντος του Επιτρόπου ή του Γραφείου, δυνάμει και κατά τα διαλαμβανόμενα στον παρόντα Νόμο ή κανονισμούς, ή σε διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

Εξασφάλιση υπηρεσιών από τον Επίτροπο

16. Παρά τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου εκάστοτε σε ισχύ νόμου και κανονισμών, ο Επίτροπος δύναται-

(α) Να εξασφαλίζει ο ίδιος απ' ευθείας υπηρεσίες σε θέματα σχετιζόμενα με την άσκηση των δυνάμει του παρόντος Νόμου αρμοδιοτήτων και εξουσιών του και εκτέλεση των καθηκόντων του ή με την προς τούτο εκπαίδευση του προσωπικού του Γραφείου, και

(β) να συνάπτει για τους πιο πάνω σκοπούς συμβάσεις παροχής υπηρεσιών.

ΜΕΡΟΣ IV Γενικά Καθήκοντα του Επιτρόπου
Γενικά Καθήκοντα του Επιτρόπου

17. Κατά την άσκηση των δυνάμει του παρόντος Νόμου αρμοδιοτήτων και εξουσιών του και εκτέλεση των καθηκόντων του, ο Επίτροπος ενεργεί κατά τρόπο ο οποίος προάγει-

Υποχρέωση προαγωγής ορισμένων σκοπών από τον Επίτροπο κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του.

(α) Την παροχή στη Δημοκρατία, τηλεπικοινωνιακών και ταχυδρομικών υπηρεσιών για το σύνολο του κοινού,

(β) τα συμφέροντα των καταναλωτών, ειδικώς καθ' όσο αφορά την τιμή και ποιότητα των παρεχομένων στη Δημοκρατία τηλεπικοινωνιακών και ταχυδρομικών υπηρεσιών,

(γ) την εισαγωγή αποτελεσματικού ανταγωνισμού στην παροχή τόσο τηλεπικοινωνιακών όσο και ταχυδρομικών υπηρεσιών,

(δ) τη δυνατότητα παροχής ή διαθέσεως μεγάλου εύρους τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και υπηρεσιών.

Τρόπος άσκησης των αρμοδιοτήτων του Επιτρόπου

18.—(1) Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του και εκτέλεση των καθηκόντων του, ο Επίτροπος οφείλει να ενεργεί αμερόληπτα και ανεξάρτητα, εφαρμόζοντας το εκάστοτε ακολουθητέο πλαίσιο γενικής πολιτικής που δυνατό να του διαβιβάζεται από τον Υπουργό, από καιρού εις καιρό, στα πλαίσια των μεταξύ τους συναντήσεων και διαβουλεύσεων που προβλέπονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2), του παρόντος άρθρου, και υποκείμενος σε σχέση με θέματα άμυνας και εθνικής ασφάλειας, μόνο στην αρμοδιότητα του Υπουργικού Συμβουλίου, που αναφέρεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (2).

(2) Ο Επίτροπος-

(α) Επί θεμάτων γενικής πολιτικής σε σχέση με τις τηλεπικοινωνίες και τα ταχυδρομεία, έχει συναντήσεις και διαβουλεύσεις με τον Υπουργό, προς το σκοπό καθορισμού και αναθεώρησης από καιρού εις καιρό, του εκάστοτε ακολουθητέου πλαισίου γενικής πολιτικής σ' αυτά,

(β) οφείλει να ενεργεί κατά τέτοιο τρόπο, ως το Υπουργικό Συμβούλιο ήθελε εκάστοτε ορίσει, προς το συμφέρον της άμυνας και της εθνικής ασφάλειας του Κράτους.

(3) Σε περίπτωση που ο Υπουργός, μετά από συναντήσεις και διαβουλεύσεις με τον Επίτροπο, καθορίζει ή αναθεωρεί το εκάστοτε ακολουθητέο πλαίσιο γενικής πολιτικής σε σχέση με τις τηλεπικοινωνίες και τα ταχυδρομεία, ο Υπουργός οφείλει να δημοσιεύει το εν λόγω πλαίσιο στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(4)(α) Με την επιφύλαξη της παραγράφου (β), πριν από την άσκηση οποιασδήποτε εκ των αρμοδιοτήτων του που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 19, και πριν από τη διεξαγωγή δημόσιας ακρόασης που αναφέρεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (6), του άρθρου 19, ο Επίτροπος οφείλει να ζητεί και λαμβάνει τη γνώμη της Συμβουλευτικής Επιτροπής που καθιδρύεται δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 32.

(β) Ο Επίτροπος έχει εξουσία να ασκεί οποιαδήποτε εκ των αρμοδιοτήτων του που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 19, χωρίς να λάβει τη γνώμη της Συμβουλευτικής Επιτροπής, σε περίπτωση που η προαναφερόμενη Συμβουλευτική Επιτροπή δεν του διαβιβάσει τη γνώμη της εντός του χρονικού πλαισίου που καθορίζει ο Επίτροπος δυνάμει του άρθρου 32(1)(θ).

ΜΕΡΟΣ V Παροχή Αρμοδιοτήτων στον Επίτροπο
Παροχή Αρμοδιοτήτων στον Επίτροπο Παροχή αρμοδιοτήτων

19.—(1) Παρέχεται διά του παρόντος αρμοδιότητα στον Επίτροπο-

(α) Να συμβουλεύει τον Υπουργό επί θεμάτων που αφορούν τις τηλεπικοινωνίες και τα ταχυδρομεία στη Δημοκρατία,

(β) να εφαρμόζει στις τηλεπικοινωνίες και στα ταχυδρομεία το εκάστοτε ακολουθητέο πλαίσιο γενικής πολιτικής που δυνατό να του διαβιβάζεται από τον Υπουργό, από καιρού εις καιρό, στα πλαίσια των μεταξύ τους συναντήσεων και διαβουλεύσεων που προβλέπονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 18,

(γ) να διαχειρίζεται την Αριθμοδότηση,

(δ) να διασφαλίζει ότι ο τερματικός εξοπλισμός πληροί τις εθνικές και διεθνείς προδιαγραφές και να επιτηρεί προς τούτο τον εν λόγω εξοπλισμό,

(ε) να θέτει και δημοσιεύει προδιαγραφές ποιότητας υπηρεσιών για την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου και το Κυπριακό Ταχυδρομείο και για οποιοδήποτε άλλο εκάστοτε καθορισμένο προς τούτο σε νόμο ή δυνάμει νόμου, δημόσιο παροχέα τηλεπικοινωνιακών και ταχυδρομικών υπηρεσιών, ή δημόσιων τηλεπικοινωνιακών δικτύων, ανάλογα με την περίπτωση, και να επιτηρεί και διασφαλίζει τη συμμόρφωση τους με τις εν λόγω προδιαγραφές,

(στ)να χορηγεί, όπου ο νόμος θέτει υποχρέωση εξασφάλισης άδειας από τον Επίτροπο, ειδικές άδειες και γενικές εξουσιοδοτήσεις για δημιουργία τηλεπικοινωνιακών δικτύων και παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, ως και ειδικές άδειες για παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών,

(ζ)να τροποποιεί και ανακαλεί άδειες που χορηγούνται κατά την άσκηση της αρμοδιότητας που διαλαμβάνεται στην παράγραφο (στ) ανωτέρω, και να επιτηρεί και διασφαλίζει συμμόρφωση με τους όρους αυτών,

(η)να ορίζει δια διατάγματος, πέραν των εξαιρουμένων διά νόμου από την υποχρέωση εξασφάλισης άδειας τηλεπικοινωνιακών δικτύων και τηλεπικοινωνιακών και ταχυδρομικών υπηρεσιών, και άλλα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και τηλεπικοινωνιακές και ταχυδρομικές υπηρεσίες, για την ίδρυση ή παροχή των οποίων, ανάλογα με την περίπτωση, δε θα απαιτείται η εξασφάλιση άδειας,

(θ)να καθορίζει με κανονισμούς, διαδικασίες για τη χορήγηση αδειών για τη παροχή τηλεπικοινωνιακών και ταχυδρομικών υπηρεσιών και για την ίδρυση τηλεπικοινωνιακών δικτύων,

(ι)να προσκαλεί, όπου απαιτείται αυτό, την υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση ειδικών αδειών και γενικών εξουσιοδοτήσεων για δημιουργία δημόσιων τηλεπικοινωνιακών δικτύων και παροχή δημόσιων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών,

(ια)να εξετάζει, αξιολογεί και αποφασίζει επί αιτήσεων που του υποβάλλονται για τη χορήγηση αδειών, δυνάμει του παρόντος Νόμου, και να θέτει όρους για τη χορήγησή τους, κατά τα διαλαμβανόμενα σε κανονισμούς, ή γνωστοποιήσεις ως αρμόζει στην περίπτωση,

(ιβ)να καθορίζει με κανονισμούς και διατάγματα διαδικασίες για την εγγραφή προσώπων που παρέχουν δημόσια τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και υπηρεσίες, δυνάμει γενικής εξουσιοδότησης,

(ιγ)να καθορίζει με κανονισμούς και διατάγματα διαδικασίες για την εγγραφή προσώπων που παρέχουν ταχυδρομικές υπηρεσίες,

(ιδ)να ορίζει διά διατάγματος ένα ή περισσότερους δημόσιους παροχείς τηλεπικοινωνιακών δικτύων, ως παροχείς καθολικής υπηρεσίας,

(ιε)να καθορίζει δημόσιους παροχείς τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υπηρεσιών, ως έχοντες δεσπόζουσα θέση στην αγορά,

(ιστ)να λαμβάνει τα δέοντα μέτρα διά διατάγματος, ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 22 των περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων, προς αποτροπή της καταχρηστικής εκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης, από οποιοδήποτε δημόσιο παροχέα τηλεπικοινωνιακών ή ταχυδρομικών υπηρεσιών, και να απαγορεύει ή κηρύττει άκυρη, ανάλογα με την περίπτωση, την προτιθέμενη σύναψη ή διενέργεια, σύμπραξης οποιουδήποτε τέτοιου παροχέα, η οποία έχει ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα, ή θα έχει ως αποτέλεσμα, την παρακώλυση, τον περιορισμό ή τη νόθευση του ανταγωνισμού,

(ιζ)να ρυθμίζει με κανονισμούς, διατάγματα, ή γνωστοποιήσεις ως αρμόζει στη περίπτωση, τα της διασύνδεσης με τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, και τα της πρόσβασης σ' αυτά,

(ιη)να καθορίζει και ρυθμίζει με διατάγματα, το πλαίσιο χρεώσεων, περιλαμβανομένου κατώτατου και ανώτατου ορίου τιμών προς διασφάλιση θεμιτού και υγιούς ανταγωνισμού, οποιωνδήποτε δημόσιων παροχέων τηλεπικοινωνιακών δικτύων και δημόσιων παροχέων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, οι οποίοι έχουν οριστεί από τον Επίτροπο ως παροχείς καθολικής υπηρεσίας, ή που έχουν καθοριστεί από αυτόν ως έχοντες δεσπόζουσα θέση στην αγορά, κατά την άσκηση της αρμοδιότητας που διαλαμβάνεται στις παραγράφους (ιδ) και (ιε) πιο πάνω αντιστοίχως,

(ιθ)να καθορίζει και ρυθμίζει με διατάγματα, συμφώνως με το εκάστοτε πλαίσιο γενικής πολιτικής περί τελών που δυνατό να του έχει διαβιβασθεί το πλαίσιο τελών, περιλαμβανομένου κατώτατου και ανώτατου ορίου τιμών προς διασφάλιση θεμιτού και υγιούς ανταγωνισμού, του Κυπριακού Ταχυδρομείου, ως του παροχέα καθολικής υπηρεσίας ταχυδρομικών υπηρεσιών στη Δημοκρατία,

(κ)να εξετάζει και αποφασίζει σε σχέση με συμφωνίες διασύνδεσης, τις οποίες πρόκειται να συνάψουν δημόσιοι παροχείς τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υπηρεσιών για τη διασύνδεση, χρησιμοποίηση ή πρόσβαση από άλλους σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και εγκαταστάσεις τους, κατά πόσο τα προβλεπόμενα στη συμφωνία ποσά τελών είναι δικαιολογημένα, σε περίπτωση που το άλλο μέρος στη συμφωνία δε συμφωνεί με τον παροχέα ως προς το ύψος αυτών και παραπέμπει το θέμα για εξέταση και απόφαση από τον Επίτροπο,

(κα)να διευρύνει ή διαφοροποιεί από καιρού εις καιρό διά διατάγματος, υπό το φως τεχνολογικών εξελίξεων ή νέων συνθηκών, ή του εκάστοτε σε ισχύ δεσμευτικού κεκτημένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την εκάστοτε ισχύουσα δυνάμει του παρόντος Νόμου ελάχιστη δέσμη τηλεπικοινωνιακών και ταχυδρομικών υπηρεσιών, από την οποία αποτελείται κατά τα διαλαμβανόμενα στον παρόντα Νόμο, η καθολική τηλεπικοινωνιακή υπηρεσία και η καθολική ταχυδρομική υπηρεσία, αντιστοίχως,

(κβ)να εκδίδει οποιαδήποτε διατάγματα ή γνωστοποιήσεις έχει εξουσία να εκδίδει δυνάμει του παρόντος Νόμου, ή των κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού,

(κγ)να επιβάλλει διοικητικά πρόστιμα ή άλλες κυρώσεις, σε σχέση με μη συμμόρφωση προς τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των κανονισμών ή διαταγμάτων, που εκδίδονται δυνάμει αυτού,

(κδ)να τηρεί ενήμερο το κοινό στο σύνολο του επί τηλεπικοινωνιακών και ταχυδρομικών θεμάτων,

(κε)να είναι μέλος και συμμετέχει σε συναντήσεις τέτοιων διεθνών οργανισμών, ως είναι προς το συμφέρον της Δημοκρατίας να είναι μέλος και να συμμετέχει,

(κστ)να ασκεί οποιεσδήποτε άλλες αρμοδιότητες, εξουσίες και καθήκοντα, τα οποία του παρέχονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή δυνάμει των κανονισμών και διαταγμάτων, που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

(2) Για σκοπούς άσκησης της αρμοδιότητας χορήγησης αδειών, που διαλαμβάνεται στην παράγραφο (στ) του εδαφίου (1), και της προς τούτο πρόσκλησης αιτήσεων όπου απαιτείται αυτό, ως διαλαμβάνεται στην παράγραφο (ι) του εν λόγω εδαφίου, ο Επίτροπος γνωστοποιεί διά δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας-

(α) Όλες τις σχετικές πληροφορίες, περιλαμβανομένων απαραιτήτως σ' αυτές, πληροφορίες ως προς το είδος και αριθμό αδειών που προσφέρονται και τη γεωγραφική περιοχή που καλύπτουν,

(β) τα κριτήρια επί των οποίων θα κριθούν οι αιτήσεις για τη χορήγηση των αδειών,

(γ) τα κριτήρια και προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι αιτήσεις για τη χορήγηση των αδειών.

(3) Για σκοπούς άσκησης της αρμοδιότητας του να καθορίζει διαδικασίες για τη χορήγηση αδειών, ως διαλαμβάνεται στην παράγραφο (θ) του εδαφίου (1), ο Επίτροπος έχει καθήκον να μεριμνήσει ούτως ώστε οι καθοριζόμενες διαδικασίες, να διασφαλίζουν την αρχή της διαφάνειας, ίσης μεταχείρισης, αντικειμενικότητας και αναλογικότητας.

(4) Για σκοπούς άσκησης της αρμοδιότητας που διαλαμβάνεται στην παράγραφο (ιστ) του εδαφίου (1), ο Επίτροπος-

(α) Δε δύναται να απαγορεύει ή να κηρύττει άκυρη οποιαδήποτε σύμπραξη-

(i) Που ανήκει σε κατηγορία συμπράξεων η οποία έχει εξαιρεθεί από τις συμπράξεις που είναι απαγορευμένες κατά τα διαλαμβανόμενα στον περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου, διά διατάγματος του Υπουργικού Συμβουλίου, ή διά δημοσίευσης σχετικής γνωστοποίησης από την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού, δυνάμει του εν λόγω Νόμου,

(ii) που έχει εξαιρεθεί από τις εν λόγω απαγορευμένες συμπράξεις με απόφαση της πιο πάνω Επιτροπής δυνάμει του εν λόγω Νόμου, ή σε σχέση με την οποία η Επιτροπή εξετάζει αίτηση εξαίρεσης,

(β) δε δύναται να απαγορεύει πράξεις καταχρηστικής εκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης που είναι απαγορευμένες από τον περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου, ή συμπράξεις που έχουν συναφθεί ή διενεργηθεί προς παρακώλυση, περιορισμό ή νόθευση του ανταγωνισμού μέσα στην έννοια του εν λόγω Νόμου,

(γ) δύναται να απαγορεύει την προτιθέμενη διενέργεια πράξεων καταχρηστικής εκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης, ή την προτιθέμενη σύναψη ή διενέργεια, συμπράξεων που έχουν ως αντικείμενο ή θα έχουν ως αποτέλεσμα την παρακώλυση, τον περιορισμό, ή τη νόθευση του ανταγωνισμού, νοουμένου και αυτές δεν έχουν αποφασισθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο από την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού, και δεν εκκρεμούν για απόφαση ενώπιον αυτής,

(δ) δύναται να κηρύττει άκυρες, πράξεις καταχρηστικής εκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης που έχουν ήδη διενεργηθεί, ή συμπράξεις που έχουν ήδη συναφθεί ή διενεργηθεί και έχουν ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα την παρακώλυση, τον περιορισμό ή τη νόθευση του ανταγωνισμού, νοουμένου και αφ' ενός μεν, η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού δεν έχει ήδη αποφασίσει στα πλαίσια είτε αυτεπάγγελτης εξέτασης, ή κατόπιν καταγγελίας, ότι δεν υπάρχει καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης ή παρακώλυση, περιορισμός ή νόθευση του ανταγωνισμού, αφ' ετέρου δε, δεν εκκρεμεί το σχετικό θέμα για εξέταση από αυτή,

(ε) εκδίδει διάταγμα μόνο κατόπιν διαβουλεύσεων και συνεννοήσεων με την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού.

(5)(α) Για σκοπούς άσκησης της αρμοδιότητάς του, να εξετάζει και αποφασίζει δυνάμει της παραγράφου (κ) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου σε σχέση με συμφωνίες διασύνδεσης που πρόκειται να συναφθούν, κατά πόσο τα προβλεπόμενα στις συμφωνίες ποσά τελών είναι δικαιολογημένα, και να καθορίζει και ρυθμίζει με διατάγματα δυνάμει των παραγράφων (ιη) και (ιθ) του εν λόγω εδαφίου, το πλαίσιο χρεώσεων και τελών, περιλαμβανομένου κατώτατου και ανώτατου ορίου τιμών, των δημόσιων παροχέων τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υπηρεσιών και του Κυπριακού Ταχυδρομείου, ανάλογα με την περίπτωση, ο Επίτροπος δύναται, να λαμβάνει υπόψη κατά πόσο η διάρθρωση και το μισθολόγιο του προσωπικού των παροχέων ή οι τυχόν κεφαλαιουχικές επενδύσεις τους, σε κτίρια ή εξοπλισμό, δικαιολογούνται από την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας τους, στο απαιτούμενο ποιοτικό επίπεδο.

(β) Για σκοπούς άσκησης της εξουσίας του δυνάμει της παραγράφου (α), αμέσως πιο πάνω, ο Επίτροπος δύναται να εξετάζει τους σχετικούς λογαριασμούς των παροχέων περιλαμβανομένων των κεφαλαιουχικών τους επενδύσεων, ως και τη διάρθρωση τιμολογίου και τον αριθμό, τους μισθούς και διάρθρωση του προσωπικού αυτών.

(γ) Ο Επίτροπος δύναται εν πάση περιπτώσει να αποφασίζει, σε σχέση με συμφωνίες διασύνδεσης που πρόκειται να συναφθούν ότι τα προβλεπόμενα σ' αυτές ποσά τελών, δεν είναι δικαιολογημένα, και να μην υιοθετεί εισηγήσεις ή απόψεις των δημόσιων παροχέων ή του Κυπριακού Ταχυδρομείου, σε σχέση με την έκδοση διαταγμάτων καθορισμού και ρύθμισης του πλαισίου χρεώσεων και τελών τους περιλαμβανομένου κατώτατου και ανώτατου ορίου των τιμών αυτών, σε περίπτωση που κρίνει κατόπιν εξέτασης των αναφερόμενων στην παράγραφο (β) αμέσως πιο πάνω στοιχείων, ότι το προσωπικό των σχετικών παροχέων ή του Κυπριακού Ταχυδρομείου, ανάλογα με την περίπτωση, είναι υπεράριθμο, ή ότι το μισθολόγιο αυτού είναι πέραν των λογικώς επικρατούντων επιπέδων, ή ότι οι επενδύσεις τους υπήρξαν αδικαιολόγητες ή ζημιογόνες.

(6)(α) Σε σχέση με τις πιο κάτω αρμοδιότητες και εξουσίες του, ο Επίτροπος διεξάγει απαραιτήτως, δημόσιες ακροάσεις προ της άσκησης αυτών, στις οποίες δικαιούνται να μετέχουν μεταξύ άλλων, οι άμεσα επηρεαζόμενοι από την άσκησή τους παροχείς-

(i) Σε σχέση, με την έκδοση διαταγμάτων για τον καθορισμό και ρύθμιση του πλαισίου χρεώσεων και τελών περιλαμβανομένου του κατώτατου και ανώτατου ορίου τιμών των δημόσιων παροχέων τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υπηρεσιών, και του Κυπριακού Ταχυδρομείου, ανάλογα με την περίπτωση, δυνάμει των παραγράφων (ιη) και (ιθ) αντιστοίχως, του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου,

(ii) σε σχέση, με τη λήψη αποφάσεων ως προς το κατά πόσο τα προβλεπόμενα σε συμφωνίες διασύνδεσης τέλη για τη διασύνδεση, πρόσβαση και χρησιμοποίηση τηλεπικοινωνιακών δικτύων και εγκαταστάσεων είναι δικαιολογημένα, δυνάμει της παραγράφου (α) του εδαφίου (5) του παρόντος άρθρου,

(iii) σε σχέση, με τη λήψη αποφάσεων αναφορικά με τη χορήγηση ειδικών αδειών ή γενικών εξουσιοδοτήσεων δυνάμει της παραγράφου (στ) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου,

(iv) σε σχέση, με την έκδοση διατάγματος, για διεύρυνση ή άλλη διαφοροποίηση της εκάστοτε ισχύουσας δυνάμει του παρόντος Νόμου ελάχιστης δέσμης τηλεπικοινωνιακών και ταχυδρομικών υπηρεσιών, δυνάμει της παραγράφου (κα), του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου.

(β) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, δύνανται να καθορίζουν και ρυθμίζουν τον τρόπο διεξαγωγής δημόσιων ακροάσεων σύμφωνα με την παράγραφο (α) αμέσως πιο πάνω, και τη διαδικασία γνωστοποίησης της διεξαγωγής τους και πρόσκλησης προσώπων σ' αυτές.

ΜΕΡΟΣ VI Εξουσίες και Καθήκοντα του Επιτρόπου σε σχέση με την Αριθμοδότηση, τον Τερματικό Εξοπλισμό και την Ποιότητα Υπηρεσιών
Εξουσίες και Καθήκοντα του Επιτρόπου σε σχέση με την Αριθμοδότηση, τον Τερματικό Εξοπλισμό και την Ποιότητα Υπηρεσιών

20.—(1) Κατά την άσκηση της αρμοδιότητάς του δυνάμει του άρθρου 19(1)(γ), ο Επίτροπος-

(α) Ετοιμάζει, εκσυγχρονίζει και δημοσιεύει το Σχέδιο Αριθμοδότησης της Δημοκρατίας, στο οποίο καθορίζεται το διαθέσιμο και η κατανομή Αριθμών για τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες,

(β) κατανέμει ειδικούς Αριθμούς ή και σύνολα Αριθμών, σε δημόσιους ή μη, παροχείς τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, για δική τους χρήση και για περαιτέρω κατανομή των σε συνδρομητές τους.

(2) Κατά την άσκηση των εξουσιών και εκτέλεση των καθηκόντων του σε σχέση με το Σχέδιο Αριθμοδότησης και την κατανομή Αριθμών, κατά τα διαλαμβανόμενα στις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (1), ο Επίτροπος λαμβάνει υπόψη διεθνείς Κανονισμούς περί Αριθμοδότησης και διασφαλίζει την επαρκή δυνατότητα και ευελιξία του Σχεδίου Αριθμοδότησης, ούτως ώστε το τελευταίο να μπορεί να εξυπηρετεί την εισαγωγή νέων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, τη μονιμότητα των διευθετήσεων αριθμοδότησης και την άνευ διακρίσεων και με διαφάνεια κατανομή αριθμών.

(3) Ο Επίτροπος δύναται να προνοεί περί της γεωγραφικής φορητότητας αριθμών συνδρομητών, μεταξύ δημόσιων ή μη παροχέων τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

(4) Ο Επίτροπος δύναται με κανονισμούς να καθορίζει όρους και προϋποθέσεις, με τις οποίες δέον όπως συμμορφώνονται πρόσωπα, στα οποία κατανέμονται Αριθμοί.

Τερματικός εξοπλισμός

21. Κατά ή προς άσκηση της αρμοδιότητάς του δυνάμει του άρθρου 19(1)(δ), ο Επίτροπος-

(α) Καθορίζει με κανονισμούς, τους όρους, προϋποθέσεις και προδιαγραφές, τις οποίες δέον όπως πληροί ο τερματικός εξοπλισμός,

(β) δύναται να ορίζει, διά διατάγματος δημοσιευομένου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, χώρες και τερματικό εξοπλισμό που έχει εγκριθεί σ' αυτές, και εν τοιαύτη περιπτώσει ο εν λόγω τερματικός εξοπλισμός θα θεωρείται ως εγκριθείς στη Δημοκρατία,

(γ) δύναται με κανονισμούς να επιτρέπει όπως, τερματικός εξοπλισμός, ο οποίος κατά τα διαλαμβανόμενα σ' αυτούς, πληροί συγκεκριμένους όρους, προϋποθέσεις και προδιαγραφές και φέρει ορισμένες σημάνσεις, διατίθεται στην Κυπριακή αγορά.

Χορήγηση έγκρισης τερματικού εξοπλισμού

22.—(1) Πρόσωπο, το οποίο πωλεί, παραχωρεί ή προσφέρει προς παραχώρηση ή καθ' οιονδήποτε τρόπο, διαθέτει ή προσφέρει προς διάθεση ή κυκλοφορεί στην Κυπριακή αγορά τερματικό εξοπλισμό, προοριζόμενο για σύνδεση είτε άμεσα είτε έμμεσα με το τερματικό σημείο δημόσιου τηλεπικοινωνιακού δικτύου, μέσω σταθερής ή ασύρματης σύνδεσης, διαπράττει ποινικό αδίκημα, εκτός αν ο τερματικός εξοπλισμός έχει εγκριθεί για την εν λόγω σύνδεση από τον Επίτροπο.

(2) Για σκοπούς χορήγησης της αναφερόμενης στο εδάφιο (1) έγκρισης, ο Επίτροπος λαμβάνει υπόψη τους όρους, προϋποθέσεις και προδιαγραφές, που καθορίζονται σε κανονισμούς κατά τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο (α) του άρθρου 21, ή κατά πόσο ο τερματικός εξοπλισμός εμπίπτει στις διατάξεις διατάγματος, που έχει εκδοθεί κατά τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο (β) του άρθρου 21.

(3) Πρόσωπο δε διαπράττει ποινικό αδίκημα κατά παράβαση του εδαφίου (1), σε περίπτωση, που επιτρέπεται, σύμφωνα με κανονισμούς δυνάμει της παραγράφου (γ) του άρθρου 21, όπως ο σχετικός τερματικός εξοπλισμός διατεθεί στην Κυπριακή αγορά.

(4) Πρόσωπο, το οποίο καταδικάζεται για τη διάπραξη ποινικού αδικήματος κατά παράβαση του εδαφίου (1), υπόκειται σε ποινή φυλάκισης, που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες, ή σε χρηματική ποινή, που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες, ή και στις δύο αυτές ποινές.

Τέλη και δικαιώματα για έγκριση τερματικού εξοπλισμού.

23. Ο Επίτροπος δύναται με κανονισμούς να καθορίζει τέλη και δικαιώματα, τα οποία θα είναι πληρωτέα σε σχέση με την εξέταση και χορήγηση έγκρισης τερματικού εξοπλισμού.

Ποιότητα υπηρεσιών

24.—(1) Κατά ή προς άσκηση της αρμοδιότητάς του δυνάμει του άρθρου 19(1)(ε), ο Επίτροπος καθορίζει με κανονισμούς προδιαγραφές ποιότητας υπηρεσιών για την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου και το Κυπριακό Ταχυδρομείο.

(2) Η Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου και το Κυπριακό Ταχυδρομείο υποχρεούνται να παρέχουν υπηρεσίες και να λειτουργούν, σύμφωνα με τις εκάστοτε καθορισμένες σε κανονισμούς δυνάμει του εδαφίου (1), προδιαγραφές ποιότητας.

(3) Για τους σκοπούς του εδαφίου (2), ο Επίτροπος-

(α) Επιτηρεί τη λειτουργία και τις υπηρεσίες της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου και του Κυπριακού Ταχυδρομείου για σκοπούς διακρίβωσης της συμμόρφωσής της, με τις αναφερόμενες στο εδάφιο (2), προδιαγραφές ποιότητας υπηρεσιών,

(β) διασφαλίζει, τουλάχιστο μία φορά κατ' έτος, διεξαγωγή ανεξάρτητης έρευνας προς το σκοπό διακρίβωσης της συμμόρφωσης του Κυπριακού Ταχυδρομείου, με τις αναφερόμενες στο εδάφιο (2), προδιαγραφές ποιότητας,

(γ) διασφαλίζει την ετοιμασία και δημοσίευση εκθέσεων για όσα έγιναν δυνάμει των παραγράφων (α) και (β), τα εξ αυτών συμπεράσματα και τη λήψη από την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, και το Κυπριακό Ταχυδρομείο, των αναγκαίων διορθωτικών μέτρων.

(4) Καθ' όσον αφορά οποιοδήποτε, άλλο από την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου και το Κυπριακό Ταχυδρομείο, δημόσιο παροχέα τηλεπικοινωνιακών και ταχυδρομικών υπηρεσιών, ή δημόσιο παροχέα δημόσιων τηλεπικοινωνιακών δικτύων, ο οποίος είναι εκάστοτε καθορισμένος σε νόμο ή δυνάμει νόμου για τους σκοπούς και κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 19(1)(ε), ο Επίτροπος επιτηρεί τη λειτουργία και τις υπηρεσίες αυτού, και δύναται να διεξάγει προς τούτο ανεξάρτητες έρευνες για σκοπούς διακρίβωσης της συμμόρφωσής του με τις αναφερόμενες στο εν λόγω άρθρο προδιαγραφές ποιότητας υπηρεσιών, ως και να ετοιμάζει και δημοσιεύει σχετικές εκθέσεις για ότι έγινε, περιέχουσες τα συμπεράσματα αυτού και τη λήψη των αναγκαίων, από μέρους του παροχέα διορθωτικών μέτρων.

ΜΕΡΟΣ VII Εξασφάλιση Πληροφοριών και Άλλες Εξουσίες
Εξασφάλιση Πληροφοριών

25.—(1) Για καλύτερη άσκηση των εξουσιών και εκτέλεση των καθηκόντων του, ο Επίτροπος δύναται-

(α) Να απαιτεί από δημόσιους ή μη παροχείς τηλεπικοινωνιακών δικτύων, τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών, να του παρέχουν πληροφορίες και υποβάλλουν δηλώσεις και εκθέσεις σχετικά με τις εργασίες τους κατά χρονικά διαστήματα και σε τύπο, ως ο Επίτροπος θέλει εκάστοτε καθορίζει,

(β) να διατάσσει οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο παραλείπει χωρίς εύλογη αιτία να παράσχει οποιαδήποτε πληροφορία, την οποία ο Επίτροπος έχει απαιτήσει δυνάμει της παραγράφου (α), όπως την παράσχει.

(2) Πληροφορίες, που εξασφαλίζονται από τον Επίτροπο κατά τα διαλαμβανόμενα στο εδάφιο (1), δε δύνανται να χρησιμοποιηθούν για οποιοδήποτε σκοπό, άλλο από εκείνο, για τον οποίο είχαν ζητηθεί. Ο Επίτροπος υποχρεούται να τηρεί εμπιστευτική οποιαδήποτε παρασχεθείσα δυνάμει του εδαφίου (1) πληροφορία, για την οποία ο Επίτροπος είχε δεχθεί εύλογο αίτημα από τον πληροφοριοδότη όπως η πληροφορία θεωρηθεί εμπιστευτική.

Άλλες εξουσίες

26. Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, ο Επίτροπος έχει εξουσία-

(α) Να κατανέμει αριθμούς σε δημόσιους ή μη παροχείς τηλεπικοινωνιακών δικτύων και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών,

(β) να επιτηρεί τη συμμόρφωση με προϋποθέσεις και όρους, που θέτει σε άδειες και εγκρίσεις, τις οποίες χορηγεί δυνάμει του παρόντος Νόμου,

(γ) να απαιτεί από οποιοδήποτε δημόσιο ή μη παροχέα τηλεπικοινωνιακού δικτύου, τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, ταχυδρομικών υπηρεσιών, ή από άλλο πρόσωπο, οποιαδήποτε πληροφορία, την οποία δυνατό να κρίνει ευλόγως ως αναγκαία, για σκοπούς άσκησης των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του και εκτέλεσης των καθηκόντων του,

(δ) να καθορίζει προδιαγραφές ποιότητας υπηρεσιών, και να επιτηρεί τη συμμόρφωση με αυτές και, όπου αυτό είναι αναγκαίο, να διατάσσει τη λήψη διορθωτικών μέτρων,

(ε) να επιβάλλει χρηματικές κυρώσεις υπό μορφή διοικητικών προστίμων σε δημόσιους ή μη παροχείς τηλεπικοινωνιακών δικτύων, τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών ή ταχυδρομικών υπηρεσιών, για παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ή των δυνάμει αυτού κανονισμών ή διαταγμάτων,

(στ) να κλητεύει και εξαναγκάζει κατά τον καθορισμένο σε κανονισμούς τρόπο την παρουσία μαρτύρων σε έρευνες,

(ζ) να εκδίδει οποιαδήποτε διατάγματα, τα οποία είναι αναγκαία για εξασφάλιση συμμόρφωσης με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου,

(η) να εισέρχεται σε οποιοδήποτε εύλογο χρόνο, για επιθεώρηση ή άλλη εύλογη αιτία, προσωπικά ή δι' υπαλλήλων του Γραφείου σε οποιοδήποτε τόπο, υποστατικά ή οχήματα, εξαιρουμένων κατοικιών, τα οποία χρησιμοποιούνται για την παροχή οποιωνδήποτε τηλεπικοινωνιακών ή ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Έκδοση Διαταγμάτων

27.—(1) Προτού εκδώσει διάταγμα δυνάμει της παραγράφου (ζ) του άρθρου 26, ο Επίτροπος ειδοποιεί οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο επηρεάζεται ή, το οποίο κατά την γνώμη του, δυνατόν να επηρεαστεί από το διάταγμα, που πρόκειται να εκδοθεί, και παρέχει σ' αυτό ευκαιρία να ακουστεί εντός τριάντα ημερών από την ειδοποίηση περί της έκδοσης διατάγματος:

Νοείται ότι ο Επίτροπος δεν υποχρεούται να δώσει ειδοποίηση προ της έκδοσης διατάγματος, σε περίπτωση επειγούσης κατ' απόλυτη κρίση φύσεως, αλλά σε αυτή την περίπτωση ο Επίτροπος καλεί τον επηρεαζόμενο να εκφράσει απόψεις εντός τριάντα ημερών από της εκδόσεως του διατάγματος, γιατί το διάταγμα πρέπει να ανακληθεί ή τροποποιηθεί.

(2) Μετά από ακρόαση κατά τα διαλαμβανόμενα στο εδάφιο (1), ο Επίτροπος εκδίδει και κοινοποιεί το ταχύτερο δυνατό στον κάθε ενδιαφερόμενο την τελική του απόφαση.

Παράβαση διατάγματος

28. Πρόσωπο, το οποίο χωρίς εύλογη αιτία παραλείπει να συμμορφωθεί με τους όρους διατάγματος, που εκδίδεται από τον Επίτροπο δυνάμει του παρόντος Νόμου, διαπράττει ποινικό αδίκημα και υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης, σε ποινή φυλάκισης, που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες, ή σε χρηματική ποινή, που δεν υπερβαίνει τις τετρακόσιες πενήντα λίρες, ή και στις δύο αυτές ποινές.

Διεξαγωγή έρευνας

29.—(1) Ο Επίτροπος δύναται με δική του πρωτοβουλία, να διεξαγάγει έρευνα για τις δραστηριότητες και λειτουργία οποιουδήποτε δημόσιου ή μη παροχέα τηλεπικοινωνιακού δικτύου, τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και. ταχυδρομικών υπηρεσιών και κατ' ακολουθία να προβαίνει σε συστάσεις και να εκδίδει διατάγματα, ως κατά τη γνώμη του είναι πρόσφορο.

(2) Για τους σκοπούς διεξαγωγής έρευνας δυνάμει της παραγράφου (1), ο Επίτροπος δύναται-

(α) Να κλητεύει και εξαναγκάζει κατά τον καθορισμένο σε κανονισμούς τρόπο την παρουσία μαρτύρων και ενδιαφερόμενων μερών, και την προσαγωγή, παρουσίαση και κατάθεση εγγράφων, βιβλίων, σχεδίων και αρχείων,

(β) να εξετάζει προσωπικά ή διά δικηγόρου μάρτυρες και ενδιαφερόμενα μέρη.

(3) Διαπράττει ποινικό αδίκημα, πρόσωπο το οποίο-

(α) Χωρίς εύλογη αιτία, παραλείπει ή αρνείται συμμόρφωση με κλήση να παραστεί ενώπιον του Επιτρόπου ή να προσαγάγει, παρουσιάσει ή καταθέσει οποιοδήποτε έγγραφο, βιβλίο, σχέδιο ή αρχείο, ή

(β) ενώ είναι μάρτυρας, αρνείται χωρίς εύλογη αιτία να απαντήσει σε οποιοδήποτε εύλογο ερώτημα, που υποβάλλεται:

Νοείται ότι εν πάση περιπτώσει ουδείς είναι υπόχρεως να απαντήσει, εάν η απάντηση δυνατό να τον ενοχοποιεί σε σχέση με ποινικό αδίκημα, ή εάν συνιστά παραβίαση του απορρήτου της επικοινωνίας δικηγόρου-πελάτη, ή

(γ) ηθελημένα παρεμποδίζει ή διακόπτει την ενώπιον του Επιτρόπου διαδικασία.

(4) Πρόσωπο το οποίο καταδικάζεται για διάπραξη ποινικού αδικήματος κατά παράβαση των παραγράφων (α), (β) ή (γ) του εδαφίου (3), υπόκειται σε ποινή φυλάκισης, που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή, που δεν υπερβαίνει τις τετρακόσιες πενήντα λίρες, ή και στις δύο αυτές ποινές.

(5) Παν ενδιαφερόμενο μέρος δύναται να εκπροσωπείται ενώπιον του Επιτρόπου διά δικηγόρου και να καλεί κατά τον καθορισμένο τρόπο οποιουσδήποτε μάρτυρες.

(6) Ο Επίτροπος διευθύνει την οποιαδήποτε ενώπιον του διαδικασία και έχει εξουσία περιστολής ή καταστολής καταχρήσεως της διαδικασίας ενώπιον του.

Παράπονα σε σχέση με παροχείς

30.—(1) Χωρίς βλάβη στην εξουσία, που του παρέχεται δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 29, ο Επίτροπος δύναται να διεξαγάγει έρευνα για τις δραστηριότητες και εργασίες οποιουδήποτε δημόσιου ή μη παροχέα τηλεπικοινωνιακού δικτύου, τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών, σε σχέση με τον οποίο υποβάλλεται παράπονο από οποιοδήποτε πρόσωπο.

(2) Ο Επίτροπος έχει εξουσία να απορρίψει το παράπονο, εάν κατά την κρίση του πρόδηλα δεν ευσταθεί. Σε κάθε άλλη περίπτωση, ο Επίτροπος διαβιβάζει αντίγραφο του παραπόνου στον ενδιαφερόμενο παροχέα. Τέτοιο παράπονο δυνατό να αποτελέσει αντικείμενο έρευνας από τον Επίτροπο, εάν ο τελευταίος δεν ικανοποιηθεί από την ανταπόκριση του παροχέα ή αν ο παραπονούμενος του επιδώσει γραπτή ειδοποίηση ότι το παράπονο δεν έχει αντιμετωπισθεί ικανοποιητικά.

(3) Την υποβολή παραπόνου κατά το εδάφιο (1) στον Επίτροπο σε σχέση με παροχέα, κατά το εδάφιο (1) δύναται να επακολουθήσει η έκδοση διατάγματος του Επιτρόπου δεσμευτικού για τον εν λόγω παροχέα.

(4) Τηρουμένων των διατάξεων του Άρθρου 146 του Συντάγματος, και της νομολογίας που το αφορά, αποφάσεις και διατάγματα του Επιτρόπου, που εκδίδονται κατόπιν έρευνας που διεξάγεται δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 29, και των εδαφίων (1) και (3) του παρόντος άρθρου, ως και οποιαδήποτε άλλη απόφαση αυτού, σε σχέση με παράπονο που υποβάλλεται δυνάμει του παρόντος άρθρου, υπόκειται σε ακύρωση από το Ανώτατο Δικαστήριο Κύπρου δυνάμει του εν λόγω Άρθρου, σε προσφυγή που δύναται να ασκηθεί ως διαλαμβάνεται σ' αυτό εναντίον της απόφασης, ή διατάγματος, ανάλογα με την περίπτωση, από οποιοδήποτε καταναλωτή ή δημόσιο ή μη παροχέα τηλεπικοινωνιακού δικτύου ή τηλεπικοινωνιακών ή ταχυδρομικών υπηρεσιών, ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εν γένει, του οποίου η σχετική απόφαση ή διάταγμα, προσβάλλει ευθέως, ίδιον ενεστώς έννομο συμφέρον, μέσα στην έννοια του Άρθρου 146.

Διαβουλεύσεις

31. Ο Επίτροπος δύναται να έχει διαβουλεύσεις με εμπορικούς οργανισμούς, οργανώσεις καταναλωτών, ιδία οργανώσεις καταναλωτών με ειδικά προβλήματα, με εκπροσώπους της Κυβέρνησης και με οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα ή οργανισμούς, ως ο Επίτροπος εκάστοτε κρίνει σκόπιμο.

Καθίδρυση Συμβουλευτικής Επιτροπής και διορισμός Συμβουλευτικών Σωμάτων

32.—(1)(α) Καθιδρύεται Συμβουλευτική Επιτροπή η οποία συγκροτείται από τρία πρόσωπα τα οποία διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα έξι έτη.

(β) Το Υπουργικό Συμβούλιο διορίζει ένα εκ των τριών μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής ως Πρόεδρο αυτής.

(γ) Στα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής δύναται να παρέχεται αμοιβή η οποία καταβάλλεται από το Γραφείο, το ύψος της οποία εκάστοτε καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

(δ) Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να παύει οποιοδήποτε μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής προ της λήξης της περιόδου για την οποία έχει διοριστεί.

(ε) Κάθε μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής δύναται να παραιτηθεί από τη θέση του σε αυτή με την υποβολή γραπτής παραίτησης στο Υπουργικό Συμβούλιο. Η παραίτηση δεν υπόκειται σε ανάκληση, επενεργεί δε αμέσως χωρίς να προαπαιτείται αποδοχή της από το Υπουργικό Συμβούλιο.

(στ) Η Συμβουλευτική Επιτροπή συνέρχεται σε τόπο και χρόνο που ορίζονται από τον Πρόεδρο της. Απαρτία συνιστούν δύο από τα τρία μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής.

(ζ) Οι αποφάσεις της Συμβουλευτικής Επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των μελών της.

(η) Με την επιφύλαξη του παρόντος άρθρου, η Συμβουλευτική Επιτροπή ρυθμίζει τη διαδικασία λειτουργίας της.

(θ) Σε περίπτωση που ο Επίτροπος παραπέμπει στη Συμβουλευτική Επιτροπή για γνωμοδότηση ζήτημα που αφορά τον παρόντα Νόμο, η Συμβουλευτική Επιτροπή οφείλει να συμβουλεύσει τον Επίτροπο για το εν λόγω ζήτημα σε χρονικό διάστημα το οποίο καθορίζει ο Επίτροπος και το οποίο, σε κάθε περίπτωση, δεν είναι λιγότερο από ένα μήνα.

(2) Ο Επίτροπος δύναται να εγκαθιδρύσει Συμβουλευτικά Σώματα για να τον συμβουλεύσουν επί τοιούτων ζητημάτων ως θέλει εκάστοτε κρίνει σκόπιμο, να διορίζει τα μέλη των και να καταβάλλει τα συνεπαγόμενα έξοδα από το Ταμείο του Γραφείου.

Δημοσίευση πληροφοριών και εγγράφων από τον Επίτροπο

33. Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 25, ο Επίτροπος δύναται να προβαίνει στη δημοσίευση τέτοιων πληροφοριών και εγγράφων ως θέλει εκάστοτε κρίνει σκόπιμο, για σκοπούς προαγωγής της ενημέρωσης και κατανόησης του κοινού επί τηλεπικοινωνιακών και ταχυδρομικών ζητημάτων.

ΜΕΡΟΣ VIII Κανονισμοί, Διατάγματα, Δημοσιονομικές Διατάξεις, Εκθέσεις, Έναρξη Ισχύος και Διάφορα Άλλα Θέματα
Έκδοση κανονισμών

34.—(1) Για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ο Επίτροπος εκδίδει, με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, κανονισμούς.

(2) Χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα του εδαφίου (1), οι αναφερόμενοι σ' αυτό κανονισμοί δύνανται να ρυθμίζουν τα πιο κάτω θέματα:

(α) Τη διαδικασία και τρόπο είσπραξης από το Γραφείο όλων των πληρωτέων δυνάμει του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού κανονισμών και διαταγμάτων ποσών τελών και δικαιωμάτων, τα οποία εισπράττονται σε σχέση με την εξέταση ή χορήγηση αδειών ή εγκρίσεων,

(β) τη διαδικασία και τρόπο είσπραξης από το Γραφείο όλων των πληρωτέων ποσών διοικητικών προστίμων ή χρηματικών κυρώσεων, ως και οποιωνδήποτε άλλων πληρωτέων εσόδων ή ποσών, που εισπράττονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού κανονισμών και διαταγμάτων,

(γ) τον καθορισμό από τον Επίτροπο τελών και δικαιωμάτων, που είναι πληρωτέα σε σχέση με τη δυνάμει του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού κανονισμών και δικαιωμάτων χορήγηση αδειών και εγκρίσεων και την παροχή συναφών με αυτές υπηρεσιών,

(δ) τον καθορισμό διοικητικών προστίμων και χρηματικών κυρώσεων, που δύνανται να επιβληθούν σε σχέση με μη συμμόρφωση προς τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, ή κανονισμών ή διαταγμάτων, που εκδίδονται δυνάμει αυτού,

(ε) τον καθορισμό όρων και προϋποθέσεων, με τις οποίες δέον όπως συμμορφούνται πρόσωπα, στα οποία κατανέμονται αριθμοί από τον Επίτροπο,

(στ) τον καθορισμό όρων, προϋποθέσεων και προδιαγραφών, τις οποίες δέον όπως πληροί τερματικός εξοπλισμός,

(ζ) τον καθορισμό όρων, προϋποθέσεων, προδιαγραφών και σημάνσεων τερματικού εξοπλισμού, προκειμένου να επιτρέπεται η διάθεση του στην Κυπριακή αγορά,

(η) τον καθορισμό προδιαγραφών ποιότητας υπηρεσιών, για την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, το Κυπριακό Ταχυδρομείο και άλλους δημόσιους παροχείς τηλεπικοινωνιακών ή ταχυδρομικών υπηρεσιών ή τηλεπικοινωνιακών δικτύων, ως και των διορθωτικών μέτρων, τα οποία ο Επίτροπος δύναται να διατάσσει,

(θ) τον καθορισμό συστάσεων και διαταγών, στις οποίες δύναται να εκδίδει ο Επίτροπος, σε σχέση με τη διεξαγωγή ερευνών,

(ι) τα της διεξαγωγής ερευνών από τον Επίτροπο,

(ια) τα των διορισμών Συμβουλευτικών Σωμάτων από τον Επίτροπο,

(ιβ) περί του τύπου αιτήσεων, αδειών, εγκρίσεων, ή άλλων εντύπων, που δυνατό να απαιτούνται για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου,

(ιγ) τον καθορισμό τρόπου και διαδικασίας επιτήρησης της συμμόρφωσης με προδιαγραφές ποιότητας υπηρεσιών και επιτήρησης της πλήρωσης τερματικού εξοπλισμού, με όρους, προϋποθέσεις και προδιαγραφές,

(ιδ) οποιοδήποτε άλλο θέμα, το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού, ή σε σχέση με το οποίο ο παρών Νόμος προβλέπει περί έκδοσης κανονισμών.

(3) Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει Κανονισμούς διά των οποίων να εξουσιοδοτεί τον Επίτροπο να ασκεί και εκτελεί, δυνάμει του παρόντος Νόμου, αφ' ενός αρμοδιότητες και εξουσίες και αφ' ετέρου καθήκοντα, αντίστοιχα, σε θέματα ραδιοεπικοινωνιών ως αυτά καθορίζονται στους Κανονισμούς.

(4) Κανονισμοί που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του παρόντος Νόμου, κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Αν μετά την πάροδο εξήντα ημερών από την κατάθεσή τους η Βουλή των Αντιπροσώπων δεν τους τροποποιήσεις ή ακυρώσει, ολικά ή μερικά, τότε, αμέσως μετά την πάροδο της πιο πάνω προθεσμίας δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τίθενται σε ισχύ από καθορισμένο προς τούτο στους Κανονισμούς, χρόνο έναρξη της ισχύος τους, ή σε περίπτωση μη καθορισμού χρόνου έναρξης ισχύος, από την ημερομηνία δημοσίευσής τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Σε περίπτωση τροποποίησής τους, ολικώς ή μερικώς, από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, όπως θα τροποποιηθούν από αυτή, και τίθενται σε ισχύ από καθορισμένο προς τούτο στους Κανονισμούς χρόνο έναρξης της ισχύος τους, ή σε περίπτωση μη καθορισμού χρόνου έναρξης ισχύος, από την ημερομηνία δημοσίευσής τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Έκδοση διαταγμάτων από τον Υπουργό και τον Επίτροπο

35. Διατάγματα του Υπουργού και του Επιτρόπου που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, και τίθενται σε ισχύ από καθορισμένο προς τούτο στο κάθε σχετικό διάταγμα χρόνο έναρξης της ισχύος αυτού, ή, σε περίπτωση μη καθορισμού χρόνου έναρξης ισχύος, από την ημερομηνία της εν λόγω δημοσίευσης του σχετικού διατάγματος.

Προϋπολογισμός

36.—(1) Ο Επίτροπος έχει ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων για τον ίδιο και το Γραφείο.

(2) Ο εν λόγω προϋπολογισμός υποβάλλεται από τον Επίτροπο στο Υπουργικό Συμβούλιο μέχρι την 1η Ιουλίου εκάστου έτους και υπόκειται στην έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου και της Βουλής των Αντιπροσώπων. Ο Προϋπολογισμός, ως θα έχει τυχόν τροποποιηθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο, κατατίθεται ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων προ της 30ής Σεπτεμβρίου εκάστου έτους.

(3) Ο προϋπολογισμός καλύπτει το οικονομικό πρόγραμμα του Επιτρόπου και του Γραφείου για κάθε οικονομικό έτος, το οποίο αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου:

Νοείται ότι το πρώτο οικονομικό πρόγραμμα του Επιτρόπου και του Γραφείου, αρχίζει από την ημερομηνία λειτουργίας του Επιτρόπου και του Γραφείου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

(4) Ο τρόπος, με τον οποίο καταρτίζεται ο προϋπολογισμός και εμφανίζεται η ανάλυση των κονδυλίων στον πίνακα εσόδων και εξόδων, είναι όμοιος με τον τρόπο καταρτισμού των προϋπολογισμών του κράτους.

(5) Το Γραφείο μεριμνά για την αναφερόμενη στο εδάφιο (2) κατάρτιση προϋπολογισμού και για την κατάρτιση του αναφερόμενου στο εδάφιο (3) οικονομικού προγράμματος, υποκείμενο στον Επίτροπο κατά τα διαλαμβανόμενα στο εδάφιο (5) του άρθρου 8 του παρόντος Νόμου.

(6) Εν περιπτώσει μη έγκαιρης ψήφισης του Προϋπολογισμού, ο Επίτροπος και το Γραφείο λειτουργούν κατ' ανάλογη εφαρμογή των περί δωδεκατημορίων διατάξεων του Συντάγματος για τον κρατικό Προϋπολογισμό, χωρίς όμως το χρονικό περιορισμό των δύο μηνών.

Τήρηση βιβλίων

37.—(1) Ο Επίτροπος τηρεί κατάλληλα βιβλία και λογαριασμούς για τις δραστηριότητές του και του Γραφείου, όπως ορίζει εκάστοτε ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας.

(2) Σχετικά με την οικονομική διαχείριση κάθε οικονομικού έτους, συντάσσεται με μέριμνα του Γραφείου απολογισμός κατά τρόπο, που ορίζει εκάστοτε ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας.

(3) Οι λογαριασμοί του Επιτρόπου και του Γραφείου ελέγχονται από το Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας.

(4) Μέσα σε ένα μήνα από τον έλεγχο των λογαριασμών, ο Επίτροπος υποβάλλει στο Υπουργικό Συμβούλιο και στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ενημέρωση τον απολογισμό οικονομικής διαχείρισης.

(5) Το Γραφείο του Επιτρόπου μεριμνά για την αναφερόμενη στα εδάφια (1), (2) και (4) τήρηση βιβλίων και λογαριασμών και σύνταξη απολογισμού, υποκείμενο στον Επίτροπο, κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 8(5).

Έκθεση

38.—(1) Ο Επίτροπος υποβάλλει στον Πρόεδρο ετησίως, εντός τριών μηνών από την ημερομηνία λήξης εκάστου οικονομικού έτους, Έκθεση για τις δραστηριότητες του ιδίου και του Γραφείου.

(2) Ο Επίτροπος κοινοποιεί την πιο πάνω Έκθεση στο Υπουργικό Συμβούλιο και στη Βουλή των Αντιπροσώπων, και ακολούθως τη δημοσιεύει.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

39.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Η ισχύς εκάστου των άρθρων, εδαφίων και παραγράφων του παρόντος Νόμου, που αναφέρονται στις πιο κάτω παραγράφους (α)—(ια) του παρόντος εδαφίου, αρχίζει από ημερομηνία, που καθορίζεται σε Κανονισμούς που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο και κατατίθεται στη Βουλή για έγκριση, νοουμένου ότι η ημερομηνία αυτή δεν μπορεί να καθοριστεί αργότερα από την 1η Ιανουαρίου του έτους 2003:

(α) Παράγραφοι (γ), (δ), (ε), (στ), (ζ), (η), (θ), (ι), (ια), (ιβ), (ιγ), (ιδ), (ιε), (ιστ), (ιζ), (ιη), (ιθ) και (κ) του εδαφίου (1) και εδάφια (2), (3), (4), (5) και (6) του άρθρου 19,

(β) Παράγραφοι (α) και (β) του εδαφίου (1), και εδάφια (2) και (3), του άρθρου 20,

(γ) Παράγραφοι (β) και (γ), του άρθρου 21,

(δ) Εδάφια (1), (2), (3) και (4), του άρθρου 22,

(ε) Εδάφιο (2), παράγραφοι (α), (β) και (γ) του εδαφίου (3), και εδάφιο (4), του άρθρου 24,

(στ) Παράγραφοι (α) και (β) του εδαφίου (1), και εδάφιο (2), του άρθρου 25.

(ζ) Παράγραφοι (α), (β), (γ), (δ), (ε), (στ), (ζ) και (η) του άρθρου 26.

(η) Εδάφια (1) και (2) του άρθρου 27.

(θ) Άρθρο 28.

(ι) Εδάφιο (1), παράγραφοι (α) και (β) του εδαφίου (2), παράγραφοι (α), (β) και (γ) του εδαφίου (3), και εδάφια (4), (5) και (6) του άρθρου 29.

(ια) Εδάφια (1), (2) και (3) του άρθρου 30.

Κατάργηση αρμοδιοτήτων, εξουσιών και καθηκόντων της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου

40.—(1) Παρά τις διατάξεις του περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδοθέντων κανονισμών, και οποιωνδήποτε άλλων εκάστοτε σε ισχύ νόμων και κανονισμών ή άλλων νόμιμων εξουσιοδοτήσεων, δυνάμει των οποίων ασκεί αρμοδιότητες, εξουσίες και καθήκοντα η Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, από την αντίστοιχη ημερομηνία έναρξης της ισχύος εκάστου των αναφερομένων στο άρθρο 39, άρθρων, εδαφίων και παραγράφων, και από την αντίστοιχη ημερομηνία έναρξης ισχύος οποιωνδήποτε κανονισμών και διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, η Αρχή-

(α) Παύει, να έχει και να ασκεί, οποιαδήποτε αρμοδιότητα, εξουσία και καθήκον που έχει εναποτεθεί σ' αυτή δυνάμει του εν λόγω νόμου, κανονισμών και εξουσιοδοτήσεων, η οποία είναι αρμοδιότητα, εξουσία και καθήκον, που εναποτίθεται στον Επίτροπο δυνάμει των διατάξεων του αντίστοιχου άρθρου, εδαφίου και παραγράφου του παρόντος Νόμου, ή των αντίστοιχων κανονισμών ή διαταγμάτων που τίθενται σε ισχύ,

(β) συνεχίζει μεν να ασκεί, οποιεσδήποτε άλλες αρμοδιότητες, εξουσίες και καθήκοντα, που έχουν εναποτεθεί σ' αυτή δυνάμει του εν λόγω νόμου, κανονισμών και εξουσιοδοτήσεων, αλλά υποκείμενη στην αρμοδιότητα, εξουσία και καθήκον, που εναποτίθεται στον Επίτροπο, δυνάμει των διατάξεων του αντίστοιχου άρθρου, εδαφίου και παραγράφου του παρόντος Νόμου, και των κανονισμών ή διαταγμάτων που τίθενται σε ισχύ.

(2) Για τους σκοπούς της παραγράφου (α), του εδαφίου (1) στις αρμοδιότητες, εξουσίες και καθήκοντα που έχουν εναποτεθεί στην Αρχή, και είναι αρμοδιότητες, εξουσίες και καθήκοντα που εναποτίθενται στον Επίτροπο δυνάμει των άρθρων, εδαφίων και παραγράφων, που αναφέρονται στο άρθρο 39, περιλαμβάνεται το καθήκον της Αρχής, να εκδίδει κανονισμούς δυνάμει της παραγράφου (ε) του εδαφίου (1) του άρθρου 12 του περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών Νόμου, καθ' όσον αφορά τη ρύθμιση Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών μέσα στην έννοια του παρόντος Νόμου, σε θέματα αριθμοδότησης, εγκρίσεων τερματικού εξοπλισμού και ποιότητας υπηρεσιών, και η εξουσία της Αρχής δυνάμει του άρθρου 38Α του εν λόγω Νόμου να χορηγεί άδεια και να θέτει όρους σε σχέση με τερματικό εξοπλισμό.

(3) Για τους σκοπούς της παραγράφου (β) του εδαφίου (1), στις αρμοδιότητες, εξουσίες και καθήκοντα, που η Αρχή συνεχίζει μεν να ασκεί, αλλά υποκείμενη στις αρμοδιότητες, εξουσίες και καθήκοντα που εναποτίθενται στον Επίτροπο, δυνάμει των άρθρων, εδαφίων, και παραγράφων που αναφέρονται στο άρθρο 39, περιλαμβάνεται η υποχρέωση της Αρχής, δυνάμει του άρθρου 13 των περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών Νόμων, να παρέχει τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, μέσα στην έννοια του παρόντος Νόμου, υποκείμενη και σε κανονισμούς, διατάγματα και γνωστοποιήσεις, που εκδίδονται από τον Επίτροπο δυνάμει του παρόντος Νόμου.

Εργοδότηση του προσωπικού σε περίπτωση που παύει να υφίσταται το Γραφείο του Επιτρόπου

41. Σε περίπτωση, που το Γραφείο παύει για οποιοδήποτε λόγο να υφίσταται, το προσωπικό του διορίζεται σε κατάλληλο Υπουργείο, Τμήμα ή Υπηρεσία της Κυβέρνησης, σε περίπτωση δε που οι δυνάμει του παρόντος Νόμου αρμοδιότητες, εξουσίες και καθήκοντα του Γραφείου περιέρχονται για οποιοδήποτε λόγο σε άλλο νομικό πρόσωπο, αρχή, ή οργανισμό, το προσωπικό του Γραφείου θα παρέχει υπηρεσίες στο εν λόγω νομικό πρόσωπο, αρχή ή οργανισμό, χωρίς οποιαδήποτε αλλαγή του καθεστώτος ή όρων υπηρεσίας του.

Περιουσιακά στοιχεία του Γραφείου, σε περίπτωση που παύει να υφίσταται Επίτροπος

42. Σε περίπτωση, που παύει για οποιοδήποτε λόγο να υφίσταται Επίτροπος Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, όλα τα περιουσιακά στοιχεία του Γραφείου, περιέρχονται στο Κράτος.

Προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο εναντίον πράξεων του Επιτρόπου

43. Τηρουμένων των διατάξεων του Άρθρου 146 του Συντάγματος και της νομολογίας που το αφορά, αποφάσεις, διατάγματα, και διοικητικά πρόστιμα, που ανάλογα με την περίπτωση εκδίδονται, ή επιβάλλονται από τον Επίτροπο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, περιλαμβανομένων αποφάσεων περί χορήγησης, τροποποίησης ή ανάκλησης αδειών, υπόκεινται σε ακύρωση από το Ανώτατο Δικαστήριο Κύπρου δυνάμει του εν λόγω Άρθρου, σε προσφυγή που δύναται να ασκηθεί ως διαλαμβάνεται σ' αυτό, εναντίον της απόφασης ή διατάγματος ή της επιβολής προστίμου, από οποιοδήποτε δημόσιο ή μη παροχέα τηλεπικοινωνιακού δικτύου ή τηλεπικοινωνιακών ή ταχυδρομικών υπηρεσιών, ή από οποιοδήποτε καταναλωτή ή άλλο πρόσωπο, εν γένει, του οποίου η σχετική απόφαση, διάταγμα, ή επιβολή προστίμου, προσβάλλει ευθέως, ίδιον ενεστώς έννομο συμφέρον, μέσα στην έννοια του Άρθρου 146.

Ευθύνη Επιτρόπου, Βοηθού Επιτρόπου και προσωπικού του Γραφείου

44. Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, και των δυνάμει αυτού εκδοθέντων κανονισμών και διαταγμάτων, ο Επίτροπος, Βοηθός Επίτροπος και τα μέλη του προσωπικού του Γραφείου, δεν υπέχουν ευθύνη για οτιδήποτε έγινε ή παραλείφθηκε ή λέχθηκε, ή για οποιαδήποτε γνώμη την οποία εξέφρασαν, ή έκθεση ή άλλο έγγραφο που ετοίμασαν, κατά την καλόπιστη άσκηση των αντίστοιχων καθηκόντων τους, και των αρμοδιοτήτων και εξουσιών τους, δυνάμει του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού κανονισμών και διαταγμάτων.

Παροχέας καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας

45.—(1) Το Κυπριακό Ταχυδρομείο ορίζεται διά του παρόντος ως ο παροχέας καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας.

(2) Για σκοπούς διατήρησης της καθολικής υπηρεσίας οι υπηρεσίες που μπορούν να ανατίθενται αποκλειστικά στο φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας είναι οι ακόλουθες:

(α) Η συλλογή, η διαλογή, η μεταφορά και η διανομή των αντικειμένων αλληλογραφίας εσωτερικού, είτε με ταχύτερη διανομή είτε όχι, των οποίων η τιμή είναι μικρότερη από το πενταπλάσιο του δημόσιου τέλους ενός αντικειμένου αλληλογραφίας της πρώτης βαθμίδας βάρους της ταχύτερης τυποποιημένης κατηγορίας εφόσον το βάρος τους δεν υπερβαίνει τα 350 γρ.

(β) Εξαιρέσεις ως προς τους περιορισμούς βάρους και τιμής που καθορίζονται στην παράγραφο (α) πιο πάνω στην περίπτωση που παρέχονται ταχυδρομικές υπηρεσίες σε άτομα τυφλά ή με σοβαρά προβλήματα όρασης.

(γ) Η διασυνοριακή αλληλογραφία και το διαφημιστικό ταχυδρομείο εντός των ορίων τιμής και βάρους που προβλέπονται στην παράγραφο (α) πιο πάνω.

(3) Η ανταλλαγή εγγράφων δεν ανατίθεται κατ' αποκλειστικότητα.

(4) Σε περίπτωση που κατόπιν σχετικής αιτήσεως του Κυπριακού Ταχυδρομείου, ο Επίτροπος ικανοποιείται ότι τα καθαρά κόστη αυτού, ως του Παροχέα καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, αποτελούν δυσανάλογο οικονομικό βάρος, αυτός δύναται να αποφασίσει το διαμοιρασμό του κόστους καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, με άλλους δημόσιους παροχείς ταχυδρομικών υπηρεσιών, και να καθορίσει με Κανονισμούς τον τρόπο υπολογισμού και διαμοιρασμού του εν λόγω κόστους, ακολούθως δε, να ιδρύσει ταμείο αποζημίωσης.

(5) Ταμείο αποζημίωσης που ιδρύεται από τον Επίτροπο δυνάμει του εδαφίου (4), του παρόντος άρθρου, τυγχάνει διαχείρισης από ανεξάρτητο σώμα του οποίου τα μέλη διορίζονται από τον Επίτροπο κατά τα διαλαμβανόμενα και σύμφωνα με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, και λειτουργεί κατά τα διαλαμβανόμενα και σύμφωνα με αυτούς.

Σημείωση
149 του Ν.19(I)/2002Έναρξη Ισχύος του Ν.19(Ι)/2002

(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.19(I)/2002] τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 18, των παραγράφων (α), (β), (υ) έως και (ωι) του εδαφίου (1) του άρθρου 19, του εδαφίου (4) του άρθρου 25, των άρθρων 26 και 27, του εδαφίου (4) του άρθρου 73, και των άρθρων 144 έως και 155, τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία που καθορίζεται σε Κανονισμούς που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο και κατατίθενται στη Βουλή για έγκριση.

(3) Για τους σκοπούς του εδαφίου (2) το Υπουργικό Συμβούλιο οφείλει μέχρι της 1ης Ιανουαρίου του έτους 2003 να καταθέσει στη Βουλή κανονισμούς με τους οποίους να τίθενται σε ισχύ όλα τα άρθρα, εδάφια και παράγραφοι των οποίων η ισχύς αρχίζει από ημερομηνία που ορίζεται με κανονισμούς δυνάμει του εν λόγω εδαφίου.

(4) Από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.19(I)/2002] στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, καταργείται ο περί Επιτρόπου Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Διορισμός, Αρμοδιότητες, Ίδρυση και Λειτουργία Γραφείου) Νόμος του 2001.

(5) Οποιεσδήποτε αποφάσεις, κανονισμοί, διατάγματα ή διορισμοί, που έχουν ληφθεί, εκδοθεί ή γίνει δυνάμει του περί Επιτρόπου Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Διορισμός, Αρμοδιότητες, Ίδρυση και Λειτουργία Γραφείου) Νόμου του 2001, ως και οτιδήποτε άλλο έχει γίνει δυνάμει αυτού, συνεχίζουν να ισχύουν μετά την κατάργηση του εν λόγω Νόμου κατά τα διαλαμβανόμενα στο εδάφιο (4) και θεωρούνται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.19(I)/2002] ότι έχουν ληφθεί, εκδοθεί ή γίνει δυνάμει του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.19(I)/2002].

(6) Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των άρθρων ή εδαφίων του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.19(I)/2002], τα οποία καθορίζονται στη Στήλη 1 του Πίνακα του Πρώτου Παραρτήματος, καταργούνται τα άρθρα ή εδάφια του περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών Νόμου, τα οποία καθορίζονται στη Στήλη 2 του εν λόγω Πίνακα σε αντιστοιχία με τα προαναφερόμενα άρθρα ή εδάφια του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.19(I)/2002].

(7) Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των άρθρων ή εδαφίων του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.19(I)/2002], τα οποία καθορίζονται στη Στήλη 1 του Πίνακα του Δεύτερου Παραρτήματος, καταργούνται τα άρθρα ή εδάφια του περί Ταχυδρομείων Νόμου, τα οποία καθορίζονται στη Στήλη 2 του εν λόγω Πίνακα σε αντιστοιχία με τα προαναφερόμενα άρθρα ή εδάφια του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.19(I)/2002].

Σημείωση
149(4) του Ν.19(I)/2002Κατάργηση

(4) Από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.19(I)/2002] στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, καταργείται ο περί Επιτρόπου Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Διορισμός, Αρμοδιότητες, Ίδρυση και Λειτουργία Γραφείου) Νόμος του 2001.