Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ελέγχου της Μεσιτείας Ορισμένων Αγαθών Νόμος του 2003.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο -

“αρμόδια αρχή” σημαίνει τον Υπουργό Άμυνας·

“ελεγχόμενα αγαθά” σημαίνει οποιαδήποτε αγαθά, τα οποία καθορίζονται με διάταγμα του Υπουργού, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας·

“μεσιτεία” σημαίνει τη διενέργεια πράξεων υπό την ιδιότητα του μεσίτη και περιλαμβάνει τη χρηματοδότηση, μεταφορά, αποστολή φορτίου ή οποιαδήποτε άλλη πράξη η οποία διευκολύνει την κατασκευή, εξαγωγή ή εισαγωγή ελεγχομένων αγαθών, ανεξάρτητα από την προέλευσή τους·

“μεσίτης” σημαίνει πρόσωπο το οποίο ενεργεί ως αντιπρόσωπος άλλων κατά τη διαπραγμάτευση ή σύναψη συμβάσεως για την αγορά, πώληση ή μεταβίβαση ελεγχόμενων αγαθών έναντι αμοιβής, προμήθειας ή άλλης αντιπαροχής.

Άδεια μεσιτείας

3(1) Κανένα πρόσωπο δεν ενεργεί ως μεσίτης ή μεσιτείας. ασχολείται με μεσιτεία ελεγχομένων αγαθών, χωρίς την προηγούμενη άδεια της αρμόδιας αρχής.

(2) Άδεια δυνάμει του παρόντος άρθρου δεν απαιτείται για μεσιτεία που αναλαμβάνεται από ή εκ μέρους της Δημοκρατίας ή από πρόσωπο που τελεί στην υπηρεσία της Δημοκρατίας και ενεργεί υπό την επίσημη ιδιότητά του, ή από πρόσωπο που τελεί στην υπηρεσία ξένης κυβέρνησης ή διεθνούς οργανισμού και ενεργεί υπό την επίσημη ιδιότητά του.

(3) Άδεια που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή, δυνάμει του παρόντος άρθρου, δυνατό:

(α)να λήγει την καθοριζόμενη στην άδεια ημερομηνία·

(β)να περιλαμβάνει όρους και οποιοσδήποτε τυχόν όρος που επιβάλλεται να απαιτεί ή να απαγορεύει οποιαδήποτε πράξη πριν ή μετά τη μεσιτεία·

(γ)οποτεδήποτε να καταργείται, αναστέλλεται, τροποποιείται ή ανακαλείται από την αρμόδια αρχή.

(4) Μεσίτης ο οποίος αιτείται την έκδοση άδειας μεσιτείας υποβάλλει προς την αρμόδια αρχή όλες τις λεπτομέρειες, οι οποίες απαιτούνται από αυτήν και οι οποίες υποβάλλονται στο έντυπο που καθορίζει η αρμόδια αρχή.

(5) Ουδεμία άδεια δυνάμει του παρόντος Νόμου δύναται να εκδοθεί, αν τα ελεγχόμενα αγαθά είναι χημικά, βιολογικά ή πυρηνικά αγαθά, προορισμένα ή δυνάμενα να χρησιμοποιηθούν για πολεμικούς σκοπούς ή ως μέσα μαζικής καταστροφής.

Εξαιρέσεις

4. Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται αναφορικά με ελεγχόμενα αγαθά -

(α)για τις ανάγκες της Δημοκρατίας·

(β)για τη χρήση τους από διεθνή δύναμη των Ηνωμένων Εθνών, κατά τη διάρκεια της αποστολής της·

(γ)για τη χρήση τους σε σχέση με τις κυρώσεις που επιβάλλονται από τα Ηνωμένα Έθνη ή την Ευρωπαϊκή Ένωση ή τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και συνεργασία στην Ευρώπη·

(δ)για τη χρήση τους σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης·

(ε)για το σκοπό επιδιόρθωσης, επισκευής, εξοπλισμού, τροποποίησης, ελέγχου ή συντήρησής τους και επιστροφής τους στη Δημοκρατία·

(στ)για το σκοπό χρήσης τους σε διεθνείς πολεμικές επιχειρήσεις· και

(ζ)για το σκοπό ελέγχου των πυρομαχικών.

Ποινικά αδικήματα

5.- (1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, αδικήματα. κανένα πρόσωπο ευρισκόμενο στη Δημοκρατία και κανένας πολίτης της Δημοκρατίας οπουδήποτε και αν βρίσκεται -

(α)δεν προβαίνει σε οποιαδήποτε μεσιτεία, σε σχέση με ελεγχόμενα αγαθά, εκτός δυνάμει και σύμφωνα με άδεια εκδιδομένη δυνάμει του παρόντος Νόμου·

(β)δεν προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη μεσιτείας αν έχει λόγους να υποπτεύεται ότι τα ελεγχόμενα αγαθά θα χρησιμοποιηθούν, ή είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν, εν όλω ή εν μέρει, σε σχέση με την ανάπτυξη, παραγωγή, χειρισμό, συντήρηση, αποθήκευση χημικών, τοξικών, βιολογικών ή πυρηνικών όπλων, ή άλλων πυρηνικών εκρηκτικών μηχανισμών, ή την αποθήκευση χημικών, τοξικών, βιολογικών ή πυρηνικών όπλων ή μηχανισμών δυναμένων να μεταφέρουν τέτοιο εξοπλισμό, εκτός αν το εν λόγω πρόσωπο έχει λάβει όλα τα εύλογα μέτρα για τη διαπίστωση της προτιθέμενης χρήσης τους και ικανοποιήθηκε ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς αυτούς.

(2) Κάθε πρόσωπο ευρισκόμενο στη Δημοκρατία και κάθε πολίτης της Δημοκρατίας, οπουδήποτε και αν βρίσκεται, που -

(α)προβαίνει σε οποιαδήποτε μεσιτεία σε σχέση με ελεγχόμενα αγαθά, χωρίς άδεια δυνάμει του παρόντος Νόμου, ή κατά παράβαση οποιουδήποτε όρου της άδειάς του, ή

(β)παραβαίνει οποιαδήποτε πρόνοια του παρόντος Νόμου,

είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δεκαπέντε χρόνια, ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες λίρες και το Δικαστήριο δύναται, επιπρόσθετα από οποιαδήποτε ποινή την οποία μπορεί να επιβάλει, να διατάξει την κατάσχεση των ελεγχόμενων αγαθών σε σχέση με τα οποία διαπράχθηκε το αδίκημα.

Κανονισμοί

6. (1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου και για κάθε θέμα το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), Κανονισμοί δύνανται να καθορίζουν κριτήρια, με βάση τα οποία η αρμόδια αρχή δύναται να εκδίδει άδεια μεσιτείας, ως και τα τέλη τα οποία θα καταβάλλονται αναφορικά με διάφορα είδη αδειών μεσιτείας.

(3) Οι κανονισμοί, που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου, κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

7. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ σε ημερομηνία που θα ορίσει το Υπουργικό Συμβούλιο με γνωστοποίησή του, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.