Προοίμιο

Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 384/96 του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1995 για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΕΕ L 056 της 06/03/1996 σ.1)», όπως αυτός τροποποιήθηκε μέχρι και τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 461/2004 (ΕΕ. L 077 της 13/03/2004 σ.12) και εκάστοτε τροποποιείται,

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2026/97 του Συμβουλίου της 6ης Οκτωβρίου 1997 για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΕΕ L 288 της 21/10/1997 σ.1)», όπως αυτός τροποποιήθηκε μέχρι και τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 461/2004 (ΕΕ. L 077 της 13/03/2004 σ.12) και εκάστοτε τροποποιείται,

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 519/94 του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 1994 για το κοινό καθεστώς εισαγωγών από ορισμένες τρίτες χώρες και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 1765/82, (ΕΟΚ) αριθ. 1766/82 και (ΕΟΚ) αριθ. 3420/83 (ΕΕ L 067 της 10/03/1994 σ.89)», όπως αυτός τροποποιήθηκε μέχρι και τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 427/2003 (ΕΕ. L 065 της 08/03/2003 σ.1) και εκάστοτε τροποποιείται,

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 520/94 του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 1994 για τη θέσπιση διαδικασίας κοινοτικής διαχείρισης των ποσοτικών ποσοστώσεων (ΕΕ L 066 της 10/03/1994 σ.1)», όπως αυτός τροποποιήθηκε μέχρι και τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 806/2003 (ΕΕ. L 122 της 16/05/2003 σ.1) και εκάστοτε τροποποιείται,

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3285/94 του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1994 για το κοινό καθεστώς εισαγωγών και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 518/94 (ΕΕ L 349 της 31/12/1994 σ.53)», όπως αυτός τροποποιήθηκε μέχρι και τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2474/2000 (ΕΕ. L 286 της 11/11/2000 σ.1) και εκάστοτε τροποποιείται,

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1515/2001 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2001, για τα μέτρα που μπορεί να λάβει η Κοινότητα μετά από έκθεση που εγκρίνει το Όργανο Επίλυσης Διαφορών του ΠΟΕ σχετικά με μέτρα αντιντάμπινγκ και αντεπιδοτήσεων (ΕΕ L 201 της 26/07/2001 σ.10)» όπως εκάστοτε τροποποιείται,

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Εξουσιοδότησης Λειτουργών για Έλεγχο και Επιθεώρηση Εισαγωγέων, Εμπόρων και Παραγωγών στο πλαίσιο εφαρμογής των Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν Μέτρα Προστασίας του Εμπορίου Νόμος του 2004.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«Αρμόδια Αρχή» σημαίνει το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού·

«έμπορος, εισαγωγέας, παραγωγός» σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πωλεί ή προσφέρει για πώληση ή εισάγει ή παράγει προϊόντα στο πλαίσιο της εμπορικής ή άλλης επαγγελματικής του δραστηριότητας·

«Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Εξουσία της Αρμόδιας Αρχής προς συλλογή πληροφοριών

3. (1) Η Αρμοδία Αρχή έχει εξουσία να συλλέγει πληροφορίες απαραίτητες για την άσκηση των αρμοδιοτήτων που απορρέουν από τους πιο πάνω αναφερόμενους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, απευθύνουσα προς τούτο γραπτό αίτημα προς επιχειρήσεις ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

(2) Στο αίτημα της Αρμόδιας Αρχής καθορίζονται επακριβώς οι αιτούμενες πληροφορίες, η αιτιολογία του αιτήματος, η τασσόμενη προς παροχή των πληροφοριών εύλογη προθεσμία, που δε δύναται να είναι μικρότερη των δεκαπέντε ημερών και οι ενδεχόμενες κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς την πιο πάνω υποχρέωση της παροχής πληροφοριών.

(3) Το πρόσωπο προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα της Αρμοδία Αρχής έχει υποχρέωση προς έγκαιρη, πλήρη και επακριβή παροχή των αιτούμενων πληροφοριών, εκτός αν με την παροχή των πληροφοριών θίγεται οποιοδήποτε επαγγελματικό ή άλλο απόρρητο προστατευόμενο από νόμο.

(4) Οι πληροφορίες που παρέχονται στην Αρμοδία Αρχή κατά την άσκηση της κατά το παρόν άρθρο εξουσίας δύνανται να χρησιμοποιηθούν μόνο για το σκοπό για τον οποίο ζητήθηκαν οι πληροφορίες.

Εξουσίες λειτουργών της Αρμόδιας Αρχής

4.-(1) Λειτουργοί της Αρμόδιας Αρχής συνοδευόμενοι ή όχι από Λειτουργούς της Επιτροπής, έχουν εξουσία, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων που πηγάζουν από τους πιο πάνω αναφερόμενους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να διενεργούν έρευνες, ελέγχους και επιθεωρήσεις, ιδίως των εισαγωγέων, εμπόρων και παραγωγών και προς τούτο δύνανται να-

(α)Ελέγχουν βιβλία και άλλα επαγγελματικά έγγραφα·

(β)λαμβάνουν αντίγραφα ή αποσπάσματα των βιβλίων ή επαγγελματικών εγγράφων·

(γ)ζητούν επί τόπου προφορικές διευκρινίσεις·

(δ)εισέρχονται σε όλα τα γραφεία, χώρους και μεταφορικά μέσα των επιχειρήσεων.

(2) Οι κατά το εδάφιο (1) έρευνες, έλεγχοι και επιθεωρήσεις διενεργούνται από Λειτουργούς της Αρμόδιας Αρχής κατ΄ εντολή της Επιτροπής ή της Αρμόδιας Αρχής, είτε ύστερα από προειδοποίηση είτε, σε εξαιρετικές και επείγουσες ειδικά αιτιολογημένες στην εντολή περιπτώσεις, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων.

(3) Κατά τη διεξαγωγή οποιασδήποτε έρευνας δυνάμει του εδαφίου (1) ο έμπορος, εισαγωγέας, παραγωγός ή οποιοδήποτε πρόσωπο ενεργεί εκ μέρους τους, οφείλει να διευκολύνει τους λειτουργούς της Αρμόδιας Αρχής ή και της Επιτροπής στη διεξαγωγή της και να τους παρέχει οποιαδήποτε βοήθεια και οποιαδήποτε πληροφορία εύλογα ζητήσουν με σκοπό την εκπλήρωση των καθηκόντων τους δυνάμει του παρόντος άρθρου.

Αδικήματα

5.- (1) Οποιοσδήποτε -

(α)Παραλείπει να παρέχει τις αιτούμενες πληροφορίες μέσα στην τακτή προθεσμία ή εν γνώσει του ή χωρίς να επιδέιξει την δέουσα επιμέλεια παρέχει ανακριβείς ή παραπλανητικές πληροφορίες,

(β)εσκεμμένα παρακωλύει λειτουργούς της Αρμόδιας Αρχής ή της Επιτροπής να ασκήσουν τις εξουσίες που τους παρέχει ο παρών Νόμος ή

(γ)χωρίς εύλογη αιτία παραλείπει να παράσχει στους πιο πάνω λειτουργούς οποιαδήποτε άλλη βοήθεια ή πληροφορία την οποία εύλογα ζητούν προς το σκοπό εκπλήρωσης των καθηκόντων που τους ανατίθεται δυνάμει του παρόντος Νόμου και του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναλόγως,

διαπράττει αδίκημα και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε ποινή φυλάκισης για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε ποινή προστίμου που δεν υπερβαίνει τις £2000 λίρες ή και στις δύο ποινές μαζί.