Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Εφαρμογής των Κοινοτικών Κανονισμών και Κοινοτικών Αποφάσεων Νόμος του 2007.

Ερμηνεία

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο-

«αρμόδια αρχή» σημαίνει–

(α) αναφορικά με διάταξη Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής Απόφασης η οποία αναφέρεται ή περιγράφεται στην Πρώτη Στήλη του Πρώτου Παραρτήματος, οποιαδήποτε αρμόδια αρχή η οποία καθορίζεται αντίστοιχα στην Τέταρτη Στήλη του ίδιου Παραρτήματος, με την επιφύλαξη τυχόν σχετικών διατάξεων της προαναφερόμενης Τέταρτης Στήλης,

(β) αναφορικά με οποιαδήποτε άλλη διάταξη Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής Απόφασης, οποιαδήποτε αρχή που είναι αρμόδια για την εφαρμογή της σύμφωνα με το άρθρο 4.

«Δικαστήριο» σημαίνει αρμόδιο Δικαστήριο·

«επιθεωρητής» σημαίνει πρόσωπο που ορίζεται από αρμόδια αρχή δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 8·

«Κοινοτική Απόφαση» σημαίνει Απόφαση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, όπως ορίζεται στο Άρθρο 249 της Συνθήκης περί Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή Απόφαση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, όπως ορίζεται στο Άρθρο 161 της Συνθήκης περί Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας ή Απόφαση αμφοτέρων των Κοινοτήτων·

«Κοινοτικός Κανονισμός» σημαίνει Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, όπως ορίζεται στο Άρθρο 249 της Συνθήκης περί Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ή Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, όπως ορίζεται στο Άρθρο 161 της Συνθήκης περί Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας ή Κανονισμό αμφοτέρων των Κοινοτήτων·

«Κυβερνητικός Αναλυτής» και «Κυβερνητικό Εργαστήριο» έχουν την έννοια που τους αποδίδεται από το εδάφιο (7) του άρθρου 9ֹ

«παρασκευή», αναφορικά με σχετικό προϊόν, περιλαμβάνει την κατασκευή και την κατεργασία και ο όρος «παρασκευάζω» έχει ανάλογη έννοιαֹ

«σχετικό μεταφορικό μέσο» σημαίνει μεταφορικό μέσο το οποίο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου ή των εκδιδόμενων δυνάμει αυτού Κανονισμών ή Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής Απόφασης·

«σχετικό προϊόν» σημαίνει -

(α) προϊόν το οποίο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου ή εκδιδόμενων δυνάμει αυτού Κανονισμών ή Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής Απόφασης,

(β) οτιδήποτε χρησιμοποιείται για την παρασκευή τέτοιου προϊόντος·

«σχετική υπηρεσία» σημαίνει υπηρεσία η οποία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου ή εκδιδόμενων δυνάμει αυτού Κανονισμών ή Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής Απόφασης·

«σχετικό υποστατικό ή άλλος χώρος» σημαίνει υποστατικό ή άλλο χώρο, που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου ή εκδιδόμενων δυνάμει αυτού Κανονισμών ή Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής Απόφασης.

(2) Στον παρόντα Νόμο και σε οποιουσδήποτε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού, περιγραφή ή αναφορά σε -

(α) Κοινοτική Απόφαση σημαίνει τη συγκεκριμένη Κοινοτική Απόφαση η οποία είναι σε ισχύ, ως αυτή εκάστοτε τροποποιείται·

(β) Κοινοτικό Κανονισμό σημαίνει το συγκεκριμένο Κοινοτικό Κανονισμό ο οποίος είναι σε ισχύ, ως αυτός εκάστοτε τροποποιείται.

(3) Στον παρόντα Νόμο και σε οποιουσδήποτε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού -

(α) τυχόν αναφερόμενη κλίμακα ποινών έχει την έννοια που της αποδίδεται από το εδάφιο (2) του άρθρου 5 και το Δεύτερο Παράρτημα·

(β) τυχόν αναφερόμενη κλίμακα διοικητικών προστίμων έχει την έννοια που της αποδίδεται από το εδάφιο (2) του άρθρου 7 και το Τρίτο Παράρτημα.

Εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου

3. Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται αναφορικά με Κοινοτικό Κανονισμό ή Κοινοτική Απόφαση που τυγχάνει ρύθμισης σε ειδικό νόμο.

Αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή Κοινοτικών Κανονισμών και Κοινοτικών Αποφάσεων

4. Εκτός όπου με νόμο, κανονιστική διοικητική πράξη ή απόφαση της εκτελεστικής εξουσίας προβλέπεται διαφορετικά, το κάθε Υπουργείο και Ανεξάρτητη Υπηρεσία είναι αρμόδιο για τη διασφάλιση της εφαρμογής στη Δημοκρατία των διατάξεων των Κοινοτικών Κανονισμών και Κοινοτικών Αποφάσεων που εμπίπτουν στους τομείς για τους οποίους το εν λόγω Υπουργείο ή η Υπηρεσία έχει αρμοδιότητα σύμφωνα με το Σύνταγμα, τους νόμους, τις κανονιστικές διοικητικές πράξεις και τις αποφάσεις της εκτελεστικής εξουσίας.

Ποινικά αδικήματα και συναφείς εξουσίες Δικαστηρίου

5.-(1) Πρόσωπο που διενεργεί πράξη ή τελεί σε παράλειψη, κατά παράβαση οποιασδήποτε διάταξης Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής Απόφασης -

(α) η οποία αναφέρεται ή περιγράφεται στην Πρώτη Στήλη του Πρώτου Παραρτήματος, και

(β) αναφορικά με την οποία καθορίζεται αντίστοιχα κλίμακα ποινών στη Δεύτερη Στήλη του ίδιου Παραρτήματος,

είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε οποιαδήποτε από τις ποινές οι οποίες εμπίπτουν σε τέτοια κλίμακα ποινών, με την επιφύλαξη τυχόν σχετικών διατάξεων της προαναφερόμενης Δεύτερης Στήλης.

(2) Έκαστη κλίμακα ποινών η οποία αναφέρεται στην Πρώτη Στήλη του Δεύτερου Παραρτήματος περιλαμβάνει τις ποινές που καθορίζονται αντίστοιχα στην Δεύτερη Στήλη του ίδιου Παραρτήματος.

(3) Σε περίπτωση που άλλη νομική διάταξη δεν προβλέπει διαφορετικά, πρόσωπο που εν γνώσει του παρέχει πληροφορίες ή υποβάλλει αίτηση-

(α) σε αρχή της Δημοκρατίας ή σε όργανο ή αρχή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δυνάμει διάταξης του παρόντος Νόμου ή εκδιδόμενων δυνάμει αυτού Κανονισμών ή Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής Απόφασης, και

(β) οι πληροφορίες είναι ψευδείς, ελλιπείς, ανακριβείς ή παραπλανητικές ή, κατά περίπτωση, η αίτηση περιέχει πληροφορίες ή στοιχεία που είναι ψευδή, ελλιπή, ανακριβή ή παραπλανητικά,

είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες πεντακόσιες λίρες ή σε αμφότερες τις ποινές.

(4) Πρόσωπο που εσκεμμένα παρεμποδίζει ή παρακωλύει αρμόδια αρχή, επιθεωρητή, Κυβερνητικό Αναλυτή ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, κατά την άσκηση των εξουσιών ή την εκτέλεση των καθηκόντων του βάσει του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδομένων Κανονισμών ή που με οποιοδήποτε φιλοδώρημα, δωροδοκία, υπόσχεση ή άλλο κίνητρο εμποδίζει ή αποπειράται να εμποδίσει οποιοδήποτε τέτοιο πρόσωπο από τη δέουσα άσκηση των εξουσιών ή την εκτέλεση των καθηκόντων του, βάσει του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες λίρες ή σε αμφότερες τις ποινές.

(5) Δικαστήριο που εκδικάζει ποινικό αδίκημα που προβλέπεται στον παρόντα Νόμο έχει εξουσία να εκδίδει οποιοδήποτε ενδιάμεσο ή τελικό διάταγμα, απαγορευτικό ή αποτρεπτικό ή προστακτικό ή ανασταλτικό, με σκοπό τον τερματισμό ή την αναστολή ή τη μη επανάληψη της πράξης ή της παράλειψης, η οποία συνιστά το ποινικό αδίκημα.

Ποινική ευθύνη

6.-(1) Άνευ επηρεασμού των διατάξεων του άρθρου 7, η ποινική δίωξη για οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα που προβλέπεται στον παρόντα Νόμο δύναται να προωθηθεί ανεξάρτητα από το γεγονός ότι, σε σχέση με την πράξη ή την παράλειψη που συνιστά το αδίκημα, έχει επιβληθεί, δυνάμει άλλης νομοθεσίας, οποιαδήποτε άλλη κύρωση διοικητικής φύσης, περιλαμβανομένου οποιουδήποτε διοικητικού προστίμου:

Νοείται ότι, σε τέτοια περίπτωση, η ποινή που επιβάλλεται από το Δικαστήριο για ποινικό αδίκημα που δημιουργείται βάσει του παρόντος Νόμου είναι επιπρόσθετη προς οποιαδήποτε τέτοια διοικητική κύρωση ή πρόστιμο.

(2) Σε περίπτωση που διαπράττεται ποινικό αδίκημα που προβλέπεται στον παρόντα Νόμο, από νομικό πρόσωπο ή από πρόσωπο που ενεργεί εκ μέρους νομικού προσώπου, και αποδεικνύεται είτε ότι έχει διαπραχθεί με τη συγκατάθεση ή συνενοχή ή έγκριση είτε ότι έχει διευκολυνθεί από την επιδειχθείσα αμέλεια φυσικού προσώπου το οποίο, κατά το χρόνο διάπραξης του ποινικού αδικήματος, κατέχει θέση συμβούλου, διευθυντή, γραμματέα ή άλλη παρόμοια θέση στο νομικό πρόσωπο ή εμφανίζεται ότι ενεργεί με τέτοια ιδιότητα, το εν λόγω φυσικό πρόσωπο είναι ένοχο του ίδιου ποινικού αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται στην ποινή που προβλέπεται για το αδίκημα αυτό.

Επιβολή διοικητικού προστίμου

7.-(1) Σε περίπτωση που αρμόδια αρχή διαπιστώσει ότι πρόσωπο διενεργεί πράξη ή τελεί σε παράλειψη, κατά παράβαση οποιασδήποτε διάταξης Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής Απόφασης -

(α) η οποία αναφέρεται ή περιγράφεται στην Πρώτη Στήλη του Πρώτου Παραρτήματος, και

(β) αναφορικά με την οποία καθορίζεται αντίστοιχα κλίμακα διοικητικών προστίμων στην Τρίτη Στήλη του ίδιου Παραρτήματος, και για την οποία δεν έχει επιβληθεί ποινή ή δεν έχει αρχίσει διαδικασία ποινικής δίωξης δυνάμει του παρόντος Νόμου, έχει εξουσία να επιβάλλει σε τέτοιο πρόσωπο διοικητικό πρόστιμο, το οποίο εμπίπτει σε τέτοια κλίμακα διοικητικών προστίμων, ανεξάρτητα από το αν συντρέχει ποινική ευθύνη δυνάμει άλλης νομοθεσίας:

Νοείται ότι, ενόσω εκκρεμεί διαδικασία ποινικής δίωξης προσώπου ή διερευνάται το ενδεχόμενο έναρξής της για πράξη ή παράλειψη που συνιστά ποινικό αδίκημα δυνάμει του παρόντος Νόμου, δε δύναται να αρχίσει διαδικασία επιβολής διοικητικής κύρωσης ή επιβολής διοικητικού προστίμου για την ίδια πράξη ή παράλειψη δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(2) Έκαστη κλίμακα διοικητικών προστίμων η οποία αναφέρεται στην Πρώτη Στήλη του Τρίτου Παραρτήματος περιλαμβάνει οποιοδήποτε διοικητικό πρόστιμο που καθορίζεται αντίστοιχα στην Δεύτερη Στήλη του ίδιου Παραρτήματος.

(3) Προτού επιβάλει διοικητικό πρόστιμο δυνάμει του εδαφίου (1), η αρμόδια αρχή ειδοποιεί το επηρεαζόμενο πρόσωπο για την πρόθεσή της να επιβάλει το διοικητικό πρόστιμο, ενημερώνοντάς το για τους λόγους για τους οποίους προτίθεται να ενεργήσει τοιουτοτρόπως και παρέχοντας σε αυτό το δικαίωμα υποβολής παραστάσεων εντός προθεσμίας δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία ειδοποίησης.

(4) Η αρμόδια αρχή επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο δυνάμει του εδαφίου (1), με αιτιολογημένη απόφασή της -

(α) η οποία καθορίζει την παράβαση της σχετικής διάταξης Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής Απόφασης·

(β) η οποία πληροφορεί το επηρεαζόμενο πρόσωπο περί του δικαιώματός του να προσβάλει την απόφαση με προσφυγή στον Προϊστάμενο σύμφωνα με το εδάφιο (6) και περί της προθεσμίας εντός της οποίας δύναται να ασκηθεί το εν λόγω δικαίωμα, η οποία καθορίζεται στο εδάφιο (6)· και

(γ) την οποία κοινοποιεί στο επηρεαζόμενο πρόσωπο.

(5) Ο Προϊστάμενος έχει εξουσία να καθορίζει με γραπτές οδηγίες του προς την αρμόδια αρχή τα κριτήρια υπολογισμού του κατά περίπτωση επιβαλλόμενου διοικητικού προστίμου, χωρίς τούτο να περιορίζει τη διακριτική ευχέρεια της αρμόδιας αρχής, την οποία ασκεί εντός των πλαισίων των οδηγιών του Προϊσταμένου, να αποφασίζει ελεύθερα περί του ύψους του διοικητικού προστίμου, με βάση τα κατά περίπτωση πραγματικά περιστατικά.

(6) Πρόσωπο στο οποίο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο δυνάμει του εδαφίου (1) δικαιούται, εντός προθεσμίας τριάντα ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτό της απόφασης περί επιβολής του διοικητικού προστίμου, να προσβάλει την απόφαση με γραπτή και αιτιολογημένη προσφυγή στον Προϊστάμενο. Ο Προϊστάμενος έχει εξουσία να αναθέτει σε έναν ή περισσότερους λειτουργούς, που υπηρετούν στο Υπουργείο ή σε Υπηρεσία του οποίου προΐσταται ή στα Τμήματα που υπάγονται σε αυτό ή αυτήν, την εξέταση θεμάτων που αφορούν την προαναφερόμενη προσφυγή και να απαιτεί από αυτούς να του υποβάλουν το πόρισμα τέτοιας εξέτασης πριν από την έκδοση της απόφασής του επί της προσφυγής. Ο Προϊστάμενος εξετάζει την προσφυγή, δυνάμενος κατά την κρίση του να ακούσει τον προσφεύγοντα ή να δώσει σε αυτόν την ευκαιρία να υποστηρίξει γραπτώς περαιτέρω τους λόγους στους οποίους στηρίζεται η προσφυγή και εκδίδει και διαβιβάζει γραπτώς την απόφασή του στον προσφεύγοντα. Ο Προϊστάμενος έχει εξουσία να εκδίδει μια από τις ακόλουθες αποφάσεις:

(α) να επικυρώσει την προσβληθείσα απόφαση·

(β) να ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση·

(γ) να τροποποιήσει την προσβληθείσα απόφαση·

(δ) να προβεί σε έκδοση νέας απόφασης, σε αντικατάσταση της προσβληθείσας.

(7) Σε περίπτωση άρνησης ή παράλειψης πληρωμής διοικητικού προστίμου το οποίο επιβλήθηκε δυνάμει του παρόντος άρθρου, η αρμόδια αρχή έχει εξουσία να λάβει δικαστικά μέτρα με σκοπό την είσπραξη του οφειλόμενου ποσού ως αστικού χρέους οφειλόμενου στη Δημοκρατία.

(8) Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή δεν υπόκειται ιεραρχικά σε Προϊστάμενο, το εδάφιο (5) δεν εφαρμόζεται, το δε εδάφιο (6) εφαρμόζεται ως εάν να ήταν διάταξη που προβλέπει την υποβολή ένστασης στην αρμόδια αρχή κατά της επιβολής διοικητικού προστίμου από αυτήν, νοουμένου ότι η ένσταση δεν εξετάζεται από το πρόσωπο που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση.

(9) Στο παρόν άρθρο, «Προϊστάμενος» σημαίνει τον Υπουργό ή Ανεξάρτητο Αξιωματούχο, ο οποίος προΐσταται ιεραρχικά της αρμόδιας αρχής.

Εξουσίες επιθεώρησης

8.-(1) Οι εξουσίες οι οποίες χορηγούνται από το παρόν άρθρο ασκούνται από οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο η αρμόδια αρχή ορίζει ως επιθεωρητή σε σχέση με τους Κοινοτικούς Κανονισμούς ή τις Κοινοτικές Αποφάσεις, που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της αρμόδιας αρχής.

(2) Με σκοπό τη διακρίβωση της εκπλήρωσης οποιασδήποτε υποχρέωσης η οποία απορρέει από τον παρόντα Νόμο, εκδιδόμενους δυνάμει αυτού Κανονισμούς, Κοινοτικό Κανονισμό ή Κοινοτική Απόφαση, κάθε επιθεωρητής έχει εξουσία σε κάθε εύλογο χρόνο και σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, σε οποιοδήποτε χρόνο -

(α) να εισέρχεται, επιθεωρεί, ερευνά και διενεργεί έλεγχο σε οποιοδήποτε υποστατικό ή άλλο χώρο, που έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι είναι σχετικό υποστατικό ή άλλος χώρος ή στο οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι προσφέρεται ή παρέχεται σχετική υπηρεσία ή παρασκευάζεται προς διάθεση στην αγορά, αποθηκεύεται προς διάθεση στην αγορά, διατίθεται στην αγορά ή για εμπορικό, βιομηχανικό, βιοτεχνικό ή επαγγελματικό σκοπό χρησιμοποιείται σχετικό προϊόν και –

(i) να ανοίγει και εξετάζει οποιαδήποτε συσκευασία για την οποία έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι περιέχει σχετικό προϊόν, να εξετάζει οτιδήποτε για το οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι είναι σχετικό προϊόν ή σχετίζεται με την προσφορά ή παροχή σχετικής υπηρεσίας,

(ii) να παίρνει, αφού καταβάλει εύλογο τίμημα, δείγμα από οτιδήποτε για το οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι είναι σχετικό προϊόν ή σχετίζεται με την προσφορά ή παροχή σχετικής υπηρεσίας,

(iii) να εξετάζει οτιδήποτε για το οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι χρησιμοποιείται ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την προαναφερόμενη παρασκευή προς διάθεση στην αγορά, αποθήκευση προς διάθεση στην αγορά, διάθεση στην αγορά ή χρήση, και

(iv) να επιθεωρεί και εξετάζει το σχετικό υποστατικό ή άλλο χώρο, καθώς και οποιαδήποτε εφαρμοστέα σε αυτό μέθοδο ή διαδικασία που αφορά το σχετικό υποστατικό ή άλλο χώρο ή τη σχετική υπηρεσία ή το σχετικό προϊόν·

(β) να ανακόπτει, εισέρχεται, επιθεωρεί, ερευνά και διενεργεί έλεγχο σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο ξηράς, θάλασσας ή αέρα, το οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι είναι σχετικό μεταφορικό μέσο ή στο οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι προσφέρεται ή παρέχεται σχετική υπηρεσία ή παρασκευάζεται προς διάθεση στην αγορά, αποθηκεύεται προς διάθεση στην αγορά, μεταφέρεται προς διάθεση στην αγορά ή διατίθεται στην αγορά ή για εμπορικούς ή επαγγελματικούς σκοπούς χρησιμοποιείται σχετικό προϊόν και -

(i) να ανοίγει και εξετάζει οποιαδήποτε συσκευασία για την οποία έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι περιέχει σχετικό προϊόν, να εξετάζει οτιδήποτε για το οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι είναι σχετικό προϊόν ή σχετίζεται με την προσφορά ή παροχή σχετικής υπηρεσίας,

(ii) να παίρνει, αφού καταβάλει εύλογο τίμημα, δείγμα από οτιδήποτε για το οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι είναι σχετικό προϊόν ή σχετίζεται με την προσφορά ή παροχή σχετικής υπηρεσίας,

(iii) να εξετάζει οτιδήποτε για το οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι χρησιμοποιείται ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την προαναφερόμενη παρασκευή προς διάθεση στην αγορά, αποθήκευση προς διάθεση στην αγορά, μεταφορά προς διάθεση στην αγορά, διάθεση στην αγορά ή χρήση, και

(iv) να επιθεωρεί και εξετάζει το σχετικό μεταφορικό μέσο, καθώς και οποιαδήποτε εφαρμοστέα σε αυτό μέθοδο ή διαδικασία που αφορά το σχετικό μεταφορικό μέσο ή τη σχετική υπηρεσία ή το σχετικό προϊόν·

(γ) να εξετάζει οποιαδήποτε στοιχεία, καταχωρημένα σε μηχανικό, ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό σύστημα δεδομένων, και οποιαδήποτε βιβλία, έντυπα και έγγραφα, τα οποία βρίσκονται σε σχετικό υποστατικό ή άλλο χώρο ή σε σχετικό μεταφορικό μέσο, για τα οποία έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι περιέχουν πληροφορία ή καταχώρηση αναφορικά με σχετικό υποστατικό ή άλλο χώρο ή με σχετικό μεταφορικό μέσο ή με σχετική υπηρεσία ή με σχετικό προϊόν, να τα αντιγράφει και φωτοτυπεί, και να παίρνει αντίγραφα, φωτοτυπίες και αποσπάσματά τους, νοουμένου, όσον αφορά τα αποσπάσματα, ότι έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι τα αποσπάσματα αυτά ενδεχομένως να χρειαστούν για αποδεικτικούς σκοπούς σε ποινική διαδικασία αναφορικά με οποιαδήποτε παράβαση ή παράλειψη συμμόρφωσης με τον παρόντα Νόμο ή με εκδιδόμενους δυνάμει αυτού Κανονισμούς ή με Κοινοτικό Κανονισμό ή Κοινοτική Απόφαση·

(δ) να κατακρατεί ή δεσμεύει, για όσο χρόνο κρίνει αναγκαίο, οτιδήποτε για το οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι είναι σχετικό μεταφορικό μέσο ή σχετικό προϊόν, αναφορικά με το οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι έχει παραβιασθεί ή ότι δεν έχει τύχει συμμόρφωσης οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου ή εκδιδόμενων δυνάμει αυτού Κανονισμών ή Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής Απόφασης, και να διατάζει να παραμείνει ή μεταφερθεί το σχετικό μεταφορικό μέσο ή το σχετικό προϊόν σε οποιοδήποτε μέρος θα υποδείξει·

(ε) με την επιφύλαξη του εδαφίου (8), να καταστρέφει οποιοδήποτε σχετικό προϊόν, δείγμα ή μέρος δείγματος το οποίο Κυβερνητικός Αναλυτής πιστοποίησε, σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 9, ότι δεν πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος Νόμου ή των εκδιδόμενων δυνάμει αυτού Κανονισμών ή Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής Απόφασης·

(στ) να εισέρχεται σε σχετικό υποστατικό ή άλλο χώρο και σε σχετικό μεταφορικό μέσο -

(i) συνοδευόμενος από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, του οποίου την παρουσία κρίνει αναγκαία για οποιοδήποτε σκοπό για τον οποίο ασκεί εξουσία δυνάμει του παρόντος άρθρου· και

(ii) φέροντας μαζί του οποιοδήποτε εξοπλισμό ή υλικά, που κρίνει αναγκαία για οποιοδήποτε σκοπό για τον οποίο ασκεί εξουσία δυνάμει του παρόντος άρθρου.

(3) Ανεξάρτητα από το εδάφιο (2), δεν επιτρέπεται η είσοδος σε κατοικία ή η άσκηση σε κατοικία οποιασδήποτε άλλης εξουσίας την οποία χορηγεί το εδάφιο (2), εκτός κατόπιν δεόντως αιτιολογημένου δικαστικού εντάλματος.

(4) Ο κάτοχος και ο υπεύθυνος οποιουδήποτε σχετικού υποστατικού ή άλλου χώρου ή σχετικού μεταφορικού μέσου και ο κάτοχος ή ο προσφέρων σχετικό προϊόν και ο προσφέρων ή παρέχων σχετική υπηρεσία, και οποιοδήποτε πρόσωπο απασχολείται σε σχετικό υποστατικό ή άλλο χώρο ή σχετικό μεταφορικό μέσο, στο οποίο εισέρχεται επιθεωρητής δυνάμει του εδαφίου (2), έχουν έκαστος εξ αυτών υποχρέωση να παρέχουν στον επιθεωρητή οποιαδήποτε πληροφορία που κατέχουν και διευκόλυνση, την οποία ο επιθεωρητής εύλογα απαιτεί, ο δε επιθεωρητής έχει εξουσία να απαιτεί και να λαμβάνει οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία και διευκόλυνση.

(5) Κάθε επιθεωρητής έχει υποχρέωση να επιδεικνύει, εφόσον του ζητηθεί, πριν και κατά την άσκηση οποιασδήποτε από τις εξουσίες που του χορηγούνται δυνάμει του παρόντος άρθρου, το πιστοποιητικό της ιδιότητάς του, το οποίο η αρμόδια αρχή έχει υποχρέωση να του παράσχει.

(6)(α) Σε περίπτωση που επιθεωρητής έχει εύλογη αιτία να πιστεύει, βάσει της άσκησης των εξουσιών που του χορηγεί το παρόν άρθρο, ότι -

(i) παραβιάζεται ή δεν τυγχάνει συμμόρφωσης οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου ή εκδιδόμενων δυνάμει αυτού Κανονισμών ή Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής Απόφασης, αναφορικά με σχετικό υποστατικό ή άλλο χώρο, σχετικό μεταφορικό μέσο, σχετικό προϊόν ή σχετική υπηρεσία, ή

(ii) υφίστανται σε σχετικό υποστατικό ή άλλο χώρο ή σχετικό μεταφορικό μέσο ή αναφορικά με σχετικό προϊόν ή σχετική υπηρεσία ελλείψεις, παραλείψεις ή συνθήκες, οι οποίες δυνατό είτε να θέτουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία ή την υγεία των ζώων ή το περιβάλλον ή κινητή ή ακίνητη ιδιοκτησία είτε να προκαλέσουν σοβαρή απώλεια χρήσης κινητής ή ακίνητης ιδιοκτησίας,

έχει εξουσία, με έκδοση και κοινοποίηση γραπτής οδηγίας προς τον κάτοχο ή τον υπεύθυνο του σχετικού υποστατικού ή άλλου χώρου ή σχετικού μεταφορικού μέσου, ή τον κάτοχο ή προσφέροντα σχετικό προϊόν ή τον προσφέροντα ή παρέχοντα σχετική υπηρεσία -

(αα) να ζητεί, κατά περίπτωση, τον τερματισμό της προαναφερόμενης παράβασης ή μη συμμόρφωσης ή την άρση των προαναφερομένων ελλείψεων, παραλείψεων ή συνθηκών και να καθορίζει το χρόνο εντός του οποίου ο προαναφερόμενος τερματισμός ή η άρση πρέπει, κατά την κρίση του, να επέλθει·

(ββ) να απαγορεύει, κατά περίπτωση, τη λειτουργία ή χρήση του σχετικού υποστατικού ή άλλου χώρου, την παρασκευή, εμπορία ή χρήση σχετικού μεταφορικού μέσου ή σχετικού προϊόντος και την προσφορά ή παροχή σχετικής υπηρεσίας, για περίοδο που δεν υπερβαίνει τις τέσσερις ημέρες, για σκοπούς άρσης των λόγων για τους οποίους επιβάλλεται η απαγόρευση.

(β) Κάθε επιθεωρητής έχει εξουσία να παρατείνει την περίοδο ισχύος οδηγίας απαγόρευσης, η οποία εκδόθηκε δυνάμει της παραγράφου (α), διά έκδοσης και κοινοποίησης, μια ή περισσότερες φορές, παρόμοιας γραπτής οδηγίας προς τον κάτοχο ή τον υπεύθυνο του σχετικού υποστατικού ή άλλου χώρου ή σχετικού μεταφορικού μέσου ή τον κάτοχο ή προσφέροντα σχετικό προϊόν ή τον προσφέροντα ή παρέχοντα σχετική υπηρεσία, αν ικανοποιηθεί ότι τέτοια παράταση είναι αναγκαία για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους επιβλήθηκε η πρώτη περίοδος απαγόρευσης.

(γ) Κάθε επιθεωρητής ο οποίος εκδίδει γραπτή οδηγία δυνάμει της παραγράφου (α) ή (β) –

(i) καθορίζει σε αυτήν τους λόγους έκδοσής της και την περίοδο ισχύος της τυχόν επιβληθείσας απαγόρευσης, και

(ii) αναφέρει σε αυτήν το δικαίωμα ιεραρχικής προσφυγής και την προθεσμία άσκησης αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 11.

(δ) Ο κάτοχος ή ο υπεύθυνος του σχετικού υποστατικού ή άλλου χώρου ή σχετικού μεταφορικού μέσου και ο κάτοχος ή προσφέρων σχετικό προϊόν και ο προσφέρων ή παρέχων σχετική υπηρεσία, στον οποίο έχει κοινοποιηθεί γραπτή οδηγία δυνάμει της παραγράφου (α) ή (β), έχει υποχρέωση, κατά το χρόνο ο οποίος καθορίζεται στη γραπτή οδηγία, να προβεί σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες για τον τερματισμό της σχετικής παράβασης ή μη συμμόρφωσης ή, κατά περίπτωση, για άρση των λόγων για τους οποίους τυχόν επιβλήθηκε απαγόρευση.

(ε) Σε περίπτωση που επιθεωρητής ικανοποιηθεί ότι εξέλειπαν οι λόγοι για τους οποίους εκδόθηκε γραπτή οδηγία, ανακαλεί την οδηγία αυτή και κοινοποιεί το συντομότερο δυνατό αυτή του την απόφαση στον κάτοχο ή στον υπεύθυνο του σχετικού υποστατικού ή άλλου χώρου ή σχετικού μεταφορικού μέσου ή στον κάτοχο ή προσφέροντα σχετικό προϊόν ή στον προσφέροντα ή κατέχοντα σχετική υπηρεσία.

(στ) Σε περίπτωση που αρμόδια αρχή έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι πρόσωπο διενεργεί πράξη ή τελεί σε παράλειψη, κατά παράβαση γραπτής οδηγίας η οποία εκδόθηκε δυνάμει της παραγράφου (α) ή παραγράφου (β) από επιθεωρητή τον οποίο όρισε, έχει εξουσία να επιβάλλει σε τέτοιο πρόσωπο διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες για κάθε ημέρα συνέχισης τέτοιας πράξης ή παράλειψης, ανάλογα με τη σοβαρότητα αυτής της πράξης ή παράλειψης και ανεξάρτητα από το αν συντρέχει ποινική ευθύνη δυνάμει του παρόντος Νόμου ή άλλης νομοθεσίας. Τα εδάφια (3) μέχρι και (9) του άρθρου 7 εφαρμόζονται κατ’ αναλογίαν σε επιβολή διοικητικού προστίμου από αρμόδια αρχή για παράβαση γραπτής οδηγίας εκδιδόμενης δυνάμει της παραγράφου (α) ή (β).

(7) Σε περίπτωση που, δυνάμει του παρόντος άρθρου, επιθεωρητής -

(α) παίρνει δείγμα σχετικού προϊόντος, ή

(β) παίρνει αντίγραφο, φωτοτυπία ή απόσπασμα στοιχείων, βιβλίων, εντύπων ή εγγράφων, ή

(γ) κατακρατεί ή δεσμεύει σχετικό μεταφορικό μέσο ή σχετικό προϊόν, ή

(δ) αποφασίζει να καταστρέψει σχετικό προϊόν,

πληροφορεί σχετικά κάθε πρόσωπο του οποίου το συμφέρον επηρεάζεται από τη σχετική προαναφερόμενη πράξη ή απόφαση, στις δε περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους (γ) και (δ), ο επιθεωρητής επιπλέον πληροφορεί τέτοιο πρόσωπο γραπτώς για τους λόγους στους οποίους βασίζεται η σχετική πράξη ή απόφαση και -

(i) περί του δικαιώματος αυτού του προσώπου να προσβάλει την πράξη ή απόφαση με προσφυγή στην αρμόδια αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 11· και

(ii) περί της προθεσμίας εντός της οποίας δύναται να ασκηθεί το προαναφερόμενο δικαίωμα, η οποία καθορίζεται στο άρθρο 11.

(8) Επιθεωρητής δεν καταστρέφει σχετικό προϊόν δυνάμει της παραγράφου (ε) του εδαφίου (2) -

(α) σε κάθε περίπτωση, ενόσω διαρκεί η προθεσμία για προσφυγή στην αρμόδια αρχή, η οποία καθορίζεται στο άρθρο 11· και

(β) σε περίπτωση που ασκηθεί προσφυγή στην αρμόδια αρχή, μέχρις ότου η αρμόδια αρχή με απόφασή της επικυρώσει την απόφαση του επιθεωρητή και κοινοποιήσει γραπτώς την απόφασή της επί της προσφυγής στον προσφεύγοντα.

(9)(α) Το αντίτιμο για την καταστροφή σχετικού προϊόντος δυνάμει της παραγράφου (ε) του εδαφίου (2) βαρύνει τον ιδιοκτήτη του σχετικού προϊόντος, ο οποίος έχει υποχρέωση να καταβάλει στην αρμόδια αρχή αυτό το αντίτιμο.

(β) Σε περίπτωση που ιδιοκτήτης σχετικού προϊόντος αρνείται ή παραλείπει να καταβάλει στην αρμόδια αρχή το αντίτιμο για την καταστροφή του σχετικού προϊόντος σύμφωνα με την παράγραφο (α), η αρμόδια αρχή έχει εξουσία να λάβει δικαστικά μέτρα με σκοπό την είσπραξη του οφειλόμενου ποσού ως αστικού χρέους οφειλόμενου στη Δημοκρατία.

(10) Κάθε επιθεωρητής ενεργεί κατά την άσκηση των εξουσιών και εκτέλεση των καθηκόντων του βάσει του παρόντος Νόμου σύμφωνα με τις τυχόν οδηγίες της αρμόδιας αρχής.

(11) Πρόσωπο που εν γνώσει του -

(α) αποκρύπτει, καταστρέφει ή παραποιεί πληροφορία, στοιχεία, βιβλίο, έντυπο ή έγγραφο, ή παρέχει σε επιθεωρητή ψευδή, ελλιπή, ανακριβή ή παραπλανητική πληροφορία, στοιχεία, βιβλίο, έντυπο ή έγγραφο, ή αρνείται να προσκομίσει σε επιθεωρητή πληροφορία, στοιχεία, βιβλίο, έντυπο ή έγγραφο, την οποία πληροφορία, στοιχεία, βιβλίο, έντυπο ή έγγραφο επιθεωρητής απαιτεί κατά την άσκηση των εξουσιών που του χορηγεί το παρόν άρθρο, ή

(β) μετακινεί, μεταβάλλει ή επεμβαίνει, με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς την εξουσιοδότηση επιθεωρητή, οποιοδήποτε σχετικό μεταφορικό μέσο ή σχετικό προϊόν, το οποίο επιθεωρητής κατακράτησε ή δέσμευσε δυνάμει της παραγράφου (δ) του εδαφίου (2),

είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες λίρες ή σε αμφότερες τις ποινές.

(12) Πρόσωπο το οποίο διενεργεί πράξη ή τελεί σε παράλειψη, κατά παράβαση γραπτής οδηγίας εκδιδόμενης δυνάμει του εδαφίου (6) είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες λίρες ή σε αμφότερες τις ποινές.

(13) Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση και στην έκταση που είναι ασύμβατο με Κοινοτικό Κανονισμό ή Κοινοτική Απόφαση.

Δειγματοληψία και δοκιμή σχετικών προϊόντων

9.-(1) Σε περίπτωση που επιθεωρητής παίρνει δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 8 δείγμα σχετικού προϊόντος, με σκοπό να υποβάλει το εν λόγω δείγμα σε δοκιμή, ενεργεί σύμφωνα με εκείνη από τις ακόλουθες παραγράφους (α) και (β), την οποία κρίνει ως περισσότερο αρμόζουσα κατά περίπτωση:

(α) διαιρεί επίτόπου, στην παρουσία προσώπου που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (i), το δείγμα σε τρία μέρη, σημαίνει, και σφραγίζει ή ασφαλίζει κάθε μέρος κατά τέτοιο τρόπο όπως η φύση του το επιτρέπει, και -

(i) δίνει ένα μέρος στο πρόσωπο που κατέχει ή κατά οποιοδήποτε τρόπο δικαιούται σε φύλαξη ή έλεγχο του σχετικού προϊόντος, από το οποίο λήφθηκε το δείγμα ή στον αντιπρόσωπο ή σε εργοδοτούμενο του εν λόγω προσώπου, και

(ii) κρατά ένα μέρος για την τυχόν υποβολή του σε Κυβερνητικό Αναλυτή για δοκιμή, και

(iii) κρατά ένα μέρος για μελλοντική σύγκριση·

(β) αντί να διαιρέσει ένα δείγμα, παίρνει τρία δείγματα της ίδιας παρτίδας ή κωδικού, σημαίνει, και σφραγίζει ή ασφαλίζει κάθε δείγμα κατά τέτοιο τρόπο όπως η φύση του το επιτρέπει, και χειρίζεται τα δείγματα ως να ήταν μέρη δείγματος σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο (α).

(2) Σε περίπτωση που επιθεωρητής παίρνει δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 8 δείγμα σχετικού προϊόντος, έχει εξουσία να υποβάλει το αναφερόμενο στο εδάφιο (1) δείγμα ή μέρος δείγματος σε Κυβερνητικό Αναλυτή για δοκιμή, για να διαπιστώσει κατά πόσο έχει παραβιασθεί ή δεν έχει τύχει συμμόρφωσης οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου ή εκδιδόμενων δυνάμει αυτού Κανονισμών ή Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής Απόφασης, αναφορικά με το εν λόγω δείγμα ή μέρος αυτού ή το σχετικό προϊόν από το οποίο λήφθηκε το δείγμα, νοουμένου ότι πρώτα θα ενημερώσει σχετικά οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (i) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1).

(3)(α) Ο Κυβερνητικός Αναλυτής ή πρόσωπο που ενεργεί υπό τις οδηγίες και την άμεση επίβλεψή του, το συντομότερο δυνατό, υποβάλλει σε δοκιμή οποιοδήποτε δείγμα, που υποβάλλεται στον Κυβερνητικό Αναλυτή δυνάμει του εδαφίου (2), σύμφωνα με τις τυχόν προδιαγραφές Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής Απόφασης, οι οποίες αφορούν τέτοια δοκιμή.

(β) Σε περίπτωση που διενεργηθείσα βάσει της παραγράφου (α) δοκιμή επί δείγματος καταδεικνύει ότι το δείγμα αντίκειται σε οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου ή εκδιδομένων δυνάμει αυτού Κανονισμών ή Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής Απόφασης, ο Κυβερνητικός Αναλυτής εκδίδει, και αποστέλλει ή παραδίδει στον επιθεωρητή που του υπέβαλε το δείγμα, πιστοποιητικό του τύπου που παρατίθεται στο Μέρος 1 του Τέταρτου Παραρτήματος, το οποίο καταδεικνύει το αποτέλεσμα της διενεργηθείσας δοκιμής.

(γ) Σε περίπτωση που διενεργηθείσα βάσει της παραγράφου (α) δοκιμή επί δείγματος καταδεικνύει ότι το δείγμα δεν αντίκειται σε οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου ή εκδιδομένων δυνάμει αυτού Κανονισμών ή Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής Απόφασης, ο Κυβερνητικός Αναλυτής εκδίδει, και αποστέλλει ή παραδίδει στον επιθεωρητή τη συνήθη εργαστηριακή έκθεση, η οποία καταδεικνύει το αποτέλεσμα της διενεργηθείσας δοκιμής και την οποία συντάσσει βάσει των σχετικών τυποποιημένων διαδικασιών του Κυβερνητικού Εργαστηρίου στο οποίο ο Κυβερνητικός Αναλυτής υπηρετεί ή εργάζεται.

(δ) Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, του εδαφίου (5) και του Μέρους 1 του Τέταρτου Παραρτήματος, ο όρος «δείγμα» περιλαμβάνει μέρος δείγματος.

(4) Κάθε πρόσωπο υπό την ευθύνη του οποίου Κυβερνητικό Εργαστήριο λειτουργεί λαμβάνει τα δέοντα μέτρα για τη συμμόρφωση κάθε Κυβερνητικού Αναλυτή και κάθε προσώπου που ενεργεί υπό τις οδηγίες και την άμεση επίβλεψη Κυβερνητικού Αναλυτή με την υποχρέωση που επιβάλλει το εδάφιο (3).

(5) Σε περίπτωση που επιθεωρητής υπέβαλε δυνάμει του εδαφίου (2) δείγμα σχετικού προϊόντος σε Κυβερνητικό Αναλυτή για δοκιμή, πρόσωπο το οποίο κατέχει ή κατά οποιοδήποτε τρόπο δικαιούται σε φύλαξη ή έλεγχο του σχετικού προϊόντος, από το οποίο λήφθηκε το δείγμα, ή ο αντιπρόσωπος του εν λόγω προσώπου, δικαιούται να ζητήσει και να λάβει από την αρμόδια αρχή αντίγραφο του πιστοποιητικού ή, κατά περίπτωση, αντίγραφο της εργαστηριακής έκθεσης, που εξέδωσε ο Κυβερνητικός Αναλυτής και που καταδεικνύει το αποτέλεσμα της δοκιμής:

Νοείται ότι ο αιτητής δικαιούται να λάβει αντίγραφο εργαστηριακής έκθεσης Κυβερνητικού Αναλυτή μόνο αφού καταβάλει στο πρόσωπο που του την παραδίδει το τυχόν σχετικό τέλος, το οποίο ισχύει στο Κυβερνητικό Εργαστήριο στο οποίο ο Κυβερνητικός Αναλυτής υπηρετεί ή εργάζεται, αναφορικά με την εκπόνηση τέτοιας εργαστηριακής έκθεσης.

(6) Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση και στην έκταση που είναι ασύμβατο με Κοινοτικό Κανονισμό ή Κοινοτική Απόφαση.

(7) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου -

«Κυβερνητικός Αναλυτής» σημαίνει χημικό ή άλλο επιστήμονα ή λειτουργό, που υπηρετεί ή εργάζεται σε Κυβερνητικό Εργαστήριο· και

«Κυβερνητικό Εργαστήριο» σημαίνει εργαστήριο ή χημείο, που καθορίζεται στο Μέρος 2 του Τέταρτου Παραρτήματος.

Τεκμήρια

10.-(1) Σε περίπτωση ποινικής δίωξης βάσει του παρόντος Νόμου -

(α) απόδειξη ότι σχετικό προϊόν βρισκόταν σε υποστατικό ή άλλο χώρο, ο οποίος χρησιμοποιείται για την παρασκευή προς διάθεση στην αγορά, αποθήκευση προς διάθεση στην αγορά ή διάθεση στην αγορά σχετικού προϊόντος αποτελεί εκ πρώτης όψεως μαρτυρία ότι προοριζόταν για διάθεση στην αγορά·

(β) απόδειξη ότι ουσία, η οποία χρησιμοποιείται συνήθως στην παρασκευή σχετικού προϊόντος, βρισκόταν σε υποστατικό ή άλλο χώρο, ο οποίος χρησιμοποιείται για την παρασκευή προς διάθεση στην αγορά σχετικού προϊόντος, αποτελεί εκ πρώτης όψεως μαρτυρία ότι προοριζόταν να χρησιμοποιηθεί στην παρασκευή σχετικού προϊόντος·

(γ) απόδειξη ότι σχετικό προϊόν δεν πληροί οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου ή εκδιδόμενων δυνάμει αυτού Κανονισμών ή Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής Απόφασης, και είναι μέρος μιας παρτίδας ή αποστολής σχετικών προϊόντων της ίδιας περιγραφής ή τάξης, αποτελεί εκ πρώτης όψεως μαρτυρία ότι όλα τα σχετικά προϊόντα σε εκείνη την παρτίδα ή αποστολή δεν πληρούν τη συγκεκριμένη διάταξη.

(2) Κάθε επιθεωρητής ασκεί τις εξουσίες που παρέχονται σε αυτόν δυνάμει του άρθρου 8 βάσει των τεκμηρίων τα οποία καθορίζονται στο εδάφιο (1).

(3) Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση και στην έκταση που είναι ασύμβατο με Κοινοτικό Κανονισμό ή Κοινοτική Απόφαση.

Ιεραρχική προσφυγή

11.-(1) Μέσα σε τριάντα ημέρες –

(α) από την πληροφόρηση δυνάμει του εδαφίου (7) του άρθρου 8 -

(i) για κατακράτηση ή δέσμευση σχετικού μεταφορικού μέσου ή σχετικού προϊόντος από επιθεωρητή, ή

(ii) για απόφαση επιθεωρητή για καταστροφή σχετικού προϊόντος,

(β) από την κοινοποίηση γραπτής οδηγίας από επιθεωρητή δυνάμει του εδαφίου (6) του άρθρου 8, κάθε πρόσωπο του οποίου το συμφέρον επηρεάζεται δυσμενώς δικαιούται να προσβάλει τη σχετική πράξη, απόφαση ή οδηγία με γραπτή και αιτιολογημένη προσφυγή στην αρμόδια αρχή η οποία όρισε τον επιθεωρητή.

(2) Σε περίπτωση υποβολής προσφυγής δυνάμει του εδαφίου (1), η αρμόδια αρχή την εξετάζει, δυνάμενη κατά την κρίση της να ακούσει τον προσφεύγοντα ή να δώσει σε αυτόν την ευκαιρία να υποστηρίξει γραπτώς περαιτέρω τους λόγους στους οποίους στηρίζεται η προσφυγή.

(3) Η αρμόδια αρχή έχει εξουσία να αναθέτει σε έναν ή περισσότερους λειτουργούς που υπόκεινται σε αυτήν την εξέταση θεμάτων που αφορούν την προαναφερόμενη προσφυγή και να απαιτεί από αυτούς να της υποβάλουν το πόρισμα τέτοιας εξέτασης πριν από την έκδοση της απόφασής της επί της προσφυγής.

(4) Η αρμόδια αρχή, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, εκδίδει και διαβιβάζει γραπτώς την απόφασή της επί της προσφυγής στον προσφεύγοντα, διά της οποίας απόφασης αποδέχεται εν όλω ή αποδέχεται εν μέρει ή απορρίπτει την προσφυγή, και ακυρώνει ή τροποποιεί ή επικυρώνει, αντίστοιχα, την προσβαλλόμενη πράξη ή απόφαση.

Υλοποίηση υποχρέωσης ή διακριτικής ευχέρειας που απορρέει από Κοινοτικό Κανονισμό ή Κοινοτική Απόφαση

12.-(1) Σε περίπτωση που Κοινοτικός Κανονισμός ή Κοινοτική Απόφαση εναποθέτει υποχρέωση ή διακριτική ευχέρεια στη Δημοκρατία, για θέματα άλλα από αυτά τα οποία ρυθμίζονται από άλλα άρθρα του παρόντος Νόμου ή για θέματα άλλα από αυτά τα οποία σχετίζονται με την ίδρυση νομικού προσώπου, και το Υπουργικό Συμβούλιο κρίνει ότι η φύση τέτοιας υποχρέωσης ή διακριτικής ευχέρειας απαιτεί τη θέσπιση κανόνα νομοθετικού περιεχομένου, έχει εξουσία να εκδίδει Κανονισμούς προς υλοποίηση της προαναφερόμενης υποχρέωσης ή διακριτικής ευχέρειας της Δημοκρατίας.

(2) Τα ακόλουθα συνιστούν μη εξαντλητικό κατάλογο θεμάτων για τα οποία το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει Κανονισμούς δυνάμει του εδαφίου (1):

(α) επιβολή υποχρέωσης όπως σήμανση προϊόντος αναγράφεται σε συγκεκριμένη γλώσσα·

(β) αναστολή ή προσωρινός περιορισμός διάταξης Κοινοτικού Κανονισμού, Κοινοτικής Απόφασης ή άλλης πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας ή αμφοτέρων των Κοινοτήτων.

(3) Πρόσωπο που διενεργεί πράξη ή τελεί σε παράλειψη κατά παράβαση οποιωνδήποτε Κανονισμών οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις έξι χιλιάδες λίρες ή σε αμφότερες τις ποινές.

(4) Σε περίπτωση που αρμόδια αρχή, η οποία καθορίζεται σε Κανονισμούς εκδιδόμενους δυνάμει του παρόντος άρθρου, διαπιστώσει ότι πρόσωπο διενεργεί πράξη ή τελεί σε παράλειψη, κατά παράβαση οποιασδήποτε διάταξης των ιδίων Κανονισμών, έχει εξουσία να επιβάλλει σε τέτοιο πρόσωπο διοικητικό πρόστιμο το οποίο εμπίπτει σε κλίμακα διοικητικών προστίμων η οποία καθορίζεται στους ίδιους Κανονισμούς.

(5) Τα εδάφια (2) μέχρι και (9) του άρθρου 7 εφαρμόζονται κατ’ αναλογίαν σε επιβολή διοικητικού προστίμου από αρμόδια αρχή για παράβαση κανονισμών εκδιδόμενων δυνάμει του παρόντος άρθρου.

Τροποποίηση Παραρτημάτων του παρόντος Νόμου

13. [Διαγράφηκε]
Κανονισμοί εκδιδόμενοι δυνάμει του παρόντος Νόμου

14.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου κατατίθενται στη Βουή των Αντιπροσώπων. Εάν μέσα σε εξήντα μέρες από την ημερομηνία κατάθεσης των Κανονισμών η Βουλή των Αντιπροσώπων με απόφαση της δεν τους τροποποιήσει ή δεν τους ακυρώσει, στο σύνολό τους ή μερικώς, τότε, αμέσως μετά την πάροδο της πιο πάνω προθεσμίας, οι Κανονισμοί αυτοί δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, Σε περίπτωση τροποποίησης των εν λόγω Κανονισμών στο σύνολό τους ή μερικώς από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, αυτοί δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, όπως έχουν τροποποιηθεί.

(3) Οι αναφερόμενοι στο παρόν άρθρο Κανονισμοί τίθενται σε ισχύ κατά την ημερομηνία της δημοσίευσής τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ή, αν οι ίδιοι το προβλέπουν, σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(άρθρο 2(1), 5(1) και 7(1))

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΣΥΝΙΣΤΑ ΠΟΙΝΙΚΟ ΑΔΙΚΗΜΑ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣΚΛΙΜΑΚΕΣ ΠΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ

 

Κεφάλαιο 1 - Κοινοτικοί Κανονισμοί και Κοινοτικές Αποφάσεις που ρυθμίζουν τρόφιμα:

Αύξων

Αριθμός

Πρώτη Στήλη Δεύτερη Στήλη Τρίτη Στήλη Τέταρτη Στήλη

Διατάξεις Κοινοτικών Κανονισμών ή

Κοινοτικών Αποφάσεων

Κλίμακες Ποινών Κλίμακες Διοικητικών Προστίμων Αρμόδια Αρχή
1.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του

Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

της 29ης Απριλίου

2004 για την υγιεινή των

τροφίμων:

 αρθρο 4 (παράγραφος 1)

Κλίμακα Ποινών 2

Διευθυντής του

Τμήματος

Γεωργίας, στην

έκταση που η

σχετική διάταξη

ρυθμίζει την

πρωτογενή

παραγωγή

γεωργικών

προϊόντων και

τις συναφείς

εργασίες.

 

Κεφάλαιο 2 - Κοινοτικοί Κανονισμοί και Κοινοτικές Αποφάσεις που ρυθμίζουν τα αμπελοοινικά προϊόντα:

Αύξων

Αριθμός

Πρώτη Στήλη Δεύτερη Στήλη Τρίτη Στήλη Τέταρτη Στήλη

Διατάξεις Κοινοτικών

Κανονισμών ή

Κοινοτικών Αποφάσεων

Κλίμακες Ποινών

Κλίμακες Διοικητικών

Προστίμων

Αρμόδια Αρχή
1.

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ.

2392/86 του

Συμβουλίου της 24ης

Ιουλίου

1986 για

την κατάρτιση του

κοινοτικού

αμπελουργικού

μητρώου:

΄Αρθρο 2 (παράγραφος 1)

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

ʼΑρθρο 3 (παράγραφος 2)

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

2.

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ.

1576/89 του Συμβουλίου

της 29ης

Μαΐου 1989

για τη θέσπιση των γενικών

κανόνων σχετικά

με τον ορισμό, το

χαρακτηρισμό

και την

παρουσίαση των

αλκοολούχων

ποτών:

΄Αρθρο 2
΄Αρθρο 5 (παράγραφος 1)

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

΄Αρθρο 7 (παράγραφος 1)

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

΄Αρθρο 7 (παράγραφος 2)

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

΄Αρθρο 7 (παράγραφος 4)

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο Αμπελοοινικών

Προϊόντων

 

΄Αρθρο 7 (παράγραφος 5)

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

΄Αρθρο 7 (παράγραφος 6)

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

΄Αρθρο 7 (παράγραφος 7)

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

 

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

 

΄Αρθρο 8

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

 

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

 

΄Αρθρο 9 (παράγραφος 1)

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

 

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

 

΄Αρθρο 11(α)

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

 

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

 

 

3.

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1014/90 της

Επιτροπής της 24ης Απριλίου 1990 περί

λεπτομερών κανόνων εφαρμογής για

τον ορισμό, το χαρακτηρισμό και την

παρουσίαση των

αλκοολούχων ποτών:

 

 

΄Αρθρο 7γ

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

4.

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1601/91 του

Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991 για

τη θέσπιση των γενικών κανόνων

σχετικά με τον ορισμό, τον

χαρακτηρισμό

και την παρουσίαση των αρωματισμένων

οίνων, των αρωματισμένων ποτών με

βάση τον οίνο και των αρωματισμένων

κοκτέιλ

αμπελοοινικών προϊόντων:

΄Αρθρο 6 (παράγραφος 1)

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

΄Αρθρο 6 (παράγραφος 3)

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

΄Αρθρο 7 (παράγραφος 1) Κλίμακα Διοικητικών Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

΄Αρθρο 7 (παράγραφος 2)

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

΄Αρθρο 8 (παράγραφος 1)

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

΄Αρθρο 8 (παράγραφος 2)

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

΄Αρθρο 8 (παράγραφος 4α)

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

΄Αρθρο 8 (παράγραφος 5)

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

΄Αρθρο 8 (παράγραφος 6)

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

΄Αρθρο 8 (παράγραφος 7)

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

΄Αρθρο 10 α (παράγραφος 1)

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

΄Αρθρο 11

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

5.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1493/1999

του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου

1999 για την κοινή οργάνωση της

αμπελοοινικής αγοράς:

΄Αρθρο 2 (παράγραφος 1)

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

΄Αρθρο 4 (παράγραφος 4)

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

΄Αρθρο 18 (παράγραφοι 1 και 2)

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

΄Αρθρο 19 (παράγραφοι 3 και 4)

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

΄Αρθρο 27 (παράγραφος 1)

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

΄Αρθρο 27 (παράγραφοι 3 και 6)

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

΄Αρθρο 27 (παράγραφος 4)

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

΄Αρθρο 27 (παράγραφος 10)

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

΄Αρθρο 28 (παράγραφος 1)

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

΄Αρθρο 28 (παράγραφος 4)

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

΄Αρθρο 29 (παράγραφος 4)

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο Αμπελοοινικών Προϊόντων
΄Αρθρο 42 (παράγραφος 6)

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

΄Αρθρο 44 (παράγραφοι 2, 4, 5, 7,

8, 9, 10,

11, 12, 13 και 14)

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

΄Αρθρο 45

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

΄Αρθρο 48

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

΄Αρθρο 49

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

΄Αρθρο 50 (παράγραφος 1)

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

΄Αρθρο 52 (παράγραφος 1)

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

΄Αρθρο 67 (παράγραφος 1)

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

΄Αρθρο 70 (παράγραφοι 1 και 2)

ΚλίμακαΔιοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

Παράρτημα VI, σημείο Δ1

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

Παράρτημα VII, σημείο Α

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

Παράρτημα VII, σημείο Δ1

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

Παράρτημα VII, σημείο ΣΤ1

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

Παράρτημα VII,  σημείο Ζ1

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

Παράρτημα VIII, σημείο Β

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

Παράρτημα VIII, σημείο Δ

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

Παράρτημα VIII, σημείο ΣΤ

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

Παράρτημα VIII, σημείο Ζ

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

Παράρτημα VIII, σημείο Η

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

6.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1227/2000

της Επιτροπής, της 31ης Μαΐου

2000, περί

καθορισμού λεπτομερών

κανόνων εφαρμογής του

κανονισμού

(ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του

Συμβουλίου

για την κοινή οργάνωση της

αμπελοοινικής αγοράς και ιδίως

σχετικά με το δυναμικό παραγωγής:

΄Αρθρο 2 (παράγραφος 8)

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο Αμπελοοινικών Προϊόντων
΄Αρθρο 3 (παράγραφος 2)

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

΄Αρθρο 3 (παράγραφος 4)

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

΄Αρθρο 3 (παράγραφος 8)

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

΄Αρθρο 4 (παράγραφος 4)

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

΄Αρθρο 4 (παράγραφος 5)

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

΄Αρθρο 20 (παράγραφος 8)

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

7.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1607/2000

της Επιτροπής, της 24ης Ιουλίου

2000, για τον καθορισμό ορισμένων

λεπτομερειών εφαρμογής

του κανονισμού

(ΕΚ) αριθ. 1493/1999 για την κοινή

οργάνωση της αμπελοοινικής

αγοράς, ιδίως του τίτλου σχετικά με

τους οίνους

ποιότητας που παράγονται σε

καθορισμένες περιοχές:

΄Αρθρο 10 (παράγραφος 1)

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

8.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1623/2000

της Επιτροπής, της 25ης Ιουλίου

2000, για τον

καθορισμό των λεπτομερειών

εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ)

αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου

για την κοινή οργάνωση

της αμπελοοινικής

αγοράς, όσον αφορά του

μηχανισμούς της

αγοράς:

΄Αρθρο 7 (παράγραφος 2)

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

΄Αρθρο 34 (παράγραφος 3)

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

΄Αρθρο 34 (παράγραφος 4)

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

΄Αρθρο 34 (παράγραφος 5)

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

΄Αρθρο 35 (παράγραφος 1) Κλίμακα Διοικητικών Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

΄Αρθρο 35α (παράγραφος 2)

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

΄Αρθρο 36 (παράγραφος 1)

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

΄Αρθρο 39

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

΄Αρθρο 45 (παράγραφος 1)

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

΄Αρθρο 50 (παράγραφος 2)

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

΄Αρθρο 53 (παράγραφος 1)

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

9.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2729/2000

της Επιτροπής, της 14ης

Δεκεμβρίου 2000,

σχετικά με τις λεπτομέρειες

εφαρμογής όσον αφορά τους

ελέγχους

στον αμπελοοινικό τομέα:

΄Αρθρο 19

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

10.

Κανονισμός (ΕΚ)   αριθ. 884/2001

της Επιτροπής, της 24ης Απριλίου

2001, για τις

λεπτομέρειες εφαρμογής σχετικά

με τα συνοδευτικά έγγραφα

μεταφοράς των

αμπελοοινικών προϊόντων και των

βιβλίων που πρέπει να τηρούνται

στον αμπελοοινικό τομέα:

΄Αρθρο 3 (παράγραφος 1)

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

΄Αρθρο 5 (παράγραφος 3)

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

΄Αρθρο 6 (παράγραφος 5)

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

ροϊόντων

΄Αρθρο 11 (παράγραφος 1)

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

΄Αρθρο 15 (παράγραφος 1)

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

11.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1282/2001

της Επιτροπής, της

28ης Ιουνίου 2001, για τις

λεπτομέρειες εφαρμογής του

κανονισμού

(ΕΟΚ) αριθ. 1493/1999 όσον

αφορά τις πληροφορίες για την

αναγνώριση των προϊόντων και την

παρακολούθηση της

αγοράς στον αμπελοοινικό τομέα

και για

την τροποποίηση του κανονισμού

(ΕΚ) αριθ. 1623/2000:

΄Αρθρο 2 (παράγραφος 1)

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

΄Αρθρο 4 (παράγραφος 1)

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

΄Αρθρο 6 (παράγραφος 1)

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

΄Αρθρο 12

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

΄Αρθρο 13

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

12.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 753/2002

της Επιτροπής,

της 29ης Απριλίου 2002,

για τη θέσπιση ορισμένων

λεπτομερειών

εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ)

αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου

όσον αφορά

την περιγραφή, την ονομασία, την

παρουσίαση και την προστασία

ορισμένων

αμπελοοινικών προϊόντων:

΄Αρθρο 3 (παράγραφος 3)

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

΄Αρθρο 8

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

΄Αρθρο 11 (παράγραφος 1)

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

΄Αρθρο 12

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

΄Αρθρο 23

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

΄Αρθρο 36 (παράγραφος 3)

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

΄Αρθρο 36 (παράγραφος 4)

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο Αμπελοοινικών Προϊόντων
΄Αρθρο 38

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(άρθρα 2(3), 5(2) και 13)

 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΙΝΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΕ ΕΚΑΣΤΗ

ΚΛΙΜΑΚΑ ΠΟΙΝΩΝ

 

Πρώτη Στήλη

Κλίμακες Ποινών

Δεύτερη Στήλη

Ποινές

Κλίμακα Ποινών 1

Φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους 3 μήνες ή χρηματική ποινή που

δεν υπερβαίνει τις χίλιες πεντακόσιες λίρες ή αμφότερες οι ποινές

Κλίμακα Ποινών 2

Φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους 6 μήνες ή χρηματική ποινή που

δεν υπερβαίνει τις 3 χιλιάδες λίρες ή αμφότερες οι ποινές

Κλίμακα Ποινών 3

Φυλάκιση που δεν υπερβαίνει το 1 έτος ή χρηματική ποινή που δεν

υπερβαίνει τις 6 χιλιάδες λίρες ή αμφότερες οι ποινές

Κλίμακα Ποινών 4

Φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα 2 έτη ή χρηματική ποινή που δεν

υπερβαίνει τις 10 χιλιάδες λίρες ή αμφότερες οι ποινές

Κλίμακα Ποινών 5

Φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα 3 έτη ή χρηματική ποινή που δεν

υπερβαίνει τις 20 χιλιάδες λίρες ή αμφότερες οι ποινές

Κλίμακα Ποινών 6

Φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα 5 έτη ή χρηματική ποινή που δεν

υπερβαίνει τις 40 χιλιάδες λίρες ή αμφότερες οι ποινές

ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(άρθρα 2(3), 7(2) και 13)

 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΕ ΕΚΑΣΤΗ

ΚΛΙΜΑΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ

 

Πρώτη Στήλη Δεύτερη Στήλη

Κλίμακες

Διοικητικών

Προστίμων

Διοικητικό Πρόστιμο
Κλίμακα Διοικητικών Προστίμων 1 Διοικητικό πρόστιμο μέχρι διακόσιες πενήντα λίρες για κάθε ημερήσια παράβαση διάταξης Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής Απόφασης ή διατάγματος εκδιδόμενου δυνάμει του παρόντος Νόμου
Κλίμακα Διοικητικών Προστίμων 2 Διοικητικό πρόστιμο μέχρι πεντακόσιες λίρες για κάθε ημερήσια παράβαση διάταξης Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής Απόφασης ή διατάγματος εκδιδόμενου δυνάμει του παρόντος Νόμου
Κλίμακα Διοικητικών Προστίμων 3 Διοικητικό πρόστιμο μέχρι χίλιες λίρες το οποίο επιβάλλεται άπαξ, αναφορικά με μια παράβαση διάταξης Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής Απόφασης ή διατάγματος εκδιδόμενου δυνάμει του παρόντος Νόμου
Κλίμακα Διοικητικών Προστίμων 4 Διοικητικό πρόστιμο μέχρι πέντε χιλιάδες λίρες το οποίο επιβάλλεται άπαξ, αναφορικά με μια παράβαση διάταξης Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής Απόφασης ή διατάγματος εκδιδόμενου δυνάμει του παρόντος Νόμου
Κλίμακα Διοικητικών Προστίμων 5 Διοικητικό πρόστιμο μέχρι δέκα χιλιάδες λίρες το οποίο επιβάλλεται άπαξ, αναφορικά με μια παράβαση διάταξης Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής Απόφασης ή διατάγματος εκδιδόμενου δυνάμει του παρόντος Νόμου
Κλίμακα Διοικητικών Προστίμων 6 Διοικητικό πρόστιμο μέχρι τριάντα χιλιάδες λίρες το οποίο επιβάλλεται άπαξ, αναφορικά με μια παράβαση διάταξης Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής Απόφασης ή διατάγματος εκδιδόμενου δυνάμει του παρόντος Νόμου
ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΗΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΔΟΚΙΜΕΣ

(άρθρο 9(3) και (7))

 

Μέρος 1 - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΗΣ

 

Κυβερνητικό Εργαστήριο (1) .........................................................................................

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΗΣ

---------------------------

 

Προς (2) .........................................................................................................................

 

Εγώ, ο υπογραφόμενος Κυβερνητικός Αναλυτής, πιστοποιώ ότι παρέλαβα την ............ ημέρα του .................., του έτους ................, από (3) ......................................ένα δείγμα που σημάνθηκε (4) ............................................ και είχε την περιγραφή (5) για δοκιμή (το οποίο μετά ζυγίστηκε (6)                  ) και το οποίο έχει δοκιμαστεί ή αναλυθεί από εμένα ή από πρόσωπο υπό τις οδηγίες και την άμεση επίβλεψή μου (7), και ότι τα αποτελέσματα είναι τα εξής, ως ακολούθως (8):

 

Η γνώμη και οι παρατηρήσεις μου είναι (9)

 

Επιπλέον πιστοποιώ ότι το δείγμα (από τη στιγμή της παραλαβής του από εμένα) δεν έχει υποστεί καμιά αλλαγή η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει τα αποτελέσματα, τη γνώμη μου και τις παρατηρήσεις μου που εκφράστηκαν πιο πάνω.

 

Ως μάρτυρας, η υπογραφή μου την ................ ημέρα του ................., του έτους ............

 

 

(Υπογραφή) ............................

Κυβερνητικός Αναλυτής

 

 

Σημειώσεις:

(1) Εδώ εισάγεται το όνομα και η διεύθυνση του Κυβερνητικού Εργαστηρίου που εκτελεί τη δοκιμή.

(2) Εδώ εισάγεται το όνομα και η διεύθυνση του προσώπου που υπέβαλε το δείγμα για δοκιμή.

(3) Εδώ εισάγεται το όνομα του προσώπου που έφερε το δείγμα για δοκιμή.

(4) Εδώ εισάγεται το όνομα/είδος του δείγματος και αριθμός αναφοράς, παραδείγματος χάριν, ο αριθμός Κυβερνητικού Εργαστηρίου.

(5) Εδώ εισάγονται παρατηρήσεις σχετικές με το δείγμα, όπως ημερομηνία δειγματοληψίας, και στοιχεία του προσώπου από το οποίο λήφθηκε το δείγμα.

(6) Αυτό το σημείο δύναται να διαγραφεί ή το κενό να μη συμπληρωθεί, όταν το δείγμα δεν μπορεί να ζυγιστεί εύκολα ή όταν η ζύγιση δεν έχει σημασία για το αποτέλεσμα της δοκιμής.

(7) Εδώ διαγράφονται οι λέξεις «από εμένα ή» ή οι λέξεις «ή από πρόσωπο υπό τις οδηγίες και την άμεση επίβλεψή μου», ανάλογα με την περίπτωση.

(8) Εδώ ο Κυβερνητικός Αναλυτής ορίζει το αποτέλεσμα της δοκιμής.

(9) Εδώ ο Κυβερνητικός Αναλυτής εκφράζει, αν το κρίνει αναγκαίο, τη γνώμη του και τις παρατηρήσεις του, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του περί της Εφαρμογής των Κοινοτικών Κανονισμών και Κοινοτικών Αποφάσεων Νόμου, των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών και των σχετικών Κοινοτικών Κανονισμών και Κοινοτικών Αποφάσεων.

 

 

Μέρος 2 - ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

 

Γενικό Χημείο του Κράτους.

Εργαστήριο ελέγχου τροφίμων ζωϊκής προέλευσης του Τμήματος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.

Εργαστήριο ή χημείο του Τμήματος Γεωργίας.

Εργαστήριο ή χημείο που διαπιστεύεται στη Δημοκρατία βάσει του περί Τυποποίησης, Διαπίστευσης και Τεχνικής Πληροφόρησης Νόμου του 2002 ή διαπιστεύεται σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και συμβαλλόμενο κράτος στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αρ. Φακ.:  23.01.240.2006

ΒΣΓ/ΑΧ//ΝΑ