Προοίμιο

Για σκοπούς-

(α) διασφάλισης της εφαρμογής στη Δημοκρατία της Απόφασης 2009/371/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 6ης Απριλίου 2009 για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ) και της Απόφασης 2009/968/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 30ης Νοεμβρίου 2009 για την έκδοση των κανόνων περί εμπιστευτικότητος των πληροφοριών της Ευρωπόλ∙ και

(β) καλύτερης εφαρμογής ορισμένων διατάξεων της Απόφασης 2009/371/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 6ης Απριλίου 2009 για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ) και της Απόφασης 2009/968/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 30ης Νοεμβρίου 2009 για την έκδοση των κανόνων περί εμπιστευτικότητος των πληροφοριών της Ευρωπόλ,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ) Νόμος του 2011.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

“Απόφαση” σημαίνει την Απόφαση 2009/371/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 6ης Απριλίου 2009 για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ)˙

“Απόφαση 2009/968/ΔΕΥ” σημαίνει την Απόφαση 2009/968/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 30ης Νοεμβρίου 2009 για την έκδοση των κανόνων περί εμπιστευτικότητος των πληροφοριών της Ευρωπόλ∙

“αρμόδιες αρχές” σημαίνει την Αστυνομία Κύπρου, το Τμήμα Τελωνείων και τη Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης˙

“Δημοκρατία” σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία˙

“διαβαθμισμένη πληροφορία Ευρωπόλ” σημαίνει κάθε πληροφορία και υλικό σε οποιαδήποτε μορφή, των οποίων η άνευ αδείας κοινολόγηση μπορεί να βλάψει σε ποικίλο βαθμό τα συμφέροντα της Ευρωπόλ ή ενός ή περισσoτέρων κρατών μελών και που απαιτεί την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων ασφαλείας, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο β) της Απόφασης 2009/968/ΔΕΥ˙

“Κοινές Ομάδες Έρευνας” σημαίνει ομάδες έρευνας, οι οποίες συγκροτούνται σύμφωνα με τον περί Κοινών Ομάδων Έρευνας Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσται, και αποτελούνται από μέλη της Αστυνομίας Κύπρου, της Μονάδας Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης και εξουσιοδοτημένους λειτουργούς του Τμήματος Τελωνείων, που διορίζουν οι αρμόδιες αρχές, καθώς και από προσωπικό της Ευρωπόλ, στο βαθμό που οι ομάδες αυτές ερευνούν αξιόποινες πράξεις, για τις οποίες η Ευρωπόλ είναι αρμόδια δυνάμει του άρθρου 4 της Απόφασης.

Υιοθέτηση της Απόφασης και της Απόφασης 2009/968/ΔΕΥ

3. Με τον παρόντα Νόμο, η Απόφαση, της οποίας το κείμενο εμφαίνεται στον Πρώτο Πίνακα του παρόντος Νόμου και η Απόφαση 2009/968/ΔΕΥ, της οποίας το κείμενο εμφαίνεται στο Δεύτερο Πίνακα του παρόντος Νόμου, υιοθετούνται και έχουν δεσμευτική ισχύ στη Δημοκρατία.

Εθνική Μονάδα Ευρωπόλ

4. (1) Για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 8 της Απόφασης, η Αστυνομία Κύπρου ορίζεται ως Εθνική Μονάδα Ευρωπόλ.

(2) Ο Υπεύθυνος της Εθνικής Μονάδας Ευρωπόλ ορίζεται από τον Αρχηγό Αστυνομίας.

(3) Το Τμήμα Τελωνείων και η Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης δύνανται να τοποθετούν οικείους λειτουργούς στην Εθνική Μονάδα Ευρωπόλ.

Εξουσίες αρμόδιων αρχών

5. Οι αρμόδιες αρχές, για σκοπούς συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν δυνάμει της Απόφασης και για σκοπούς διεκπεραίωσης των καθηκόντων και των λειτουργιών που ανατίθενται σε αυτές δυνάμει της Απόφασης, δύνανται -

(α) να αποτείνονται προς οποιοδήποτε πρόσωπο, αρχή ή υπηρεσία και να ζητούν και να λαμβάνουν οποιαδήποτε σχετικά στοιχεία, δεδομένα και πληροφορίες˙

(β) να συλλέγουν, να φυλάττουν, να κατέχουν, να χρησιμοποιούν, να επεξεργάζονται, να αναλύουν, να διαβιβάζουν και να κοινοποιούν οποιαδήποτε σχετικά στοιχεία, δεδομένα και πληροφορίες, τα οποία έχουν περιέλθει στην κατοχή τους είτε κατά την ενάσκηση εξουσίας δυνάμει της παραγράφου (α) είτε στα πλαίσια της ενάσκησης των συνήθων λειτουργιών και καθηκόντων τους για την πρόληψη και καταπολέμηση του εγκλήματος ή τη διερεύνηση και εξιχνίαση οποιουδήποτε ποινικού αδικήματος που εμπίπτει στις αρμοδιότητές τους∙

(γ) τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 13 της Απόφασης, να ανατρέχουν στο Σύστημα Πληροφοριών Ευρωπόλ.

Αξιωματικοί-σύνδεσμοι

6. Ο αξιωματικός – σύνδεσμος, που αποσπάται στην Ευρωπόλ δυνάμει του άρθρου 9 της Απόφασης, ορίζεται από την αρμόδια αρχή από την οποία προέρχεται.

Εθνικοί εμπειρογνώμονες

7. Η απόσπαση εθνικών εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπόλ δυνάμει της παραγράφου 5 του άρθρου 39 της Απόφασης, υπόκειται στην έγκριση της αρμόδιας αρχής από την οποία προέρχεται το πρόσωπο που αποσπάται.

Εθνική Εποπτική Αρχή

8. Ο Επίτροπος Προστασίας των Δεδομένων, που διορίζεται δυνάμει του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, αποτελεί την Εθνική Εποπτική Αρχή που προβλέπεται στο άρθρο 33 της Απόφασης.

Αντιπρόσωπος στο διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπόλ

9. Ο αντιπρόσωπος της Δημοκρατίας που συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπόλ, σύμφωνα με το άρθρο 37 της Απόφασης, καθώς και το αναπληρωματικό μέλος που δύναται να αντικαταστήσει τον αντιπρόσωπο της Δημοκρατίας, διορίζεται από τον Αρχηγό Αστυνομίας μετά από έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Δικαίωμα πρόσβασης

10. (1) Κάθε πρόσωπο δικαιούται να λαμβάνει, σε τακτά χρονικά διαστήματα, πληροφορίες σχετικά με το αν η Ευρωπόλ επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, να λαμβάνει κοινοποίηση των εν λόγω δεδομένων σε κατανοητή μορφή ή να απαιτεί τον έλεγχο των δεδομένων αυτών, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 30 της Απόφασης.

(2) Κάθε πρόσωπο που επιθυμεί να ασκήσει τα δικαιώματά του, σύμφωνα με το εδάφιο (1), υποβάλλει αίτηση στην Εθνική Εποπτική Αρχή, που προβλέπεται στο άρθρο 8 του παρόντος Νόμου.

Εμπιστευτικότητα των πληροφοριών της Ευρωπόλ

11. Οι αρμόδιες αρχές και η Εθνική Μονάδα Ευρωπόλ εφαρμόζουν την Απόφαση 2009/968/ΔΕΥ αναφορικά με επεξεργασία διαβαθμισμένης πληροφορίας Ευρωπόλ, στα πλαίσια διεκπεραίωσης των καθηκόντων και λειτουργιών που ανατίθενται σε αυτές, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Απόφασης.

Ποινικά αδικήματα

12. Οποιοδήποτε πρόσωπο, που είναι μέλος στο διοικητικό συμβούλιο ή διευθυντής ή αναπληρωτής διευθυντής ή υπάλληλος της Ευρωπόλ ή αξιωματικός σύνδεσμος στην Ευρωπόλ ή μέλος της Εθνικής Μονάδας Ευρωπόλ, ενεργεί κατά παράβαση της υποχρέωσης που προβλέπεται στην παράγραφο (1) του άρθρου 41 της Απόφασης ή κατά παράβαση οποιασδήποτε από τις υποχρεώσεις τηρήσεως εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας που προβλέπονται στις παραγράφους (2) και (3) του άρθρου 41 της Απόφασης, διαπράττει ποινικό αδίκημα και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία χρόνια ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις δεκαεπτά χιλιάδες ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.

Έκδοση Κανονισμών

13. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου.

Καταργήσεις

14. Με τον παρόντα Νόμο καταργούνται -

(α) Ο περί της Σύμβασης για την Ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας και του Πρωτοκόλλου Σχετικά με την Ερμηνεία της εν λόγω Σύμβασης από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με Προδικαστικές Αποφάσεις (Κυρωτικός) Νόμος ∙

(β) ο περί του Πρωτοκόλλου Σχετικά με τα Προνόμια και τις Ασυλίες της Ευρωπόλ, των Μελών των Οργάνων της, των Αναπληρωτών Διευθυντών και των Υπαλλήλων της (Κυρωτικός) Νόμος∙

(γ) ο περί του Πρωτοκόλλου που τροποποιεί το Άρθρο 2 και το Παράρτημα της Σύμβασης για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Σύμβαση Ευρωπόλ) (Κυρωτικός) Νόμος∙

(δ) ο περί του Πρωτοκόλλου που Τροποποιεί τη Σύμβαση για την Ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Σύμβαση Ευρωπόλ) και το Πρωτόκολλο Σχετικά με τα Προνόμια και τις Ασυλίες της Ευρωπόλ, των Μελών των Οργάνων της, των Αναπληρωτών Διευθυντών και των Υπαλλήλων της (Κυρωτικός) Νόμος∙

(ε) ο περί του Πρωτοκόλλου που Τροποποιεί τη Σύμβαση για την Ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Σύμβαση ΕUROPOL) (Κυρωτικός) Νόμος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Πατήστε εδώ για τον ΠΡΩΤΟ ΠΙΝΑΚΑ.

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Πατήστε εδώ για το ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΙΝΑΚΑ.

Σημείωση
22 του Ν. 126(Ι)/2018Κατάργηση

22. Με τον παρόντα Νόμο [Σ.Σ.: δηλαδή το Ν. 126(Ι)/2018] ο περί της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ) Νόμος του 2011 καταργείται.