ΜΕΡΟΣ ΙΧ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΖΙΝΟΥ
Έγκριση των εσωτερικών ελέγχων από την Αρχή

54.-(1) Ο διαχειριστής εφαρμόζει σύστημα εσωτερικών ελέγχων στις εγκαταστάσεις καζίνου για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου απώλειας περιουσιακών στοιχείων λόγω κλοπής, απάτης, λαθών και παραλείψεων, την ελαχιστοποίηση του κινδύνου της σωματικής ακεραιότητας των πελατών καζίνου και των υπαλλήλων καζίνου και την εξασφάλιση της αξιοπιστίας των εισοδημάτων, το οποίο εγκρίνεται από την Αρχή τουλάχιστον ενενήντα (90) ημέρες πριν από την έναρξη της λειτουργίας του καζίνου, εκτός εάν η Αρχή αποφασίσει διαφορετικά.

(2) Η Αρχή καθ’ οιονδήποτε χρόνο δύναται, με έγγραφη ειδοποίηση ενενήντα (90) ημερών, να ζητήσει από το διαχειριστή να προβεί σε αλλαγές στις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου και ο διαχειριστής δύναται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ειδοποίηση αυτή να υποβάλει ένσταση προς την Αρχή κατά των προτεινόμενων αλλαγών.

(3) Η Αρχή εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ειδοποίηση της ένστασης που υποβάλλεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (2), ειδοποιεί το διαχειριστή εάν αυτή επιβεβαιώνει, διαφοροποιεί ή αποσύρει την απαίτησή της ως προς τις προτεινόμενες αλλαγές στις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου και κάθε τέτοια αλλαγή όπως η Αρχή ήθελε καθορίσει, εφαρμόζεται πριν από το τέλος της περιόδου των ενενήντα (90) ημερών από την ειδοποίηση.

(4) Ο διαχειριστής δύναται, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, με ειδοποίηση προς την Αρχή ενενήντα (90) ημερών, να ζητήσει αλλαγή στις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου και η Αρχή αφού μελετήσει το αίτημα κοινοποιεί στο διαχειριστή την απόφασή της για έγκριση ή απόρριψη της προτεινόμενης αλλαγής και στην περίπτωση που η ζητούμενη αλλαγή έχει εγκριθεί, καθίσταται εφαρμοστέα στο τέλος της περιόδου των ενενήντα (90) ημερών από την ειδοποίηση ή σε όποιο χρόνο συμφωνηθεί διαφορετικά από την Αρχή.

(5) Οι εγκεκριμένοι εσωτερικοί έλεγχοι παραμένουν σε πλήρη εφαρμογή μέχρι να τροποποιηθούν, αντικατασταθούν ή διαφοροποιηθούν με την έγκριση της Αρχής.

(6) Ο διαχειριστής είναι υπόχρεος να συμμορφώνεται με το εγκεκριμένο σύστημα εσωτερικών ελέγχων.

(7) Παράλειψη συμμόρφωσης με οποιαδήποτε διάταξη των εδαφίων (1), (2), (3), (4) και (6) από το διαχειριστή αποτελεί επαρκή λόγο για διεξαγωγή πειθαρχικής διαδικασίας εναντίον του από την Αρχή.

Τραπεζικοί λογαριασμοί

55.-(1) Ο διαχειριστής διατηρεί τραπεζικό λογαριασμό ή λογαριασμούς, ξεχωριστά από οποιεσδήποτε άλλες εργασίες ή συμφέροντα που δυνατό να έχει ο ίδιος για άλλους σκοπούς, για όλες τις εισπράξεις και τραπεζικές συναλλαγές που προκύπτουν από ή σχετίζονται με το καζίνο θέρετρο, σύμφωνα με τους εγκριθέντες από την Αρχή εσωτερικούς ελέγχους και τους δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδόμενους Κανονισμούς, ενώ η επιλογή της τράπεζας στην οποία διατηρείται ο τραπεζικός λογαριασμός εγκρίνεται εκ των προτέρων από την Αρχή.

(2) Ο διαχειριστής παρέχει στην Αρχή έγγραφη εξουσιοδότηση η οποία απευθύνεται προς την εγκεκριμένη τράπεζα σε τύπο αποδεκτό από την τράπεζα και την Αρχή, με σκοπό την εξουσιοδότηση της Αρχής να λαμβάνει αντίγραφα των τραπεζικών καταστάσεων του λογαριασμού, όπως δύναται να ζητηθεί από την Αρχή ή τους επιθεωρητές αυτής.

(3) Επιθεωρητής, με την εκ των προτέρων εξουσιοδότηση της Αρχής και με έγγραφη ειδοποίηση προς την εγκεκριμένη τράπεζα, δύναται να της ζητήσει, σύμφωνα με το εδάφιο (1), να του παράσχει τραπεζικές καταστάσεις ή άλλες πληροφορίες αναφορικά με το λογαριασμό του διαχειριστή.

(4) Παράλειψη του διαχειριστή να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε διάταξη των εδαφίων (1) ή/και (2), αποτελεί επαρκή λόγο για τη διεξαγωγή πειθαρχικής διαδικασίας εναντίον του από την Αρχή.

Λογιστικά αρχεία

56.-(1) Ο διαχειριστής διατηρεί ακριβή, αληθή και πλήρη λογιστικά αρχεία βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ούτως ώστε να καταγράφονται και να αντικατοπτρίζονται ορθά οι συναλλαγές και η οικονομική κατάσταση των λειτουργιών του καζίνου θερέτρου, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους εσωτερικούς ελέγχους και τους δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδόμενους Κανονισμούς.

(2) Τα λογιστικά αρχεία πρέπει να τηρούνται με τρόπο που να καθιστά δυνατή την ακριβή και ορθή ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων, καθώς και τον έλεγχο τόσο των αρχείων όσο και των οικονομικών καταστάσεων.

(3) Παράλειψη του διαχειριστή να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε διάταξη των εδαφίων (1) ή/και (2), αποτελεί επαρκή λόγο για τη διεξαγωγή πειθαρχικής διαδικασίας εναντίον του από την Αρχή.

Οικονομικές καταστάσεις

57.-(1) Ο διαχειριστής εντός ενενήντα (90) ημερών από το τέλος εκάστου οικονομικού έτους, ετοιμάζει οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως αυτά υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου και τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Παράλειψη του διαχειριστή να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του εδαφίου (1) αποτελεί επαρκή λόγο για τη διεξαγωγή πειθαρχικής διαδικασίας εναντίον του από την Αρχή.

Τήρηση αρχείων

58.-(1) Ο διαχειριστής διασφαλίζει ότι όλα τα αρχεία του καζίνου θερέτρου φυλάττονται στο χώρο και κατά τον τρόπο που εγκρίνεται από την Αρχή και διατηρούνται για έξι (6) τουλάχιστον έτη, μετά από τις συναλλαγές στις οποίες αυτά αφορούν.

(2) Ο διαχειριστής θέτει στη διάθεση της Αρχής ή σε επιθεωρητή όλα τα αρχεία του καζίνου θερέτρου κατά τη διάρκεια των έξι (6) ετών της περιόδου φύλαξης, σύμφωνα με το εδάφιο (1), κατόπιν αίτησης από την Αρχή ή από επιθεωρητή.

(3) Παράλειψη του διαχειριστή να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του εδαφίου (1) ή/και (2) αποτελεί επαρκή λόγο για τη διεξαγωγή πειθαρχικής διαδικασίας εναντίον του από την Αρχή.

Έλεγχος και ειδικός έλεγχος

59.-(1) Ο διαχειριστής έγκαιρα μετά τη λήξη του οικονομικού έτους διορίζει νόμιμο ελεγκτή ή νόμιμο ελεγκτικό γραφείο που έχει εξασφαλίσει άδεια δυνάμει των διατάξεων του περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμου και εγκρίνεται από την Αρχή για τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου των λογιστικών αρχείων και των οικονομικών καταστάσεων του διαχειριστή.

(2) Η Αρχή για την άσκηση των προβλεπόμενων στο εδάφιο (1) αρμοδιοτήτων της δύναται να ζητήσει τη συνδρομή του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας, εάν το κρίνει σκόπιμο.

(3) Ο διαχειριστής υποβάλλει στην Αρχή εντός τριών (3) μηνών από το τέλος εκάστου οικονομικού του έτους, αντίγραφο των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων, της έκθεσης ελέγχου και οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες ή αναφορές έχουν ζητηθεί από την Αρχή.

(4) Η Αρχή με γραπτή γνωστοποίησή της δύναται να απαιτεί από το διαχειριστή να διορίσει με δικά του έξοδα, ειδικό ελεγκτή ή άλλους ειδικούς οι οποίοι πρέπει να εγκριθούν εκ των προτέρων από αυτήν, και ο δε διαχειριστής αφού λάβει τη σχετική έγκριση τότε προβαίνει στο διορισμό τους.

(5) Ο ειδικός ο οποίος διορίζεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (4) εξετάζει και διερευνά τα θέματα που ορίζονται στη γραπτή γνωστοποίηση της Αρχής, υποβάλλει σχετική έκθεση και παρέχει σε αυτήν όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται από αυτήν εντός του χρόνου που καθορίζεται στη γνωστοποίηση της Αρχής .

(6) Παράλειψη συμμόρφωσης του διαχειριστή με τις διατάξεις των εδαφίων (1), (3) και (4) αποτελεί επαρκή λόγο για τη διεξαγωγή πειθαρχικής διαδικασίας εναντίον του από την Αρχή.