ΜΕΡΟΣ Χ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ
Εκθέσεις που απαιτούνται από την Αρχή αναφορικά με τη λειτουργία του καζίνου θερέτρου

60.-(1) Η Αρχή δύναται να ζητά από το διαχειριστή πληροφορίες ή εκθέσεις σε σχέση με θέματα που αφορούν τη λειτουργία του καζίνου θερέτρου και ο διαχειριστής οφείλει να συμμορφώνεται με τα αιτήματα αυτά εντός του καθορισμένου από την Αρχή, χρόνου.

(2) Παράλειψη του διαχειριστή να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του εδάφιου (1) αποτελεί επαρκή λόγο για τη διεξαγωγή πειθαρχικής διαδικασίας εναντίον του από την Αρχή.

Οδηγίες προς το διαχειριστή

61.-(1) Η Αρχή δύναται να δίνει γραπτή οδηγία στο διαχειριστή η οποία να είναι συμβατή με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς, η οποία δύναται να αφορά τη διεύθυνση, την εποπτεία και τον έλεγχο του καζίνου θερέτρου εντός και εκτός αυτού και ο διαχειριστής οφείλει να συμμορφώνεται με τέτοια οδηγία εντός του χρόνου που ορίζεται από την Αρχή.

(2) Η εξουσία που παραχωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου περιλαμβάνει αιτήματα της Αρχής προς το διαχειριστή με τα οποία καλείται να υιοθετήσει, διαφοροποιήσει, τερματίσει ή απέχει από οποιαδήποτε πράξη, ενέργεια ή πρακτική εφαρμόζεται στο καζίνο θέρετρο ή αλλού.

(3) Παράλειψη συμμόρφωσης του διαχειριστή με οδηγία εκδοθείσα δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) αποτελεί επαρκή λόγο για τη διεξαγωγή πειθαρχικής διαδικασίας εναντίον του από την Αρχή.

Διεξαγωγή έρευνας του καζίνου θερέτρου και του διαχειριστή

62.-(1) Η Αρχή δύναται να διεξάγει έρευνα στο καζίνο θέρετρο και στο διαχειριστή καθ’ οποιονδήποτε χρόνο εφόσον έχει εύλογη αιτία να θεωρεί ότι πρέπει να ενεργήσει με τον τρόπο αυτό ή στην περίπτωση που της έχει δοθεί σχετική οδηγία από το Υπουργικό Συμβούλιο.

(2) Η διερεύνηση δύναται να περιλαμβάνει τις λειτουργίες του καζίνου θερέτρου, του διαχειριστή, των συνεργατών του διαχειριστή ή οποιουδήποτε προσώπου, το οποίο κατά τη γνώμη της Αρχής δύναται να επηρεάσει την άσκηση των εργασιών ή τη λειτουργία του καζίνου ή του διαχειριστή.

(3) Ο διαχειριστής πρέπει να συνεργάζεται πλήρως με την Αρχή, κατά τη διάρκεια διερεύνησης, σύμφωνα με το εδάφιο (2) και να παρέχει όλες τις πληροφορίες, αρχεία και έγγραφα που του ζητούνται, να απαντά σε οποιαδήποτε ερωτήματα εγείρονται από την Αρχή και να παρευρίσκεται σε οποιεσδήποτε συναντήσεις ή ακροάσεις απαιτούνται από αυτήν.

(4) Παράλειψη συμμόρφωσης του διαχειριστή με τις διατάξεις του εδαφίου (3) αποτελεί επαρκή λόγο για τη διεξαγωγή πειθαρχικής διαδικασίας εναντίον του από την Αρχή.

Αλλαγή της κατάστασης του διαχειριστή

63.-(1) Ο διαχειριστής γνωστοποιεί στην Αρχή οποιαδήποτε προτιθέμενη αλλαγή στην ιδιοκτησία ή τη διοίκηση του διαχειριστή ή σε σχέση με συνεργάτες αυτού, η οποία δύναται να επηρεάσει την άσκηση ή την λειτουργία του καζίνου θερέτρου ή την άσκηση ελέγχου επί του διαχειριστή και τέτοια αλλαγή δεν επιτρέπεται να υλοποιηθεί χωρίς την εκ των προτέρων γραπτή έγκριση της Αρχής.

(2) Σε περίπτωση που αλλαγή, σύμφωνα με το εδάφιο (1), βρίσκεται εκτός του ελέγχου του διαχειριστή, ο διαχειριστής γνωστοποιεί αμέσως στην Αρχή οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή ευθύς μόλις αυτή περιέλθει σε γνώση του.

(3) Η Αρχή αφού μελετήσει οποιεσδήποτε τροποποιήσεις που προτείνονται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) ή των τροποποιήσεων που υλοποιήθηκαν, δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (2), διερευνά τις επιπτώσεις των αλλαγών στο διαχειριστή και το καζίνο θέρετρο, καθώς και στην καταλληλότητα της προτιθέμενης αλλαγής στη διοίκηση, ιδιοκτησία ή τους συνεργάτες, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς και ακολούθως δύναται να εγκρίνει ή να απορρίψει την αλλαγή ή να επιβάλει πρόσθετους όρους στην άδεια καζίνου θερέτρου ή διαφορετικά να δώσει οδηγίες στο διαχειριστή, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 61, ώστε να διασφαλισθεί η συμμόρφωση με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και τους δυνάμει αυτούς εκδιδόμενους Κανονισμούς.

(4) Παράλειψη συμμόρφωσης του διαχειριστή με οποιαδήποτε διάταξη των εδαφίων (1) και (2), αποτελεί επαρκή λόγο για τη διεξαγωγή πειθαρχικής διαδικασίας εναντίον του από την Αρχή.

Συμβόλαια με ακατάλληλα πρόσωπα και έγκριση κάποιων συμβολαίων

64.-(1) Ο διαχειριστής δεν επιτρέπεται να προβαίνει σε συνομολόγηση συμβάσεων για την προμήθεια αγαθών ή υπηρεσιών για το καζίνο θέρετρο, άμεσα ή έμμεσα, με οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο έχει υποβάλει αίτηση έκδοσης άδειας προμηθευτή ειδών παιγνίου και το οποίο απορρίφθηκε ή κρίθηκε ακατάλληλο από την Αρχή ή του οποίου η άδεια προμηθευτή ειδών παιγνίου ανακλήθηκε από την Αρχή ή από οποιαδήποτε άλλη αντίστοιχη αρχή.

(2) Η Αρχή δύναται να εκδίδει κανόνες ή οδηγίες σε σχέση με κοινοποιηθείσες προς αυτήν συμβάσεις προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών συγκεκριμένου τύπου ή πέραν συγκεκριμένης αξίας για το καζίνο θέρετρο, όπως αυτές καθορίζονται στους δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδόμενους Κανονισμούς και ο διαχειριστής οφείλει να συμμορφωθεί με τους εν λόγω κανόνες ή οδηγίες.

(3) Παράλειψη συμμόρφωσης του διαχειριστή με τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) αποτελεί επαρκή λόγο για τη διεξαγωγή πειθαρχικής διαδικασίας εναντίον του από την Αρχή.

Διαφήμιση και προώθηση του καζίνου θερέτρου

65.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), κανένα πρόσωπο δεν διεξάγει οποιεσδήποτε δραστηριότητες διαφήμισης ή προώθησης καζίνου θερέτρου εντός ή εκτός της Δημοκρατίας στην περίπτωση που δεν τηρούνται οι διατάξεις του εδαφίου (3) του παρόντος άρθρου, των δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδόμενων Κανονισμών και των προτύπων και απαιτήσεων που η Αρχή θέτει.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3) του παρόντος άρθρου, οι δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδόμενοι Κανονισμοί δύναται να θέτουν απαιτήσεις αναφορικά με τον τύπο, το περιεχόμενο, το χρόνο και την τοποθεσία των διαφημίσεων που σχετίζονται με το καζίνο θέρετρο.

(3) Η διαφήμιση του καζίνου θερέτρου πρέπει -

(α) Να είναι αληθής, καλόγουστη, πληροφοριακή και να μην είναι προσβλητική καθ’ οιονδήποτε τρόπο·

(β) να μην προωθεί το παίγνιο στο καζίνο ως οικονομική εναλλακτική λύση·

(γ) να προωθεί το καζίνο θέρετρο ως ενιαία ανάπτυξη και όχι μόνο ως δραστηριότητα παιγνίου·

(δ) να λαμβάνει υπόψη την ανάγκη προστασίας των ανηλίκων και άλλων ευάλωτων προσώπων από οποιεσδήποτε αρνητικές επιπτώσεις ενδέχεται να προκληθούν από το παίγνιο καζίνου· και

(ε) να καθοδηγεί πρόσωπα τα οποία επιθυμούν να εμπλακούν σε παίγνιο καζίνου προς ένα αυστηρά ελεγχόμενο και ασφαλές καζίνο θέρετρο, ώστε αυτά να αποτρέπονται από του να επισκέπτονται παράνομα καζίνο ή καζίνο που λειτουργούν σε μη επαρκώς ελεγχόμενο περιβάλλον.

(4) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (5), παράλειψη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του εδαφίου (1) από το διαχειριστή, στέλεχος καζίνου, υπάλληλο καζίνου, λειτουργό Διευθέτησης ή αντιπρόσωπο Διευθέτησης, αποτελεί επαρκή λόγο για τη διεξαγωγή πειθαρχικής διαδικασίας εναντίον του υπαιτίου από την Αρχή.

(5) Παράλειψη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου από οποιοδήποτε πρόσωπο αποτελεί αδίκημα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96.

Απαιτήσεις υπευθύνου παιγνίου

66.-(1) Ο διαχειριστής δημιουργεί και διατηρεί καθ’ όλη τη διάρκεια της άδειας του καζίνου θερέτρου, σχέδιο υπευθύνου παιγνίου, το οποίο εγκρίνεται από την Αρχή και είναι σύμφωνο με τους δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδόμενους Κανονισμούς.

(2) Το σχέδιο υπευθύνου παιγνίου υποβάλλεται στην Αρχή προς έγκριση πριν από την έκδοση της άδειας του καζίνου θερέτρου.

(3) Το σχέδιο υπεύθυνου παιγνίου πρέπει να περιέχει -

(α) Τους σκοπούς, στόχους, δείκτες απόδοσης του σχεδίου υπευθύνου παιγνίου και τα χρονικά πλαίσια για την επίτευξη όλων των προϋποθέσεων υπεύθυνου παιγνίου οι οποίες απαιτούνται από την Αρχή είτε με βάση τους δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδόμενους Κανονισμούς είτε με βάση οποιοδήποτε άλλο πλαίσιο·

(β) το πρόσωπο ή την επιτροπή που διορίζεται από το διαχειριστή για την επίβλεψη της δημιουργίας, λειτουργίας και εφαρμογής του εν λόγω σχεδίου και τις λεπτομέρειες και τα καθήκοντα τέτοιου προσώπου ή επιτροπής·

(γ) τις διαδικασίες και οδηγίες για την αναγνώριση και τον εντοπισμό οποιουδήποτε πελάτη καζίνου, ο οποίος έχει ή ενδέχεται να παρουσιάζει προβλήματα που προκύπτουν από τον εθισμό στον τζόγο·

(δ) τις διαδικασίες και τις οδηγίες αναφορικά με τη διαθεσιμότητα πληροφοριών, θεραπειών, υπηρεσιών παροχής συμβουλευτικής αγωγής ή υπηρεσιών παρέμβασης προς οποιοδήποτε πελάτη του καζίνου σε σχέση με προβλήματα εθισμού, υπευθύνου παιγνίου και τα οικονομικά, κοινωνικά και άλλα προβλήματα που δυνατό να προκληθούν από το παίγνιο·

(ε) λεπτομέρειες αναφορικά με τη δημιουργία, λειτουργία και εφαρμογή από το διαχειριστή καζίνου, συστήματος το οποίο να παρέχει τη δυνατότητα σε πελάτη καζίνου να θέτει όρια στο ποσό που αυτός δαπανά για το παίγνιο ή στο χρόνο που αναλώνει παίζοντας·

(στ) λεπτομέρειες αναφορικά με τη δημιουργία, λειτουργία και εφαρμογή από το διαχειριστή, συστήματος εξαίρεσης πελατών καζίνου με προβλήματα που αφορούν το παίγνιο.

(ζ) λεπτομέρειες αναφορικά με τη δημιουργία, λειτουργία και εφαρμογή από το διαχειριστή, συστήματος καθορισμού ανώτατου αριθμού επισκέψεων πελάτη καζίνου στις εγκαταστάσεις καζίνου κάθε μήνα·

(η) λεπτομέρειες προγράμματος εκπαίδευσης για τους υπαλλήλους και τα στελέχη καζίνου αναφορικά με την προώθηση ή υιοθέτηση μέτρων κατά τη διεξαγωγή παιγνίου στο καζίνο περιλαμβανομένης της αναγνώρισης οποιασδήποτε παθογενούς συμπεριφοράς, εθισμού ή εξάρτησης·

(θ) τις διαδικασίες και οδηγίες για την τήρηση αρχείων αναφορικά με τις δραστηριότητες υπευθύνου παιγνίου, οι οποίες υιοθετούνται κάτω από το σχέδιο υπεύθυνου παιγνίου·

(ι) τη λειτουργία προγράμματος υποστήριξης εθισμένων στο καζίνο ατόμων· και

(ια) οποιεσδήποτε άλλες πρόνοιες τις οποίες η Αρχή δύναται να θεωρήσει κατάλληλες.

(4) Παράλειψη του διαχειριστή συμμόρφωσης με τις διατάξεις του εδαφίου (1), αποτελεί επαρκή λόγο για τη διεξαγωγή πειθαρχικής διαδικασίας εναντίον του από την Αρχή.