ΜΕΡΟΣ V ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Έκδοση Κανονισμών

12.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση της αρμόδιας αρχής, δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και/ή του Κανονισμού ή/και των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ή για τον καθορισμό οποιουδήποτε θέματος χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού, οι οποίοι δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), Κανονισμοί οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, δύναται να προβλέπουν-

(α) για τον τρόπο άσκησης των προβλεπομένων στις διατάξεις του άρθρου 5 εξουσιών των εξουσιοδοτημένων λειτουργών· ή

(β) για οποιοδήποτε άλλο θέμα αφορά στη σήμανση της εξοικονόμησης καυσίμου και άλλων παραμέτρων των ελαστικών επισώτρων.

Έκδοση διαταγμάτων

13. Ο Υπουργός δύναται να εκδίδει διατάγματα για τη ρύθμιση τεχνικών ζητημάτων που απορρέουν από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, τα οποία δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.