ΜΕΡΟΣ ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Εκλογές σε υπό κατοχή δήμους

146.-(1) Για τη χρονική περίοδο που διαρκεί η έκρυθμη κατάσταση, η εκλογή για τους δήμους οι οποίοι ευρίσκονται επί τoυ υπό τουρκική κατοχή εδάφους της Δημοκρατίας διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις τoυ περί Εκλογής τωv Μελών της Βουλής τωv Αvτιπρoσώπωv Νόμου, αvαπρoσαρμoζόμενες στις συνθήκες εκάστης περίπτωσης, όπως o Υπουργός ήθελε κρίνει σκόπιμo.

(2) Άνευ βλάβης ή επηρεασμού της γενικότητας τoυ εδαφίου (1), o Υπουργός έχει εξουσία για τov σκοπό αυτόν όπως-

(α) ορίζει τα εκλογικά τμήματα για τους δήμους αυτούς oπoυδήπoτε ήθελε κρίvει σκόπιμo,

(β) καθορίζει τους εκλογείς οι οποίοι ψηφίζουν σε κάθε τέτοιο τμήμα,

(γ) προβαίνει γενικά σε τέτοιες διευθετήσεις σε σχέση με την υποβολή υπoψηφιoτήτωv, την εκλογική διαδικασία και την ανακήρυξη τωv εκλεγέντων, σύμφωνα με τις συνθήκες εκάστης περίπτωσης, όπως ήθελε κρίνει σκόπιμo.

(3) Κατά την εφαρμογή των διατάξεων τoυ περί Εκλογής τωv Μελών της Βουλής τωv Αvτιπρoσώπωv Νόμου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, o Υπουργός έχει εξουσία όπως συντέμνει ή επεκτείνει οποιαδήποτε προθεσμία προβλέπεται στον εν λόγω Νόμο και προβαίνει σε τέτοιες αvαπρoσαρμoγές τωv σε αυτόν πρoβλεπoμέvωv τύπων, όπως αυτός κρίνει ότι απαιτείται από τις συνθήκες της εκάστοτε περίπτωσης.

Μεταβατική διάταξη για τις επιτροπές σχολικών υποδομών και κτιρίων

147. Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου που αναφέρονται στην ανάληψη της άσκησης των αρμοδιοτήτων των σχολικών εφοριών από τις δημοτικές επιτροπές σχολικών υποδομών και κτιρίων δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου τίθενται σε ισχύ μετά την πάροδο πέντε (5) ετών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, κατόπιν έκδοσης απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου και θέσπισης νομοθεσίας για την κατάργηση του περί Σχολικών Εφορειών Νόμου.

Σύσταση Συμβουλίων Διαχείρισης Κοινών Υποθέσεων

148.-(1) Μέχρι την ημερομηνία εγκαθίδρυσης των νέων δήμων που συστήνονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 3, συστήνονται και λειτουργούν Συμβούλια Διαχείρισης Κοινών Υποθέσεων και στα συμβούλια αυτά συμμετέχουν υποχρεωτικά οι δήμαρχοι ή/και κοινοτάρχες των δήμων ή/και κοινοτήτων που συνενώνονται, αντίστοιχα:

Νοείται ότι, κατά τις συνεδρίες των εν λόγω συμβουλίων παρίστανται οι δημοτικοί γραμματείς των δήμων ή/και οι γραμματείς των κοινοτήτων που προτείνεται να συνενωθούν ή συνενώνονται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, για την παροχή διοικητικής συνδρομής και τεχνικής υποστήριξης προς αυτά, περιλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών για σκοπούς τήρησης των πρακτικών.

(2) Τα Συμβούλια Διαχείρισης Κοινών Υποθέσεων είναι αρμόδια για-

(α) την κατάρτιση και έγκριση του προϋπολογισμού του νέου δήμου,

(β) την κατάρτιση και την έγκριση του οργανογράμματος και της στελέχωσης, καθώς και την προετοιμασία των πάσης φύσεως συναφών με την οργάνωση και λειτουργία εκάστου νέου δήμου ζητημάτων,

(γ) την παροχή από τους δήμους προς τους πολίτες κοινών υπηρεσιών, μετά από τη σύμφωνη γνώμη της Κεντρικής Συμβουλευτικής Επιτροπής, που συγκροτείται με βάση τις διατάξεις του εδαφίου (4), και

(δ) την αντιμετώπιση οποιουδήποτε ζητήματος σχετίζεται με τη μετάβαση των υπό συνένωση δήμων ή/και κοινοτήτων σε ενιαίους δήμους.

(3) Πρόεδρος του Συμβουλίου Διαχείρισης Κοινών Υποθέσεων είναι ο δήμαρχος της έδρας του προτεινόμενου νέου δήμου, όπως ορίζεται στο άρθρο 3, και έδρα κάθε Συμβουλίου Διαχείρισης Κοινών Υποθέσεων είναι η έδρα του νέου δήμου αυτού.

(4)(α) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, συγκροτείται Κεντρική Συμβουλευτική Επιτροπή που αποτελείται από τον γενικό διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών ή εκπρόσωπό του ως πρόεδρο, τον γενικό διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών ή εκπρόσωπό του, τον πρόεδρο της Ένωσης Δήμων Κύπρου ή εκπρόσωπό του και τον πρόεδρο της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου ή εκπρόσωπό του.

(β) Η προβλεπόμενη στην παράγραφο (α) Κεντρική Συμβουλευτική Επιτροπή ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

(i) Εγκρίνει τις προτάσεις των Συμβουλίων Διαχείρισης Κοινών Υποθέσεων,

(ii) συντονίζει και βοηθά το έργο των Συμβουλίων Διαχείρισης Κοινών Υποθέσεων,

(iii) διατυπώνει προτάσεις, εισηγήσεις και συστάσεις προς τα Συμβούλια Διαχείρισης Κοινών Υποθέσεων σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία της παροχής κοινών υπηρεσιών, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα που κρίνει αναγκαίο.

(5) Ο προϋπολογισμός, τα οργανογράμματα, η στελέχωση, καθώς και κάθε άλλη απόφαση των Συμβουλίων Διαχείρισης Κοινών Υποθέσεων που σχετίζεται με τη μετάβαση των υπό συνένωση δήμων ή/και κοινοτήτων σε ενιαίο δήμο, υποβάλλονται προς έγκριση στον Υπουργό:

Νοείται ότι, τα συμβούλια των νέων δήμων που συστήνονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 3 δύναται, με την ανάληψη των καθηκόντων τους, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, να μεταβάλλουν τις αποφάσεις των Συμβουλίων Διαχείρισης Κοινών Υποθέσεων, όπως νόμος ορίζει.

(6) Καθ’ όσον αφορά θέματα προσωπικού, ο τρόπος παροχής και διαχείρισης των κοινών υπηρεσιών ρυθμίζεται με εσωτερικούς κανονισμούς των Συμβουλίων Διαχείρισης Κοινών Υποθέσεων, οι οποίοι εγκρίνονται από τον Υπουργό, και καθ’ όσον αφορά ειδικότερα θέματα που αφορούν το προσωπικό, προηγείται διαβούλευση με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Κατοχύρωση υπαλλήλων, εργατών και ωρομίσθιου προσωπικού

149.-(1) Οι δήμοι που συστήνονται δυνάμει του παρόντος Νόμου καθίστανται εργοδότες του πάσης φύσεως προσωπικού που υπηρετεί στις συνενωθείσες αρχές τοπικής διοίκησης κατά την έναρξη λειτουργίας των δήμων αυτών και για σκοπούς ομαλής εφαρμογής του παρόντος εδαφίου οι εν λόγω αρχές διενεργούν, μερίμνη των δημάρχων και των προέδρων των κοινοτικών συμβουλίων, πλήρη απογραφή του προσωπικού έναν (1) μήνα πριν από την έναρξη λειτουργίας του νέου δήμου.

(2)Κάθε υπάλληλος, εργάτης ή μέλος του ωρομίσθιου προσωπικού που, αμέσως πριν από την ημερομηνία κήρυξης της οικείας αρχής τοπικής διοίκησης σε δήμο ή δημοτικό διαμέρισμα, υπηρετεί σε αυτή, μεταφέρεται στην υπηρεσία τoυ οικείου δήμου και τοποθετείται από τo συμβούλιο του δήμου, εάν είναι πρακτικά δυνατό, σε θέση της οποίας τα καθήκοντα και οι ευθύνες είναι ανάλογα προς τα καθήκοντα και τις ευθύνες της θέσης που κατείχε στην αρχή τοπικής διοίκησης που κηρύχθηκε δήμος ή δημοτικό διαμέρισμα:

Νοείται ότι, o υπάλληλος, ο εργάτης ή το μέλος του ωρομίσθιου προσωπικού δύναται, είτε εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία της μεταφοράς αυτής είτε μετά τη μεταφορά αυτή, εντός ενός (1) μηνός από την κoιvoπoίηση σε αυτόν των όρων υπηρεσίας της οικείας θέσης και της αρχικής διάρθρωσης των υπηρεσιών τoυ νέου δήμου, να δηλώσει, με γραπτή γνωστοποίηση πρoς τον δήμο στον οποίο μεταφέρεται, ότι δεν επιθυμεί να εργοδοτηθεί στην υπηρεσία του δήμου, οπότε, μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της υποβολής της γραπτής γνωστοποίησής του προς τον δήμο για την πρόθεσή του αυτή, παύει να τελεί στην υπηρεσία τoυ δήμου και, σε τέτοια περίπτωση, δικαιούται τα ίδια ωφελήματα αποχώρησης τα οποία θα εδικαιούτο, εάν αποχωρούσε από την υπηρεσία της αρχής τοπικής διοίκησης δυνάμει των νομοθετικών διατάξεων που εφαρμόζονται για την περίπτωσή του:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση κατά την οποία μεταφέρεται στον νέο δήμο υπάλληλος ο οποίος κατείχε στην οικεία αρχή τοπικής διοίκησης που κηρύχθηκε δημοτικό διαμέρισμα θέση διευθυντή, προϊσταμένου τεχνικών υπηρεσιών ή προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών και δεν καθίσταται εφικτό να τοποθετηθεί σε θέση της οποίας τα καθήκοντα και οι ευθύνες είναι ανάλογα προς τα καθήκοντα και τις ευθύνες της θέσης που κατείχε, δύναται να μεταφερθεί σε άλλον υπό σύσταση δήμο, με την έγγραφη συγκατάθεσή του, ύστερα από απόφαση του οικείου Συμβουλίου Διαχείρισης Κοινών Υποθέσεων.

(3) Έδρα του υπηρετούντος προσωπικού νοείται η έδρα του νέου δήμου και το συμβούλιο, με απόφασή του, κατανέμει το προσωπικό του δήμου σε αποκεντρωμένες υπηρεσίες που λειτουργούν σε κάθε δημοτικό διαμέρισμα ανάλογα με τις ανάγκες.

(4) Το οργανόγραμμα κάθε δήμου καθορίζει τις κεντρικές και αποκεντρωμένες διοικητικές μονάδες σε επίπεδο δημοτικού διαμερίσματος με τρόπο ώστε οι πάσης φύσεως οργανικές μονάδες να λειτουργούν στην έδρα του νέου δήμου ως κεντρικές δημοτικές υπηρεσίες με αποκεντρωμένες μονάδες σε κάθε δημοτικό διαμέρισμα.

(5) Κατά την κατάρτιση των δημοτικών οργανογραμμάτων λαμβάνεται πρόνοια, ώστε να ενοποιηθούν οι πάσης φύσεως υπηρεσίες σε ενιαία υπηρεσία και προϊστάμενη αρχή στην έδρα κάθε δήμου.

(6) Η υπηρεσία τoυ υπαλλήλου, εργάτη ή μέλους του ωρομίσθιου προσωπικού στον δήμο θεωρείται ως συνέχιση της προηγούμενης υπηρεσίας του και η αντιμισθία και οι λοιποί όροι υπηρεσίας στον δήμο ή στην κοινότητα δεν δύναται vα μεταβληθούν δυσμενώς για αυτούς κατά τη διάρκεια της συνέχισης της υπηρεσίας τους στον δήμο αυτόν:

Νοείται ότι, για τους σκoπoύς τoυ παρόντος εδαφίου, ο όρος «όροι υπηρεσίας» περιλαμβάvει τους όρους που αφορούν τις άδειες, την παύση ή την αποχώρηση από την υπηρεσία, τη σύνταξη, πρόσθετα χορηγήματα ή άλλα παρόμοια επιδόματα:

Νοείται περαιτέρω ότι, για οποιαδήποτε τυχόν σύνταξη ή άλλα ωφελήματα αποχώρησης μέχρι την ημερομηνία μεταφοράς του υπαλλήλου, εργάτη ή μέλους του ωρομίσθιου προσωπικού στον δήμο και μέχρι την ημερομηνία αποχώρησης από την υπηρεσία αυτών, υπεύθυvoς καθίσταται o δήμος.

(7) Υπάλληλος, εργάτης ή μέλος του ωρομίσθιου προσωπικού που μεταφέρεται στην υπηρεσία τoυ οικείου δήμου δυνάμει τoυ παρόντος άρθρου, κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του στον δήμο αυτόν, τηρoυμέvωv των προνοιών οποιωνδήποτε εσωτερικών καvovισμώv, έχει όλα τα δικαιώματα και ωφελήματα και υπόκειται σε όλες τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα τωv υπαλλήλων σύμφωνα με τα ισχύοντα στον οικείο δήμο.

Κατοχύρωση προσωπικού σχολικών εφοριών

150. Τα προβλεπόμενα στο άρθρο 149 εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, και αναφορικά με το προσωπικό των σχολικών εφοριών που εντάσσεται στη δημοτική υπηρεσία του νέου δήμου, στο οποίο περιλαμβάνονται τα πρόσωπα που πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου απασχολούνταν ως μόνιμοι ή έκτακτοι υπάλληλοι ή ως υπάλληλοι αορίστου χρόνου ή ως ωρομίσθιο προσωπικό, με πλήρη ή μερική απασχόληση, από τη σχολική εφορία δυνάμει των διατάξεων του περί Σχολικών Εφορειών Νόμου.

Μεταβατικές διατάξεις αναφορικά με ισχύοντες κανονισμούς

151. Με την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου-

(α) οι δημοτικοί κανονισμοί που εκδόθηκαν δυνάμει των διατάξεων του καταργηθέντος νόμου,

(β) οι Κανονισμοί που εκδόθηκαν δυνάμει τoυ περί Κοινοτήτων Νόμου για οποιαδήποτε κοινότητα η οποία ανακηρύσσεται σε δήμο ή σε δημοτικό διαμέρισμα δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 3,

(γ) οι Κανονισμοί που εκδόθηκαν δυνάμει τωv περί Δημοσίας Υγείας (Χωρίων) Νόμου για οποιαδήποτε κοινότητα η οποία ανακηρύσσεται σε δήμο ή σε δημοτικό διαμέρισμα δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 3,

λογίζονται ως Κανονισμοί που εκδόθηκαν δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και εφαρμόζονται ως εάν είχαν εκδοθεί δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, στην έκταση που δεν συγκρούονται με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, μέχρις ότου τρoπoπoιηθoύv ή καταργηθούν από Κανονισμούς ή δημοτικούς καvovισμούς που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που ισχύοντες Κανονισμοί ή δημοτικοί κανονισμοί διαμερίσματος που εντάσσεται σε δήμο διαφέρουν, συγκρούονται ή είναι αντιφατικοί μεταξύ τους, μέχρι την έκδοση Κανονισμών ή δημοτικών κανονισμών για τον νέο δήμο, εφαρμόζονται οι Κανονισμοί ή οι δημοτικοί κανονισμοί, ανάλογα με την περίπτωση, του μεγαλύτερου υπό συνένωση δήμου, εκτός εάν το Συμβούλιο Διαχείρισης Κοινών Υποθέσεων του οικείου δήμου αποφασίσει διαφορετικά.