ΜΕΡΟΣ ΕΝΑΤΟ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
Ίδρυση της Ένωσης Δήμων Κύπρου

140.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (4) και (5), συστήνεται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ένωση Δήμων Κύπρου», με έδρα τη Λευκωσία, στο οποίο καθίστανται αυτοδικαίως και υποχρεωτικά μέλη όλοι οι δήμοι.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (4) και (5), η προβλεπόμενη στο εδάφιο (1) Ένωση Δήμων Κύπρου καθίσταται καθολικός διάδοχος της πάσης φύσεως κινητής και ακίνητης περιουσίας, των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων, καθώς και του προσωπικού της υφιστάμενης Ένωσης Δήμων Κύπρου, η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί από την 5η Σεπτεμβρίου 1986, κατόπιν εγγραφής της δυνάμει των διατάξεων των περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμων του 1972 και 1997, που αναθεωρήθηκαν με βάση τον περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για ’λλα Συναφή Θέματα Νόμο, με αρ. εγγραφής 527.

(3)Η Ένωση Δήμων Κύπρου έχει δική της σφραγίδα που φέρει την επωνυμία της και δύναται να χρησιμοποιεί δικό της έμβλημα, ως ήθελε αποφασίσει η γενική συνέλευση αυτής.

(4) Η εγκαθίδρυση της Ένωσης Δήμων Κύπρου, όπως προβλέπεται στο εδάφιο (1), δεν ισχύει, παρά μόνο μετά την έγκριση ψηφίσματος από τη γενική συνέλευση της υφιστάμενης Ένωσης Δήμων Κύπρου για τη διάλυσή της και τη μεταφορά και μεταβίβαση όλων των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών της στη δυνάμει του παρόντος Νόμου νεοδημιουργούμενη Ένωση Δήμων Κύπρου και με την έγκριση από τη γενική συνέλευσή της του κανονισμού λειτουργίας της, ο οποίος παρατίθεται στο Παράρτημα ΙV του παρόντος Νόμου.

(5) Η απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (4) κατατίθεται στον Υπουργό, ο οποίος την προωθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο με απόφασή του γνωστοποιεί την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των διατάξεων του παρόντος Μέρους.

Αποστολή και αρμοδιότητες

141.-(1) Η Ένωση Δήμων Κύπρου έχει την ακόλουθη αποστολή και τις συναφείς με αυτήν αρμοδιότητες:

(α) Τη λειτουργία της ως ανώτατου οργάνου εκπροσώπησης των δήμων της Δημοκρατίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, με σκοπό τη συντονισμένη προώθηση και προάσπιση των συμφερόντων και επιδιώξεών τους,

(β) τον εντοπισμό των γενικών ή κοινών προβλημάτων και δυνατοτήτων των δήμων, με σκοπό τη χάραξη κοινών ή/και ενιαίων πολιτικών και στρατηγικών, καθώς και την μέριμνα για την υλοποίησή τους,

(γ) την παρακολούθηση και προώθηση προτάσεων νομοθεσιών και κανονισμών που αφορούν τους δήμους,

(δ) τη διασύνδεση των δήμων μεταξύ τους, με σκοπό τη διευκόλυνση και ενίσχυση της συνεργασίας τους, την παροχή σε αυτούς της δυνατότητας επικοινωνίας, ανταλλαγής απόψεων και τεχνογνωσίας και τη διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ των δήμων της Δημοκρατίας με άλλες τοπικές αρχές της Δημοκρατίας ή άλλων χωρών, καθώς και με διεθνείς ενώσεις δήμων και διεθνείς οργανισμούς,

(ε) τη μέριμνα για την παροχή των κατάλληλων υπηρεσιών υποστήριξης προς τους δήμους, με την εκπόνηση ερευνών, την παροχή συμβουλών, την επιμόρφωση των αιρετών μελών των δήμων, των δημοτικών υπηρεσιών και γενικά όλου του προσωπικού των δήμων, καθώς και για την παροχή πάσης φύσεως κοινών υπηρεσιών για τις οποίες δυνατόν να αποφασίσουν τα όργανά της,

(στ) τη συνεργασία με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων στους δήμους και τους διάφορους κοινωνικούς εταίρους,

(ζ) τη συνεργασία ΅ε φορείς του δη΅όσιου και του ιδιωτικού το΅έα, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης, αποκέντρωσης και ανάπτυξης,

(η) τη συ΅΅μετοχή της στα πάσης φύσεως όργανα και φορείς ΅ε εκπροσώπους της,

(θ) τον προγρα΅΅ατισ΅ό, την υποστήριξη και τον συντονισμό δράσεων για την αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται από τους δήμους, καθώς και για την αποδοτικότερη λειτουργία των υπηρεσιακών τους ΅ονάδων,

(ι) την ανάληψη δράσεων και ενεργειών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, την προστασία του περιβάλλοντος και την κοινωνική συνοχή σε επίπεδο τοπικών κοινωνιών,

(ια) την ενίσχυση της πολιτικής, διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας των δήμων,

(ιβ) τη διαμεσολάβηση και διαπραγμάτευση συλλογικών συμβάσεων εργασίας με τις συντεχνίες των εργαζομένων, για τη σύναψη των εν λόγω συμβάσεων από τους δήμους.

(2) Η Ένωση Δήμων Κύπρου δύναται να υποβάλλει και να διατυπώνει τις απόψεις της επί των σχεδίων νόμου που αφορούν τους δήμους.

Λειτουργία και όργανα διοίκησης της Ένωσης Δήμων Κύπρου

142.-(1) Η Ένωση Δήμων Κύπρου λειτουργεί βάσει του κανονισμού λειτουργίας που παρατίθεται στο Παράρτημα ΙV του παρόντος Νόμου.

(2) Τα όργανα διοίκησης της Ένωσης Δήμων Κύπρου είναι-

(α) η γενική συνέλευση,

(β) το διοικητικό συμβούλιο,

(γ) ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, και

(δ) ο διευθυντής της Ένωσης Δήμων Κύπρου.

(3) Η θητεία των πιο πάνω οργάνων, πλην του διευθυντή της Ένωσης Δήμων Κύπρου που ανήκει στο μόνιμο προσωπικό, διαρκεί καθόλη τη δημοτική περίοδο, όπως και η θητεία των δημοτικών συμβουλίων:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που ο πρόεδρος της Ένωσης Δήμων Κύπρου, μετά τη λήξη της θητείας του ως δημάρχου, επανεκλεγεί στη θέση του δημάρχου, συνεχίζει να εκτελεί τα καθήκοντα του προέδρου της Ένωσης Δήμων Κύπρου μέχρι την εκλογή νέου προέδρου, σε περίπτωση δε μη επανεκλογής του στη θέση του δημάρχου, καθήκοντα προέδρου της Ένωσης Δήμων Κύπρου, μέχρι την εκλογή νέου προέδρου από τη γενική συνέλευση, ασκεί ο μεγαλύτερος σε ηλικία εκλεγείς δήμαρχος και, σε περίπτωση μη αποδοχής αυτών των καθηκόντων από αυτόν, ο επόμενος μεγαλύτερος σε ηλικία εκλεγείς δήμαρχος και ούτω καθεξής.

(4) H γενική συνέλευση έχει αρμοδιότητα και ευθύνη για-

(α) την έγκριση του προϋπολογισμού και του απολογισμού εσόδων και εξόδων της Ένωσης Δήμων Κύπρου,

(β) την έγκριση του ετήσιου προγράμματος δράσης της Ένωσης Δήμων Κύπρου, μετά από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου,

(γ) την εκλογή του διοικητικού συμβουλίου της Ένωσης Δήμων Κύπρου, και

(δ) τη λήψη απόφασης για οποιοδήποτε ζήτημα απασχολεί την Ένωση Δήμων Κύπρου και το οποίο υποβάλλεται σε αυτήν από το διοικητικό συμβούλιο ή από οποιοδήποτε μέλος της, γραπτώς, επτά (7) ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, όπως καθορίζεται στον κανονισμό λειτουργίας της.

Κατοχύρωση υπαλλήλων Ένωσης Δήμων Κύπρου

143. Με τη διάλυση της υφιστάμενης Ένωσης Δήμων Κύπρου, το υπηρετούν προσωπικό αυτής μεταφέρεται και καθίσταται προσωπικό της νεοσυσταθείσας δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου Ένωσης Δήμων Κύπρου, περιλαμβανομένου του γραμματέα αυτής ως διευθυντή:

Νοείται ότι, τα κεκτημένα δικαιώματα και ωφελήματα του προσωπικού μεταφέρονται στη νεοσυσταθείσα δυνάμει του παρόντος Νόμου Ένωση Δήμων Κύπρου ως εάν να μην υπήρξε η διάλυση της υφιστάμενης Ένωσης Δήμων Κύπρου και ως εκ τούτου η υπηρεσία του προσωπικού αυτού θεωρείται ότι συνεχίζεται χωρίς διακοπή.