ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«αισθητηριακός τομέας» σημαίνει την ποιότητα κινήσεων του σώματος που σχετίζονται με τον τρόπο με τον οποίο το αισθητηριακό νευρικό σύστημα λαμβάνει, επεξεργάζεται και ανταποκρίνεται σε αισθητηριακά ερεθίσματα του περιβάλλοντος περιλαμβανομένων των ακουστικών ερεθισμάτων∙

«εγγεγραμμένος μουσικοθεραπευτής» σημαίνει μουσικοθεραπευτή που εγγράφεται στο Μητρώο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου∙

«επαγγελματίας υγείας» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Συμβουλίων Εγγραφής Επαγγελματιών του Τομέα της Υγείας (Άσκηση Ιεραρχικής Προσφυγής) Νόμου∙

«επικοινωνιακός τομέας» σημαίνει την ποιότητα κατανόησης, έκφρασης και αλληλεπίδρασης ενός ατόμου∙

«Έφορος» σημαίνει το πρόσωπο το οποίο διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του διατάξεων του άρθρου 6∙

«ιατρός» σημαίνει ιατρό εγγεγραμμένο στο προβλεπόμενο δυνάμει του περί Εγγραφής Ιατρών Νόμου, Ιατρικό Μητρώο∙

«κοινωνικός τομέας» σημαίνει την ποιότητα συσχέτισης και συμμετοχής προσώπου στο κοινωνικό περιβάλλον του και την ποιότητα ανταπόκρισης του κοινωνικού περιβάλλοντος προς αυτό∙

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιλαμβάνει τα κράτη μέλη που αποτελούν συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και την Ελβετία∙

«κράτος μέλος προέλευσης» σημαίνει κράτος μέλος, στο οποίο ο μουσικοθεραπευτής είναι εγκατεστημένος∙

«μαθησιακός τομέας» σημαίνει τη δυνατότητα απόκτησης και χρήσης ικανοτήτων ακρόασης, ομιλίας, ανάγνωσης, γραφής, συλλογισμού ή μαθηματικής ικανότητας και σχετίζεται με την ικανότητα και διατήρηση συγκέντρωσης, καθώς και το συντονισμό κινήσεων του σώματος

«μέλος της οικογένειας» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Δικαιώματος των Πολιτών της Ένωσης και των Μελών των Οικογενειών τους να Κυκλοφορούν και να Διαμένουν Ελεύθερα στη Δημοκρατία Νόμου∙

«Μητρώο» σημαίνει το Μητρώο Εγγεγραμμένων Μουσικοθεραπευτών, το οποίο τηρείται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 8∙

«Μουσικοθεραπεία» σημαίνει το επάγγελμα υγείας κατά την άσκηση του οποίου χρησιμοποιούνται τεκμηριωμένες μουσικοθεραπευτικές πρακτικές οι οποίες στηρίζονται στη χρήση της μουσικής και των στοιχείων της, προκειμένου να επιτευχθούν εξατομικευμένοι θεραπευτικοί στόχοι, για τη βελτίωση της υγείας και της λειτουργικότητας ατόμου στον κοινωνικό, επικοινωνιακό, μαθησιακό, ψυχικό, συναισθηματικό και σωματικό τομέα∙

«προβλήματα ψυχικής υγείας» σημαίνει το φάσμα διαταραχών στον τομέα ψυχικής υγείας, όπως αυτά αναγράφονται και ταξινομούνται στα διεθνή διαγνωστικά και στατιστικά ψυχιατρικά εγχειρίδια ICD ή/και DSM·

«Σύλλογος» σημαίνει το Σύλλογο Εγγεγραμμένων Μουσικοθεραπευτών, ο οποίος καθιδρύεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 23∙

«Συμβούλιο» σημαίνει το Συμβούλιο Εγγραφής Μουσικοθεραπευτών, το οποίο καθιδρύεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 4∙

«Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο» σημαίνει τη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο που υπογράφηκε στις 2 Μαΐου 1992 στο Οπόρτο, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται∙

«συναισθηματικός τομέας» σημαίνει το βαθμό στον οποίο τα συναισθήματα προσώπου επηρεάζουν λειτουργίες, όπως την αντίληψη, τη μάθηση, τη μνήμη, την προσοχή, την αίσθηση του εαυτού και την επικοινωνία

«σχολείο ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμο∙

«σωματικός τομέας» σημαίνει την ποιότητα συντονισμού και λειτουργικότητας των κινήσεων του σώματος στον αισθητηριακό τομέα, τον ψυχοκινητικό τομέα και τον νευρολογικό τομέα∙

«ταμείο» σημαίνει το «Ταμείο Συμβουλίου Εγγραφής Μουσικοθεραπευτών» το οποίο καθιδρύεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 7∙

«υπουργείο» σημαίνει το Υπουργείο Υγείας∙

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Υγείας∙

«ψυχικός τομέας» σημαίνει την κατάσταση που δεν περιορίζεται σε ψυχικά νοσήματα και αφορά στην ικανότητα σκέψης, μάθησης, κατανόησης των πράξεων και των αντιδράσεων των άλλων και στο επίπεδο ισορροπίας μεταξύ των πιο πάνω διεργασιών∙

«ψυχοκινητικός τομέας» σημαίνει την ποιότητα των κινήσεων του σώματος που σχετίζονται με νοητικές λειτουργίες.

Πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου

3. Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών μουσικοθεραπείας και την άσκηση του επαγγέλματος του μουσικοθεραπευτή.