Προοίμιο
1

1. Ο Διαδικαστικός Κανονισμός θα αναφέρεται ως ο περί Εφέσεων (Προδικασία, Περιγράμματα Αγορεύσεων, Περιορισμός του Χρόνου των Προφορικών Αγορεύσεων και Συνοπτική Διαδικασία για την Απόρριψη Προδήλως Αβάσιμων Εφέσεων) Διαδικαστικός Κανονισμός του 1996 και στον παρόν κείμενο ως ο Διαδικαστικός Κανονισμός.

2

2. ΟΡΙΣΜΟΙ:

Εκτός αν άλλως προκύπτει από το κείμενο, οι ακόλουθοι όροι με τις γραμματικές τους παραλλαγές έχουν τη σημασία που τους αποδίδεται παρακάτω:

Ακρόαση - σημαίνει την προφορική ακρόαση έφεσης.

Αντέφεση - περιλαμβάνει και ειδοποίηση βάσει της Δ.35 Θ. 10 των Θεσμών.

Αρμόδιο Εφετείο - σημαίνει το Εφετείο το οποίο αναλαμβάνει την ακρόαση έφεσης.

Διάδικος - σημαίνει τον εφεσείοντα, τον εφεσίβλητο και κάθε πρόσωπο προς το οποίο επιβάλλεται η επίδοση της έφεσης, βάσει της Δ.35 Θ.5 των Θεσμών.

Εφετείο - σημαίνει το Ανώτατο Δικαστήριο ή τμήμα αυτού το οποίο ασκεί δευτεροβάθμια δικαιοδοσία.

Θεσμοί - σημαίνει τον περί Πολιτικής Δικονομίας Διαδικαστικό Κανονισμό.

Προδικασία - σημαίνει τη διαδικασία εξέτασης της έφεσης πριν τον ορισμό της για ακρόαση, όπως προβλέπεται στο Διαδικαστικό Κανονισμό.

Όροι οι οποίοι δεν ερμηνεύονται έχουν τη σημασία που τους αποδίδεται στους Θεσμούς, εκτός αν προκύπτει διαφορετική έννοια από το κείμενο του Διαδικαστικού Κανονισμού.

3

3. Οι πρόνοιες της Διάταξης 35 και κάθε άλλη πρόνοια των Θεσμών,  στο βαθμό που είναι ασυμβίβαστες με τις πρόνοιες του Διαδικαστικού Κανονισμού, παύουν να ισχύουν.

Διατάξεις των Θεσμών, οι οποίες δε συγκρούονται με τις διατάξεις του Διαδικαστικού Κανονισμού, προσαρμόζονται ώστε να συνάδουν με αυτές και τυγχάνουν εφαρμογής αναλόγως.

4

4. Οι διατάξεις του Διαδικαστικού Κανονισμού εφαρμόζονται σε όλο το φάσμα της δευτεροβάθμιας δικαιοδοσίας του Ανωτάτου Δικαστηρίου, εξαιρουμένων των ποινικών εφέσεων.

5

5. Δημιουργείται στάδιο προδικασίας έφεσης:

Νοείται ότι παρέχεται εξουσία για τον ορισμό έφεσης για ακρόαση χωρίς να προηγηθεί προδικασία, οποτεδήποτε το αρμόδιο Εφετείο κρίνει τούτο ορθό.

6

6. Έφεση ορίζεται για προδικασία ενώπιον του αρμόδιου Εφετείου μετά από αίτηση οποιουδήποτε διαδίκου ή αυτεπαγγέλτως από το Εφετείο:

Νοείται ότι έφεση δεν ορίζεται για ακρόαση πριν την ετοιμασία των πρακτικών.

7

7. Τηρουμένου του περί Εφέσεων (Αναθεωρητική Δικαιοδοσία) (Τροποποιητικού) Διαδικαστικού Κανονισμού του Ανώτατου Δικαστηρίου του 1995, η ημερομηνία της προδικασίας γνωστοποιείται στους διαδίκους από το Πρωτοκολητείο του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

8

8. [Διαγράφηκε]
9

9. Ειδοποίηση δυνάμει της Δ.35 Θ. 10 των Θεσμών καταχωρείται εντός τεσσάρων εβδομάδων από την επίδοση της έφεσης.

10

10. Κατά την προδικασία, το Εφετείο εξετάζει κάθε θέμα το οποίο άπτεται της έφεσης και εκδίδει τη δέουσα διαταγή ή οδηγία. Άνευ επηρεασμού της γενικότητας των πιο πάνω εξουσιών, το Εφετείο-

(i) Απορρίπτει την έφεση ή την αντέφεση, όταν αυτή κρίνεται απαράδεκτη ή προπετής ή προδήλως αβάσιμη ή ως ασκηθείσα προς το σκοπό παρέλκυσης της απονομής της δικαιοσύνης.

Προτού η έφεση ή η αντέφεση απορριφθεί δυνάμει του παρόντος κανόνα, παρέχεται στον εφεσείοντα ή τον αντεφεσείοντα, ανάλογα με την περίπτωση, η ευχέρεια να ακουστεί επί του θέματος προφορικά ή μέσω γραπτής αγόρευσης.

(ii) Εξετάζει αν η έφεση ή η αντέφεση συνάδει προς τους θεσμούς, επιλαμβάνεται κάθε συναφούς θέματος και εκδίδει την πρέπουσα διαταγή ή οδηγία σε σχέση προς οποιαδήποτε παρατυπία και την τυχόν θεραπεία της.

(iii) Εξετάζει κατά πόσο οι διάδικοι έχουν συμμορφωθεί με οποιαδήποτε διαταγή του Πρωτόδικου Δικαστηρίου ή του Εφετείου που αφορά ή άπτεται της έφεσης ή αντέφεσης και εκδίδει οδηγίες προς συμμόρφωση.

(iv) Εξετάζει τους λόγους έφεσης προς ακριβή προσδιορισμό των θεμάτων που εγείρουν.

(ν) Εκδίδει οδηγίες για την υποβολή περιγραμμάτων αγορεύσεων από τους διαδίκους σε σχέση με τους λόγους έφεσης που θα συζητηθούν κατά την ακρόαση, όπως προνοείται πιο κάτω:

Τα περιγράμματα αγορεύσεων είναι δύο-

(α) Περίγραμμα αγόρευσης εφεσείοντος και

(β) περίγραμμα αγόρευσης εφεσίβλητου:

Νοείται ότι, όπου υπάρχει αντέφεση, το περίγραμμα αγόρευσης του εφεσίβλητου επεκτείνεται και στην αντέφεση και περιλαμβάνει την επιχειρηματολογία του υπέρ της αντέφεσης. Εφόσον καταχωρείται περίγραμμα αγόρευσης υπέρ της αντέφεσης, ο εφεσείων καταχωρεί δεύτερο περίγραμμα αγόρευσης, στο οποίο εκτίθεται η επιχειρηματολογία του σε απάντηση της αντέφεσης.

Εκτός αν δοθούν διαφορετικές οδηγίες, τα περιγράμματα αγορεύσεων καταχωρούνται μέσα στις προθεσμίες που καθορίζονται παρακάτω. Πριν καταχωρηθεί το περίγραμμα αγόρευσης επιδίδεται ή παραδίδεται στον αντίδικο και η σχετική ημερομηνία σημειώνεται στο καταχωρούμενο περίγραμμα.

(i) Το περίγραμμα αγόρευσης εφεσείοντος καταχωρείται μέσα σε σαράντα πέντε ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης οδηγιών για την υποβολή περιγραμμάτων αγορεύσεων.

(ii) Το περίγραμμα αγόρευσης εφεσίβλητου καταχωρείται μέσα σε σαράντα πέντε ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης ή παραλαβής του περιγράμματος αγόρευσης του εφεσείοντος. Αν ο εφεσείων παραλείψει να καταχωρήσει περίγραμμα αγόρευσης, ο εφεσίβλητος - αντεφεσείων καταχωρεί, μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία, περίγραμμα αγόρευσης το οποίο περιορίζεται στην αντέφεση.

(iii) Δεύτερο περίγραμμα αγόρευσης εφεσείοντος καταχωρείται μέσα σε είκοσι μία ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης ή παραλαβής του περιγράμματος αγόρευσης του εφεσίβλητου.

(iv) Περιεχόμενο Περιγράμματος Αγόρευσης:

Το περίγραμμα αγόρευσης ενσωματώνει συνοπτικά και περιεκτικά την επιχειρηματολογία υπέρ των θέσεων του διαδίκου στην έφεση ή αντέφεση, ανάλογα με την περίπτωση, χωρίς επαναλήψεις και αναφορά σε αποφάσεις που επαναλαμβάνουν το ίδιο νομικό σημείο. Κατά κανόνα, γίνεται αναφορά στην κύρια ή στις κύριες αυθεντίες που υιοθετούν τον κανόνα ή την αρχή δικαίου που επικαλείται ο διάδικος.

Στον καταρτισμό του περιγράμματος αγόρευσης τηρούνται οι ακόλουθες αρχές:

(α) Προσδιορίζονται τα ουσιώδη σημεία στα οποία και επικεντρώνεται η επιχειρηματολογία. Οι λόγοι έφεσης αναπτύσσονται ξεχωριστά, εκτός αν είναι επάλληλοι ή συναφείς.

(β) Όπου το σημείο της έφεσης είναι νομικό, γίνεται αναφορά στη σχετική πρόνοια του Συντάγματος ή του νόμου, ανάλογα με την περίπτωση, καθώς και στις βασικές αυθεντίες που άπτονται του σημείου το οποίο συζητείται και εξειδικεύονται τα αποσπάσματα των αποφάσεων που κατ' εξοχήν στοιχειοθετούν την αρχή που επικαλείται ο διάδικος. Φωτοαντίγραφα των αυθεντιών με υπογραμμισμένα τα ουσιώδη αποσπάσματα επισυνάπτονται.

(γ) Όπου το σημείο της έφεσης αφορά ευρήματα γεγονότων ή συμπεράσματα το Πρωτόδικου Δικαστηρίου, γίνεται αναφορά στα σχετικά αποσπάσματα της μαρτυρίας στα πρακτικά και στις αρχές δικαίου που τείνουν να δικαιολογήσουν ή που καθιστούν απαράδεκτη, ανάλογα με την περίπτωση, την επέμβαση του Εφετείου στα ευρύματα ή τα συμπεράσματα του Πρωτόδικου Δικαστηρίου.

(δ) Το περίγραμμα αγόρευσης του εφεσείοντος συνοδεύεται από χρονολογικό πίνακα, στον οποίο σκιαγραφείται το ιστορικό της διαδικασίας.

11

11.(α) Παράλειψη εμφάνισης του εφεσείοντος και του εφεσίβλητου κατά την προδικασία, συνεπάγεται την απόρριψη της έφεσης ή/και της αντέφεσης, αν υπάρχει.

(β) Παράλειψη εμφάνισης του εφεσείοντος κατά την προδικασία, συνεπάγεται την απόρριψη της έφεσης, εκτός αν το Εφετείο κρίνει ότι το συμφέρον της δικαιοσύνης επιβάλλει την αναβολή της προδικασίας σε μελλοντική ημερομηνία. Αν υπάρχει αντέφεση, το Εφετείο, εκτός όπου κρίνεται επιβεβλημένη η αναβολή της έφεσης, επιλαμβάνεται της αντέφεσης και εκδίδει την πρέπουσα διαταγή και παρέχει τις αρμόζουσες οδηγίες.

(γ) Παράλειψη εμφάνισης του εφεσίβλητου κατά την προδικασία, συνεπάγεται τη διεξαγωγή της προδικασίας στην απουσία του, εκτός αν το Εφετείο κρίνει ότι το συμφέρον της δικαιοσύνης επιβάλλει την αναβολή της προδικασίας σε μελλοντική ημερομηνία. Αν υπάρχει αντέφεση, η απουσία του εφεσίβλητου ενέχει τις ίδιες συνέπειες για την αντέφεση ως η απουσία του εφεσείοντος ως προς την έφεση.

(δ) Έφεση ή αντέφεση, η οποία απορρίπτεται λόγω παράλειψης διαδίκου να εμφανιστεί κατά την προδικασία, βάσει του (α), (β), (γ), ανωτέρω μπορεί να επαναφερθεί μετά από αίτηση διά κλήσεως, εάν το Δικαστήριο το κρίνει πρέπον.

12

12. Η προθεσμία για την υποβολή περιγραμμάτων αγορεύσεων μπορεί να παραταθεί από το εφετείο, εφόσον κρίνεται ότι το επιβάλλει το συμφέρον της δικαιοσύνης.

13

13.-(α) Μετά την καταχώρηση των περιγραμμάτων αγορεύσεων, η έφεση και αντέφεση (αν υπάρχει) ορίζονται για ακρόαση. Εκτός αν το Εφετείο διατάξει διαφορετικά, η έφεση και η αντέφεση ακούονται συγχρόνως.

(β) Αν ο εφεσείων παραλείψει να υποβάλει περίγραμμα αγόρευσης, η έφεση απορρίπτεται. Αν υπάρχει αντέφεση εφόσον έχει καταχωρηθεί περίγραμμα αγόρευσης για την αντέφεση, αυτή ορίζεται για ακρόαση.

(γ) Αν ο εφεσίβλητος παραλείψει να καταχωρήσει περίγραμμα αγόρευσης, η έφεση ορίζεται για ακρόαση και ο εφεσίβλητος δε δικαιούται να ακουστεί κατά την ακρόαση της έφεσης.

(δ) Αν ο εφεσίβλητος παραλείψει να υποβάλει περίγραμμα αγόρευσης υπέρ της αντέφεσης, η αντέφεση απορρίπτεται.

(ε) Στο τέλος εκάστους μηνός, το Πρωτοκολλητείο του Ανωτάτου Δικαστηρίου ετοιμάζει κατάλογο των εφέσεων στις οποίες οι διάδικοι παρέλειψαν να καταχωρήσουν περιγράμματα αγορεύσεων και θέτει τον κατάλογο ενώπιον του αρμοδίου Εφετείου, το οποίο επιλαμβάνεται του θέματος.

Νοείται ότι έφεση ή αντέφεση που απορρίπτεται, δυνάμει του παρόντος Κανονισμού, επαναφέρεται όταν αποδεικνύεται ότι η μη καταχώριση περιγράμματος αγόρευσης, οφείλεται σε λόγο πέραν των δυνάμεων του εφεσείοντα ή αντεφεσείοντα ανάλογα με την περίπτωση, με αποτέλεσμα η μη επαναφορά της να ισοδυναμεί με αποστέρηση του δικαιώματος να ακουστούν.

Ακρόαση Έφεσης

14. ΑΚΡΟΑΣΗ ΕΦΕΣΗΣ:

(α) Η ακρόαση της έφεσης αρχίζει με την αγόρευση του εφεσείοντος.

Ακολουθούν η απάντηση του εφεσίβλητου, η οποία καλύπτει και την αντέφεση, (αν υπάρχει), και η ανταπάντηση του εφεσείοντος, στην οποία δίδεται απάντηση και στην αντέφεση του εφεσίβλητου.

(β) Η χρονική διάρκεια της αγόρευσης του εφεσείοντος περιορίζεται σε 30 λεπτά.

Ο Χρόνος που παρέχεται για την αγόρευση του εφεσίβλητου περιορίζεται σε 30 λεπτά.

Η ανταπάντηση του εφεσείοντος περιορίζεται σε 10 λεπτά.

Όπου υπάρχει αντέφεση, ο χρόνος που παρέχεται για την απάντηση του εφεσίβλητου επεκτείνεται σε 40 λεπτά και ο χρόνος που παρέχεται για την ανταπάντηση του εφεσείοντος επεκτείνεται σε 20 λεπτά.

(γ) Οι αγόρευσεις επικεντρώνονται στα ουσιώδη σημεία της έφεσης, χωρίς να προηγείται εισαγωγή στα επίδικα θέματα.

(δ) Αναφορά στη νομολογία δεν περιλαμβάνει ανάγνωση αποσπασμάτων από το κείμενο των αποφάσεων.

(ε) Ο χρόνος των προφορικών αγορεύσεων μπορεί να παραταθεί, εφόσον το Δικαστήριο το θεωρεί αναγκαίο.

(στ) Στον υπολογισμό του χρόνου των αγορεύσεων, δεν περιλαμβάνεται ο χρόνος που αναλώνεται για την απάντηση σε ερωτήσεις του Εφετείου.

15. Ο Διαδικαστικός Κανονισμός θα ισχύσει από 1η Οκτωβρίου 1996.