Δικαιώματα εκδοχέα σε μερίδιο συνεταιρισμού

33. Εκχώρηση από οποιοδήποτε συνέταιρο του μεριδίου του στο συνεταιρισμό, είτε απόλυτα είτε υπό μορφή υποθήκης ή εξαγοράσιμης επιβάρυνσης, δεν παρέχει, έναντι των άλλων συνεταίρων δικαίωμα του εκδοχέα, κατά τη διάρκεια της συνέχισης του συνεταιρισμού, να παρεμβαίνει στη διεύθυνση ή διαχείριση των εργασιών ή υποθέσεων του συνεταιρισμού, ή να απαιτεί οποιουσδήποτε λογαριασμούς των συναλλαγών του συνεταιρισμού, ή να επιθεωρεί τα βιβλία του συνεταιρισμού, αλλά παρέχει δικαίωμα στον εκδοχέα να λαμβάνει μόνο το μερίδιο των κερδών το οποίο ο εκχωρών συνέταιρος διαφορετικά θα εδικαιούτο, και ο εκδοχέας πρέπει να αποδέχεται το λογαριασμό των κερδών που συμφωνήθηκε από τους συνέταιρους.

(2) Σε περίπτωση διάλυσης του συνεταιρισμού, είτε αναφορικά με όλους τους συνέταιρους είτε αναφορικά με τον εκχωρούντα συνέταιρο, ο εκδοχέας δικαιούται να πάρει το μερίδιο του ενεργητικού του συνεταιρισμού το οποίο ο εκχωρών συνέταιρος δικαιούται μεταξύ αυτού και των άλλων συνεταίρων και, για το σκοπό υπολογισμού του μεριδίου αυτού, σε λογαριασμό από την ημερομηνία της διάλυσης.