Καθήκον συνεταίρου να μην ανταγωνίζεται τον οίκο

32. Αν συνέταιρος, χωρίς τη συγκατάθεση των άλλων συνέταιρων, διεξάγει οποιαδήποτε εργασία της ίδιας φύσης με αυτή του οίκου και ανταγωνίζεται αυτή του οίκου, πρέπει να δώσει λογαριασμό και να πληρώσει στον οίκο όλα τα κέρδη που πραγματοποίησε από την εργασία αυτή.