Διάλυση με λήξη ή ειδοποίηση

34.-(1) Τηρουμένης οποιασδήποτε συμφωνίας μεταξύ των συνεταίρων συνεταιρισμός διαλύεται-

(α) αν συστάθηκε για ορισμένη περίοδο, μετά τη λήξη της περιόδου αυτής ή

(β) αν συστάθηκε για μια μόνο δραστηριότητα ή επιχείρηση με τον τερματισμό της δραστηριότητας ή επιχείρησης αυτής ή

(γ) αν συστάθηκε για αόριστο χρόνο, με ειδοποίηση οποιουδήποτε συνεταίρου προς τον άλλο ή άλλους για την πρόθεση του να διαλύσει το συνεταιρισμό.

(2) Στην τελευταία αναφερόμενη περίπτωση ο συνεταιρισμός διαλύεται από την ημερομηνία που αναφέρεται στην ειδοποίηση ως ημερομηνία διάλυσης, ή, αν δεν αναφέρεται ημερομηνία, από την ημερομηνία κοινοποίησης της ειδοποίησης.