Συνέχιση της εξουσίας των συνεταίρων για σκοπούς εκκαθάρισης

40. Μετά τη διάλυση συνεταιρισμού η εξουσία κάθε συνεταίρου να δεσμεύει τον οίκο, και τα άλλα δικαιώματα και υποχρεώσεις των συνεταίρων, και σε περίπτωση διάλυσης με διάταγμα του Δικαστηρίου, εκτός αν το Δικαστήριο διατάξει διαφορετικά, συνεχίζουν ανεξάρτητα από τη διάλυση, στην έκταση κατά την οποία είναι αναγκαίο για να εκκαθαριστούν οι υποθέσεις του συνεταιρισμού, και για να συμπληρωθούν οι συναλλαγές οι οποίες άρχισαν αλλά δεν τελείωσαν κατά το χρόνο της διάλυσης, αλλά όχι για άλλο λόγο:

Νοείται ότι ο οίκος σε καμιά περίπτωση δεν δεσμεύεται από τις πράξεις συνεταίρου ο οποίος πτώχευσε αλλά η επιφύλαξη αυτή δεν επηρεάζει την ευθύνη οποιουδήποτε προσώπου το οποίο έχει, μετά την πτώχευση, παρουσιαστεί ή εν γνώσει του ανέχθηκε να παρουσιαστεί ως συνέταιρος του πτωχεύσαντα.