Αποβολή συνεταίρου

27. Καμιά πλειοψηφία συνεταίρων δεν μπορεί να αποβάλει οποιοδήποτε συνέταιρο, εκτός αν έχει παρασχεθεί εξουσία για αυτό με ρητή συμφωνία μεταξύ των συνεταίρων.