Κανόνες αναφορικά με τα συμφέροντα και καθήκοντα συνεταίρων τηρούμενης ειδικής συμφωνίας

26. Τα συμφέροντα των συνεταίρων επί της περιουσίας του συνεταιρισμού και τα δικαιώματα και καθήκοντα τους σε σχέση με το συνεταιρισμό ορίζονται, τηρούμενης οποιασδήποτε συμφωνίας, ρητής ή σιωπηρής, μεταξύ των μερών, με τους ακόλουθους κανόνες:

(α) όλοι οι συνέταιροι δικαιούνται σε ίσα μερίδια επί του κεφαλαίου και των κερδών που προέρχονται από τις εργασίες, και πρέπει να συνεισφέρουν εξίσου για τις απώλειες, είτε του κεφαλαίου ή άλλως πως, που υφίσταται ο οίκος

(β) ο οίκος πρέπει να αποζημιώνει κάθε συνέταιρο για τις πληρωμές που γίνονται και για τις προσωπικές υποχρεώσεις που αναλαμβάνει αυτός-

(i) κατά τη συνήθη και δέουσα διεξαγωγή των εργασιών του οίκου ή

(ii) σε σχέση με οτιδήποτε που έγινε αναγκαστικά για την προστασία των εργασιών ή της περιουσίας του οίκου

(γ) συνέταιρος που προβαίνει, για τους σκοπούς του συνεταιρισμού, σε οποιαδήποτε πραγματική πληρωμή ή καταβολή πέρα του ποσού του κεφαλαίου το οποίο αυτός συμφώνησε να κατάβάλει, δικαιούται σε τόκο με επιτόκιο εννέα τοις εκατό ετησίως από την ημερομηνία της πληρωμής ή καταβολής

(δ) συνέταιρος δεν δικαιούται πριν από την εξακρίβωση των κερδών σε τόκο επί του κεφαλαίου που καταβλήθηκε από αυτόν

(ε) κάθε συνέταιρος δύναται να λαμβάνει μέρος στη διαχείριση των εργασιών του συνεταιρισμού

(στ) κανένας συνέταιρος δεν δικαιούται αμοιβή για τις δραστηριότητες του κατά τη διεξαγωγή των εργασιών του συνεταιρισμού

(ζ) κανένα πρόσωπο δεν δύναται να γίνει συνέταιρος χωρίς τη συγκατάθεση όλων των υφιστάμενων συνεταίρων

(η) οποιαδήποτε διαφορά που προκύπτει αναφορικά με τα συνήθη θέματα που αφορούν τις εργασίες του συνεταιρισμού δύναται να αποφασίζεται με πλειοψηφία των συνεταίρων, αλλά καμιά αλλαγή δεν δύναται να γίνει στη φύση των εργασιών του συνεταιρισμού χωρίς τη συγκατάθεση όλων των υφιστάμενων συνεταίρων, και

(θ) τα βιβλία του συνεταιρισμού φυλάσσονται στον τόπο των εργασιών του συνεταιρισμού (ή στον κύριο τόπο, αν υπάρχουν περισσότεροι από ένας τόποι), και κάθε συνεταίρος δύναται, όταν θεωρεί σκόπιμο, να έχει πρόσβαση, να επιθεωρεί και να αντιγράφει οποιαδήποτε από αυτά.