Αποχώρηση από συνεταιρισμό αόριστης διάρκειας

28.-(1) Όταν δεν έχει συμφωνηθεί ορισμένη περίοδος για τη διάρκεια του συνεταιρισμού, οποιοσδήποτε συνέταιρος δύναται να τερματίσει οποτεδήποτε το συνεταιρισμό δίνοντας ειδοποίηση για την πρόθεση του αυτή προς όλους τους άλλους συνέταιρους.

(2) Όταν ο συνεταιρισμός έχει αρχικά συσταθεί με έγγραφο, γραπτή ειδοποίηση, που υπογράφεται από το συνέταιρο που δίνει αυτήν, θα είναι επαρκής για το σκοπό αυτό.