Αποτέλεσμα γνώσεως ότι οίκος δεν δεσμεύεται από πράξεις συνεταίρου

11. Αν έχει συμφωνηθεί μεταξύ των συνεταίρων να τεθεί οποιοσδήποτε περιορισμός στην εξουσία ενός ή περισσότερων από αυτούς να δεσμεύουν τον οίκο, καμιά πράξη που γίνεται κατά παράβαση της συμφωνίας δεν δεσμεύει τον οίκο αναφορικά με τα πρόσωπα που έχουν γνώση της συμφωνίας.