Ευθύνη συνεταίρων

12. Κάθε συνέταιρος οίκου είναι υπεύθυνος από κοινού με τους άλλους συνέταιρους για όλα τα χρέη και υποχρεώσεις του οίκου που προκύπτουν ενόσω αυτός είναι συνέταιρος0 και μετά το θάνατο του η περιουσία του υπόκειται επίσης κεχωρισμένα στη συνήθη πορεία διαχείρισης για τα εν λόγω χρέη και υποχρεώσεις, στην έκταση που παραμένουν ανικανοποίητες αφού προηγουμένως πληρωθούν τα προσωπικά του χρέη.