Κανόνες που διέπουν τους ετερόρρυθμους συνεταιρισμούς

49.-(1)(α) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος Μέρους, οι διατάξεις του Μέρους Ι του παρόντος Νόμου, το οποίο ρυθμίζει τους ομόρρυθμους συνεταιρισμούς, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία σε σχέση και με τους ετερόρρυθμους συνεταιρισμούς.

(β) Ετερόρρυθμος συνεταιρισμός δεν λα΅βάνει ΅έρος στη διεύθυνση των εργασιών του συνεταιρισ΅ού και δεν έχει εξουσία να δεσμεύει τον οίκο:

Νοείται ότι ετερόρρυθμος συνέταιρος δύναται, αυτοπροσώπως ή ΅ε αντιπρόσωπό του, να επιθεωρεί οποτεδήποτε τα βιβλία του οίκου και να εξετάζει την κατάσταση και τις προοπτικές των εργασιών του συνεταιρισ΅ού, και δύναται να συσκέπτεται ΅ε τους συνέταιρους επί αυτών.

(γ) Αν ο ετερόρρυθμος συνέταιρος λα΅βάνει ΅έρος στη διεύθυνση των εργασιών του συνεταιρισ΅ού ευθύνεται για όλα τα χρέη και τις υποχρεώσεις του οίκου που προκύπτουν ενόσω αυτός λα΅βάνει ΅έρος στη διεύθυνση ως εάν να ήταν ομόρρυθμος συνέταιρος.

(2) Ετερόρρυθμος συνεταιρισμός δεν διαλύεται με το θάνατο ή πτώχευση ετερορρύθμου συνεταίρου, και η φρενοπάθεια συνεταίρου περιορισμένης ευθύνης δεν αποτελεί λόγο διάλυσης του συνεταιρισμού από το Δικαστήριο εκτός αν το μερίδιο του φρενοπαθή δεν μπορεί να εξακριβωθεί και ρευστοποιηθεί με άλλο τρόπο.

(3) Σε περίπτωση διάλυσης του ετερόρρυθμου συνεταιρισμού οι υποθέσεις του εκκαθαρίζονται από τους ομόρρυθμους συνέταιρους εκτός αν το Δικαστήριο διατάξει διαφορετικά.

(4) Τηρουμένης οποιασδήποτε συμφωνίας, ρητής ή σιωπηρής, μεταξύ των συνεταίρων-

(α) οποιαδήποτε διαφορά που προκύπτει αναφορικά με τα συνήθη θέματα που αφορούν τις εργασίες του συνεταιρισμού δύναται να αποφασίζεται από την πλειοψηφία των ομορρύθμων συνεταίρων·

(β) ετερόρρυθμος συνέταιρος δύναται, με τη συγκατάθεση των ομορρύθμων  συνεταίρων, να εκχωρήσει το μερίδιό του στο συνεταιρισμό, και με την εκχώρηση αυτή ο εκδοχέας καθίσταται ετερόρρυθμος συνέταιρος με όλα τα δικαιώματα του εκχωρητή·

(γ) οι άλλοι συνέταιροι δεν δικαιούνται να  διαλύσουν το συνεταιρισμό λόγω του ότι οποιοσδήποτε ετερόρρυθμος συνέταιρος ανέχεται όπως το μερίδιο του επιβαρυνθεί για ξεχωριστό χρέος του·

(δ) πρόσωπο δύναται να γίνει συνέταιρος χωρίς τη συγκατάθεση των υφιστάμενων συνεταίρων περιορισμένης ευθύνης·

(ε)  ετερόρρυθμος συνέταιρος δεν δικαιούται να διαλύσει το συνεταιρισμό με ειδοποίηση.