Διαφοροποιήσεις του γενικού νόμου στην περίπτωση συνεταιρισμού περιορισμένης ευθύνης

49.-(1) Συνέταιρος περιορισμένης ευθύνης δεν λαμβάνει μέρος στη διεύθυνση των εργασιών του συνεταιρισμού και δεν έχει εξουσία να δεσμεύει τον οίκο:

Νοείται ότι συνέταιρος περιορισμένης ευθύνης δύναται αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο του να επιθεωρεί οποτεδήποτε τα βιβλία του οίκου και να εξετάζει την κατάσταση και τις προοπτικές των εργασιών του συνεταιρισμού, και δύναται να συσκέπτεται με τους συνέταιρους επί αυτών.

Αν συνέταιρος περιορισμένης ευθύνης λαμβάνει μέρος στη διεύθυνση των εργασιών του συνεταιρισμού ευθύνεται για όλα τα χρέη και υποχρεώσεις του οίκου που προκύπτουν ενόσω αυτός λαμβάνει μέρος στη διεύθυνση ωσάν να ήταν γενικός συνέταιρος.

(2) Συνεταιρισμός περιορισμένης ευθύνης δεν διαλύεται με το θάνατο ή πτώχευση συνεταίρου περιορισμένης ευθύνης, και η φρενοπάθεια συνεταίρου περιορισμένης ευθύνης δεν αποτελεί λόγο διάλυσης του συνεταιρισμού από το Δικαστήριο εκτός αν το μερίδιο του φρενοπαθή δεν μπορεί να εξακριβωθεί και ρευστοποιηθεί με άλλο τρόπο.

(3) Σε περίπτωση διάλυσης του συνεταιρισμού περιορισμένης ευθύνης οι υποθέσεις του εκκαθαρίζονται από τους γενικούς συνέταιρους εκτός αν το Δικαστήριο διατάξει διαφορετικά.

(4) Τηρουμένης οποιασδήποτε συμφωνίας ρητής ή σιωπηρής μεταξύ των συνεταίρων-

(α) οποιαδήποτε διαφορά που προκύπτει αναφορικά με τα συνήθη θέματα που αφορούν τις εργασίες του συνεταιρισμού δύναται να αποφασίζεται από την πλειοψηφία των γενικών συνεταίρων

(β) συνέταιρος περιορισμένης ευθύνης δύναται, με τη συγκατάθεση των γενικών συνέταιρων, να εκχωρήσει το μερίδιο του στο συνεταιρισμό, και με την εκχώρηση αυτή ο εκδοχέας καθίσταται συνέταιρος περιορισμένης ευθύνης με όλα τα δικαιώματα του εκχωρητή

(γ) οι άλλοι συνέταιροι δεν δικαιούνται να διαλύσουν το συνεταιρισμό λόγω του ότι οποιοσδήποτε συνέταιρος περιορισμένης ευθύνης ανέχεται όπως το μερίδιο του επιβαρυνθεί για ξεχωριστό χρέος του

(δ) πρόσωπο δύναται να γίνει συνέταιρος χωρίς τη συγκατάθεση των υφιστάμενων συνεταίρων περιορισμένης ευθύνης

(ε) συνέταιρος περιορισμένης ευθύνης δεν δικαιούται να διαλύσει το συνεταιρισμό με ειδοποίηση.