Απαίτηση για εγγραφή ετερόρρυθμου συνεταιρισμού

48. Κάθε ετερόρρυθμος συνεταιρισμός πρέπει να εγγράφεται ως τέτοιος σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή σε περίπτωση που παραλείπεται να εγγραφεί να θεωρείται ως ομόρρυθμος συνεταιρισμός, και κάθε ετερόρρυθμος συνέταιρος να θεωρείται ως ομόρρυθμος συνέταιρος.