Κανόνας για τη διανομή του ενεργητικού κατά την τελική διευθέτηση των λογαριασμών

46. Κατά τη διευθέτηση των λογαριασμών μεταξύ των συνεταίρων μετά τη διάλυση του συνεταιρισμού, εφαρμόζονται, τηρουμένης οποιασδήποτε συμφωνίας, οι ακόλουθοι κανόνες-

(α) απώλειες, περιλαμβανόμενων απωλειών και μειώσεων κεφαλαίου, πληρώνονται πρώτα από τα κέρδη, έπειτα από το κεφάλαιο, και τέλος, αν είναι αναγκαίο, από τους συνέταιρους ατομικά κατά την αναλογία που θα εδικαιούντο να διαμοιραστούν τα κέρδη

(β) το ενεργητικό του οίκου, περιλαμβανόμενων των ποσών, αν υπάρχουν, που συνεισφέρθηκαν από τους συνέταιρους για να καλύψουν τις απώλειες ή μειώσεις του κεφαλαίου, διατίθεται κατά τον ακόλουθο τρόπο και σειρά-

(i) για την πληρωμή των χρεών και υποχρεώσεων του οίκου σε πρόσωπα τα οποία δεν είναι συνέταιροι σε αυτόν

(ii) για την πληρωμή σε κάθε συνέταιρο κατ’ αναλογίαν αυτού που οφείλεται από τον οίκο σε αυτόν για χορηγήσεις που διαχωρίζονται από κεφάλαιο

(iii) για την πληρωμή σε κάθε συνέταιρο κατ’ αναλογίαν αυτού που οφείλεται από τον οίκο σε αυτόν σε σχέση με κεφάλαιο

(iv) το τελευταίο υπόλοιπο, αν υπάρχει, διανέμεται μεταξύ των συνεταίρων κατά την αναλογία που διανέμονται τα κέρδη.