Διατάξεις για διευκόλυνση της αναδιοργάνωσης και συγχώνευσης ομορρύθμων συνεταιρισμών

46Α.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου νόμου, όταν υποβάλλεται στο Δικαστήριο αίτηση σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (ζ) του άρθρου 37 και φαίνεται στο Δικαστήριο ότι ο συμβιβασμός ή διακανονισμός προτάθηκε για τους σκοπούς ή αναφορικά με αναδιοργάνωση ομόρρυθμος συνεταιρισμός (που στο άρθρο αυτό αναφέρεται ως «ο μεταβιβάζων συνεταιρισμός») σε εταιρεία ή εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (που στο άρθρο αυτό αναφέρονται ως «λήπτρια εταιρεία» ή «λήπτριες εταιρείες») που είναι εγγεγραμμένες σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις των άρθρων 198 έως 201, με εξαίρεση το εδάφιο (5) του άρθρου 198 και το εδάφιο (5) του άρθρου 200, του περί Εταιρειών Νόμου, στην έκταση που αυτές αφορούν τη διευκόλυνση της αναδιοργάνωσης εταιρειών και τις εξουσίες του Δικαστηρίου.

(2) Για τους σκοπούς της, δυνάμει του εδαφίου (1), κατʼ αναλογίαν εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 198 μέχρι 201 του περί Εταιρειών Νόμου στους ομόρρυθμους συνεταιρισμούς του παρόντος Νόμου, ως-

(α) «αντίγραφο ιδρυτικού εγγράφου» νοείται  η βεβαίωση που εκδίδεται με βάση τη δήλωση που αποστέλλεται, σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 51 του παρόντος Νόμου,

(β) «αριθμός μετοχών» νοείται η ψήφος που κατέχει ο κάθε συνέταιρος στον ομόρρυθμο συνεταιρισμό,

(γ) «αξιωματούχος» νοούνται όλα τα πρόσωπα, τα οποία διαχειρίζονται, de jure ή de facto τις υποθέσεις και / ή τα οικονομικά του συνεταιρισμού,

(δ) «γραμματέας» νοείται ο συνέταιρος, ο οποίος  είναι επιφορτισμένος με τη γραφειακή διεκπεραίωση στον κύριο τόπο των εργασιών του συνεταιρισμού, σύμφωνα με την παράγραφο (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 51 του παρόντος Νόμου,

(ε) «εγγεγραμμένο γραφείο» νοείται ο κύριος τόπος των εργασιών, σύμφωνα με την παράγραφο (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 51 του παρόντος Νόμου,

(στ) «μέλος της εταιρείας» νοείται κάθε συνέταιρος,

(ζ) «μετοχές του συνεταιρισμού» νοείται η αξία του μεριδίου του κάθε συνεταίρου,

(η) «μέτοχοι» νοούνται οι συνέταιροι,

(θ) «σύμβουλοι» νοούνται οι αξιωματούχοι του συνεταιρισμού.

(3) Σε περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του εδαφίου (1), οι διατάξεις του Μέρους VI του περί Φορολογίας τους Εισοδήματος Νόμου για αναδιοργανώσεις, των παραγράφων (η) έως (θ) του άρθρου 10 του περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμου, του άρθρου 4Α του περί Χαρτοσήμων Νόμου και της παραγράφου (δ) του άρθρου 7 του περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) Νόμου, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία στους συνεταίρους του ομορρύθμου μεταβιβάζοντος συνεταιρισμού, ως εάν να ενέπιπταν στον ορισμό του όρου «εταιρεία» σύμφωνα με το άρθρο 2 του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, νοουμένου ότι τα τηρούμενα δυνάμει το άρθρου 64 του παρόντος Νόμου βιβλία λογαριασμών ελέγχονται ή επισκοπούνται από ανεξάρτητο ελεγκτή:

Νοείται ότι για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου εφαρμόζονται οι έννοιες που περιλαμβάνονται στο εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου.

(4) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος «ελεγκτής» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό δυνάμει του περί Εταιρειών Νόμου.