Όταν συνεταιρισμός για ορισμένη περίοδο συνεχίζεται μετά τη λήξη αυτής, τεκμαίρεται συνέχιση με τους προηγούμενους όρους

29.-(1) Όταν συνεταιρισμός που συστάθηκε για ορισμένη περίοδο συνεχίζεται μετά την εκπνοή της περιόδου, και χωρίς νέα ρητή συμφωνία, τα δικαιώματα και καθήκοντα των συνεταίρων παραμένουν τα ίδια όπως ήταν κατά τη λήξη της περιόδου, στην έκταση που αυτό βρίσκεται σε συμφωνία με αυτά που ισχύουν σε συνεταιρισμό αόριστης διάρκειας.

(2) Συνέχιση των εργασιών από τους συνέταιρους ή από ορισμένους από αυτούς όπως συνήθως ενεργούσαν σε αυτόν κατά τη διάρκεια της περιόδου, χωρίς οποιαδήποτε διευθέτηση ή εκκαθάριση των υποθέσεων του συνεταιρισμού, τεκμαίρεται ως συνέχιση του συνεταιρισμού.