Καθήκον συνεταίρου να παρέχει λογαριασμούς, κλπ.

30. Οι συνέταιροι δεσμεύονται να παρέχουν σε οποιοδήποτε συνέταιρο ή στους νόμιμους αντιπροσώπους του αληθείς λογαριασμούς και πλήρεις πληροφορίες για όλα τα πράγματα που επηρεάζουν το συνεταιρισμό.